საიტის მოხმარების ინსტრუქცია
ცხელი ხაზი: 2 299 299
ვერსია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
A
A
ვალის მართვის დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი
დეპარტამენტის დებულება

ნიკა კანკია

n.kankia@rs.ge

function tabChange(){

var i, tabcontent, tablinks;

tabcontent = document.getElementsByClassName("tabcontent");

for (i = 1; i < tabcontent.length; i++) {

tabcontent[i].style.display = "none";

}

}

window.onload=tabChange();

function tabClick(evt, tabnumber) {

var i, tabcontent, tablinks;

tabcontent = document.getElementsByClassName("tabcontent");

for (i = 0; i < tabcontent.length; i++) {

tabcontent[i].style.display = "none";

}

tablinks = document.getElementsByClassName("tablinks");

for (i = 0; i < tablinks.length; i++) {

tablinks[i].className = tablinks[i].className.replace(" active", "");

tablinks[i].style.background= "#F2F2F2";

tablinks[i].style.opacity= " 0.5";

}

document.getElementById(tabnumber).style.display = "block";

evt.currentTarget.className += " active";

evt.currentTarget.style.background="rgba(225, 228, 235, 0.45)";

evt.currentTarget.style.opacity="1";

}

დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. არის ეკონომიკის მაგისტრი. კარიერა დაიწყო 2010 წლიდან საქართველოს ფინანასთა სამინისტროს სსიპ შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტში ასისტენტად. შემდეგ იყო სსიპ შემოსავლების სამსახურის მსხვილ გადამხდელთა დეპარტამენტის საგადასახადო შემოწმების და ანალიზის სამმართველოს ოფიცერი, სსიპ შემოსავლების სამსახურის თბილისის რეგიონული ცენტრის კონტროლის სამმართველოს საგადასახადო შემოწმების განყოფილების ოფიცერი, სსიპ შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის ოფიცერი, უფროსი აუდიტორი, მთავარი აუდიტორი. 2018 წლის მაისის თვიდან - 2019 წლის ივლისის თვემდე მუშაობდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს შიდა აუდიტის სამმართველოს უფროსის თანამდებობაზე. 2019 წლის ივლისის თვიდან დაინიშნა სსიპ შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის თანამდებობაზე. 2021 წლის 9 თებერვლიდან არის სსიპ შემოსავლების სამსახურის ვალის მართვის დეპარტამენტის უფროსი.

ვალის მართვის დეპარტამენტის ფუნქციებია:

ა) საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიების დაგეგმვას; 

ბ) გადასახადის გადამხდელების მიერ გადასახადების სრულ და დროულ გადახდაზე მონიტორინგს; 

გ) საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიების განხორციელებას; 

დ) საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 246-ე მუხლით გათვალისწინებული ცრუმაგიერი პირების გამოვლენას; 

ე) ყადაღადადებული ან/და საგადასახადო გირავნობით/იპოთეკით დატვირთული ქონების ან მისი ნაწილის რეალიზაციაზე გადასახადის გადამხდელის განცხადების განხილვას და გადაწყვეტილების პროექტის მომზადებას; 

ვ) საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე სამსახურში შემოსული წინადადებების განხილვას და შესაბამისი ინფორმაციის მომზადებას; 

ზ) საქართველოს მთავრობის განკარგულების შესაბამისად, საგადასახადო შეთანხმების პროექტის მომზადებას და საგადასახადო შეთანხმების გაფორმებასთან დაკავშირებით კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ღონისძიებების განხორციელებას; 

თ) ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტის საჯაროდ გავრცელების ორგანიზაციულ უზრუნველყოფას; 

ი) საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების გადავადების თაობაზე სამსახურში შემოსული განცხადებების განხილვას, შესაბამისი წინადადებების მომზადებას და ხელშეკრულების გაფორმებას; 

კ) საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელებისას, მიმდინარე კონტროლის პროცედურების განხორციელებისას ან/და სამართალდარღვევის საქმის წარმოებისას, სასაქონლო ექსპერტიზის ჩატარებას საქონლის რაოდენობის, შემადგენლობის და ძირითადი მახასიათებლების დადგენის, საქონლის საბაზრო ღირებულების განსაზღვრის მიზნით; 

ლ) სამსახურის ბალანსზე რიცხული ქონების საბაზრო ღირებულების დადგენას; 

მ) საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 286-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, ტრანსპორტირებულ/შეძენილ საქონელზე ყადაღის დადებას; 

ნ) გადასახადის გადამხდელის ყადაღადადებული ქონების რეალიზაციასთან/ცრუმაგიერი პირების საქმის წარმოებასთან დაკავშირებით შუამდგომლობის სასამართლოში წარდგენას და აღნიშნულ საქმეებზე სასამართლოში სამსახურის წარმომადგენლობას; 

ო) გადახდისუუნარობის საქმის წარმოებისას სამსახურის წარმომადგენლობა სასამართლოში. 

პ) კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში - აღსრულების ეროვნულ ბიუროში სამსახურის წარმომადგენლობას; 

ჟ) კომპეტენციის ფარგლებში, სამართალდარღვევების გამოვლენას და სამართალდარღვევათა საქმის წარმოება; 

რ) კომპეტენციის ფარგლებში, გადასახადის გადამხდელის, მისი წარმომადგენლისა და სხვა დაინტერესებული პირის კორესპონდენციის განხილვას; 

ს) კომპეტენციის ფარგლებში, კანონმდებლობის სრულყოფაზე წინადადებების მომზადებას; 

ტ) სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელებას; 

უ) სამსახურის ხელმძღვანელობის ცალკეული დავალებებისა და მითითებების შესრულება.

text