საიტის მოხმარების ინსტრუქცია
ცხელი ხაზი: 2 299 299
ვერსია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
A
A
საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი

თეიმურაზ გაბადაძე

 t.gabadadze@rs.ge

სპეციალობით სამართალმცოდნეა, დამთავრებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი. კარიერა დაიწყო 2002 წლიდან საქართველოს პროკურატურის სოხუმის საქალაქო და რაიონულ პროკურატურაში, სსიპ შემოსავლების სამსახურში მუშაობს 2019 წლის აპრილის თვიდან საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე. 2002 – 2019 წლებში დასაქმებული იყო სხვადასხვა თანამდებობაზე, მათ შორის იგი იყო საქართველოს მთავარი პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის სამხარეო მთავარი სამმართველოს გარდაბნის რაიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილე (დეტექტივების განყოფილების უფროსი), შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის უფროსი, საქართველოს მთავარი პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის კორუფციულ დანაშაულზე სისხლის სამართლებრივი დევნის სამმართველოს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი.

საგადასახადი მონიტორინგის დეპარტამენტის ფუნქციებია:

 • დეპარტამენტი, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, უზრუნველყოფს:
 • ა) სახელმწიფო/საგადასახადო რეგისტრაციის/აღრიცხვის გარეშე მომუშავე პირთა გამოვლენას;

  1) შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანების შესაბამისად, დღგ-ის გადამხდელისათვის სპეციალური სტატუსის მინიჭებას;

  ბ) გადასახადის გადამხდელის საქმიანობაზე მიმდინარე კონტროლის პროცედურების განხორციელებას ქრონომეტრაჟით, საკონტროლო შესყიდვით, დათვალიერებით, ინვენტარიზაციით, საგადასახადო მონიტორინგით;

  გ) საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების წესების დაცვის კონტროლს ;

  დ) (ამოღებულია - 09.02.2021, №2506);

  ე) აქციზური მარკებით ნიშანდებას დაქვემდებარებული საქონლის წარმოებისა და მიწოდების წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენას;

  ვ ) (ამოღებულია - 12.12.2017, №33408);

  ზ ) (ამოღებულია - 12.12.2017, №33408);

  თ) (ამოღებულია - 23.09.2013, №46844);

  ი ) (ამოღებულია - 11.09.2014, №39727);

  კ) (ამოღებულია - 11.09.2014, №39727);

  ლ ) საგადასახადო და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოებას;

  1) დეპარტამენტის მიერ განხორციელებული კონტროლის ღონისძიებებისა და გამოვლენილ სამართალდარღვევათა სტატისტიკის წარმოებას;

  მ) (ამოღებულია - 09.02.2021, №2506);

  1) (ამოღებულია - 09.02.2021, №2506);

  2) ,,გადასახადის გადამხდელებთან კომუნიკაციას შესაბამისი საანგარიშო პერიოდის დეკლარაციის წარდგენის სავადო თარიღამდე და სავადო თარიღის შემდეგ;

  3) ანალიზის შედეგად ანალიტიკური დეპარტამენტის მიერ რისკის შემცველად მიჩნეული გადასახადის გადამხდელის მიერ წარმოდგენილი დეკლარაციების  მონაცემების დამუშავებას;

  4) გადასახადის გადამხდელის მიერ   დეკლარაციების ჭრილში წარმოდგენილი ინფორმაციის ვალიდაციის პროცესის განხორციელება;

  5) ანალიტიკური დეპარტამენტის მიერ, ანალიზის შედეგად, რისკის შემცველად მიჩნეული საგადასხადო ვალდებულების განმსაზღვრელი საგადასახადო დოკუმენტების დამუშავებას, რომლებიც არ არის ასახული შესაბამის საგადასახადო დეკლარაციაში;

  6) შემოსავლების სამსახურის ერთიან ელექტრონულ ბაზაში გადამხდელის შესახებ არსებული მონაცემთა ხარისხის, ასევე დამქირავებლის მიერ წარმოდგენილ დაქირავებულ პირთა რეესტრის კონტროლს;

  7) სავარაუდო დარიცხვას „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებით დამტკიცებული  ინსტრუქციის შესაბამისად;

  8)  საქართველოს  საგადასახადო  კოდექსის  61-ე  მუხლით  გათვალისწინებულ  შემთხვევაში, თანხების დარიცხვას/შემცირებას;

  ნ) (ამოღებულია - 09.02.2021, №2506);

  ო) (ამოღებულია - 20.03.2014, №16644);

  1) კომპეტენციის ფარგლებში, საჯარო ინფორმაციის გაცემას;

  2) კომპეტენციის ფარგლებში, ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტის საჯაროდ გავრცელების ორგანიზაციულ უზრუნველყოფას;

  3) (ამოღებულია - 09.02.2021, №2506);

  4) სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის უმოქმედო ობიექტების დალუქვას/ლუქის ახსნას;

  5) მიკრობიზნესის და მცირე ბიზნესის, ასევე ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობის წესის დარღვევის გამოვლენას;

  6) შემოსავლებისა და გადასახადით დასაბეგრი სხვა ობიექტების შესახებ ინფორმაციის შეგროვებას;

  7) ვადაგასული ან/და გამოსაყენებლად ან შემდგომი მიწოდებისათვის უვარგისი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ჩამოწერის დოკუმენტის დადასტურებას;

  8) საბაჟო ზედამხედველობას დაქვემდებარებული საქონლის განადგურების უზრუნველყოფას;

  პ) (ამოღებულია - 20.03.2014, №16644);

  ჟ) შემოსავლების სამსახურის ხელმძღვანელობის დავალებების და მითითებების შესრულებას, კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელებას.

  11. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 286-ე მუხლის პირველი, 11 და 12 ნაწილებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის გამოვლენისა და აღკვეთის მიზნით, დეპარტამენტის უფლებამოსილ თანამშრომელს უფლება აქვს, გააჩეროს პირი და სატრანსპორტო საშუალება, მოსთხოვოს მას პირადობის დამადასტურებელი საბუთი, სატრანსპორტო საშუალებისა და საქონლის თანმხლები საბუთები, მოახდინოს სატრანსპორტო საშუალების ვიზუალური დათვალიერება, აგრეთვე საქონლის დათვლა თანმხლებ საბუთებთან შესაბამისობის დასად გენად და აღნიშნული პროცედურების დასაფიქსირებლად გამოიყენოს ტექნიკური საშუალებები. შესაბამისი პირისა და სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ თანამშრომელს უფლება აქვს, გამოიყენოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებები.

  12. (ამოღებულია – 11.07.2012, №11411).

 • დეპარტამენტი კომპეტენციის ფარგლებში, უზრუნველყოფს სტანდარტებისა და პროცედურების, გადასახადებით დაბეგვრასთან დაკავშირებით კანონმდებლობის სრულყოფაზე წინადადებების საგადასახადო და საბაჟო მეთოდოლოგიისა ან/და ანალიტიკური დეპარტამენტებისათვის წარდგენას.
 • დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულები და სტრუქტურული ქვედანაყოფები, კომპეტენციის ფარგლებში, უზრუნველყოფენ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოში ან შემოსავლების სამსახურში მიმდინარე საგადასახადო ან სხვა დავებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მომზადებას და შესაბამისი მასალებისა და დოკუმენტაციის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოსათვის ან შემოსავლების სამსახურისათვის მიწოდებას.
 • (ამოღებულია - 06.08.2020, №22933);
 • დეპარტამენტის თანამშრომელს უფლება აქვს, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ   დადგენილი წესით და დადგენილ შემთხვევებში, საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის გარეშე, პირს განუსაზღვროს ვადა საგადასახადო სამართალდარღვევის აღმოსაფხვრელად.
 • text