საიტის მოხმარების ინსტრუქცია
ცხელი ხაზი: 2 299 299
ვერსია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
A
A
აუდიტის დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი
დეპარტამენტის დებულება

ზაალ ტყეშელაშვილი

Z.Tkeshelashvili@rs.ge

(+995 32) 2 26 17 45

function tabChange(){

var i, tabcontent, tablinks;

tabcontent = document.getElementsByClassName("tabcontent");

for (i = 1; i < tabcontent.length; i++) {

tabcontent[i].style.display = "none";

}

}

window.onload=tabChange();

function tabClick(evt, tabnumber) {

var i, tabcontent, tablinks;

tabcontent = document.getElementsByClassName("tabcontent");

for (i = 0; i < tabcontent.length; i++) {

tabcontent[i].style.display = "none";

}

tablinks = document.getElementsByClassName("tablinks");

for (i = 0; i < tablinks.length; i++) {

tablinks[i].className = tablinks[i].className.replace(" active", "");

tablinks[i].style.background= "#F2F2F2";

tablinks[i].style.opacity= " 0.5";

}

document.getElementById(tabnumber).style.display = "block";

evt.currentTarget.className += " active";

evt.currentTarget.style.background="rgba(225, 228, 235, 0.45)";

evt.currentTarget.style.opacity="1";

}

დამთავრებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი, ასევე სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. კარიერა დაიწყო 2007 წლიდან სს „სტანდარტ ბანკი“-ში მსხვილ ბიზნეს სესხების ექსპერტად, სსიპ შემოსავლების სამსახურში მუშაობა დაიწყო 2020 წლის იანვრის თვიდან ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე. ამ პოზიციამდე დასაქმებული იყო სხვადასხვა თანამდებობაზე, მათ შორის იგი იყო სს ტრანსმშენის ბუღალტერი, საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აუდიტორ სტაჟიორი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამმართველოს მე-2 სამმართველოს უფროსი ინსპექტორ-გამომძიებელი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის სტატისტიკური აღრიცხვისა და ანალიტიკური სამმართველოს უფროსის მოადგილე. 2021 წლის 22 იანვრიდან არის სსიპ შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი.

აუდიტის დეპარტამენტის ფუნქციებია:

ა) (ამოღებულია - 18.03.2014, №80);

ბ) (ამოღებულია - 12.04.2013, №106);

გ) (ამოღებულია - 12.04. 2013, №106);

დ) (ამოღებულია - 18.03.2014, №80);

ე) კომპეტენციის ფარგლებში, გადასახადის გადამხდელთა მიმართ საგადასახადო კონტროლის ღონისძიებების (მათ შორის, გადამხდელის ინიციატივით) ორგანიზება და ჩატარება;

​1 ) (ამოღებულია - 17.12.2019, №394) ;

​2) (ამოღებულია - 17.12.2019, №394) ;

ვ) (ამოღებულია - 17.12.2019, №394) ;

ზ) საგადასახადო შემოწმებების მომზადების, ჩატარების და მათი შედეგების შეფასების სტანდარტების თაობაზე წინადადებების შემუშავება;

თ) კომპეტენციის ფარგლებში, უცხო სახელმწიფოების უფლებამოსილი ორგანოებიდან მიღებული საგადასახადო ინფორმაციის დამუშავება, ანალიზი და შესაბამის ადრესატამდე დაყვანა;

ი) კომპეტენციის ფარგლებში, კანონმდებლობის სრულყოფაზე წინადადებების მომზადება;

კ) კომპეტენციის ფარგლებში, გადასახადის გადამხდელის, მისი წარმომადგენლისა და სხვა დაინტერესებული პირის კორესპონდენციის განხილვა;

ლ) სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება;

მ) სამსახურის ხელმძღვანელობის ცალკეული დავალებებისა და მითითებების შესრულება.

text