საიტის მოხმარების ინსტრუქცია
ცხელი ხაზი: 2 299 299
ვერსია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
A
A
მეთოდოლოგიის დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი

რომან ბუღაძე

r.bugadze@rs.ge

დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი. კარიერა დაიწყო 1977 წლიდან სსრკ ელექტრო-ტექნიკური მრეწველობის სამინისტროში, დასაქმებული იყო სხვადასხვა თანამდებობაზე, მათ შორის 1990 წელს ხდება სასოფლო სამეურნეო მანქანათმშენებლობის სამინისტროში ქუთაისის მოტობლოკების ქარხნის მთავარი ეკონომისტი, 1993 წელს არის ქუთაისის სახელმწიფო საგადასახადო ინსპექციის უფროსი, ხოლო 1996 წელს ქ. ქუთაისის ვიცე მერი, 1997 წლიდან კარიერას აგრძელებს ფინანსთა სამინისტროს სტრუქტურაში, მათ შორის 2006 წელს ხდება ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტის დაბეგვრის მეთოდოლოგიის სამმართველოს უფროსი, ხოლო 2007 წლიდან მუშაობს შემოსავლების სამსახურის მეთოდოლოგიის სამმართველოს, ხოლო შემდგომ დეპარტამენტის უფროსად, 2011 წელს ხდება შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, 2014 წელს კი შემოსავლების სამსახურის დავების დეპარტამენტის უფროსი, 2018 წლის მარტის თვიდან არის სსიპ შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო და საბაჟო მეთოდოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი.

საგადასახადო და საბაჟო მეთოდოლოგიის დეპარტამენტის ფუნქციებია:

ა) საგადასახადო ადმინისტრირების ერთიანი მეთოდოლოგიის შემუშავების უზრუნველყოფა, გადასახადებით დაბეგვრასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტების (ინსტრუქციები, მეთოდური მითითებები და სხვა) პროექტების შემუშავება;

ბ) კანონმდებლობის სრულყოფაზე წინადადებების, შესაბამისი ნორმატიული აქტების, ინსტრუქციების, მეთოდური მითითებების და პროცედურული/სიტუაციური სახელმძღვანელოების პროექტების მომზადება;

გ) საქართველოს კანონმდებლობის საერთაშორისო სამართლის სტანდარტებთან ჰარმონიზაციის მიზნით წინადადებების შემუშავება, საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის/რეკომენდაციების ანალიზი და საგადასახადო კანონმდებლობაში მათი იმპლემენტაციის მიზნით წინადადებების მომზადება;

დ) შემოსავლების სამსახურის სტრუქტურული ერთეულების მიერ კანონმდებლობის ნორმათა გამოყენების პრაქტიკის შესწავლა და რეკომენდაციებისა და მეთოდური მითითებების შემუშავება;

ე) გადასახადის გადამხდელთა მომსახურების ხარისხის კონტროლი, მომსახურების ხარისხისა და პროცედურების ხარვეზების ანალიზი და მათი გაუმჯობესება/აღმოფხვრაზე წინადადებების დამუშავება/შემუშავება და ხელმძღვანელობასთან წარდგენა;

​1) კანონშესაბამისობის ღონისძიებების ხარისხის კონტროლის განხორციელება;

​2) საგადასახადო შემოწმებების მომზადების, ჩატარების და მათი შედეგების შეფასების სტანდარტების შემუშავება;

ვ) კომპეტენციის ფარგლებში, გადასახადის გადამხდელის, მისი წარმომადგენლისა და სხვა დაინტერესებული პირის კორესპონდენციის განხილვა;

ზ) სამსახურის ხელმძღვანელობის ცალკეული დავალებებისა და მითითებების შესრულება.

text