საიტის მოხმარების ინსტრუქცია
ცხელი ხაზი: 2 299 299
ვერსია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
A
A
ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი
დეპარტამენტის დებულება

ნინო ყველაშვილი

n.kvelashvili@rs.ge

(+995 32) 2 26 26 04

function tabChange(){

var i, tabcontent, tablinks;

tabcontent = document.getElementsByClassName("tabcontent");

for (i = 1; i < tabcontent.length; i++) {

tabcontent[i].style.display = "none";

}

}

window.onload=tabChange();

function tabClick(evt, tabnumber) {

var i, tabcontent, tablinks;

tabcontent = document.getElementsByClassName("tabcontent");

for (i = 0; i < tabcontent.length; i++) {

tabcontent[i].style.display = "none";

}

tablinks = document.getElementsByClassName("tablinks");

for (i = 0; i < tablinks.length; i++) {

tablinks[i].className = tablinks[i].className.replace(" active", "");

tablinks[i].style.background= "#F2F2F2";

tablinks[i].style.opacity= " 0.5";

}

document.getElementById(tabnumber).style.display = "block";

evt.currentTarget.className += " active";

evt.currentTarget.style.background="rgba(225, 228, 235, 0.45)";

evt.currentTarget.style.opacity="1";

}

დამთავრებული აქვს თბილისის ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური ინსტიტუტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი და თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა. კარიერა დაიწყო 1998 წლიდან შპს „კონსალტინგისა და პუბლიკაციის ცენტრი“-ს ჟურნალისტის თანამდებობაზე, სსიპ შემოსავლების სამსახურში მუშაობს 2007 წლიდან სხვადასხვა თანამდებობაზე, მათ შორის იგი იყო ადამიანური რესურსების დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველოს უფროსი, ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი, შემოსავლების სამსახურის აპარატის უფროსის მოადგილე, ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების დეპარტამენტის შერჩევის და ადმინისტრირების სამმართველოს უფროსი, ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, ხოლო 2019 წლის ნოემბრის თვიდან არის სსიპ - შემოსავლების სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების დეპარტამენტის უფროსი.

ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების დეპარტამენტის ფუნქციებია:

ა) ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკის შემუშავება და მისი აღსრულების უზრუნველყოფა;

ბ) სამსახურში არსებული სამუშაო ადგილების ანალიზი, თანამშრომელთა სამუშაო აღწერილობის მომზადება და თანამდებობრივი ინსტრუქციების დამუშავება;

გ) (ამოღებულია - 31.07.2020, №176);

დ) თანამშრომელთა შეფასების სისტემის შემუშავება და პროცესის კოორდინაცია;

ე) თანამშრომელთა მოტივაციისა და შრომითი კმაყოფილების ამაღლების სისტემების შემუშავება;

ვ) (ამოღებულია - 31.07.2020, №176);

ზ) საშტატო განრიგის ფორმირების თაობაზე წინადადებების მომზადება;

თ) თანამშრომელთა მოზიდვა-შერჩევა;

ი) სტაჟირებისა და პრაქტიკის პროცესის დაგეგმვა და კოორდინაცია;

კ) თანამშრომლების პროფესიული და პიროვნული განვითარების და სწავლების სისტემების შემუშავება;

ლ) სამსახურში კონკურსის ჩატარების ორგანიზება;

მ) საკადრო საქმისწარმოება, სამსახურის თანამშრომელთა პირადი საქმეების წარმოება;

ნ) კომპეტენციის ფარგლებში დაინტერესებული პირის კორესპონდენციის განხილვა;

ო) კომპეტენციის ფარგლებში, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება;

პ) სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება;

ჟ) სამსახურის ხელმძღვანელობის ცალკეული დავალებებისა და მითითებების შესრულება.

text