საიტის მოხმარების ინსტრუქცია
ცხელი ხაზი: 2 299 299
ვერსია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
A
A
დავების დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი

ნინო ფოდიაშვილი

n.podiashvili@rs.ge

დამთავრებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვაჭრობის ეკონომიკის ფაკულტეტი. 2019 წლის დეკემბრიდან არის სსიპ შემოსავლების სამსახურის დავების დეპარტამენტის უფროსი. ამ პოზიციის დაკავებამდე დასაქმებული იყო სხვადასხვა თანამდებობაზე, კარიერა დაიწყო 1999 წლიდან: 1999-2007 წლებში დასაქმებული იყო სპორტის აკადემიაში უცხოელ სტუდენტთა ფაკულტეტის კოორდინატორის თანამდებობაზე. 2007 წლიდან - 2010 წლებში მუშაობდა სსიპ შემოსავლების სამსახურში სხვადასხვა თანამდებობაზე, მათ შორის ცენტრალური აპარატის სატელეფონო ცენტრის სპეციალისტის და დაბეგვრის მეთოდოლოგიის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტის თანამდებობებზე. 2010 წელს იყო სსიპ სახელმწიფო შიდა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ფინანსური მართვისა და კონტროლის მონიტორინგის სამსახურის უფროსი. 2010 წლიდან - 2012 წლებში მუშაობდა საქართველოს მთავრობის კანცელარიაში კერძო სექტორის ხელშეწყობის საკითხებში მრჩეველთა ჯგუფის ექსპერტის თანამდებობაზე. 2012 წელს იყო სსიპ საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს საინვესტიციო პროექტების მენეჯერი. 2012 წლიდან - 2013 წლამდე მუშაობდა შ.პ.ს ,,KPMG GEORGIA”-ს იურიდიული და საგადასახადო დეპარტამენტის საგადასახადო კონსულტანტის პოზიციაზე. 2013 წლიდან - 2017 წლამდე მუშაობდა საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატის ექსპერტად საგადასახადო საკითხებში. 2014 წლიდან - 2017 წლებში ასევე გახლდათ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს წევრი. 2017 წლიდან 2019 წლებში იყო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე.

დავების დეპარტამენტის ფუნქციებია:

ა) სამსახურის წარმომადგენლობა სასამართლოსა და სხვა სახის დავებში;

ბ) სამსახურში შემოსული საჩივრის განხილვისათვის კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროცედურების უზრუნველყოფა;

გ) საჩივრის განხილვის შედეგებზე შესაბამისი გადაწყვეტილების პროექტის მომზადება;

დ) (ამოღებულია - 18.03.2014, №80);

ე) (ამოღებულია - 18.03.2014, №80);

ვ) კომპეტენციის ფარგლებში, კანონმდებლობის სრულყოფაზე წინადადებების მომზადება;

ზ) კომპეტენციის ფარგლებში, გადასახადის გადამხდელის, მისი წარმომადგენლისა და სხვა დაინტერესებული პირის კორესპონდენციის განხილვა;

თ) სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება;

ი) სამსახურის ხელმძღვანელობის ცალკეული დავალებებისა და მითითებების შესრულება.

text