საიტის მოხმარების ინსტრუქცია
ცხელი ხაზი: 2 299 299
ვერსია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
A
A
იურიდიული დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი
დეპარტამენტის დებულება

დინარა ჩუბინიძე

d.chubinidze@rs.ge

(+995 32) 2 26 11 26

function TabChange() {

var i, tabcontent, tablinks;

tabcontent = document.getElementsByClassName("tabcontent");

for (i = 1; i < tabcontent.length; i++) {

tabcontent[i].style.display = "none";

}

}

window.onload = TabChange();

function tabClick(evt, tabnumber) {

var i, tabcontent, tablinks;

tabcontent = document.getElementsByClassName("tabcontent");

for (i = 0; i < tabcontent.length; i++) {

tabcontent[i].style.display = "none";

}

tablinks = document.getElementsByClassName("tablinks");

for (i = 0; i < tablinks.length; i++) {

tablinks[i].className = tablinks[i].className.replace(" active", "");

tablinks[i].style.background = "#F2F2F2";

tablinks[i].style.opacity = " 0.5";

}

document.getElementById(tabnumber).style.display = "block";

evt.currentTarget.className += " active";

evt.currentTarget.style.background = "rgba(225, 228, 235, 0.45)";

evt.currentTarget.style.opacity = "1";

}

დამთავრებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. კარიერა დაიწყო 2005 წლიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამართლებრივი ექსპერტიზის დეპარტამენტის სტაჟიორად. 2005-2010 წლების პერიოდში ეკავა სხვადასხვა თანამდებობა, მათ შორის იგი იყო საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ლიცენზიებისა და ნებართვების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ლიცენზიებისა და ნებართვების დეპარტამენტის ლიცენზიების სამმართველოს უფროსი, საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ბუნებრივი რესურსების ლიცენზირების დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი, შემოსავლების სამსახურის იურიდიული დეპარტამენტის ექსპერტიზის სამმართველოს უფროსი. 2010 წლის აპრილის თვიდან - 2021 წლის აგვისტოს თვემდე ეკავა სსიპ შემოსავლების სამსახურის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის თანამდებობა. 2021 წლის 18 აგვისტოდან დაინიშნა სსიპ შემოსავლების სამსახურის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე.

იურიდიული დეპარტამენტის ფუნქციებია:

ა) სამსახურში შემუშავებული ან სხვა ორგანოებიდან გადმოგზავნილი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების სამართლებრივი ექსპერტიზა;

ბ) სამსახურის საქმიანობის მარეგულირებელი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადების ორგანიზება;

გ) განსახორციელებელი ან განხორციელებული ოპერაციის მიხედვით საგადასახადო ანგარიშგების წესების ან/და შესასრულებელი საგადასახადო ვალდებულებების თაობაზე წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემასთან დაკავშირებით სამსახურში შემოსული დოკუმენტების განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების ორგანიზაციული უზრუნველყოფა;

დ) (ამოღებულია - 14.02.2018, №61);

ე) საჯარო ინფორმაციის გაცემის უზრუნველყოფა;

ვ) კომპეტენციის ფარგლებში, გადასახადის გადამხდელის, მისი წარმომადგენლისა და სხვა დაინტერესებული პირის კორესპონდენციის განხილვა;

ზ) სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება;

თ) სამსახურის ხელმძღვანელობის ცალკეული დავალებებისა და მითითებების შესრულება.

text