საიტის მოხმარების ინსტრუქცია
ცხელი ხაზი: 2 299 299
ვერსია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
A
A
ფინანსური დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი
დეპარტამენტის დებულება

მიხეილ ახვლედიანი

m.akhvlediani@rs.ge

function tabChange(){

var i, tabcontent, tablinks;

tabcontent = document.getElementsByClassName("tabcontent");

for (i = 1; i < tabcontent.length; i++) {

tabcontent[i].style.display = "none";

}

}

window.onload=tabChange();

function tabClick(evt, tabnumber) {

var i, tabcontent, tablinks;

tabcontent = document.getElementsByClassName("tabcontent");

for (i = 0; i < tabcontent.length; i++) {

tabcontent[i].style.display = "none";

}

tablinks = document.getElementsByClassName("tablinks");

for (i = 0; i < tablinks.length; i++) {

tablinks[i].className = tablinks[i].className.replace(" active", "");

tablinks[i].style.background= "#F2F2F2";

tablinks[i].style.opacity= " 0.5";

}

document.getElementById(tabnumber).style.display = "block";

evt.currentTarget.className += " active";

evt.currentTarget.style.background="rgba(225, 228, 235, 0.45)";

evt.currentTarget.style.opacity="1";

}

სპეციალობით ეკონომისტია, დამთავრებული აქვს თბილისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის ეკონომიკური ფაკულტეტი. 2020 წლის თებერვლის თვიდან მუშაობს სსიპ შემოსავლების სამსახურის ფინანსური დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე. კარიერა დაიწყო 1998 წლიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის უფროსი კონსულტანტის თანამდებობაზე, მიმდინარე პოზიციამდე ეკავა სხვადასხვა თანამდებობა, იგი იყო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-სამეურნეო სამსახურის უფროსი კონსულტანტი, საქართველოს შსს-ს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის საკადრო და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველოს საფინანსო-სამეურნეო სამსახურის უფროსი, საქართველოს შსს-ს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, საქართველოს შსს-ს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის სტრატეგიული ობიექტების დაცვის მთავარის სამმართველოს უფროსი, სსიპ შემოსავლების სამსახურის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უფროსის მოადგილე, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ლოჯისტიკის დეპარტამენტის სამშენებლო სამმართველოს უფროსი, ლოჯისტიკის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე.

ფინანსური დეპარტამენტის ფუნქციებია:

ა) სამსახურის საკუთარი შემოსულობების ფარგლებში შემოსულობების, გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების წლიური გეგმისა და სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებების ფარგლებში სამსახურის ბიუჯეტის პროექტების შედგენა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში წარდგენა;

ბ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სამსახურისთვის გათვალისწინებული ასიგნებების, ასევე სამსახურის საკუთარი შემოსულობების ფარგლებში დამტკიცებული/დაზუსტებული ბიუჯეტის განწერის მომზადება და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში წარდგენა;

გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სამსახურისთვის გათვალისწინებული ასიგნებების, ასევე სამსახურის საკუთარი შემოსულობების ფარგლებში დამტკიცებულ ბიუჯეტში გეგმის ცვლილებების პროექტების მომზადება და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში წარდგენა;

დ) ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის მომზადების მიზნით, სამსახურის კომპეტენციას განკუთვნილი საკითხების/ინფორმაციის მომზადების ორგანიზება და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში წარდგენა;

ე) სამსახურის ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულების მიზნით, გამოყოფილი სახსრების მართვა;

​1) კომპეტენციის ფარგლებში შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონმდებლობით დადგენილი ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფა, მათ შორის, შრომის უსაფრთხოების მიზნით პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვა და ამ ღონისძიებათა განხორციელება;

ვ) სამსახურის ხარჯთანუსხის შესრულების პერიოდული ანგარიშების მომზადება და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში წარდგენა;

ზ) სამსახურის საბუღალტრო საქმიანობის წარმართვა;

თ) კვარტალური და წლიური საფინანსო და სტატისტიკური ანგარიშგების მომზადება;

ი) სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვა, სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურების განხორციელება;

კ) სამსახურში ძირითადი საშუალებების, სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების მიღება, განაწილება, კონტროლი;

ლ) სამსახურის სისტემის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა და სასაწყობე მეურნეობის სწორად წარმართვის ორგანიზება;

მ) სამსახურში საარქივო საქმიანობის წარმართვა;

​1) სამსახურში საქმისწარმოების ორგანიზება და კონტროლი;

​2) სახელმწიფო საიდუმლოებას მიკუთვნებულ კორესპონდენციასთან დაკავშირებული საქმისწარმოების განხორციელება;

ნ) კომპეტენციის ფარგლებში სამსახურის საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული ქონების განკარგვა და მოვლა-პატრონობა;

ო) სამსახურის მიერ განსახორციელებელი კაპიტალური პროექტების ბიუჯეტების მომზადება, საჭიროებათა ანალიზი და ფინანსური დასაბუთება, ასევე კაპიტალური და მიმდინარე სამშენებლო-სარემონტო და სამონტაჟო სამუშაოების დაგეგმვა, ორგანიზება, კოორდინაცია და ზედამხედველობა;

პ) კომპეტენციის ფარგლებში, გადასახადის გადამხდელის, მისი წარმომადგენლისა და სხვა დაინტერესებული პირის კორესპონდენციის განხილვა;

ჟ) სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება;

რ) სამსახურის ხელმძღვანელობის სხვა დავალებებისა და მითითებების შესრულება.

text