საიტის მოხმარების ინსტრუქცია
ცხელი ხაზი: 2 299 299
ვერსია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
A
A
სამსახურებრივი მონიტორინგის დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი
დეპარტამენტის დებულება

ლევან ბერაძე

L.beradze@rs.ge

(+995 32) 2 26 11 55

function TabChange(){

var i, tabcontent, tablinks;

tabcontent = document.getElementsByClassName("tabcontent");

for (i = 1; i < tabcontent.length; i++) {

tabcontent[i].style.display = "none";

}

}

window.onload=TabChange();

function tabClick(evt, tabnumber) {

var i, tabcontent, tablinks;

tabcontent = document.getElementsByClassName("tabcontent");

for (i = 0; i < tabcontent.length; i++) {

tabcontent[i].style.display = "none";

}

tablinks = document.getElementsByClassName("tablinks");

for (i = 0; i < tablinks.length; i++) {

tablinks[i].className = tablinks[i].className.replace(" active", "");

tablinks[i].style.background= "#F2F2F2";

tablinks[i].style.opacity= " 0.5";

}

document.getElementById(tabnumber).style.display = "block";

evt.currentTarget.className += " active";

evt.currentTarget.style.background="rgba(225, 228, 235, 0.45)";

evt.currentTarget.style.opacity="1";

}

სპეციალობით სამართალმცოდნეა, დამთავრებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. კარიერა დაიწყო 1997 წლიდან საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის გამომძიებლის თანაშემწის თანამდებობაზე. 2019 წლის ოქტომბრის თვიდან არის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ შემოსავლების სამსახურის სამსახურებრივი მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი. მიმდინარე პოზიციამდე ეკავა სხვადასხვა თანამდებობა, მათ შორის იგი იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის მთაწმინდა-კრწანისის საგამოძიებო სამსახურის გამომძიებელი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვაკე-საბურთალოს რაიონის შინაგან საქმეთა სამმართველოს უფროსი ინსპექტორი და ქალაქ თბილისის მთავარი სამმართველოს კადრების და პირადშემადგენლობასთან მუშაობის სამმართველოს უფროსი ინსპექტორი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტის ოპერატიული სამსახურის უფროსი ინსპექტორი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო კონტროლის ორგანიზაციის სამმართველოს ინსპექტორი, სს „ჯი პი აი ჰოლდინგი”-ს იურისტი და რეგრესების მენეჯერი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თბილისის მთავარი სამმართველოს I სამმართველოს უფროსი ინსპექტორ გამომძიებელი, სსიპ შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის მონიტორინგისა და ოპერატიული რეაგირების სამმართველოს ოპერატიული რეაგირების განყოფილების მთავარი ოპერატიული ოფიცერი, სსიპ შემოსავლების სამსახურის სამსახურებრივი მონიტორინგის დეპარტამენტის მრჩეველი, სსიპ შემოსავლების სამსახური სამსახურებრივი მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე.

სამსახურებრივი მონიტორინგის დეპარტამენტის ფუნქციებია:

ა) შრომის კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვაზე კონტროლის განხორციელება;

ბ) შრომისა და საშემსრულებლო დისციპლინის, შინაგანაწესისა და ეთიკის ნორმების მოთხოვნათა დაცვაზე კონტროლის განხორციელება;

გ) სამსახურის თანამშრომელთა მიერ მათზე კანონმდებლობით დაკისრებული ვალდებულებების ჯეროვნად შესრულების შემოწმება;

დ) სამსახურებრივი შემოწმებისას ან შემოსულ განცხადებაზე რეაგირებისას გამოვლენილ დარღვევებზე დისციპლინური დევნის წარმოება;

ე) სამსახურებრივი შემოწმების პროცესში გამოვლენილი ნაკლოვანებების ხელშემწყობი მიზეზების ანალიზი და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება;

ვ) სამსახურის სისტემაში თანამშრომელთა ინტერესთა კონფლიქტის ფაქტების გამოვლენა;

ზ) სათანადო რეკომენდაციების მომზადება სამსახურის სისტემის თანამშრომელთა მიერ სამსახურებრივი ეთიკის ნორმათა შესრულების პროცესის ხელშეწყობისათვის;

​1) სამსახურში ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით სათანადო ღონისძიებების განხორციელება;

თ) კომპეტენციის ფარგლებში, გადასახადის გადამხდელის, მისი წარმომადგენლისა და სხვა დაინტერესებული პირის კორესპონდენციის განხილვა;

ი) სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება;

კ) სამსახურის ხელმძღვანელობის ცალკეული დავალებებისა და მითითებების შესრულება.

2. სამსახურებრივი მონიტორინგის დეპარტამენტი ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ფუნქციებს ახორციელებს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შესაბამის სტრუქტურულ ქვედანაყოფთან კოორდინირებულად.

text