საიტის მოხმარების ინსტრუქცია
ცხელი ხაზი: 2 299 299
ვერსია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
A
A

რეგულირების სფეროს არ განეკუთვნება:

 • ნარკოტიკული პრეპარატები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები;
 • რადიოაქტიური ნივთიერებები და მასალები;
 • ნარჩენები;
 • ქიმიური იარაღი;
 • ფარმაცევტული პრეპარატები, მათ შორის, სამკურნალო პრეპარატები და ვეტერინარული საშუალებები;
 • ქიმიური ნივთიერებები, რომლებიც გამოიყენება როგორც საკვები დანამატები;
 • სურსათის/ცხოველის საკვები;
 • ქიმიური ნივთიერებები იმ ოდენობით, რომელიც არ ახდენს მავნე ზემოქმედებას ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოზე ან/და რომელიც იმპორტირებულია ან ექსპორტირებულია ლაბორატორიული და სასწავლო-სამეცნიერო მიზნით გამოყენებისათვის და მათი ოდენობა არ აღემატება 2 კგ-ს, ერთჯერადი გადაზიდვისას.
 • გაითვალისწინეთ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მიხედვით:

 • ცალკეული საშიში ქიმიური ნივთიერებების და პესტიციდების იმპორტზე წინასწარ დასაბუთებული თანხმობით გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევა
 • ცალკეული საშიში ქიმიური ნივთიერებების და პესტიციდების იმპორტზე წინასწარ დასაბუთებული თანხმობით გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევა  
 • გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარით. 


  საშიში ქიმიური ნივთიერებების და პესტიციდებ რომელთა წარმოება, გამოყენება, იმპორტი და ექსპორტი, სტოკჰოლმის კონვენციის თანახმად, საქართველოს ტერიტორიაზე აკრძალულია

  N

  ქიმიური ნივთიერება

  CAS ნომერი

  სეს ესნ კოდი

  1.

  ალდრინი

  309-00-2

  2.

  ქლორდანი

  57-74-9

  3.

  ქლორდეკონი

  143-50-0

  2914.70

  4.

  დილდრინი

  60-57-1

  5.

  ენდრინი

  72-20-8

  6.

  ჰეპტაქლორი

  76-44-8

  7.

  ჰექსაბრომბიფენილი

  36355-01-8

  2903.81

  8.

  ჰექსაბრომდიფენილეთერი და

  ჰეპტაბრომდიფენილეთერი

  (კომერციული

  ოქტაბრომდიფენილეთერი)

  68631-49-2

  207122-15-4

  446255-22-7

  207122-16-5

  9.

  ჰექსაქლორბენზოლი

  118-74-1

  10.

  ალფა ჰექსაქლორციკლოჰექსანი

  319-84-6

  11.

  ბეტა-ჰექსაქლორციკლოჰექსანი

  319-85-7

  12.

  ლინდანი

  58-89-9

  2903.81

  13.

  მირექსი

  2385-85-5

  14.

  პენტაქლორბენზოლი

  608-93-5

  15.

  პოლიქლორირებული ბიფენილები (PCB)

  1336-36-3

  16.

  ტექნიკური ენდოსულფანი და მისი

  იზომერები

  ალფა

  ბეტა

  959-98-8

  33213-65-9

  17.

  ტეტრაბრომდიფენილეთერი და

  პენტაბრომდიფენილეთერი

  (კომერციული

  პენტაბრომდიფენილეთერი)

  5436-43-1

  60348-60-9

  -

  18.

  კამფექლორი (ტოქსაფენი)

  8001-35-2

  19.

  დდტ

  50-29-3

  20.

  პერფტოროოქტანსულფონმჟავა    (პფოს), მისი მარილები და პერფტოროოქტანსულფონილ    ფტორიდი

  1763-23-1

  2904.90


  ქიმიური ნივთიერებების და პესტიციდების რომლებიც ექვემდებარება ექსპორტის შეტყობინების პროცედურას;

  N

  ქიმიური ნივთიერება

  CAS

  ნომერი

   სეს ესნ კოდი

  გამოყენების სახე

  გადაწყვეტილება

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.

  ნიტროფენი

  1836-75-5

  პესტიციდები

  აკრძალულია

  2.

  ქვინტოზანი

  82-68-8

  პესტიციდები

  აკრძალულია

  3.

  ქლორპიკრინი

  76-06-2

  პესტიციდები

  აკრძალულია

  4.

  დიკოფოლი

  115-32-2

  პესტიციდები

  მკაცრი შეზღუდვა

  5.

  )მალეიქ ჰიდრაზიდი

  და მისი მარილები

  გარდა ქოლინისა და

  მალეიქ ჰიდრაზიდის

  კალიუმის და

  ნატრიუმის

  მარილებისა

  )ქოლინი, მალეიქ

  ჰიდრაზიდის

  კალიუმის და

  ნატრიუმის მარილები

  123-33-1

  61167-10-0

  51542-52-0

  28330-26-9

  სამრეწველო

  მკაცრი შეზღუდვა

  6.

  მონომეთილ- დიქლორო-დიფენილ მეთანი (იუგილეკ 121;

  იუგილეკ 21)

  სამრეწველო

  აკრძალულია

  7.

  დიბუთილბორონ ტრიფტორომეთან სულფონატი (DBBT)

  99688-47-8

  სამრეწველო

  მკაცრი შეზღუდვა

  8.

  2–ნაფტილამინი

  91-59-8

  სამრეწველო

  მკაცრი შეზღუდვა

  9.

  ბენზიდინი

  92-87-5

  სამრეწველო

  მკაცრი შეზღუდვა

  10.

  4-ნიტრობიფენილი

  92-93-3

  სამრეწველო

  მკაცრი შეზღუდვა

  11.

  4-ამინობიფენილი

  92-67-1

  სამრეწველო

  მკაცრი შეზღუდვა

  12.

  ტრის (1- აზირინიდილ) ფოსფინოქსიდი

  545-55-1

  სამრეწველო

  მკაცრი შეზღუდვა

  13.

  მონომეთილ-ტეტრაქლორო- დიფენილ-მეთანი (იუგილეკ

  76253-60-6

  სამრეწველო

  მკაცრი შეზღუდვა


  ქიმიური ნივთიერებების და პესტიციდების რომლებზეც ვრცელდება წინასწარ დასაბუთებული თანხმობის (PIC) პროცედურა როტერდამის კონვენციის ფარგლებში;

  N

  ქიმიური ნივთიერება

  საერთაშორისო სარეგისტრაციო ნომერი (CAS)

  სეს ესნ კოდი

  (HS) კოდი

  გამოყენების კატეგორია

  გადაწყვეტი-ლება

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  2,4,5-T და მისი მარილები და ეთერები

  93-76-5

  2918.91

  პესტიციდი

  აკრძალულია

  ალაქლორი

  15972-60-8

  იხ.შენიშვნა

  პესტიციდი

  აკრძალულია

  ალდიკარბი

  116-06-3

  იხ.შენიშვნა

  პესტიციდი

  აკრძალულია

  ალდრინი

  309-00-2

  2903.82

  პესტიციდი

  აკრძალულია

  აზინფოს-მეთილი

  86-50-0

  პესტიციდი

  ბინაპაკრილი

  485-31-4

  2916.16

  პესტიციდი

  აკრძალულია

  კაპტაფოლი

  2425-06-1

  2930. 50

  პესტიციდი

  აკრძალულია

  ქლორდანი

  57-74-9

  2903.82

  პესტიციდი

  აკრძალულია

  ქლორდიმეფორმი

  6164-98-3

  2925.21

  პესტიციდი

  აკრძალულია

  ქლორობენზილატი

  510-15-6

  2918.18

  პესტიციდი

  აკრძალულია

  დდტ

  50-29-3

  2903.92

  პესტიციდი

  აკრძალულია

  დილდრინი

  60-57-1

  2910.40

  პესტიციდი

  აკრძალულია

      დინიტროორთოკრეზოლი (დნოკი) და მისი მარილები (ისეთები, როგორებიცაა) ამონიუმის, კალიუმისა და ნატრიუმის მარილები)

  534-52-1

  2980-64-5

  5787-96-2

  2312-76-7

  2908.92

  პესტიციდი

  აკრძალულია

  დინოსები და მისი მარილები და ეთერები

  88-85-7

  2813-95-7

  2908.91

  2915.36

  პესტიციდი

  აკრძალულია

  EDB 1.2. დიბრომეთანი

  106-93-4

  2903.31

  პესტიციდი

  აკრძალულია

  ენდოსულფანი

  115-29-7

  იხ.შენიშვნა

  პესტიციდი

  აკრძალულია

  ეთილენდიქლორიდი

  107-06-2

  2903.15

  პესტიციდი

  აკრძალულია

  ეთილენოქსიდი

  75-21-8

  2910.10

  პესტიციდი

  აკრძალულია

  ფტორაცეტამიდი

  640-19-7

  2924.12

  პესტიციდი

  აკრძალულია

  HCH (იზომერების ნარევი) ჰექსაქლორციკლოჰექსანი

  608-73-1

  2903.81

  პესტიციდი

  აკრძალულია

  ჰეპტაქლორი

  76-44-8

  2903.82

  პესტიციდი

  აკრძალულია

  ჰექსაქლორბენზოლი

  118-74-1

  2903.92

  პესტიციდი

  აკრძალულია

  ლინდანი (გამა-HCH)

  58-89-9

  2903.81

  პესტიციდი

  აკრძალულია

  ვერცხლისწყლის შემცველი ნაერთები,

   მ.შ. ვერცხლისწყლის არაორგანული

  ნაერთები ალკილვერცხლისწყლის

  ნაერთები,  აგრეთვე ალიკოლიქსიალკილის

   და არილირებული ვერცხლისწყლის ნაერთები

  2852.10

  პესტიციდი

  აკრძალულია

  მონოკროტოფოსი (ხსნარი რომელიც

   შეიცავს 600 გ/ლ აქტიურ

  ინგრედიენტზე მეტს)

  6923-22-4

  2924.12

  პესტიციდი

  აკრძალულია

  პარათიონი

  56-38-2

  2920.11

  პესტიციდი

  აკრძალულია

  პენტაქლოროფენოლი და მისი

  მარილები და ეთერები

  87-86-5

  2908.11 –

  პენტაქლორო-ფენოლი

  2908.19 –

  პენტაქლორო-ფენოლის მარილები

  პესტიციდი

  აკრძალულია

  ტოქსაფენი (კამფექლორი)

  8001-35-2

  -

  პესტიციდი

  აკრძალულია

  ტრიბუთილკალის ნაერთები:

  ტრიბუთილკალის ოქსიდი

  ტრიბუთილკალის ფტორიდი

  ტრიბუთილკალის

  მეტაკროლატი

  ტრიბუთილკალის ბენზოატი

  ტრიბუთილკალის

  ქლორიდი

  ტრიბუთილკალის

  ლინოლეატი

  ტრიბუთილკალის

  ნაფტენატი

  56-35-9

  1983-10-4

  2155-70-6

  4342-36-3

  1461-22-9

  24124-25-2

  85409-17-2

  -

  პესტიციდი

  აკრძალულია

  შესაფრქვევი ფხვნილოვანი

  შემადგენლობები, რომლებიც

  შეიცავენ კომბინაციას:

  7% ბენომილს;

  10% კარბოფურანს;

  15% თირამს

  17804-35-2

  1563-66-2

  137-26-8

  -

  განსაკუთრები

   საშიში

  პესტიციდური

  შემადგენლობა

  აკრძალულია

  მეტამიდოფოსი

  10265-92-6

  2930.50

  პესტიციდი

  აკრძალულია

  ფოსფამიდონი (ხსნარი, რომელიც

  შეიცავს 1000

  / აქტიურ ინგრედიენტზე

  მეტს)

  (E) და (Z) იზომერების ნარევი,

  (Z) - იზომერი

  (E) - იზომერი

  13171-21-6

  23783-98-4

  297-994

  2924.12

  განსაკუთრები

  საშიში

  პესტიციდური

  შემადგენლობა

  აკრძალულია

  მეთილ-პარათიონი

  (ემულგირებადი

  კონცენტრანტები ინგრედიენტის

  19.5 % შემცველობით და

  ფხვნილოვანი შემადგენლობა

  აქტიური ინგრედიენტის 1.5%

  შემცველობით)

  298-00-0

  2920.11

  განსაკუთრები

  საშიში

  პესტიციდური

  შემადგენლობა

  აკრძალულია

  აქტინოლიტი

  77536-66-4

  2524.90

  სამრეწველო

  აკრძალულია

  ანთოფილიტი

  77536-67-5

  2524.90

  სამრეწველო

  აკრძალულია

  ამოზიტი

  12172-73-5

  2524.90

  სამრეწველო

  აკრძალულია

  კროკიდოლიტი

  12001-28-4

  2524.10

  სამრეწველო

  აკრძალულია

  ტრემოლიტი

  77536-68-6

  2524.90

  სამრეწველო

  აკრძალულია

  კომერციული

  ოქტაბრომოდიფენილეთერი

  (ჰექსაბრომოდიფენილეთერის და

  ჰეპტაბრომოდიფენილეთერის

  ჩათვლით)

  36483-60-0,

  68928-80-3

  -

  სამრეწველო

  აკრძალულია

  კომერციული

  პენტაბრომოდიფენილეთერი

  (ტეტრაბრომოდიფენილეთერის

  და პენტაბრომოდიფენილეთერის ჩათვლით)

  32534-81-9

  40088-47-9

  -

  სამრეწველო

  აკრძალულია

  პერფტოროოქტანსულფონმჟავა,

  პერფტოროოქტანსულფონატები,

  პერფტოროოქტანსულფონამიდებ

   და პერფტოროოქტანსულფონილები

  1691-99-2

  1763-23-1

  24448-09-7

  251099-16-8

  2795-39-3

  29081-56-9

  29457-72-5

  307-35-7

  31506-32-8

  4151-50-2

  56773-42-3

  70225-14-8

  -

  სამრეწველო

  აკრძალულია

  პოლიბრომირებული

  ბიფენილები

  (PBB)

  ჰექსა

  ოქტა

  დეკა

  36355-01-

  827858-07-7

  13654-09-6

  -

  სამრეწველო

  აკრძალულია

  პოლიქლორირებული ბიფენილები

   (PCB) გარდა მონო- და

  დიქლორბიფენილებისა

  1336-36-3

  -

  სამრეწველო

  აკრძალულია

  პოლიქლორირებული

  ტერფენილები (PCT)

  61788-33-8

  -

  სამრეწველო

  აკრძალულია

  ტეტრაეთილტყვია

  78-00-2

  2931.10

  სამრეწველო

  აკრძალულია

  ტეტრამეთილტყვია

  75-74-1

  2931.10

  სამრეწველო

  აკრძალულია

  ტრის  (2,3-დიბრომპროპილი) ფოსფატი

  126-72-7

  2919.10

  სამრეწველო

  აკრძალულია


  საშიში ქიმიური ნივთიერებები და პესტიციდები

  ცალკეული საშიში ქიმიური ნივთიერებებისა და პესტიციდების საქართველოს ტერიტორიაზე  კონტროლის მიზანია ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვა.

  შემოსავლების სამსახური ახორციელებს მკაცრად შეზღუდული საშიში ქიმიური ნივთიერებების და პესტიციდების:

 • იმპორტის კონტროლს, დანიშნული ეროვნული ორგანოების მიერ გაცემული თანხმობის შესაბამისად;
 •  ექსპორტის კონტროლს, იმპორტიორი მხარის გაცხადებული თანხმობის შეტყობინების შესახებ, დანიშნული ეროვნული ორგანოების მიერ გადაცემული ინფორმაციის შესაბამისად.
 • საქართველოში ცალკეული საშიში ქიმიური ნივთიერებებითა და პესტიციდებით საერთაშორისო ვაჭრობის სფეროს მარეგულირებელ  ეროვნულ ორგანოებს წარმოადგენენ:

 • საშიში ქიმიური ნივთიერებებისთვის - საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო;
 •  პესტიციდებისთვის - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სურსათის ეროვნული სააგენტო.

 • text