საიტის მოხმარების ინსტრუქცია
ცხელი ხაზი: 2 299 299
ვერსია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
A
A

რა დოკუმენტები უნდა იქნეს წარდგენილი DUTY FREE პუნქტში საქონლის შეძენისას

 • პირადობის დამადასტურებელი ქვემოთ მითითებული ერთ-ერთი დოკუმენტი, რომელშიც დასმულია თარიღის შტამპი აღნიშვნით – „გასვლა“:
 • საქართველოს მოქალაქის პასპორტი;
 • მოქალაქეობის არმქონე პირის სამგზავრო პასპორტი;
 • ლტოლვილის სამგზავრო დოკუმენტი;
 • ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირის სამგზავრო პასპორტი;
 • უცხო ქვეყნის მოქალაქის პასპორტი;
 • კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა სამგზავრო დოკუმენტი;
 • ზემოაღნიშნული დოკუმენტების არარსებობისას საქართველოს კანონმდებლობით ან საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების საფუძველზე აღიარებული პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც ვარგისია მგზავრობისათვის;
 • აეროპორტში განთავსებულ DUTY FREE უნქტში საქონლის შეძენიას, დამატებით ქვემოთ ჩამოთვლილიდან ერთ-ერთი დოკუმენტი:
 • საერთაშორისო რეისზე ჩასხდომის ბარათი;
 • საავიაციო პერსონალის მოწმობა (სერტიფიკატი);
 • ავიაკომპანიის სატრანსპორტო პილოტის მოწმობ.

 • DUTY FREE პუნქტში საქონლის შეძენასთან დაკავშირებული მოთხოვნები

 • DUTY FREE პუნქტში საქონლის რეალიზაცია შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოდან გამსვლელ ფიზიკურ პირებზე;
 • საქონლის შესყიდვა შესაძლებელია მხოლოდ სასაზღვრო-სამიგრაციო კონტროლის გავლის ადგილის შემდეგ განთავსებული თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის სავაჭრო დარბაზიდან;
 • საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გამსვლელი ფიზიკური პირის მიერ DUTY FREE პუნქტში ნაყიდი საქონელი ექვემდებარება საქართველო საბაჟო ტერიტორიიდან სრულად გატანას, წინააღმდეგ შემთხვევაში, დაიბეგრება თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების პროცედურის შესაბამისად.

 • სად არის განთავსებული DUTY FREE პუნქტები და ვის შეუძლია საქონლის შეძენა

  DUTY FREE  სავაჭრო ობიექტები განთავსებულია საბაჟო გამშვები პუნქტების კონტროლის ზონებში( „წითელი ხიდი“, „სადახლო-საავტომობილო“, „სარფი“, „ვალე“, „ყაზბეგი“, „კარწახი“, ქუთაისის, თბილისისა და ბათუმის აეროპორტები)  სადაც საქონლის შეძენა შესაძლებელია საქართველოდან გამსვლელი ნებისმიერი ფიზიკური პირის მიერ.


  რა არის DUTY FREE

  თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტი - DUTY FREE - არის სავაჭრო ობიექტი საბაჟო კონტროლის ზონაში, სადაც შესაძლებელია იმ ფიზიკურ პირზე, რომელიც ტოვებს საქართველოს საბაჟო ტერიტორიას, პირადი სარგებლობისთვის საცალო წესით რეალიზებულ იქნეს:

 • უცხოური საქონელი იმპორტის გადასახდელის გადახდისა და ვაჭრობაში დამცავი ღონისძიებების განხორციელების გარეშე;
 • საქართველოს საქონელი.
 • შენიშვნა თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტში საქონლის რეალიზაცია თავისუფლდება დღგ-ისგან ჩათვლის უფლებით სადაც უცხოური საქონლის რეალიზაცია ხდება მისი თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების გარეშე, ხოლო ქართული საქონლის რეალიზაცია - დღგ-ის თანხის დამატების გარეშე.


  text