საიტის მოხმარების ინსტრუქცია
ცხელი ხაზი: 2 299 299
ვერსია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
A
A

ახალი ვიდეო ინსტრუქცია - eCustoms - ში საქონლის საბაჟო დეკლარაციის შევსების წესის შესახებ

5/23/2022 3:03:00 PM

შემუშავდა ახალი ვიდეო ინსტრუქცია - eCustoms - ში საქონლის საბაჟო დეკლარაციის შევსების წესის შესახებ

შეგახსენებთ, რომ თვითმომსახურებისა და ელექტრონული სერვისების გამოყენების წახალისების მიზნით, მათ შორის, დეკლარანტების/მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემა „eCustoms“-ში დაშვებული პირების მიერ „eCustoms“-ის მეშვეობით რეგისტრირებული საბაჟო დეკლარაციით გაცხადებული საქონლის გაფორმებისათვის მომსახურების უპირატესი, განსხვავებული  საფასურები დადგინდა. 

მონაცემთა ავტომატიზირებულ სისტემა eCustoms-ში დაშვებისთვის საჭიროა მიმართოთ შემოსავლების სამსახურს განცხადებით


ვიდეო ზარით მომსახურების მიღება

5/11/2022 3:02:00 PM

გაცნობებთ, რომ შემოსავლების სამსახურმა განაახლა ვიდეო ზარის სერვისი (videocall.rs.ge), რომელიც სრულად მოერგო გადასახადის გადამხდელთა მოთხოვნებს, აღნიშნული გაძლევთ შესაძლებლობას ადგილიდან გაუსვლელად მიიღოთ მარტივი და სწრაფი მომსახურება.

ვიდეო ზარის მეშვეობით თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა ისარგებლოთ შემდეგი მომსახურების მიღებით:

 • შემოსავლების სამსახურის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის აქტივაცია.
 • ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდზე მითითებული საკონტაქტო ტელეფონის ნომრის ცვლილება და პაროლის აღდგენა.
 • საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირის (გარდა ინდივიდუალური მეწარმისა) გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაცია.
 • ვიდეო ზარის მეშვეობით მომსახურების მიღება შესაძლებელია როგორც საკუთარი სახელით, ასევე მინდობილი პირის მეშვეობითაც, სამუშაო დღეების განმავლობაში 09:00 საათიდან 18:00 საათამდე. 

  აქვე შეგახსენებთ, რომ ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდზე დაფიქსირებული ტელეფონის ნომრის ცვლილება შეგიძლიათ დამოუკიდებლადაც, იმ შემთხვევაში თუ სარგებლობთ აღნიშნულ გვერდზე დაფიქსირებული ტელეფონის ნომრით. პაროლის აღდგენის ინსტრუქცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე https://eservices.rs.ge/Docs/PassRecover.pdf?v1

  ვიდეო ზარის სერვისის გამოყენების ინსტრუქცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე.


  მომსახურების გაწევის ადგილზე დაინტერესებული პირისთვის მომსახურების გაწევის შეზღუდვის შესახებ

  5/11/2022 2:59:00 PM

  შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 წლის 25 ოქტომბრის  N33619  “ცალკეულ შემთხვევებში მომსახურების გაწევის ადგილზე დაინტერესებული პირისთვის მომსახურების გაწევის შეზღუდვის შესახებ” ბრძანებაში განხორციელებული ცვლილებით 16 მაისიდან დამატებით იზღუდება შემოსავლების სამსახურის სერვისცენტრში ვიზიტით დაინტერესებული პირებისათვის შემდეგი განცხადებების რეგისტრაცია:

 • ფარმაცევტული საწარმოს სტატუსის გაუქმება;
 • ფარმაცევტული საწარმოს სტატუსის მინიჭება;
 • საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის გაუქმება;
 • საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მინიჭება;
 • სპეციალური საწარმოს სტატუსის გაუქმება;
 • სპეციალური საწარმოს სტატუსის მაძიებლისათვის თანხმობის გაცემა ან მოქმედების ვადის გაგრძელება;
 • სპეციალური საწარმოს სტატუსის მინიჭება;
 • სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსის მინიჭება;
 • სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსის გაუქმება;
 • მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის მინიჭების/საქმიანობის განახლების შესახებ;
 • მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის შეჩერების/შეწყვეტის შესახებ;
 • მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის მქონე პირის საქმიანობის სახის ან/და განხორციელების ადგილის ცვლილება;
 • შეზღუდვა გავრცელდება იმ პირებზე, რომელთაც აღნიშნული მომსახურებების მიღების შესაძლებელობა აქვთ დისტანციურად, ელექტრონული ფორმით (ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან). შესაბამისად, თუ პირს აქვს აქტიური ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდი (eservices.rs.ge), მას აღნიშნული სერვისებით სარგებლობა შეუძლია მხოლოდ ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის გამოყენებით.

  ასევე, იზღუდება თბილისის სერვისცენტრებში ვიზიტით შემდეგი მომსახურების მიღება:

 • ელ. სერვისების მომხმარებლის პაროლის აღდგენა;
 • მომხმარებლის ტელეფონის ნომრის ცვლილება;
 • აღნიშნული მომსახურების მიღება შეგიძლიათ განახლებული ვიდეო ზარის (videocall.rs.ge) სერვისის გამოყენებით, რომელიც გაძლევთ საშუალებას დისტანციურად ისარგებლოთ მარტივი, მოქნილი და სწრაფი მომსახურებით.

  ხოლო, იმ შემთხვევაში თუ დაგავიწყდათ ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდზე შესასვლელი მომხმარებელი და პაროლი და სარგებლობთ აღნიშნულ გვერდზე დაფიქსირებული ტელეფონის ნომრით, შეგიძლიათ ისარგებლოთ პაროლის აღდგენის ფუნქციით https://eservices.rs.ge/PassRecovery.aspx


  შეხსენება შემოსავლების სამსახურის მიერ საბაჟო მიმართულებით გასაწევი მომსახურებების  საფასურებში ცვლილებების ამოქმედებასთან დაკავშირებით

  5/10/2022 1:27:52 PM

  შეგახსენებთ, რომ 2022 წლის 14 აპრილს მიღებულ იქნა და მ/წლის 14 მაისიდან ამოქმედდება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის №201 დადგენილება, რომლის მიღების ძირითად მიზნებს წარმოადგენს:

 • თვითმომსახურებისა და ელექტრონული სერვისების გამოყენების წახალისება, მათ შორის, დეკლარანტების/მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემა „eCustoms“-ში დაშვებული პირების მიერ „eCustoms“-ის მეშვეობით რეგისტრირებული საბაჟო დეკლარაციით გაცხადებული საქონლის გაფორმებისათვის მომსახურების უპირატესი, განსხვავებული  საფასურების შემოღება;
 • საქონლის საბაჟო დეკლარაციების „eCustoms“-ში დაშვებული პირების მიერ შევსებისა და საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანამდე საქონლის დეკლარირების წახალისება, რის ფარგლებშიც ფართოვდება იმ პროცედურების ჩამონათვალი, რომელთა გამოყენებისას შესაძლებელია საქონლის წინასწარი, საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანამდე დეკლარირება.
 • აღნიშნული ცვლილების მიხედვით, თვითმომსახურებისა და საქონლის წინასწარი (საქონლის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანამდე) დეკლარირების წახალისების მიზნით, ქვემოთ მოცემული საბაჟო პროცედურებისთვის მომსახურების საფასურები განისაზღვრა შემდეგნაირად:

  საბაჟო ორგანო

  eCustoms-ში დაშვებული პირი

  წინასწარი

  არაწინასწარი

  წინასწარი

  არაწინასწარი

  თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების, მიზნობრივი დანიშნულებით გამოყენების, დროებით შემოტანის, შიდა გადამუშავების ან თავისუფალი ზონის პროცედურაში დეკლარირება

  საქონლის საბაჟო ღირებულების მიხედვით:

  3 000 ლარამდე

  100

  100

  50

  100

  3 000 ლარიდან 15 000 ლარამდე

  300

  400

  150

  300

  15 000 ლარზე მეტი

  400

  500

  200

  400

  საბაჟო საწყობის პროცედურაში დეკლარირება

  საქონლის საბაჟო ღირებულების მიხედვით:

  3 000 ლარამდე

  25

  50

  უფასო

  25

  3 000 ლარიდან 15 000 ლარამდე

  75

  150

  უფასო

  75

  15 000 ლარზე მეტი

  100

  200

  უფასო

  100

  დროებით შენახვის დეკლარაციის შევსება

  1 დროებით შენახვის დეკლარაცია

  50

  უფასო

  გარდა ზემოაღნიშნულისა, ნორმატიულ აქტში განხორციელებული ცვლილების თანახმად, გაფორმების ეკონომიკურ ზონა „ფოთში“ მომსახურების გაწევის მიზნებისთვის არასამუშაო დროდ განისაზღვრა ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით – 21:00 საათიდან მომდევნო დღის 10:00 საათამდე პერიოდი, შაბათს − 21:00 საათიდან ორშაბათის 10:00 საათამდე პერიოდი და უქმე დღეები. ამასთანავე, გაფორმების ორგანოებში არასამუშაო დროს შეიზღუდება ისეთი საქონლის გაფორმების მიზნით საბაჟო დეკლარაციის/რეექსპორტის დეკლარაციის შევსება, რომელიც არ მიეკუთვნება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 29 აგვისტოს №257 ბრძანებით დამტკიცებული  „საბაჟო კონტროლის შესახებ“ ინსტრუქციის (დანართი №2) მე-4 მუხლით გათვალისწინებულ, პრიორიტეტული წესით გაფორმებას დაქვემდებარებულ საქონელს.

  ნორმატიული აქტი, ასევე მოიცავს შემდეგი მიმართულებებით ცვლილებებს:

 • კონტეინერით შემოტანილ სატრანსპორტო საშუალებებში განთავსებული საქონლის საბაჟო ღირებულების განსაზღვრა და გაფორმება;
 • მონაცემთა ავტომატიზებული სისტემა „eCustoms“-ით სარგებლობა;
 • მატერიალური ფორმით წარდგენილი განცხადების საფუძველზე, საბაჟო დეკლარაციის/რეექსპორტის დეკლარაციისა და მისი თანმხლები დოკუმენტების ასლების გაცემა;
 • ფიტოსანიტარიულ ან ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის ნებართვებისა და სერტიფიკატების გაცემა;
 • ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რიგების მართვის ელექტრონულ სისტემაში ჩართული M2, M3, N2 და N3 კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ავტოსადგომისათვის, შემოსავლების სამსახურის „საბაჟო გამშვებ პუნქტებში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რიგების მართვის ელექტრონული სისტემის“ მომსახურება;
 • საფოსტო გზავნილებით შემოტანილი საქონლის გაფორმება;
 • სეს ესნ-ის კოდის განსაზღვრის მიზნით სასაქონლო ექსპერტიზის განხორციელება.
 • სრულად ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე. 

  აღსანიშნავია, რომ თვითმომსახურების წახალისება წარმოადგენს შემოსავლების სამსახურის სერვისების განვითარების ერთ-ერთ სტრატეგიულ მიზანს და ამ მიმართულებით, უახლოეს მომავალში შემოთავაზებული იქნება სხვა სიახლეებიც.


  დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელოები

  4/28/2022 11:16:00 AM

  დამტკიცდა სიტუაციური სახელმძღვანელოები:

 • საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მქონე საწარმოს შეღავათი ქონების გადასახადში N 1429
 • მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის შეღავათი საშემოსავლო გადასახადში N 1516

 • ვიდეო ინსტრუქცია „გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულება“

  4/27/2022 11:06:00 AM

  ვიდეო ინსტრუქციაში  „გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულება“ განხილულია ეკონომიკური საქმიანობის დაწყებამდე გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულება იმ პირებისთვის, რომლებიც აპირებენ საქონლის მიწოდებას და მომსახურების გაწევას ონლაინ სივრცეში განცხადების განთავსების გზით.

   ვიდეო ინსტრუქციაში ასევე განხილულია და მაგალითების სახით აღწერილია დაბეგვრის წესები, კერძოდ:

 • დაბეგვრის საერთო წესი
 • მიკრო ბიზნესის სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმი
 • მცირე ბიზნესის სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმი

 • დამტკიცდა შემოსავლების სამსახურის მეთოდური მითითება

  4/21/2022 12:48:00 PM

  შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2022 წლის 11 აპრილის №9021 ბრძანებით  დამტკიცდა მეთოდური მითითება „საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის  და საქართველოს საბაჟო კოდექსის 163-ე მუხლის მე-11 ნაწილის გამოყენების შესახებ“.

  აღნიშნული ბრძანებით დამტკიცდა:

 • „საქართველოს საბაჟო კოდექსის 165-ე მუხლით, 167-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებითა და 172-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული სანქციებისაგან ამავე კოდექსის 163-ე მუხლის მე-11 ნაწილის საფუძველზე პირის გათავისუფლების ღონისძიებები“, დანართი №1-ის სახით;
 • „საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 274-ე და 282-ე მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე შეფარდებული ჯარიმისაგან ამავე კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის საფუძველზე პირის გათავისუფლების ღონისძიებები“, დანართი №2-ის სახით.

 • ცვლილება შემოსავლების სამსახურის მიერ საბაჟო მიმართულებით გასაწევი მომსახურებების  საფასურებში

  4/18/2022 11:18:00 AM

  2022 წლის 14 აპრილს მიღებულ იქნა და მ/წლის 14 მაისიდან ამოქმედდება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის №201 დადგენილება,  რომლის მიღების ძირითად მიზნებს წარმოადგენს:

 • თვითმომსახურებისა და ელექტრონული სერვისების გამოყენების წახალისება, მათ შორის, დეკლარანტების/მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემა „eCustoms“-ში დაშვებული პირების მიერ „eCustoms“-ის მეშვეობით რეგისტრირებული საბაჟო დეკლარაციით გაცხადებული საქონლის გაფორმებისათვის მომსახურების უპირატესი, განსხვავებული  საფასურების შემოღება;
 • საქონლის საბაჟო დეკლარაციების „eCustoms“-ში დაშვებული პირების მიერ შევსებისა და საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანამდე საქონლის დეკლარირების წახალისება, რის ფარგლებშიც ფართოვდება იმ პროცედურების ჩამონათვალი, რომელთა გამოყენებისას შესაძლებელია საქონლის წინასწარი, საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანამდე დეკლარირება.
 • აღნიშნული ცვლილების მიხედვით, თვითმომსახურებისა და საქონლის წინასწარი (საქონლის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანამდე) დეკლარირების წახალისების მიზნით, ქვემოთ მოცემული საბაჟო პროცედურებისთვის მომსახურების საფასურები განისაზღვრა შემდეგნაირად:

  საბაჟო ორგანო

  eCustoms-ში დაშვებული პირი

  წინასწარი

  არაწინასწარი

  წინასწარი

  არაწინასწარი

  თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების, მიზნობრივი დანიშნულებით გამოყენების, დროებით შემოტანის, შიდა გადამუშავების ან თავისუფალი ზონის პროცედურაში დეკლარირება

  საქონლის საბაჟო ღირებულების მიხედვით:

  3 000 ლარამდე

  100

  100

  50

  100

  3 000 ლარიდან 15 000 ლარამდე

  300

  400

  150

  300

  15 000 ლარზე მეტი

  400

  500

  200

  400

  საბაჟო საწყობის პროცედურაში დეკლარირება

  საქონლის საბაჟო ღირებულების მიხედვით:

  3 000 ლარამდე

  25

  50

  უფასო

  25

  3 000 ლარიდან 15 000 ლარამდე

  75

  150

  უფასო

  75

  15 000 ლარზე მეტი

  100

  200

  უფასო

  100

  დროებით შენახვის დეკლარაციის შევსება

  1 დროებით შენახვის დეკლარაცია

  50

  უფასო

  გარდა ზემოაღნიშნულისა, ნორმატიულ აქტში განხორციელებული ცვლილების თანახმად, გაფორმების ეკონომიკურ ზონა „ფოთში“ მომსახურების გაწევის მიზნებისთვის არასამუშაო დროდ განისაზღვრა ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით – 21:00 საათიდან მომდევნო დღის 10:00 საათამდე პერიოდი, შაბათს − 21:00 საათიდან ორშაბათის 10:00 საათამდე პერიოდი და უქმე დღეები. ამასთანავე, გაფორმების ორგანოებში არასამუშაო დროს შეიზღუდება ისეთი საქონლის გაფორმების მიზნით საბაჟო დეკლარაციის/რეექსპორტის დეკლარაციის შევსება, რომელიც არ მიეკუთვნება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 29 აგვისტოს №257 ბრძანებით დამტკიცებული „საბაჟო კონტროლის შესახებ“ ინსტრუქციის (დანართი №2) მე-4 მუხლით გათვალისწინებულ, პრიორიტეტული წესით გაფორმებას დაქვემდებარებულ საქონელს.

  ნორმატიული აქტი, ასევე მოიცავს შემდეგი მიმართულებებით ცვლილებებს:

 • კონტეინერით შემოტანილ სატრანსპორტო საშუალებებში განთავსებული საქონლის საბაჟო ღირებულების განსაზღვრა და გაფორმება;
 • მონაცემთა ავტომატიზებული სისტემა „eCustoms“-ით სარგებლობა;
 • მატერიალური ფორმით წარდგენილი განცხადების საფუძველზე, საბაჟო დეკლარაციის/რეექსპორტის დეკლარაციისა და მისი თანმხლები დოკუმენტების ასლების გაცემა;
 • ფიტოსანიტარიულ ან ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის ნებართვებისა და სერტიფიკატების გაცემა;
 • ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რიგების მართვის ელექტრონულ სისტემაში ჩართული M2, M3, N2 და N3 კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ავტოსადგომისათვის, შემოსავლების სამსახურის „საბაჟო გამშვებ პუნქტებში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რიგების მართვის ელექტრონული სისტემის“ მომსახურება;
 • საფოსტო გზავნილებით შემოტანილი საქონლის გაფორმება;
 • სეს ესნ-ის კოდის განსაზღვრის მიზნით სასაქონლო ექსპერტიზის განხორციელება.
 • სრულად ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე. 

  აღსანიშნავია, რომ თვითმომსახურების წახალისება წარმოადგენს შემოსავლების სამსახურის სერვისების განვითარების ერთ-ერთ სტრატეგიულ მიზანს და ამ მიმართულებით, უახლოეს მომავალში შემოთავაზებული იქნება სხვა სიახლეებიც.  დამტკიცდა შემოსავლების სამსახურის მეთოდური მითითება

  4/6/2022 12:58:00 PM

  შემოსავლების სამსახურის 2022 წლის 25 მარტის N 7547 ბრძანებით  დამტკიცდა მეთოდური მიითითება „ვირტუალური ზონის პირის მოგების გადასახადით დაბეგვრის თაობაზე“ . რომელიც შეიცავს ინფორმაციას ვირტუალური ზონის სტატუსის მინიჭებისა და გაუქმების, ასევე ვირტუალური ზონის პირის სტატუსით საქმიანობის წესის შესახებ, მათ შორის მისი საგადასახადო ვალდებულებებისა და უფლებების თაობაზე.


  დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელოები

  3/28/2022 10:16:00 AM

  დამტკიცდა სიტუაციური სახელმძღვანელოები:

 • საპენსიო შენატანის შეღავათი საშემოსავლო გადასახადში N 1515
 • ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების გადაანგარიშება N 2546

 • მნიშვნელოვანი ინფორმაცია სავარაუდო დარიცხვის შესახებ

  3/16/2022 5:30:00 PM

  2022 წლის თებერვლის საანგარიშო პერიოდიდან, სავარაუდო დარიცხვა ხორციელდება დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული გადასახადის გადამხდელების მიერ (გარდა ფიზიკური პირებისა) წარუდგენელი მოგების გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციისა და გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადების შესახებ დეკლარაციების მიმართ, ხოლო დღგ-ის გადამხდელების (გარდა ფიზიკური პირებისა) მიერ წარუდგენელი დღგ-ის დეკლარაციების მიმართ სავარაუდო დარიცხვა მოქმედებს 2020 წლის ნოემბრის საანგარიშო პერიოდიდან საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 661 მუხლის შესაბამისად. ამასთან, სავარაუდო დარიცხვა მიმდინარე წელს ეტაპობრივად ამოქმედდება სხვა გადასახადების წარუდგენელი დეკლარაციების მიმართ.

  სავარაუდო დარიცხვის მიზანია დროული დეკლარირების ხელშეწყობა.

  დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, იხილოთ:

 • ვიდეო ინსტრუქცია „დეკლარაციის წარუდგენლობის შემთხვევაში პირის მიმართ სავარაუდო და შესწორებითი დარიცხვის განხორციელების შესახებ“
 • ინფორმაცია სავარაუდო დარიცხვის შესახებ 
 • ხშირად დასმული კითხვები.

 • შეხსენება მოახლოებულ სავადო თარიღთან დაკავშირებით

  3/16/2022 4:28:00 PM

  შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 31 მარტი 2021 წლის საანგარიშო პერიოდის საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის, ასევე მოგების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენისა და აღნიშნული გადასახადების გადახდის სავადო თარიღია. ხოლო, მიმდინარე წლის 1 აპრილი - 2021 წლის საანგარიშო პერიოდის საწარმოს/ორგანიზაციის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენისა და გადახდის სავადო თარიღია.

  გთხოვთ, გაითვალისწინოთ მოახლოებული სავადო თარიღები და ვალდებულების წარმოშობის შემთხვევაში, დროულად წარადგინოთ დეკლარაცია, ასევე გადაიხადოთ შესაბამისი გადასახადი.

  დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, შეგიძლიათ იხელმძღვანელოთ შემდეგი ინფორმაციით:

  ვიდეო ინსტრუქციები:

 •  მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირის მიერ საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენა
 • ინსტრუქცია საცხოვრებელი ფართის საცხოვრებელი მიზნით გამქირავებელი ფიზიკური პირებისთვის
 • საგადასახადო ვალდებულება საშემოსავლო გადასახადის ნაწილში ფიზიკური პირის მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალების რეალიზაციისას
 • საგადასახადო ვალდებულებები ფიზიკური პირის მიერ საცხოვრებელი ბინის (სახლის) რეალიზაციისას
 • მცირე ბიზნესის მიერ 2021 წლის საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის ინსტრუქცია

  ვიდეო ინსტრუქციების შესახებ ინფორმაცია სრულად იხილეთ აქ

  გზამკვლევები იხილეთ აქ

  ხშირად დასმული კითხვები:

 • ფიზიკური პირებისთვის
 • იურიდიული პირებისთვის

 • ინფორმაცია სერვისცენტრებში მომხმარებლებისთვის გარკვეული მომსახურების გაწევის შეზღუდვის შესახებ

  3/10/2022 11:54:00 AM

  შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 წლის 25 ოქტომბრის  N33619  “ცალკეულ შემთხვევებში მომსახურების გაწევის ადგილზე დაინტერესებული პირისთვის მომსახურების გაწევის შეზღუდვის შესახებ” ბრძანებაში 2022 წლის 28 თებერვალს განხორციელებული ცვლილებით 20 მარტიდან დამატებით იზღუდება შემოსავლების სამსახურის სერვისცენტრში ვიზიტით დაინტერესებული პირებისათვის შემდეგი განცხადებების რეგისტრაცია:

 • გრანტით შეძენილ საქონელზე გადახდილი დღგ-ს აღრიცხვის შესახებ;
 • დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ;
 • დღგ-ს სავალდებულო რეგისტრაციის ვადის დარღევით მომართვის შესახებ განმეორებითი განცხადება;
 • Tax Free-ის დღგ-ის დაბრუნების სპეციალური ქვითრის გაცემის უფლების მიღების თაობაზე;
 • (Tax Free) დღგ-ის დაბრუნების სპეციალური ქვითრის გაცემის სავაჭრო ობიექტების ნუსხაში ცვლილება ;
 • შეზღუდვა გავრცელდება იმ პირებზე, რომელთაც აღნიშნული მომსახურებების მიღების შესაძლებელობა აქვთ დისტანციურად, ელექტრონული ფორმით (ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან). შესაბამისად, თუ პირს აქვს აქტიური ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდი, მას აღნიშნული სერვისებით სარგებლობა შეუძლია მხოლოდ ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის გამოყენებით.


  ინფორმაცია არაკვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსის და ელექტრონული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოყენების სპეციალური წესის განსაზღვრის თაობაზე

  2/24/2022 12:42:00 PM

  2022 წლის 1 მარტიდან  ამოქმედდება შემოსავლების სამსახურის უფროსის N3751 ბრძანება, აღნიშნული ბრძანებით დამტკიცდა ინსტრუქცია, რომელიც განსაზღვრავს ცალკეულ შემთხვევებში გადასახადის გადამხდელისათვის საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის, საგადასახადო დოკუმენტის გამოწერის/დადასტურების და სასაქონლო ზედნადების გამოწერის უფლების შეზღუდვის და გადასახადის გადამხდელის მიერ გამოწერილი ელექტრონული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოყენების სპეციალურ წესს.

  აღნიშნული ბრძანებით ძალადაკარგულად ცხადდება „ცალკეულ შემთხვევებში გადასახადის გადამხდელის მიერ გამოწერილი ელექტრონული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოყენების სპეციალური წესის განსაზღვრის შესახებ“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 წლის 29 დეკემბრის №41747 და „ცალკეულ შემთხვევებში გადასახადის გადამხდელისათვის საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების, საგადასახადო დოკუმენტების გამოწერის/დადასტურების და სასაქონლო ზედნადების გამოწერის უფლების შეზღუდვის შესახებ“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 წლის 5 აგვისტოს №25697 ბრძანებები.

  წარმოდგენილი ბრძანებით განხორციელდება დღგ-ის გადამხდელისთვის კვალიფიციური გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მინიჭება/გაუქმების და ელექტრონული ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერის სპეციალური წესით სარგებლობის პრინციპების ცვლილება, კერძოდ:

 • დღგ-ის გადამხდელი პირისთვის არაკვალიფიციური სტატუსის მინიჭების საფუძველს აღარ წარმოადგენს პირის საგადასახადო დავალიანება. დავალიანების მქონე გადასახადის გადამხდელები გადაყვანილ იქნებიან ელექტრონული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების გამოყენების სპეციალური წესზე.
 • დღგ-ის გადამხდელად ახლად რეგისტრირებულ და უწყვეტი 12 თვის განმავლობაში პირადი აღრიცხვის ბარათზე გატარებული ოპერაციების არმქონე გადასახადის გადამხდელები, რომლებსაც აქვთ არაკვალიფიციური გადასახადის გადამხდელის სტატუსი, კვალიფიციური გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მინიჭებასთან ერთად, იმავდროულად გადაყვანილ იქნებიან ელექტრონული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების გამოყენების სპეციალური წესზე 1 წლის ვადით, ხოლო ამ პერიოდის გასვლის შემდგომ ავტომატურად გაუუქმდებათ აღნიშნული წესით სარგებლობა.
 • მოქმედი საბანკო ანგარიშის გაუქმების/არ ქონის შემთხვევაში არაკვალიფიციური გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მინიჭება, ხოლო ანგარიშის გახსნის შემთხვევაში კვალიფიციური გადამხდელის სტატუსის მინიჭება განხორციელდება ავტომატურად გადასახადის გადამხდელის განცხადებით მომართვის გარეშე.
 • ელექტრონული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების გამოყენების სპეციალური წესით სარგებლობის უფლება არ ვრცელდება არაკვალიფიციური დღგ-ის გადასახადის სტატუსის მქონე პირზე, ხოლო პირის მიერ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოყენების სპეციალური წესით სარგებლობისას გამოწერილ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებზე ნარჩუნდება ანგარიშ-ფაქტურების გამოყენების სპეციალური წესი.

 • სათამაშო ბიზნესთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები

  2/23/2022 4:26:00 PM

  სათამაშო ბიზნესთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები,  რომელიც ამოქმედდება 2022 წლის 1 მარტიდან:

 •  „ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის  თანახმად 2022 წლის 1 მარტიდან თამაშობის ორგანიზატორი ვალდებულია:
 • ა) არ დაუშვას მოთამაშის მიერ სხვა მოთამაშის სათამაშო ანგარიშებზე თანხის გადარიცხვა/გადატანა;

  ბ) აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშობების (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა) მოწყობის ადგილზე, მათ შორის, სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობის შემთხვევაში, სათამაშოდ არ დაუშვას 25 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქე, 18 წლამდე ასაკის უცხო ქვეყნის მოქალაქე/მოქალაქეობის არმქონე პირი, დამოკიდებულ პირთა სიასა და აკრძალულ პირთა სიაში შეყვანილი პირები;

  შენიშვნა: დამოკიდებულ პირთა სიასა და აკრძალულ პირთა სიას აწარმოებს შემოსავლების სამსახური. დამოკიდებულ პირთა სიასა და აკრძალულ პირთა სიაში დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს მოქალაქის შესახებ მონაცემების შეტანა. დამოკიდებულ პირთა სიის წარმოების წესი დგინდება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ნორმატიული აქტით, ხოლო აკრძალულ პირთა სიის წარმოების წესი დგინდება საქართველოს მთავრობის ნორმატიული აქტით (იხილეთ მუხლი 71);

  გ) აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშობების (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა) სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობის შემთხვევაში მოთამაშის ვერიფიკაციის დღიდან ყოველწლიურად მოახდინოს პირის ხელახალი ვერიფიკაცია;

  დ) თამაშობის მოწყობის ადგილზე შესულ პირთა შესახებ ინფორმაციის აღრიცხვა უზრუნველყოს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.

 • 2022 წლის 1 მარტიდან, „რეკლამის შესახებ“  საქართველოს კანონის 83 მუხლის თანახმად:
 • 1. აზარტული თამაშობის, ტოტალიზატორის, ლოტოს, ბინგოს, აზარტული თამაშობის ორგანიზატორის, ტოტალიზატორის ორგანიზატორის, ლოტოს ორგანიზატორის და ბინგოს ორგანიზატორის შესახებ რეკლამის რაიმე ფორმით ან საშუალებით, მათ შორის, ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელით, გავრცელება დაუშვებელია, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ:

  ა) აღნიშნული რეკლამა ვრცელდება იმ ვებგვერდზე განთავსებით, რომელზედაც დაშვებულია სისტემურ-ელექტრონული ფორმით აზარტული თამაშობის ან/და ტოტალიზატორის მოწყობა;

  ბ) აღნიშნული რეკლამა ვრცელდება სპორტული ღონისძიების, სპორტული შეჯიბრების გამართვის ადგილზე ან/და სპორტული ორგანიზაციის საქმიანობის ადგილზე და აღნიშნული არის მათი საქმიანობის სპონსორობის სანაცვლო პირობა;

  გ) აღნიშნული რეკლამა ვიზუალურად განთავსებულია იმ ობიექტზე, სადაც დაშვებულია აზარტული თამაშობის, ტოტალიზატორის, ლოტოს ან/და ბინგოს მოწყობა; ამასთანავე, ამ რეკლამის განთავსების ფართობი 10 კვ. მ-ს არ აღემატება და იგი აზარტული თამაშობის, ტოტალიზატორის, ლოტოს, ბინგოს, აზარტული თამაშობის ორგანიზატორის, ტოტალიზატორის ორგანიზატორის, ლოტოს ორგანიზატორის და ბინგოს ორგანიზატორის შესახებ ერთადერთი რეკლამაა აღნიშნულ ობიექტზე;

  დ) აღნიშნული რეკლამა განთავსებულია საერთაშორისო მიმოსვლისთვის გახსნილი აეროპორტის ტერიტორიაზე ან/და სასაზღვრო-საბაჟო გამშვებ პუნქტზე.

  2. დაუშვებელია აზარტული თამაშობის, ტოტალიზატორის, ლოტოს, ბინგოს, აზარტული თამაშობის ორგანიზატორის, ტოტალიზატორის ორგანიზატორის, ლოტოს ორგანიზატორის და ბინგოს ორგანიზატორის შესახებ ინფორმაციის შემცველი ერთზე მეტი აბრის განთავსება. ეს აბრა 10 კვ. მ-ს არ უნდა აღემატებოდეს.

  3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში სპორტული ღონისძიების, სპორტული შეჯიბრების ან/და სპორტული ორგანიზაციის საქმიანობის სპონსორობის სანაცვლოდ რეკლამის გავრცელება ნებადართულია მხოლოდ ვიზუალური ფორმით, სპორტული ღონისძიების ან/და სპორტული შეჯიბრების გამართვის ადგილის (ობიექტის) შიდა პერიმეტრზე, ბანერის განთავსებით ან/და მოთამაშეთა (სპორტულ ღონისძიებაში/შეჯიბრებაში მონაწილეთა) უნიფორმაზე განთავსებით.

  4. წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის ნებართვის საფუძველზე ჩასატარებელი გათამაშების შესახებ რეკლამის რაიმე ფორმით ან საშუალებით, მათ შორის, ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელით, გავრცელება დაუშვებელია, თუ წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის ნებართვა გაცემულია აზარტული თამაშობის ორგანიზატორზე, ტოტალიზატორის ორგანიზატორზე, ლოტოს ორგანიზატორზე ან/და ბინგოს ორგანიზატორზე,  გარდა იმ შემთხვევისა, თუ:

  ა) აღნიშნული რეკლამა ვრცელდება იმ ვებგვერდზე განთავსებით, რომელზედაც დაშვებულია სისტემურ-ელექტრონული ფორმით აზარტული თამაშობის ან/და ტოტალიზატორის მოწყობა;

  ბ) აღნიშნული რეკლამა ვრცელდება მხოლოდ აზარტული თამაშობის მოწყობის,  ტოტალიზატორის მოწყობის, ლოტოს მოწყობის ან/და ბინგოს მოწყობის ობიექტის შიდა პერიმეტრზე.

 • 2022 წლის 1 მარტიდან, „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 63-ე მუხლის თანახმად, აკრძალულია აზარტული თამაშობის, ტოტალიზატორის, ლოტოს, ბინგოს, აზარტული თამაშობის ორგანიზატორის, ტოტალიზატორის ორგანიზატორის, ლოტოს ორგანიზატორის და ბინგოს ორგანიზატორის შესახებ რეკლამა, სასპონსორო განცხადება და პროგრამაში პროდუქტის (საქონლის/მომსახურების) განთავსება.
 • აზარტული თამაშობის, ტოტალიზატორის, ლოტოს, ბინგოს, აზარტული თამაშობის ორგანიზატორის, ტოტალიზატორის ორგანიზატორის, ლოტოს ორგანიზატორის და ბინგოს ორგანიზატორის რეკლამის გავრცელების, პროგრამაში პროდუქტის (საქონლის/მომსახურების) განთავსების ან/და აბრის განთავსების წესების დარღვევისთვის, 25 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქის ან/და 18 წლამდე ასაკის უცხო ქვეყნის მოქალაქის/მოქალაქეობის არმქონე პირის აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშობის (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა) მოწყობის ადგილზე სათამაშოდ შესვლა ან/და თამაშობაში (მათ შორის, სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილ აზარტულ ან/და მომგებიან თამაშობაში) მონაწილეობისთვის დაშვების და დამოკიდებულ პირთა სიაში ან/და აკრძალულ პირთა სიაში შეყვანილი პირების აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშობების (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა) მოწყობის ადგილზე სათამაშოდ შესვლა ან/და თამაშობაში (მათ შორის, სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილ აზარტულ ან/და მომგებიან თამაშობაში) მონაწილეობისთვის დაშვებისთვის ადმინისტრაციული ზემოქმედების ზომები განსაზღვრულია საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით  (იხილეთ 1585, 1761 და 1765 მუხლები).

  ამასთან „ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“  საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის „წ“ ქვეპუნქტის და „ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ 2021 წლის 14 დეკემბრის N1083-Viმს-Xმპ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, 2022 წლის 15 თებერვალს საქართველოს მთავრობის N69 დადგენილებით დამტკიცდა „არსებითი პროდუქციისა და მომსახურების ნუსხა“.


  ერთიანი მეთოდოლოგიური ბაზის ახალი პლატფორმის დასახელების შერჩევა

  2/23/2022 12:48:00 PM

  შემოსავლების სამსახურში, USAID-ის და EBRD-ის მხარდაჭერით, მიმდინარეობს „ერთიანი მეთოდოლოგიური ბაზის შექმნის პროექტი“, რაც გულისხმობს ერთიან მიდგომებზე დაფუძნებული ელექტრონული საინფორმაციო პლატფორმის შექმნას, რომელიც განკუთვნილი იქნება, როგორც შიდა (თანამშრომლები), ისე გარე მომხმარებლებისთვის. ერთიან მეთოდოლოგიურ ბაზაში სისტემატიზებული ფორმით განთავსდება და მუდმივად განახლდება სხვადასხვა სახის ინფორმაცია, რომელიც ყოველდღიურ საქმიანობაში ესაჭიროება შემოსავლების სამსახურის თანამშრომელს, გადასახადის გადამხდელს და სხვა დაინტერესებულ პირებს.

  ერთიან მეთოდოლოგიურ  ბაზაში განთავსდება:

 • საკანონმდებლო აქტები - საერთაშორისო ხელშეკრულებები, საგადასახადო/საბაჟო კოდექსები, ფინანსთა მინისტრის, შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანებები, მთავრობის დადგენილებები და ა.შ.;
 • საგადასახადო/საბაჟო დავის განმხილველი ორგანოების, მათ შორის სასამართლოს გადაწყვეტილებები;
 • საჯარო გადაწყვეტილებები და ა.შ.
 • შემოსავლების სამსახურში, მსგავსი ტიპის პლატფორმა www.wiki.rs.ge უკვე არსებობს, თუმცა ახალი პლატფორმა შინაარსობრივად და ფუნქციონალურად იქნება ბევრად დატვირთული და გადაფარავს www.wiki.rs.ge -ს.

  ამჟამად, მიმდინარეობს ერთიანი მეთოდოლოგიური ბაზის პლატფორმისთვის დასახელების შერჩევის აქტივობა. ვინაიდან, ერთიანი მეთოდოლოგიური ბაზა გახდება საგადასახადო/საბაჟო საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოძიების უმნიშვნელოვანესი პლატფორმა გადასახადის გადამხდელებისთვის, სიამოვნებით გავიზიარებთ თქვენს მოსაზრებებას, პალტფორმის დასახელებასთან დაკავშირებით, იმისთვის რომ მაქსიმალურად მარტივი იყოს პლატფორმასთან წვდომა.

  იმ შემთხვევაში, თუ გაგიჩნდებათ სურვილი, წარმოადგინოთ პლატფორმის დასახელებაზე თქვენი მოსაზრება, გთხოვთ, პლატფორმის დასახელება, დომენის დასახელება, იდეის აღწერა და სურვილის შემთხვევაში, თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია გამოგვიგზავნოთ ელ. ფოსტაზე - legaldatabasegroup@rs.ge


  ცვლილება „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში

  2/14/2022 2:48:00 PM

  საქართველოს საგადასახდო კოდექსში მიმდინარე წლის 1-ლი იანვრიდან განხორციელდა ცვლილება.  ცვლილების თანახმად განისაზღვრა:

 • აზარტული თამაშობის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობი პირის მიერ საქმიანობის ამ ნაწილში, მოგების/საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი და გადასახადის განაკვეთი;
 • სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილ აზარტულ ან/და მომგებიან თამაშობებში (გარდა სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილი წამახალისებელი გათამაშებისა) მონაწილე(მოთამაშე) პირის მიერ სათამაშო ანგარიშიდან გატანილი თანხის საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის წესი და განაკვეთი.
 • საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 08.02.2022წ. 40 ბრძანებით შესაბამისი ცვლილება განხორციელდა „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის 996 ბრძანებაში. კერძოდ, ცვლილება შეეხო:

 • აზარტული თამაშობის ან/და ტოტალიზატორის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მომწყობი ფიზიკური პირის საშემოსავლო გადასახადის ყოველთვიურ დეკლარაციას;
 • მოგების გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციას;
 • გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციის შევსების წესს.
 • აღნიშნული დეკლარაციების განახლებული ელექტრონული ფორმები უკვე ხელმისაწვდომია შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული სერვისების გვერდზე.

  ახალი ფორმით დეკლარაციების წარდგენა სავალდებულოა მიმდინარე წლის იანვრის საანგარიშო პერიოდიდან.


  დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელო

  2/10/2022 2:09:13 PM

  დამტკიცდა სიტუაციური სახელმძღვანელო „თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში შეტანილი საქონლის რელიზაცია“ № 2664


  ვიდეო ინსტრუქცია ,,მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ საშემოსავლო გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციის წარდგენა“

  1/31/2022 11:50:00 AM

  ვიდეო ინსტრუქციაში ,,მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ საშემოსავლო გადასახადის  ყოველთვიური დეკლარაციის წარდგენა“ სხვადასხვა მაგალითების სახით არის აღწერილი, თუ როგორ ხდება მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ მცირე ბიზნესის საშემოსავლო გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციის წარდგენა, მათ შორის როგორც დღგ-ს გადამხდელი, ასევე დღგ-ს არ გადამხდელი მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ. ვიდეო ინსტრუქციაში ასევე  აღწერილია მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ მცირე ბიზნესის საშემოსავლო გადასახადის ყოველთვიურ დეკლარაციაში საგადასახადო შეღავათის გამოყენება.


  „სალაროში ნაღდი ფულის შესახებ“ მეთოდური მითითების დამტკიცების თაობაზე

  1/12/2022 12:07:27 PM

  შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2019 წლის 8 ივლისის №22708 ბრძანებას „ცალკეულ შემთხვევებში პირის საგადასახადო ვალდებულებების განსაზღვრის მიზნით მეთოდური მითითებების დამტკიცების თაობაზე“, 2021 წლის 30 დეკემბერს განხორციელებული ცვლილებით დაემატა მეთოდური მითითება „სალაროში ნაღდი ფულის შესახებ“ - დანართი 9.

  დეტალური ინფორმაციის სანახავად გადადით ბმულზე


  ერთიანი საგადასახადო და საბაჟო მეთოდოლოგიური ბაზის საინფორმაციო-საძიებო პლატფორმის ტექნიკური უზრუნველყოფისთვის EBRD-ის მიერ გამოცხადებულია ტენდერი

  1/11/2022 5:00:00 PM

  ერთიანი საგადასახადო და საბაჟო მეთოდოლოგიური ბაზის საინფორმაციო-საძიებო პლატფორმის ტექნიკური უზრუნველყოფისთვის EBRD-ის მიერ გამოცხადებულია ტენდერი:https://www.ebrd.com/procurement/corporate-procurement.html

  შემოსავლების სამსახურში შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ეკონომიკური მმართველობის პროგრამისა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მხარდაჭერით მიმდინარეობს „ერთიანი საგადასახადო და საბაჟო მეთოდოლოგიური ბაზის შექმნის“ პროექტი, რომელიც გულისხმობს ერთიან მიდგომებზე დაფუძნებული ელექტრონული საინფორმაციო ბაზის (საინფორმაცია-საძიებო ონლაინ პლატფორმას) შექმნას, სადაც განთავსებული ინფორმაცია განკუთვნილი იქნება შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებისთვის, მისი რელევანტური ნაწილი კი გადამხდელთათვის, აგრეთვე სხვა დაინტერესებულ პირთათვის.

   ერთიან მეთოდოლოგიურ ბაზაში სისტემატიზებული ფორმით განთავსდება და მუდმივად განახლდება სხვადასხვა სახის ინფორმაცია, მათ შორის:

 • საკანონმდებლო აქტები, საერთაშორისო ხელშეკრულებები, ფინანსთა მინისტრის ბრძანებები, შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანებები, მთავრობის დადგენილებები და ა.შ.;
 • შიდა მარეგულირებელი ინსტრუქციები და მეთოდური მითითებები, წინასწარი გადაწყვეტილებები, პროცედურული სახელმძღვანელოები, სიტუაციური სახელმძღვანელოები და ა.შ.;
 • დავის განმხილველი ორგანოების გადაწყვეტილებები;
 • კონკრეტულ თემაზე მომზადებული გზამკვლევები და კითხვა-პასუხები;
 • ერთიანი მეთოდოლოგიური ბაზის საინფორმაციო-საძიებო პლატფორმის ტექნიკური უზრუნველყოფა ხორციელდება ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD)-ის მხარდაჭერით.  

  EBRD-ს გამოცხადებული აქვს ტენდერი  ექსპერტების გუნდის შესარჩევად, რომელიც განახორციელებს საინფორმაციო-საძიებო პლატფორმის ტექნიკურ შექმნას.

   პროექტის ბიუჯეტია 270 000 ევრო.

   ტენდერში მონაწილეობის მსურველები გთხოვთ, დარეგისტრირდეთ მიმწოდებლის სტატუსით შემდეგ ბმულზე:

  https://eu.smart.gep.com/Nexus/Registration/PartnerRegistration?dd=YnBjPTcwMDIxODY5JnNwYz0wJmZjPTE1&oloc=102

   საიტზე უკვე დარეგისტრირებულ მონაწილეებს შეუძლიათ იხილონ ინფორმაცია ტენდერის შესახებ EBRD-ის ვებ-საიტზე

  https://www.ebrd.com/procurement/corporate-procurement.html.

  ტენდერის შესახებ ინფორმაცია ინგლისურ ენაზე შეგიძლიათ იხილოთ თანდართული ფაილში.

  შემოსავლების სამსახური გისურვებთ წარმატებებს


  დღგ-ის ციფრული მომსახურების პორტალი

  12/30/2021 11:10:27 AM

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად, თუ თქვენ არ ხართ დაფუძნებული, ან ჩვეულებრივ არ ცხოვრობთ საქართველოში ან/და არ გაგაჩნიათ საქართველოში ფიქსირებული დაწესებულება და საქართველოს ტერიტორიაზე ახორციელებთ ციფრული მომსახურების მიწოდებას, დღგ-ის გამოანგარიშების და გადახდის ვალდებულება საქართველოს ბიუჯეტში, წარმოგეშვებათ 2021 წლის 1 ოქტომბრიდან ნაცვლად 2021 წლის 1 ივლისისა.

  საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 1652 მე-2 ნაწილის ე) ქვეპუნქტის და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის №996 ბრძანებით დამტკიცებული „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ ინსტრუქციის 471 მუხლის მიხედვით თქვენ მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე არადასაბეგრ ფიზიკურ პირზე გაწეული ციფრული მომსახურებით მიღებული შემოსავალი ექვემდებარება დღგ-ის 18%-ით დაბეგვრას საქართველოში დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გარეშე.

  დღგ-ის ანგარიშგებისა და გადახდის მიზნით, უნდა დარეგისტრირდეთ შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე განთავსებულ პორტალზე VAT Portal on Digital Services ”.

  საგადასახადო ვალდებულების შესრულების პროცედურასთან დაკავშირებით, გაითვალისწინეთ შემდეგი:

 • დღგ-ის გამოანგარიშებისა და გადახდის ვალდებულება წარმოიშვა 2021 წლის 1 ოქტომბრიდან მიწოდებულ ციფრულ მომსახურებებზე და საანგარიშო პერიოდია კვარტალი;
 • შემოსავლების სამსახურს, საგადასახადო დეკლარაცია უნდა წარედგინოს არაუგვიანეს საანგარიშო პერიოდის (კვარტლის) მომდევნო თვის 20 რიცხვისა;
 • გადასახადის გადახდა უნდა განხორციელდეს არაუგვიანეს საანგარიშო პერიოდის (კვარტლის) მომდენო თვის ბოლო დღისა;
 • ციფრული მომსახურების გაწევაში იგულისხმება, ტელესაკომუნიკაციო მომსახურება, ელექტრონულად გაწეული მომსახურება, რადიო ან ტელესამაუწყებლო მომსახურება.
 • გადასახადის გადახდა შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც ეროვნულ ასევე უცხოურ ვალუტაში, კერძოდ, ლარში, დოლარში ან ევროში, რომლის არჩევაც ხდება დღგ-ის პორტალზე რეგისტრაციის დრო.
 • დღგ-ის განაკვეთი 18%.
 • შეგახსენებთ, რომ 2021 წლის პირველი საანგარიშო პერიოდია IV კვარტალი (1 ოქტომბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით). საგადასახადო დეკლარაციის წარდგენის ბოლო ვადაა არაუგვიანეს 2022 წლის 20 იანვარი, ხოლო  დღგ-ის თანხის გადახდა უნდა განხორციელდეს არაუგვიანეს  2022 წლის 31 იანვრისა (საგადასახადო ვალდებულების შესრულების თარიღად ითვლება გადახდილი თანხის სახაზინო სამსახურის შესაბამის ანგარიშზე ასახვის თარიღი).

  დეტალური ინფორმაცია და ვიდეო ინსტრუქცია საქართველოში საგადასახადო ვალდებულების შესრულების პროცედურებთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ იხილოთ,  შემოსავლების სამსახურის დღგ-ის ციფრული მომსახურების ოფიციალურ ვებპორტალზე https://nr.rs.ge/home.


  უქმე დღეებთან დაკავშირებით ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის განცხადება

  12/29/2021 12:00:00 AM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 24 დეკემბრის N608 დადგენილების გათვალისწინებით, 2022 წლის 3 იანვრიდან  6 იანვრის ჩათვლით დღეებში და 8 – 9 იანვარს გაფორმების ეკონომიკური ზონები, საბაჟო გამშვები პუნქტები, ასევე, გაფორმების განყოფილებები და საბაჟო ღირებულებისა და საქონლის კლასიფიკაციის სამმართველო, ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებენ  საქმიანობას. 

  სამუშაო დროს გაწეული მომსახურებისთვის, საქართველოს მთავრობის N96-ე დადგენილებით განსაზღვრული ტარიფების გაორმაგება არ მოხდება. 

  2022 წლის 1 იანვრიდან 9 იანვრის ჩათვლით პერიოდში არ იმუშავებენ ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მომსახურების დეპარტამენტის სერვისცენტრები. 

  გთხოვთ, აღნიშნული გაითვალისწინოთ სერვისებით (მ.შ. ელექტრონული) სარგებლობისას.

  ამასთან, 2022 წლის 3 იანვრიდან  6 იანვრის ჩათვლით, სასურველი ინფორმაციის მისაღებად, 09:00 საათიდან - 18:00 საათამდე, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრს - 2 299 299 ან ისარგებლოთ RS ჩათის მეშვეობით ან მოგვწეროთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე info@rs.ge.


  ცვლილება გზათსარგებლობის საფასურის გადახდის პროცედურაში

  12/29/2021 12:00:00 AM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 30 დეკემბრიდან, ძალაში შედის „გზათსარგებლობის საფასურის ოდენობისა და მის გადახდასთან დაკავშირებული პროცედურებისა და პირობების განსაზღვრის თაობაზე“, საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 ივლისის №213 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 29 ნოემბრის №561 დადგენილება. 

  აღნიშნული ცვლილების მიხედვით, საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საბაჟო კონტროლის/ზედამხედველობის ქვეშ ტრანზიტულად გადაადგილებული ან საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან რეექსპორტით გასატანი (გარდა შიდა გადამუშავების ან დროებით შემოტანის პროცედურაში მოქცეული საქონლის რეექსპორტისა, ან როდესაც დადგინდა, რომ თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვებულ საქონელს აქვს დეფექტი ან მისი რაოდენობა, ხარისხი, შეფუთვა ან აღწერილობა არ შეესაბამება საგარეო-ეკონომიკური გარიგების პირობებს და ამის გამო იგი მომწოდებელს ან მის მიერ მითითებულ სხვა პირს უბრუნდება) ტვირთის გადაზიდვისას, სეს ესნ-ის 8701 (ტრაქტორები და უნაგირა საწევარები) ან 8704 (ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები ტვირთების გადასაზიდად (გარდა მიკროავტობუსებისა)) სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მფლობელი/მძღოლი ვალდებულია, საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან საზღვაო გზით გასატანი ტვირთის საერთაშორისო მიმოსვლისთვის გახსნილი საზღვაო ნავსადგურიდან 10 კილომეტრის რადიუსში განლაგებულ საბაჟო კონტროლის ზონაში გადმოტვირთვისას ან საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან საჰაერო გზით გასატანი ტვირთის საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტის მომიჯნავედ განლაგებული საბაჟო საწყობის ტერიტორიაზე გადმოტვირთვისას, გზათსარგებლობის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საგადახდო დავალება, რომლის შესახებ ელექტრონული ინფორმაციაც წარდგენილია შემოსავლების სამსახურში, გზათსარგებლობის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი ან გზათსარგებლობის საფასურის ბარათი) წარადგინოს შესაბამის საბაჟო საწყობში, ხოლო საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან საზღვაო გზით გასატანი ტვირთის საერთაშორისო მიმოსვლისთვის გახსნილ საზღვაო ნავსადგურში განსაზღვრულ ტერიტორიაზე გადმოტვირთვისას ან საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან საჰაერო გზით გასატანი ტვირთის საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტის ტერიტორიაზე ან მის მომიჯნავედ განლაგებული საბაჟო კონტროლის ზონის (გარდა საბაჟო საწყობისა) ტერიტორიაზე გადმოტვირთვისას – შესაბამის საბაჟო გამშვებ პუნქტში.

  აღნიშნული ცვლილებების შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე:  https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5294973?publication=0 


  1 დეკემბრიდან, აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების, იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, საქართველოს ბაზარზე განთავსება ვერ განხორციელდება

  11/30/2021 1:30:00 PM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ ,,აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის №84 დადგენილების მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით, 2021 წლის 1 დეკემბრიდან,  იმპორტის გზით, აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების საქართველოს ბაზარზე განთავსებისთვის იმპორტიორი ვალდებულია, შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის საშუალებით, შემოსავლების სამსახურსა და ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს „მანქანა-დანადგარის იმპორტის წინასწარი შეტყობინება.“

  წინასწარი შეტყობინების ფორმა, მისი შევსებისა და დადასტურების წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით.

  შესაბამისად, 2021 წლის 1 დეკემბრიდან, დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის მოქმედების სფეროში შემავალი პროდუქტების იმპორტის გზით საქართველოს ბაზარზე განთავსება, იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე  ვერ განხორციელდება.

  აღნიშნული ცვლილების შესახებ, 2500-მდე გადასახადის გადამხდელს შეტყობინება უკვე გაეგზავნა.

  დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, დაუკავშირდით ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 1483, ან ელექტრონულ ფოსტაზე: info@msa.gov.ge


  1 დეკემბრიდან, იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, მანქანა-დანადგარის საქართველოს ბაზარზე განთავსება ვერ განხორციელდება

  11/30/2021 1:28:00 PM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ „მანქანა-დანადგარების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის №85 დადგენილების მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით, 2021 წლის 1 დეკემბრიდან,  იმპორტის გზით მანქანა-დანადგარის საქართველოს ბაზარზე განთავსებისათვის იმპორტიორი ვალდებულია, შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის საშუალებით, შემოსავლების სამსახურსა და ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს „მანქანა-დანადგარის იმპორტის წინასწარი შეტყობინება.“

  შეტყობინების ფორმა, შევსებისა და დადასტურების წესი განისაზღვრება - საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით.

  შესაბამისად, 1 დეკემბრიდან იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, რეგლამენტის რეგულირების სფეროში არსებული პროდუქტების საქართველოს ბაზარზე განთავსება  ვერ განხორციელდება.   

  აღნიშნული დადგენილების შესახებ, 3800-მდე გადასახადის გადამხდელს შეტყობინება უკვე გაეგზავნა.              

  დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, დაუკავშირდით ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 1483 ან ელექტრონულ ფოსტაზე: info@msa.gov.ge


  1 დეკემბრიდან, იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების საქართველოს ბაზარზე განთავსება ვერ განხორციელდება

  11/30/2021 1:27:00 PM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ „ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის №82 დადგენილების მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, 2021 წლის 1 დეკემბრიდან,  იმპორტის გზით ინდივიდუალური დაცვის საშუალების საქართველოს ბაზარზე განთავსებისათვის იმპორტიორი ვალდებულია, შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის საშუალებით შემოსავლების სამსახურსა და ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს „ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების იმპორტის წინასწარი შეტყობინება.“

  შეტყობინების ფორმა, შევსებისა და დადასტურების წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით. 

  შესაბამისად, 1 დეკემბრიდან იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, რეგლამენტის რეგულირების სფეროში არსებული პროდუქტების საქართველოს ბაზარზე განთავსება  ვერ განხორციელდება. 

  აღნიშნულ დადგენილებასთან დაკავშირებით, 3500-მდე გადასახადის გადამხდელს შეტყობინება უკვე გაეგზავნა.

  დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, დაუკავშირდით ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 1483 ან ელექტრონულ ფოსტაზე: info@msa.gov.ge


  მეთოდური მითითება დამატებული ღირებულების გადასახადის შესახებ

  11/30/2021 12:01:00 PM

  დამატებული ღირებულების გადასახადის შესახებ მეთოდური მითითების დამტკიცების თაობაზე“  შემოსავლების სამსახურის უფროსის N7536 ბრძანებაში 2021 წლის 15 ნოემბერს  განხორციელებული ცვლილებით მეთოდურ მითითებას დაემატა დანართი N9- საქონლის მიწოდება, ასევე დარედაქტირდ დანართი №5-ისდღგ-ის ჩათვლამაგალითი №4, მაგალითი №5, მაგალითი №6, ხოლო  დანართ№6-ს „მომსახურების გაწევის ადგილი“ დაემატ მე-4 ნაწილი - „ღონისძიებაზე დასწრებასთან დაკავშირებული მომსახურების გაწევა.

  მიმდინარე მდგომარეობით  მეთოდური მითითება არეგულირებს  შემდეგ მნიშვნელოვან საკითხებს:

  დანართი N1 - „დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაცია/რეგისტრაციის გაუქმება;

  დანართი N2 - „ოპერაციები, რომლებიც არ განიხილება საქონლის მიწოდებად ან მომსახურების გაწევად“;

  დანართი N3 - „ვაუჩერის მეშვეობით განხორციელებული ოპერაციები“; 

  დანართი N4 - „დასაბეგრი პირები“;

  დანართი N5 - „დღგ-ის ჩათვლა“;

  დანართი N6-მომსახურების გაწევის ადგილი;

  დანართი N7-სპეციალური სქემები“; 

  დანართი N8-მომსახურების გაწევა; 

  დანართი N9-,,საქონლის მიწოდება“.


  აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების იმპორტის გზით საქართველოს ბაზარზე განთავსებისათვის, წინასწარი შეტყობინების წარდგენის ვალდებულება 1 დეკემბრიდან ამოქმედდება

  11/29/2021 4:54:00 PM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ „აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის №84 დადგენილებაში განხორციელებული ცვლილების თანახმად, ამავე დადგენილების ძირითადი ნაწილი 2021 წლის 1 ივლისის ნაცვლად, ამოქმედდება 2021 წლის 1 დეკემბრიდან.

  მათ შორის, 1 დეკემბრიდან ამოქმედდება დადგენილების მე-6 მუხლით იმპორტიორისათვის განსაზღვრული ვალდებულება, რომ აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობის იმპორტის გზით საქართველოს ბაზარზე განთავსებისათვის, შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის საშუალებით, შემოსავლების სამსახურსა და ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს „აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობის იმპორტის წინასწარი შეტყობინება“.

  წინასწარი შეტყობინების ფორმა, მისი შევსებისა და დადასტურების წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით. 

  შესაბამისად, 2021 წლის 1 დეკემბრიდან, დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის მოქმედების სფეროში შემავალი პროდუქტების იმპორტის გზით საქართველოს ბაზარზე განთავსება, იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე  ვერ განხორციელდება. 

  აღნიშნული ცვლილების შესახებ, 2500-მდე გადასახადის გადამხდელს შეტყობინება უკვე გაეგზავნა.

  დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, დაუკავშირდით ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 1483, ან ელექტრონულ ფოსტაზე: info@msa.gov.ge


  „კრედიტორული დავალიანების შესახებ“ მეთოდური მითითების დამტკიცების თაობაზე

  11/25/2021 12:00:00 AM

  შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2019 წლის 8 ივლისის №22708 ბრძანებას „ცალკეულ შემთხვევებში პირის საგადასახადო ვალდებულებების განსაზღვრის მიზნით მეთოდური მითითებების დამტკიცების თაობაზე“, მიმდინარე წლის 12 ნოემბერს განხორციელებული ცვლილებით, დაემატა მეთოდური მითითება „კრედიტორული დავალიანების შესახებ“ - დანართი №8.

  დეტალური ინფორმაციის სანახავად გადადით ბმულზე


  2021 წლის 15 ნოემბერი ფიზიკურ პირთა ქონებაზე/მიწაზე და საწარმო/ორგანიზაციის მიწაზე ქონების გადასახადის გადახდის სავადო თარიღია

  11/12/2021 9:57:00 PM

  შეგახსენებთ, რომ ფიზიკური პირი ქონებაზე/მიწაზე და საწარმო/ორგანიზაცია მიწაზე ქონების გადასახადს იხდის არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 15 ნოემბრისა.

  ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ იხილოთ

   ვიდეო-ინსტრუქციები:

 • ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის 2021 წლის დეკლარაციის წარდგენა
 • ქონების გადასახადის დეკლარაციის შევსება 
 • გზამკვლევები:

 • ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის გზამკვლევი  
 • ვებგვერდის მეშვეობით ფიზიკური პირებისთვის საკუთარი შემოსავლებისა და ქონების შესახებ ინფორმაციის მოძიების გზამკვლევი
 •  კითხვა-პასუხი 

  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ ისარგებლოთ შემოსავლების სამსახურის ახალი სერვისით “RS ჩათი“  ან დაუკავშირდეთ საინფორმაციო სატელეფონო ცენტრს  2 299 299.


  ცალკეულ შემთხვევებში მომსახურების გაწევის ადგილზე დაინტერესებული პირისთვის მომსახურების გაწევის შეზღუდვის შესახებ

  11/3/2021 12:00:00 AM

  შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 წლის 25 ოქტომბრის  N 33619 ბრძანებით ცალკეულ შემთხვევებში მომსახურების გაწევის ადგილზე დაინტერესებული პირისთვის მომსახურების გაწევის შეზღუდვის შესახებ” მიმდინარე წლის 15 ნოემბრიდან იზღუდება შემოსავლების სამსახურის სერვისცენტრში ვიზიტით დაინტერესებული პირებისათვის შემდეგი განცხადებების რეგისტრაცია:

 • მოსარგებლედ რეგისტრაცია ან ვადის გაგრძელება-ნავთობპროდუქტების რეალიზატორებისათვის;
 • ცნობა დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის შესახებ (ავტომატური +); 
 • საგადასახადო დავალიანების შესახებ ცნობის გაცემის თაობაზე (ავტომატური +);
 • მესამე პირზე საგადასახადო დავალიანების შესახებ ცნობის გაცემის თაობაზე (ავტო +);
 • საბანკო ანგარიშების შესახებ ცნობის გაცემის თაობაზე (ავტომატური +);
 • ზედმეტად გადახდილი გადასახადის ან/და სანქციის თანხის დაბრუნების შესახებ (გარდა ფიზიკური პირებისა);
 • გადახდის წყაროდან მიღებულ შემოსავლებზე შეღავათის გამოყენების უფლების შესახებ (დაქირავებული პირის მომართვის შემთხვევაში);
 • გადახდის წყაროდან მიღებულ შემოსავლებზე შეღავათის გამოყენების უფლების შესახებ (დამქირავებლის მომართვის შემთხვევაში ).
 • შეზღუდვა გავრცელდება იმ პირებზე, რომელთაც აღნიშნული მომსახურებების მიღების შესაძლებელობა აქვთ დისტანციურად, ელექტრონული ფორმით (ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან). შესაბამისად, თუ პირს აქვს ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდი, მას აღნიშნული სერვისებით სარგებლობა შეუძლია მხოლოდ ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის გამოყენებით.

  აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მთავრობის N 96 დადგენილებაში მიმდინარე წლის 25 აგვისტოს განხორცილებული ცვლილებით,  ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან მომართვის შემთხვევაში პირი გათავისუფლდა მომსახურების საფასურის გადახდისგან შემდეგი განცხადებების რეგისტრაციის შემთხვევაში:

 • საგადასახადო დავალიანების შესახებ ცნობის გაცემის თაობაზე (ავტომატური +);
 • მესამე პირზე საგადასახადო დავალიანების შესახებ ცნობის გაცემის თაობაზე (ავტო +);
 • საბანკო ანგარიშების შესახებ ცნობის გაცემის თაობაზე (ავტომატური +); 
 • გადახდის წყაროდან მიღებულ შემოსავლებზე შეღავათის გამოყენების უფლების შესახებ (დაქირავებული პირის მომართვის შემთხვევაში). 
 • ხოლო, ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან რეგისტრაციის შემთხვევაში განახევრდა საფასური:

 • მოსარგებლედ რეგისტრაცია ან ვადის გაგრძელება-ნავთობპროდუქტების რეალიზატორებისათვის.
 • შესაბამისად, ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან პირს შესაძლებლობა აქვს   აღნიშნული სერვისებით ისარგებლოს უფასოდ ან განახევრებული საფასურით.

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური მოგმართავთ თხოვნით, საქართველოში კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, ასევე, ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების გათვალისწინებით, მაქსიმალურად გამოიყენოთ ელექტრონული და დისტანციური მომსახურებები.


  შეთანხება „საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის „სარფი-სარფ“ და „კარწახი-ჩილდირ/აკტაშ“ და „ახალციხე-პოსოფი/თურქგოზუ“ სახმელეთო საბაჟო გამშვები პუნქტების ერთობლივი გამოყენების შესახებ“

  11/2/2021 12:00:00 AM

  საქართველოს მთავრობა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობა, შემდგომში „ხელშემკვრელ მხარეებად” წოდებულნი;

  როგორც 1994 წლის 13 იანვრის „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საბაჟო საქმეში ურთიერთდახმარებისა და თანამშრომლობის შესახებ” შეთანხმების მონაწილე ხელშემკვრელი მხარეები;

  ითვალისწინებენ რა 2010 წლის 11 ივნისს სტამბოლში ხელმოწერილ „საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საბაჟო საზღვარზე გამშვები პუნქტების ერთობლივი გამოყენების შესახებ” ურთიერთგაგების მემორანდუმს;

  ითვალისწინებენ  რა  თანამშრომლობის  გაუმჯობესებისა  და  კეთილმეზობლური  ურთიერთობების პრინციპებს;

  მიზნად ისახავენ რა საზღვრის გადაკვეთისა და საბაჟო პროცედურების ხელშეწყობას დუბლირების თავიდან არიდების მეშვეობით;

  სურთ რა „სარფი - სარფ”, „კარწახი – ჩილდირ/აკტაშ” და „ახალციხე - პოსოფი/თურქგოზუ” სახმელეთო საბაჟო გამშვები პუნქტების ერთობლივი გამოყენების განხორციელება;

  მიაღწიეს ურთიერთშეთანხმებას შემდეგზე:

  შეთანხმების მიზანი და სფერო

  1 მუხლი

  ხელშემკვრელმა მხარეებმა ამ შეთანხმების დებულებების თანახმად უნდა უზრუნველყონ „სარფი - სარფ”,

  „კარწახი – ჩილდირ/აკტაშ” და „ახალციხე - პოსოფი/თურქგოზუ” სახმელეთო საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე ერთობლივი მომსახურების განხორციელება მგზავრების, საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებებისა და საქონლის საერთაშორისო გადაადგილების ხელშეწყობის უზრუნველყოფის გათვალისწინებით.

  განსაზღვრებები

  2 მუხლი – ამ შეთანხმების თანახმად:

  a. „შეთანხმება საბაჟო საქმეში ურთიერთდახმარებისა და თანამშრომლობის შესახებ” – 1994 წლის 13

  იანვრის “საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას  შორის საბაჟო საქმეში ურთიერთდახმარებისა და თანამშრომლობის შესახებ” შეთანხმება;

  b. „შეთანხმება” – ეს შეთანხმება და ცვლილებები, დანართები და დამატებითი ოქმები;

  c. „ხელშემკვრელ მხარეთა უფლებამოსილი ორგანოები” – საქართველოს მხრიდან: ფინანსთა სამინისტრო და შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ხოლო თურქეთის რესპუბლიკის მხრიდან: პრემიერ მინისტრის სამდივნო საბაჟო საკითხებში და შინაგან საქმეთა სამინისტრო;

  d. „ერთობლივი გამოყენება” – მგზავრების, საავტომობილო სატრანსოპრტო საშუალებებისა და საქონლის საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებული, ამ შეთანხმების მიხედვით განხორციელებული, ოფიციალური პროცედურების გამარტივება, ჰარმონიზება და ორმხრივი აღიარება;

  e. „უცხოელი” – პირი, რომელიც არ არის დაკავშირებული იმ სახელმწიფოსთან მოქალაქეობრივი უფლება- მოვალეობით, რომლის ტერიტორიაზეც იგი იმყოფება;

  f. „ხელმშემკვრელი სახელმწიფოს მოქალაქე” – პირი,  რომელიც  დაკავშირებულია  ერთ-ერთ ხელმშემკვრელ სახელმწიფოსთან მოქალაქეობრივი უფლება-მოვალეობით;

  g. „მგზავრი, რომელსაც უარი ეთქვა სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთაზე” – მგზავრი, რომლის მიმართ არსებობს შემოსვლაზე უარის თქმის შესაბამისი გარემოებები, ან მგზავრი, რომელსაც შემოსვლაზე უარი ეთქვა და უკან დაბრუნებულ იქნა ერთი ან რამდენიმე ისეთი მიზეზის გამო, როგორიცაა ძალაში მყოფი დოკუმენტების არქონა, ან დოკუმენტების გაყალბება და განადგურება;

  h. „შეზღუდვა” – ეროვნული ორგანოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც კრძალავს მისი მოქალაქეების გასვლას ან უცხოელების მის ქვეყანაში შესვლას ან მისი ქვეყნიდან გასვლას.

  საბაჟო გამშვებ პუნქტებს შორის პროცედურების მართვის პრინციპები

  3 მუხლი

  (1) მგზავრის, საავტომობილო ტრანსპორტისა და საქონლის შესახებ დეკლარაციები ივსება მხოლოდ გასვლის ქვეყანაში, ხოლო შესვლის ქვეყანა ამ დეკლარაციას იღებს საფუძვლად.

  (2) დეკლარაციის შემოწმებასა და სისწორის დადასტურებასთან დაკავშირებული საბაჟო პროცედურა ხორციელდება მხოლოდ შესვლის ქვეყნაში. შესვლის ქვეყანა იტოვებს უფლებას განახორციელოს საქონელთან მიმართებით შესწავლა შიდასახელმწიფოებრივი კანონმდებლობის, რეგულაციებისა და მე-4 მუხლით გათვალისწინებული ოქმების შესაბამისად.

  (3) გასვლის ქვეყნის სასაზღვრო  საბაჟო  პუნქტში  წარდგენილი  საავტომობილო  სატრანსპორტო საშუალებებისა და საქონლის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია ელექტრონულად იგზავნება შესვლის ქვეყანაში, სადაც დასტურდება მისი ავთენტიკურობა.

  (4) გასვლის ქვეყანა ახორციელებს მხოლოდ იმ  ტვირთებისა  და  საავტომობილო  სატრანსპორტო საშუალებების საბაჟო შემოწმებას, რომლის მიმართ არსებობს დენონსირება ან საფუძვლიანი ეჭვი. გასვლის ქვეყანაში შემოწმება უნდა განხორციელდეს ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, საერთაშორისო შეთანხმებებისა და კონვენციებით ნაკისრი ვალდებულებების შესაბამისად.

  (5) ხელშემკვრელი მხარეები უნდა მოერიდონ იდენტური საბაჟო პროცედურების დუბლირებას.

  (6) შეთანხმების მიზნებისა და სფეროდან გამომდინარე, ხელშემკვრელმა მხარეებმა არ უნდა განახორციელონ

  ამ შეთანხმებაში აღნიშნულ დებულებებთან შეუთავსებელი ცალმხრივი ოფიციალური პროცედურები.

  (7) საქონლისა და საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ გასვლის ქვეყანაში შესრულებული პროცედურები შესვლის  ქვეყანაში  შეიძლება  მიჩნეულ  იქნეს,  როგორც  დაუსრულებელი  შემდეგ შემთხვევებში.

  a. დეკლარაციის არ არსებობა;

  b. არასრული ინფორმაცია დეკლარაციაში;

  c. სატრანსპორტო საშუალების ფიზიკური შემოწმებისას გამოვლინდა საქონლის ამოღების ან შეცვლის, ლუქის ან კონტეინერის, სატვირთო განყოფილების საფარი ქსოვილის დაზიანების, ან კონტეინერზე, საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებაზე ზემოქმედების დამადასტურებელი სხვა ნიშნები.

  ზემოაღნიშნულ სამ შემთხვევაში საქონელი ან საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალება ბრუნდება გასვლის ქვეყანაში, თუ ეს ფაქტი არ შეიცავს შესვლის ქვეყნის კანონმდებლობის მიხედვით დანაშაულის ნიშნებს ან სამართალდარღვევას.

  ზემოაღნიშნულ სამ შემთხვევაში შესვლის ქვეყანას გააჩნია უფლება ნება დართოს ქვეყანაში საქონლისა და საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალების  შეტანაზე  სამართალდარღვევის  აღკვეთის  შემდეგ,  ან დააბრუნოს ისინი გასვლის ქვეყანაში ამასთან ორივე შემთხვევაში შესვლის ქვეყანა ატყობინებს გასვლის ქვეყანას.

  (8) შესვლის ქვეყანას უნდა გააჩნდეს საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებებისა და ტვირთის რადიოაქტიური (რენტგენის, გამა გამოსხივების, სხვა შესაბამისი ტექნოლოგია) ინსპექტირების სისტემა, რომელიც, ხელშემკვრელი მხარეების შიდასახელმწიფოებრივი კანონმდებლობის შესაბამისად, მიზანშეწონილია საბაჟო პროცედურების განსახორციელებლად.

  (9) მხოლოდ ეპიდემიის რისკის და ინფექციური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით, ახორციელებენ ხელშემკვრელი მხარეები სადეზინფექციო პროცედურებს მცენარეული ტვირთის, ცოცხალი ცხოველების, ცხოველური და მცენარეული პროდუქტების  გადამზიდი  კომერციული  სახმელეთო საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ, მაგრამ არ გამოიყენება იმ სახმელეთო საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ, რომელიც გამოიყენება ადამიანების გადასაყვანად და სხვა ნებისმიერი საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებებზე.

  (10) ფიტოსანიტარიული, სანიტარიული და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო  კონტროლი ხორციელდება ორივე ხელშემკვრელ მხარეში მოქმედი იმ საერთაშორისო შეთანხმებებისა და შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურების შესაბამისად.

  (11) მონაცემთა ბაზაში საპასპორტო ინფორმაციის შეყვანას ახდენს გასვლის ქვეყანა, რომელიც ელექტრონულად ეგზავნება შესვლის ქვეყანას, ამასთან თითოეული ხელშემკვრელი მხარე ახორციელებს საკუთარ კონტროლს.

  (12) მგზავრები, რომელთაც არა აქვთ უფლება ან აკრძალული აქვთ ქვეყანაში შესვლა, ბრუნდებიან გასვლის ქვეყანაში.

  (13) მგზავრები, რომელთაც უარი ეთქვათ სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთაზე ან მგზავრები, რომლებმაც არ დაასრულეს ვიზის მიღების მოთხოვნების შესაბამისად ვიზის მიღების პროცედურები, ბრუნდებიან გასვლის ქვეყანაში.

  (14) თუ ეს არ ეწინააღმდეგება ხელშემკვრელ სახელმწიფოების შიდასახელმწიფოებრივ კანონმდებლობას, მგზავრი, რომელიც საზღვარს კვეთს  გაყალბებული  საბუთებით  ან  შესვლის  ქვყანაში  წარადგენს განსხვავებულ დოკუმენტაციას, ბრუნდება შესვლის ქვეყანაში.

  ხელშემკვრელ მხარეთა ვალდებულებები

  4 მუხლი – (1) სასოფლო-სამეურნეო სასაქონლო პარტიის, ცხოველური და მცენარეული პროდუქტების თაობაზე მონაცემები და დოკუმენტაცია  მომზადებული  უნდა  იქნეს  ამ  სფეროში  ხელშემკვრელ  მხარეთა შორის ძალაში შესული ურთიერთგაგების მემორანდუმების შესაბამისად.

  (2) ამ შეთანხმების ფარგლებში ფორმდება ქვემოთ მითითებული ოქმები, აგრეთვე სხვა ოქმები, რომლებიც შეიძლება დაიდოს მომავალში აუცილებლობიდან გამომდინარე, ასევე შესაბამისი  დამატებები,  რომლებიც უნდა მოდიოდეს შესაბამისობაში ამ შეთანხმებასთან, და განხილული უნდა იქნეს როგორც ამ შეთანხმების ნაწილი:

  a. ოქმი ხელშემკვრელ მხარეთა უფლებამოსილ ორგანოებს შორის, მგზავრების საპასპორტო ინფორმაციის კონტროლისა და რეგისტრაციის დეტალების შესახებ, ამ შეთანხმების დებულებების შესაბამისად;

  b. ოქმი ხელშემკვრელ მხარეთა უფლებამოსილ ორგანოებს შორის, მგზავრების, საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებებისა და საქონლის საერთაშორისო გადაადგილების შესახებ მონაცემთა ელექტრონული გაცვლის დეტალების თაობაზე, ამ შეთანხმების შესაბამისად;

  c. ოქმი ხელშემკვრელ მხარეთა უფლებამოსილ ორგანოებს შორის, “სარფი - სარფ”, “კარწახი – ჩილდირ/აკტაშ” და “ახალციხე - პოსოფი/თურქგოზუ” სახმელეთო საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე მგზავრების, საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებებისა და საქონლის გადაადგილების პროცედურების და სამუშაო საათების შეთანხმების, ასევე თანამშრომლობის შესახებ.

  (3) შეთანხმების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, ხელშემკვრელი მხარეები:

  a. იმის გათვალისწინებით, რომ გასვლის ქვეყანაში შედგენილი დეკლარაცია სრულდება შემოწმებით, რომელსაც ახორციელებს შესვლის ქვეყანა, საბაჟო საქმეში ურთიერთდახმარებისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების მე-3 და მე-5 მუხლების შესაბამისად, ხელშემკვრელ მხარეთა შიდასახელმწიფოებრივი კანონმდებლობის მიხედვით  გასვლისას  საქონლისა  და  მგზავრების შემოწმების მეთოდების სწავლებისთვის ახორციელებენ ინფორმაციისა და კადრების გაცვლას;

  b. ერთმანეთს წარუდგენენ იმ  საქონელთა  ჩამონათვალს,  რომელთა  გატანაც აკრძალულია ან  შეზღუდული ამ შეთანხმების მე-4 მუხლის (3)  (a)  განსაზღვრული  საკითხების  დამატებით;  იმის  გათვალისწინებით, რომ გასვლის ქვეყანაში დეკლარაცია შედგენილი სრულდება შემოწმებით, რომელსაც ახორციელებს შესვლის ქვეყანა;

  c. ეტაპობრივად ამარტივებენ და ახდენენ საბაჟო დოკუმენტების სტანდარტიზაციას.

  ერთობლივი კომიტეტი

  5 მუხლი – (1) შეთანხმების სათანადოდ განხორციელების მიზნით, ხელშემკვრელი  მხარეები  ქმნიან ერთობლივ კომიტეტს მე-2 მუხლის (c) პუნქტში აღნიშნულ  ხელშემკვრელ  მხარეთა  უფლებამოსილი ორგანოების ურთიერთკოორდინაციით.

  (2) ერთობლივი კომიტეტი იკრიბება მორიგეობით, ხელშემკვრელ მხარეთა ქვეყნებში, არანაკლებ ერთხელ წელიწადში ან აუცილებლობის შემთხვევაში, ან ნებისმიერი მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში.

  (3) ერთობლივი კომიტეტი გადაწყვეტილებებს იღებს ურთიერთთანხმობის საფუძველზე.

  (4) ერთობლივი კომიტეტის თავმჯდომარეობა შეიძლება ერთობლივად, მისი შექმნის შემდეგ ერთობლივი კომიტეტი განსაზღვრავს იმ მექანიზმებსა და პროცედურებს, რომლითაც ის იხელმძღვანელებს მუშაობისას.

  (5) ერთობლივ კომიტეტს შეუძლია შექმნას ქვეკომიტეტი და სამუშაო ჯგუფები, თუ ის ჩათვლის საჭიროდ დასახული ამოცანების შესრულების მხარდაჭერის მიზნით.

  მოლაპარაკებები და სადავო საკითხების გადაწყვეტა

  6 მუხლი – (1) თითოეულ ხელშემკვრელ მხარეს შეუძლია მოითხოვოს მოლაპარაკებები მეორე ხელშემკვრელ მხარესთან ამ შეთანხმების ინტერპრეტირების, შესრულების და ცვლილების შესახებ, ან ნებისმიერი წარმოშობილი სადავო საკითხის გადაწყვეტის მიზნით. ერთობლივი კომიტეტის სხდომაზე ხელშემკვრელ მხარეებს შორის მოლაპარაკებების გამართვა იწყება წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან მომდევნო 20 დღის განმავლობაში, თუ სხვა გადაწყვეტილება არ არის მიღებული.

  (2) იმ შემთხვევაში, თუ ერთობლივი კომიტეტის სხდომაზე ვერ იქნა მიღწეული კონსენსუსი სადავო საკითხზე, მისი გადაწყვეტა ხელშემკვრელ მხარეთა შორის ხორციელდება დიპლომატიური არხების მეშვეობით.

  შესწორებები

  7 მუხლი – ხელშემკვრელ მხარეთა წერილობითი ურთიერთშეთანხმების  საფუძველზე,  შეთანხმებაში შეიძლება ნებისმიერ დროს შეტანილ იქნეს ცვლილებები. აღნიშნული ცვლილებები ძალაში შევა წინამდებარე შეთანხმების მე-8 (1) მუხლში განსაზღვრული სამართლებრივი პროცედურების შესაბამისად.

  შეთანხმების ძალაში შესვლა

  8 მუხლი – (1) წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შევა იმ დღეს, როდესაც  მიღებული  იქნება  ბოლო წერილობითი შეტყობინება, რომლითაც ხელშემკვრელი მხარეები ერთმანეთს დიპლომატიური არხებით აცნობებენ, რომ დასრულებულია წინამდებარე დოკუმენტის  ძალაში  შესასვლელად  საჭირო  ყველა აუცილებელი შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურა.

  (2) ახალციხე პოსოფი/თურგოზუ სახმელეთო საბაჟო გამშვებ პუნქტთან  დაკავშირებით  შეთანხმება  ძალაში შევა ამ პუნქტის რეკონსტრუქციისა და რეაბილიტაციის დასრულებისთანავე.

  (3) შეთანხმება ძალაში იქნება მისი ძალაში შესვლის შემდეგ 10 წლის განმავლობაში და განახლდება ავტომატურად იგივე პერიოდით, თუ ერთ-ერთი ხელშემკვრელი მხარე შეთანხმების მოქმედების შეწყვეტის ვადამდე ექვსი თვით ადრე არ აცნობებს მეორე მხარეს შეთანხმების შეწყვეტის  შესახებ  დიპლომატიური არხების საშუალებით გაკეთებული წერილობითი შეტყობინების საფუძველზე.

  (4) შეთანხმება ძალაშია, გარდა ამ მუხლის მე-3 პუნქტის დებულებებისა, ვიდრე ერთ-ერთი ხელშემკვრელი მხარე, შეთანხმების მოქმედების შეწყვეტის სულ მცირე ერთი წლით ადრე, დიპლომატიური  არხების საშუალებით არ აცნობებს მეორე ხელშემკვრელ მხარეს.

  შეთანხმება დადებულია ქვემოთ ხელმომწერთა შორის, რომელთაც გააჩნიათ სრული უფლებამოსილება თავიანთი მთავრობებისაგან.

  ხელმოწერილია, 2010 წლის 8 ოქტომბერს, ორ დედნად, თითოეული ქართულ, თურქულ და ინგლისურ ენებზე. ამასთან ყველა ტექსტი თანაბრად ავთენტიკურია. წინამდებარე შეთანხმების დებულებათა განმარტებასთან დაკავშირებით უთანხმოების წარმოშობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ტექსტს ინგლისურ ენაზე.

  თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობის სახელით

  საქართველოს მთავრობის სახელით

  ჰაიატ იაზიჩი

  კახა ბაინდურაშვილი

  სახელმწიფო მინისტრი

  საქართველოს ფინანსთა მინისტრი


  2021 წლის 1 ნოემბერი ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის სავადო თარიღია

  10/28/2021 9:44:00 AM

  „ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის“ წარდგენის სავადო თარიღია მიმდინარე წლის 1 ნოემბერი. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, თუ თქვენი და თქვენი ოჯახის წევრების შემოსავალი გასული 2020 წლის მიხედვით აღემატებოდა 40 000 ლარს და თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრები საქართველოს ტერიტორიაზე ფლობთ  დასაბეგრ ქონებას, ან შემოსავლის ოდენობის მიუხედავად  თქვენ ან თქვენს ოჯახის წევრ(ებ)ს გაქვთ დასაბეგრი მიწა, წარმოგეშვებათ ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულება.

  აქვე შეგახსენებთ, რომ ფიზიკური პირი ქონებაზე და მიწაზე ქონების გადასახადს იხდის არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 15 ნოემბრისა.

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური მოგმართავთ თხოვნით, საქართველოში კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, ასევე, ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების გათვალისწინებით, მაქსიმალურად გამოიყენოთ ელექტრონული და დისტანციური მომსახურებები.

  ვიდეო ინსტრუქციები:

 • ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის 2021 წლის დეკლარაციის წარდგენა
 • ქონების გადასახადის დეკლარაციის შევსება
 • გზამკვლევები:

 • ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის გზამკვლევი 
 • ვებგვერდის მეშვეობით ფიზიკური პირებისთვის საკუთარი შემოსავლებისა და ქონების შესახებ ინფორმაციის მოძიების გზამკვლევი 
 •  კითხვა-პასუხი 

   დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ ისარგებლოთ შემოსავლების სამსახურის ახალი სერვისით “RS ჩათი“  ან დაუკავშირდეთ საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრს

  2 299 299.


  ვიდეო ინსტრუქცია - ,,საგადასახადო შეღავათები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის“

  10/19/2021 9:32:00 PM

  ვიდეო ინსტრუქციაში - ,,საგადასახადო შეღავათები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის“  დეტალურად არის აღწერილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილი საგადასახადო შეღავათები, კერძოდ ვიდეო ინსტრუქციით განსაზღვრულია:

 •  რა შემთხვევებში ხდება საგადასახადო შეღავათით სარგებლობა;
 •  როგორ ხდება საგადასახადო შეღავათით სარგებლობა.
 • საგადასახადო შეღავათები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის 

  ვიდეო ინსტრუქცია მომზადებულია ,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების 2021 წლის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში.


  ვიდეო ინსტრუქცია - ,,რა უნდა ვიცოდეთ საქართველოს საბაჟო საზღვრის კვეთისას“

  10/19/2021 9:23:00 PM

  ვიდეო ინსტრუქციაში - ,,რა უნდა ვიცოდეთ საქართველოს საბაჟო საზღვრის კვეთისას“ დეტალურად არის განსაზღვრული:

 • საქართველოს საბაჟო საზღვრის კვეთის ადგილები;
 • საზღვრის კვეთისთვის საჭირო დოკუმენტები;
 • საბაჟო გამშვები პუნქტის თანამშრომლის უფლებები და ვალდებულებები საზღვრის კვეთისას;
 • მგზავრის უფლებები და ვალდებულებები საზღვრის კვეთისას.
 •  რა უნდა ვიცოდეთ საქართველოს საბაჟო საზღვრის კვეთისას

  ვიდეო ინსტრუქცია მომზადებულია ,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების 2021 წლის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში.


  ინფორმაცია სავალდებულო მარკირების მომსახურების განმახორციელებელი პირის შერჩევის შესახებ

  10/1/2021 4:12:00 PM

  სსიპ შემოსავლების სამსახურში მიმდინარეობს შერჩევის პროცესი საქართველოში მატერიალური და არამატერიალური ფორმით სავალდებულო მარკირების მომსახურების განმახორციელებელი პირის გამოვლენის მიზნით. შესარჩევი კომისიის მიერ დაინტერესებული პირების/პრეტენდენტების მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია და დოკუმენტები ამჟამად განიხილება შერჩევის პირველ ეტაპზე. შერჩევასთან დაკავშირებული დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე. 


  შემოსავლების სამსახურის მომსახურების საფასურის გადახდის შეღავათიანი პირობები 2021 წლის 25 სექტემბრიდან ამოქმედდება

  9/24/2021 10:37:00 AM

  შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში განხორციელებული მნიშვნელოვანი ცვლილებით, მიმდინარე წლის 25 სექტემბრიდან იმოქმედებს შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის დადგენილი საფასურების გადახდის ახალი პირობა, რაც გულისხმობს საფასურის გადახდისგან გათავისუფლების ან განახევრების შემოღებას, იმ პირებისთვის, რომლებიც შესაბამისი მომსახურების გაწევის მოთხოვნით შემოსავლების სამსახურს განცხადებას წარუდგენენ ელექტრონული ფორმით, მათივე ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან.

  დეტალური ინფორმაციის სანახავად ეწვიეთ საკანონმდებლო სიახლეს


  ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის გაანგარიშების წარდგენა ლიცენზიის/მისი ნაწილის იჯარით გაცემისას

  9/24/2021 10:28:00 AM

  განხორციელდა ცვლილება „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში. რომლითაც, განისაზღვრა სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის/მისი ნაწილის იჯარით გაცემისას ლიცენზიასთან დაკავშირებული საგადასახადო ვალდებულების შესრულება, როგორც მიმდინარე, ასევე გასულ საანგარიშო პერიოდებში.

  დეტალური ინფორმაცია განხორციელებული ცვლილების შესახებ, შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე


  შემოსავლების სამსახურის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან რეგისტრირებულ განცხადებებზე მომსახურების საფასურის გადახდის შეღავათიანი პირობები იმოქმედებს

  8/30/2021 1:29:00 PM

  საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც ითვალისწინებს შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის დადგენილი საფასურების გადახდის ახალი პირობის, მათ შორის, საფასურის გადახდისგან გათავისუფლების ან განახევრების, შემოღებას იმ პირებისთვის, რომლებიც შესაბამისი მომსახურების გაწევის მოთხოვნით შემოსავლების სამსახურს განცხადებას წარუდგენენ ელექტრონული ფორმით, მათივე ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან.  

  წარმოდგენილი ცვლილება ემსახურება შემოსავლების სამსახურში განცხადებების ელექტრონული ფორმით მომართვიანობის წახალისებას და დისტანციური სერვისებით სარგებლობას, რისი მნიშვნელობაც განსაკუთრებით თვალნათლივ წარმოჩინდა გლობალური პანდემიის პირობებში. სერვისების ელექტრონული ფორმით გამოყენება საშუალებას აძლევს ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის მქონე პირს, მაქსიმალურად მარტივად და მოქნილად ისარგებლოს სასურველი სერვისით, ამასთან განცხადების წარდგენა შესაძლებელია დისტანციურ რეჟიმში, ნებისმიერ დროს.  თვითმომსახურების წახალისება წარმოადგენს შემოსავლების სამსახურის სერვისების განვითარების 2021-2024 წლების სტრატეგიის მიზანს და ამ მიმართულებით უახლოეს მომავალში კიდევ სხვა ახალი მომსახურებებიც იქნება ხელმისაწვდომი. 

  განხორციელებული ცვლილებიდან გამომდინარე, წარმოგიდგენთ იმ განცხადებების ჩამონათვალს, რომლის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან რეგისტრაციის შემთხვევაშიც პირი თავისუფლდება მომსახურების საფასურის გადახდისგან:

 • საბანკო ანგარიშების შესახებ ცნობის გაცემის თაობაზე;
 • საგადასახადო დავალიანების შესახებ ცნობის გაცემის თაობაზე;
 • გადასახადის გადამხდელის მოწმობის აღდგენის შესახებ;
 • მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭება;
 • მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭება;
 • ფიზიკური პირის შემოსავლების შესახებ ინფორმაციის მოთხოვნა;
 • გადახდის წყაროდან მიღებულ შემოსავლებზე შეღავათის გამოყენების უფლების შესახებ (დაქირავებული პირის მომართვის შემთხვევაში);
 • ნავთობპროდუქტების მიწოდების აღრიცხვის ელექტრონული ჟურნალის რეგისტრაცია;
 • მესამე პირზე საგადასახადო დავალიანების შესახებ ცნობის გაცემის თაობაზე.
 • შენიშვნა: გაითვალისწინეთ, რომ აღნიშნულ განცხადებებზე სერვისცენტრში  მომსახურების მიღების მოთხოვნით ვიზიტის შემთხვევაში, მათზე გავრცელდება საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის დადგენილებით განსაზღვრული მომსახურების საფასურები.

  ხოლო საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული საფასურები განახევრდება, ასევე ავტორიზებული მომხმარელის გვერდიდან რეგისტრაციის შემთხვევაში შემდეგ განცხადებებზე:

 • საგადასახადო ორგანოსთან შედარების აქტის გაფორმების შესახებ;
 • შვიდნიშნა კოდის რეგისტრაცია სტაციონალური ობიექტებისათვის-ნავთობპროდუქტების რეალიზატორებისათვის;
 • მოსარგებლედ რეგისტრაცია ან ვადის გაგრძელება-ნავთობპროდუქტების რეალიზატორებისათვის.
 • გაცნობებთ, რომ შემოსავლების სამსახურის მიერ გაწეული მომსახურებისთვის დადგენილი საფასურის გადახდის ახალი პირობით სარგებლობის შესაძლებლობა გექნებათ მიმდინარე წლის 25 სექტემბრიდან.

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური მოგმართავთ თხოვნით, საქართველოში კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, ასევე, ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების გათვალისწინებით, მაქსიმალურად გამოიყენოთ ელექტრონული და დისტანციური მომსახურებები.


  დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელოები

  8/30/2021 12:40:00 PM

  დამტკიცდა  სიტუაციური სახელმძღვანელოები:

 • მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის შეღავათი საშემოსავლო გადასახადში N 1514;
 • “სამორინის მოწყობის სანებართვო მოსაკრებლისგან გათავისუფლება” N 2545 , რომელშიც აღწერილია, ახლად აშენებული არანაკლებ ასნომრიანი სასტუმროს ტერიტორიაზე სამორინეს მოწყობისას, სანებართვო მოსაკრებლისგან გათავისუფლების შემთხვევა.

 • დღგ-ის პორტალი ციფრულ მომსახურებებზე

  7/30/2021 7:37:45 PM

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად, თუ თქვენ არ ხართ დაფუძნებული, ან ჩვეულებრივ არ ცხოვრობთ საქართველოში ან/და არ გაგაჩნიათ საქართველოში ფიქსირებული დაწესებულება და საქართველოს ტერიტორიაზე ახორციელებთ ციფრული მომსახურების მიწოდებას, დღგ-ის გამოანგარიშების და გადახდის ვალდებულება საქართველოს ბიუჯეტში, წარმოგეშვებათ 2021 წლის 1 ოქტომბრიდან ნაცვლად 2021 წლის 1 ივლისისა.

  საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 1652 მე-2 ნაწილის ე) ქვეპუნქტის და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის №996 ბრძანებით დამტკიცებული „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ ინსტრუქციის 471 მუხლის მიხედვით თქვენს მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე არადასაბეგრ ფიზიკურ პირზე გაწეული ციფრული მომსახურებით მიღებული შემოსავალი ექვემდებარება დღგ-ის 18%-ით დაბეგვრას საქართველოში დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გარეშე.

  დღგ-ის ანგარიშგებისა და გადახდის მიზნით, უნდა დარეგისტრირდეთ შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე განთავსებულ პორტალზე “VAT Portal on Digital Services”  

  საგადასახადო ვალდებულების შესრულების პროცედურასთან დაკავშირებით, გაითვალისწინეთ შემდეგი:

 • დღგ-ის გამოანგარიშებისა და გადახდის ვალდებულება წარმოიშვება 2021 წლის 1 ოქტომბრიდან მიწოდებულ ციფრულ მომსახურებებზე და საანგარიშო პერიოდია კვარტალი;
 • შემოსავლების სამსახურს, საგადასახადო დეკლარაცია უნდა წარედგინოს არაუგვიანეს საანგარიშო პერიოდის (კვარტლის) მომდევნო თვის 20 რიცხვისა;
 • გადასახადის გადახდა უნდა განხორციელდეს არაუგვიანეს საანგარიშო პერიოდის (კვარტლის) მომდენო თვის ბოლო დღისა;
 • ციფრული მომსახურების გაწევაში იგულისხმება, ტელესაკომუნიკაციო მომსახურება, ელექტრონულად გაწეული მომსახურება, რადიო ან ტელესამაუწყებლო მომსახურება.
 • გადასახადის გადახდა შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც ეროვნულ ასევე უცხოურ ვალუტაში, კერძოდ, ლარში, დოლარში ან ევროში, რომლის არჩევაც ხდება დღგ-ის პორტალზე რეგისტრაციის დრო.
 • დღგ-ის განაკვეთი 18%.

 • ცვლილება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ N 996 ბრძანებაში

  7/23/2021 8:45:00 AM

  მიმდინარე წლის 16 ივლისს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ ბრძანებაში განხორციელებული ცვლილებით, ინსტრუქციას დაემატა ახალი თავი „ცალკეულ შემთხვევებში დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების ადგილი“, რომელიც ითვალისწინებს ისეთი შემთხვევებ განსაზღვრას, როდესაც მომსახურების გაწევის ადგილი განისაზღვრება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 1621 მუხლის მე-3 ნაწილისა და მე-12-მე-14 ნაწილებისგან განსხვავებული წესი. აღნიშნულის შესაბამისად განისაზღვრა, რომ ტურისტული პროდუქტის მიწოდებისას მასში შემავალი მომსახურებები, ჩაითვლება იმ ქვეყანაში გაწეულად, სადაც ხდება ამ მომსახურებებით ფაქტობრივი სარგებლობა ან/და გამოყენებ.

  აღნიშნული და სხვა ცვლილებების შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე


  გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოების გამო, შემოსავლების სამსახურის ვაკე-საბურთალოს სერვისცენტრი მუშაობას დროებით შეაჩერებს

  7/21/2021 9:16:00 PM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ ვაკე-საბურთალოს მოქალაქეთა მომსახურების სერვისცენტრის მთლიანი სივრცის გეგმიური საინჟინრო-ტექნიკური ზედამხედველობის ფარგლებში, განხორციელებული კვლევითი სამუშაოების შედეგად, აღმოჩენილი იქნა შენობა-ნაგებობის მზიდი კონსტრუქციის დაზიანებები.

  უახლოეს დღეებში, შესაბამისი სპეციალისტების მიერ, შემუშავდება სარდაფის კონსტრუქციული სისტემების მდგრადობის აღდგენის წინასაპროექტო გეგმა და აღნიშნული დაზიანების აღმოფხვრის მიზნით, აქტიურ რეჟიმში დაიწყება სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

  აღნიშნულიდან გამომდინარე,  ვაკე-საბურთალოს სერვისცენტრი, მოქალაქეთა უსაფრთხოებიდან გამომდინარე,  მუშაობას დროებით შეაჩერებს და 21 ივლისიდან, მომსახურების მიღება, შესაძლებელი იქნება შემდეგ მისამართზე: მერაბ ალექსიძის ქუჩა I შესახვევი #2.  

  ამასთან, გადასახადის გადამხდელებს შესაძლებლობა ექნებათ, თბილისში არსებული სერვისცენტრის მომსახურებით ისარგებლონ გლდანი-ნაძალადევის (სარაჯიშვილის ქუჩა №1) სერვისცენტრით, ხოლო 26 ივლისიდან მოქალაქეებს მოემსახურება განახლებული ისანი–სამგორის, ძველი თბილისის და დიდგორის სერვისცენტრი, მისამართზე: გულუას ქუჩა № 4.

  მომხმარებლები ასევე,  ისარგებლებენ მოძრავი სერვისცენტრის -  RS CAR-ის მომსახურებით, რომელიც განთავსდება ვაკე-საბურთალოს სერვისცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე და შესაძლებელი იქნება შემდეგი სერვისების მიღება: შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული გვერდის რეგისტრაცია/ავტორიზაცია, ავტორიზირებული გვერდის პაროლის აღდგენა და გადასახადის გადამხდელად არარეგისტრირებული მოქალაქეებისთვის ცნობის გაცემა.

  აქვე გაცნობებთ, რომ  შემოსავლების სამსახურთან კომუნიკაციის მიზნით, დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ, საინფორმაციო სატელეფონო ცენტრს - 2 299 299  (09:00 საათიდან -18:00 საათამდე), ასევე ისარგებლოთ - RS ჩათის მეშვეობით, ან დისტანციურ რეჟიმში,  ისარგებლოთ შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე www.rs.ge არსებული ელექტრონული სერვისებით.

  ვაკე-საბურთალოს მოქალაქეთა მომსახურების სერვისცენტრი მუშაობას უახლოეს მომავალში განაახლებს.


  ვიდეო ინსტრუქცია „ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის ადმინისტრირება“

  7/13/2021 3:50:00 PM

  ვიდეო ინსტრუქციაში-„ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის ადმინისტრირება“, დეტალურად არის წარმოდგენილი ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის ანგარიშგების განხორციელების წესის შესახებ. 

  ვიდეო ინსტრუქციაში მოყვანილი მაგალითი ეხება სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებას, რომელზეც ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი გადაიხდება 6 თვეში ერთხელ. რაც შეეხება სხვა სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებას, რომელზეც ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი გადაიხდება არა უგვიანეს ყოველი კვარტალის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა (მინერალური წყლები, მიწისქვეშა მტკნარი ჩამოსასხმელი წყლები) ან ყოველთვიურად (ნახშირორჟანგი-გაზი CO2, კომუნალური მტკნარი (მიწისქვეშა და ზედაპირული) წყლის რესურსებით სარგებლობა), ამ შემთხვევაში საანგარიშო პერიოდი რჩება უცვლელი. დანარჩენ ნაწილში მოქმედებს გაანგარიშების შევსების საერთო წესი.


  მეთოდური მითითება დამატებული ღირებულების გადასახადის შესახებ

  6/24/2021 5:12:00 PM

  დამატებული ღირებულების გადასახადის შესახებ მეთოდური მითითების დამტკიცების თაობაზ“  შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 წლის 17 ივნისს  N19593 ბრძანებით  განხორციელებული ცვლილებით, მეთოდურ მითითებას დაემატა დანართი N8- მომსახურების გაწევა”, ასევე დაემატა მაგალითები დანართებს: N3 „ვაუჩერის მეშვეობით განხორციელებული ოპერაციები“ და N6 „მომსახურების გაწევის ადგილი.

  მიმდინარე მდგომარეობით  მეთოდური მითითება არეგულირებს  შემდეგ მნიშვნელოვან საკითხებს:

  დანართი N1 - „დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაცია/რეგისტრაციის გაუქმება;

  დანართი N2 - „ოპერაციები, რომლებიც არ განიხილება საქონლის მიწოდებად ან მომსახურების გაწევად“;

  დანართი N3 - „ვაუჩერის მეშვეობით განხორციელებული ოპერაციები“;

  დანართ N4 - „დასაბეგრი პირები“; 

  დანართი N5 - „დღგ-ის ჩათვლა“;

  დანართი N6-„მომსახურების გაწევის ადგილი;

  დანართი N7-„სპეციალური სქემები“

  დანართი N 8-„მომსახურების გაწევ


  დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელოები

  6/24/2021 5:06:00 PM

  დამტკიცდა სიტუაციური სახელმძღვანელოები:

 • ქონების გადასახადი ორგანიზაციის მიერ ფართის იჯარით გაცემისაN1427“;
 • მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირის მიერ მიღებული შემოსავლების დაბეგვრა N1513;
 • ფიზიკური პირის მიერ საცხოვრებელი ფართობის (ბინის) ქირის თანხის მიღება ნაღდი ანგარიშსწორებით სსა-ის გამოყენების გარეშე N 2207
 • სტაჟიორის მიერ მიღებული შემოსავლის ხელფასად განხილვა N 2428
 • საერთაშორისო კომპანიის მიერ გაცემული ხელფასის დაბეგვრა N 2429
 • საერთაშორისო კომპანიის მიერ განაწილებული მოგების დაბეგვრა N 2658

 • 1 ივლისიდან, იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე,  ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების საქართველოს ბაზარზე განთავსება ვერ განხორციელდება

  6/24/2021 1:25:00 PM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ „ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის №82 დადგენილების მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, 2021 წლის 1 ივლისიდან,  იმპორტის გზით ინდივიდუალური დაცვის საშუალების საქართველოს ბაზარზე განთავსებისათვის იმპორტიორი ვალდებულია, შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის საშუალებით შემოსავლების სამსახურსა და ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს „ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების იმპორტის წინასწარი შეტყობინება.“

  შეტყობინების ფორმა, შევსებისა და დადასტურების წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით. 

  შესაბამისად, 1 ივლისიდან იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, რეგლამენტის რეგულირების სფეროში არსებული პროდუქტების საქართველოს ბაზარზე განთავსება  ვერ განხორციელდება. 

  აღნიშნულ დადგენილებასთან დაკავშირებით, 3500-მდე გადასახადის გადამხდელს შეტყობინება უკვე გაეგზავნა.

  დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, დაუკავშირდით ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 1483 ან ელექტრონულ ფოსტაზე: info@msa.gov.ge


  1 ივლისიდან, იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების საქართველოს ბაზარზე განთავსება ვერ განხორციელდება

  6/21/2021 5:55:00 PM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ „აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის №84 დადგენილების მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, 2021 წლის 1 ივლისიდან,  იმპორტის გზით აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობის საქართველოს ბაზარზე განთავსებისათვის იმპორტიორი ვალდებულია, შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის საშუალებით, შემოსავლების სამსახურსა და ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს „აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობის იმპორტის წინასწარი შეტყობინება.“

  შეტყობინების ფორმა, შევსებისა და დადასტურების წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით. 

  შესაბამისად, 1 ივლისიდან იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, რეგლამენტის რეგულირების სფეროში არსებული პროდუქტების საქართველოს ბაზარზე განთავსება  ვერ განხორციელდება. 

  აღნიშნული დადგენილების შესახებ, 2500-მდე გადასახადის გადამხდელს შეტყობინება უკვე გაეგზავნა.

  დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, დაუკავშირდით ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 1483 ან ელექტრონულ ფოსტაზე: info@msa.gov.ge


  1 ივლისიდან, იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, მანქანა-დანადგარის საქართველოს ბაზარზე განთავსება ვერ განხორციელდება

  6/17/2021 2:14:00 PM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ „მანქანა-დანადგარების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის №85 დადგენილების მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით, 2021 წლის 1 ივლისიდან,  იმპორტის გზით მანქანა-დანადგარის საქართველოს ბაზარზე განთავსებისათვის იმპორტიორი ვალდებულია, შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის საშუალებით, შემოსავლების სამსახურსა და ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს „მანქანა-დანადგარის იმპორტის წინასწარი შეტყობინება.“

  შეტყობინების ფორმა, შევსებისა და დადასტურების წესი განისაზღვრება - საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით.

  შესაბამისად, 1 ივლისიდან იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, რეგლამენტის რეგულირების სფეროში არსებული პროდუქტების საქართველოს ბაზარზე განთავსება  ვერ განხორციელდება.   

  აღნიშნული დადგენილების შესახებ, 3800-მდე გადასახადის გადამხდელს შეტყობინება უკვე გაეგზავნა.              

  დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, დაუკავშირდით ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 1483 ან ელექტრონულ ფოსტაზე: info@msa.gov.ge


  text