საიტის მოხმარების ინსტრუქცია
ცხელი ხაზი: 2 299 299
ვერსია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
A
A

დამტკიცდა შემოსავლების სამსახურის ახალი მეთოდური მითითება

4/15/2024 9:27:00 AM

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2024 წლის 5 აპრილის №7630 ბრძანებით  დამტკიცდა მეთოდური მითითება „ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის გამოანგარიშების შესახებ“.

ზემოაღნიშნული ბრძანებით ძალადაკარგულად იქნა ცნობილი ,ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის გამოანგარიშების შესახებ მეთოდური მითითების დამტკიცების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 წლის 19 ივლისის N 23360 ბრძანება .

სრულად მეთოდური მითითება იხილეთ ბმულზე


სამშენებლო პროდუქტების განახლებული ნუსხა

4/8/2024 3:43:00 PM

2025 წლის 01 იანვრიდან ამოქმედდება  ცვლილება „სამშენებლო პროდუქტების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 1 ოქტომბრის №476 დადგენილებაში, რომლითაც სამშენებლო პროდუქტების ნუსხა (დანართი VII) ჩამოყალიბდა განახლებული რედაქციით და დაემატა ახალი სამშენებლო პროდუქტები.

ამასთან, 2025 წლის 1 იანვრამდე, ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანო უფლებამოსილია, შეამოწმოს საქართველოს ბაზარზე განთავსებული, ამ დადგენილების დანართი VII-ის განახლებული ნუსხით დადგენილი საქონლის შესაბამისობა სამშენებლო პროდუქტების რეგლამენტის მოთხოვნებთან, მხოლოდ რეკომენდაციების გაცემის მიზნებისთვის.

შესაბამისი ეკონომიკური ოპერატორი (იმპორტიორი, მწარმოებელი, დისტრიბუტორი, რეალიზატორი) ვალდებულია, ითანამშრომლოს ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოსთან, უზრუნველყოს ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანოს წარმომადგენლის დაშვება პროდუქტის რეალიზაციის ადგილებში, ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, მიაწოდოს მას პროდუქტის შესაბამისობის დასადგენად აუცილებელი ინფორმაცია და დოკუმენტები.

დეტალური ინფორმაცია იხ.ბმულზე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ცხელი ხაზი: 1483

მეილი: info@msa.gov.ge


შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანებების საფუძველზე დამტკიცდა სხვადასხვა საქონელზე ბუნებრივი დანაკარგის მაქსიმალური ზღვრული ნორმები

4/3/2024 5:37:00 PM

შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანებების საფუძველზე დამტკიცდა ბუნებრივი დანაკარგის მაქსიმალური ზღვრული ნორმები შემდეგ საქონელზე: სოიოს შროტი, მზესუმზირის შროტი, მაზუთი, საპოხი ზეთი, მეთილ-ტრეტ ბუტილეთინის ეთერი, ვაკუუმური გაზოილი. აღნიშნულ საქონელზე ბუნებრივი დანაკარგის მაქსიმალური ზღვრული ნორმები დამტკიცდა სხვადასხვა პროცესებზე, კერძოდ:

სოიოს შროტი (სეს ესნ კოდი: 2304) და მზესუმზირის შროტის (სეს ესნ კოდი: 2306) შენახვის დანაკარგი განისაზღვრა 0.5%-ის ოდენობით მასიდან. ამასთან, გასათვალისწინებელია, რომ შენახვის დანაკარგი ასევე მოიცავს ქვეყნის შიგნით ნებისმიერი ფორმით ტრანსპორტირების დანაკარგს.

მეთილ-ტრეტ ბუტილეთინის ეთერი (სეს ესნ კოდი: 2909 19 90) - სარკინიგზო გადაზიდვის პროცესისთვის დანაკარგის მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა განისაზღვრა 0.39%-ის ოდენობით;

ვაკუუმური გაზოილი (სეს ესნ კოდი: 2710 19 310 00, 2710 19 350 00)   - შენახვის პროცესისთვის დანაკარგის მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა განისაზღვრა 0.56%-ის ოდენობით;

მაზუთი (სეს ესნ კოდი: 2710 19 620 00, 2710 19 660 00, 2710 19 670 00) - შენახვის დანაკარგის მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა განისაზღვრა 0,97%-ის ოდენობით;

საპოხი ზეთი (სეს ესნ კოდი: 2710 19 710 00)  - სარკინიგზო გადაზიდვების დანაკარგის მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა  განისაზღვრა 0,98%-ის ოდენობით.

შემოსავლების სამსახურის უფროსის შესაბამისი ბრძანებები ასევე შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულებზე:

 • შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2024 წლის 26 მარტის ბრძანება №6483
 • შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2024 წლის 26 მარტის ბრძანება N6474
 • შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2024 წლის 26 მარტის ბრძანება N6482

 • ცვლილება საშემოსავლო გადასახადის წლიურ დეკლარაციაში (დანართი ,,დ“ - სესხების აღრიცხვა)

  3/20/2024 5:05:00 PM

  01.08.2023 წლიდან საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N 996 ბრძანებით დამტკიცებულ „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ ინსტრუქციაში შეტანილი ცვლილების თანახმად, საშემოსავლო გადასახადის წლიურ დეკლარაციაში ასახვას დაექვემდებარა გაცემული და მიღებული სესხების შესახებ ინფორმაცია. აღნიშნულის შევსება ხორციელდება საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის ,,დ“ დანართში. გაითვალისწინეთ, რომ ინფორმაციის შევსება სავალდებულოა.

  ამასთან, საშემოსავლო გადასახადის ყოველწლიური დეკლარაციის ,,დ’’ დანართის სტრიქონში ,,გაცემული სესხები“ ასახვას ექვემდებარება ეკონომიკური ან/და სამეწარმეო საქმიანობის განმახორციელებელი ფიზიკური პირის (მ.შ სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმზე  მყოფი პირ(ებ)ის) მიერ  იურიდიულ, ფიზიკურ და ა.შ. პირ(ებ)ზე გაცემული სესხ(ებ)ი (იგულისხმება სესხის ძირი თანხები). ხოლო, სტრიქონში „მიღებული სესხ(ებ)ი“ ასახვას ექვემდებარება ეკონომიკური ან/და სამეწარმეო საქმიანობის განმახორციელებელი ფიზიკური პირის (მ.შ სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმზე  მყოფი პირ(ებ)ის) მიერ აღებული სესხ(ებ)ის (იგულისხმება სესხის ძირი თანხები) ის ნაწილი, რომელიც გამოიყენება ეკონომიკური ან/და სამეწარმეო საქმიანობის  ფარგლებში.

  დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ბმულები:

  „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2023 წლის 18 ივლისის №275 ბრძანება;

  ხშირად დასმული კითხვები


  ცვლილება ბაზრობის ტერიტორიაზე სტაციონარული სავაჭრო ობიექტების და არასტაციონარული სავაჭრო ადგილების იჯარით გაცემასთან დაკავშრებით

  3/18/2024 6:02:00 PM

  14.03.2024 წელს ცვლილება შევიდა „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში, რომლის მიხედვით ინსტრუქციას დაემატა 395 მუხლი.

  ცვლილების თანახმად, პირი, რომელიც ახდენს ბაზრობის ტერიტორიაზე საქონლის სარეალიზაციოდ განკუთვნილი სტაციონარული სავაჭრო ობიექტის და არასტაციონარული სავაჭრო ადგილის იჯარით (მათ შორის ქვეიჯარით) გაცემას, ვალდებულია საგადასახადო ორგანოს ელექტრონულად წარმოუდგინოს ინფორმაცია ამ ტერიტორიაზე ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელი იმ პირთა (მათ შორის, ქვემოიჯარეთა) შესახებ, რომლებზეც სტაციონარული სავაჭრო ობიექტი ან/და არასტაციონარული სავაჭრო ადგილი იჯარით/ქვეიჯარით გაცემულია ერთ კალენდარულ დღეზე მეტი პერიოდით.

  განხორციელებული ცვლილებით ასევე განისაზღვრა ზემოაღნიშნული ინფორმაციის წარდგენის ვადები, კერძოდ:

  - პირი ინფორმაციას საგადასახადო ორგანოს წარუდგენს არაუგვიანეს ბაზრობის ტერიტორიაზე სტაციონარული სავაჭრო ობიექტის ან/და არასტაციონარული სავაჭრო ადგილის იჯარით გაცემის თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა, ხოლო ბაზრობის ტერიტორიაზე ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელ პირთა შემადგენლობაში ცვლილების (ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების ან შეწყვეტის) შემთხვევაში – არაუგვიანეს შესაბამისი ცვლილების თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა;

  - პირი, რომელიც სტაციონარული სავაჭრო ობიექტის ან არასტაციონარული სავაჭრო ადგილის იჯარით გაცემას ახორციელებს ისეთ ტერიტორიაზე, რომელიც აღნიშნული ინსტრუქციის 395 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად არ განიხილება ბაზრობის ტერიტორიად,  ინფორმაციას საგადასახადო ორგანოს წარუდგენს ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, არაუგვიანეს პირობების დაკმაყოფილების თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა.

  - მოიჯარე/ქვემოიჯარე ბაზრობის ტერიტორიაზე იჯარით აღებული სტაციონარული სავაჭრო ობიექტის/არასტაციონარული სავაჭრო ადგილის ქვეიჯარით გაცემის შემთხვევაში, ვალდებულია, ქვეიჯარით გაცემიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში, აღნიშნულის შესახებ აცნობოს პირს, რომლის საკუთრებაში/მფლობელობაშია ბაზრობა და რომელიც ახდენს ამ ბაზრობის ტერიტორიაზე საქონლის სარეალიზაციოდ განკუთვნილი სტაციონარული სავაჭრო ობიექტის ან/და არასტაციონარული სავაჭრო ადგილის იჯარით (მათ შორის, ქვეიჯარით) გაცემას;

  - პირი, რომელიც სტაციონარული სავაჭრო ობიექტის ან/და არასტაციონარული სავაჭრო ადგილის იჯარით გაცემას ახორციელებს ბაზრობის ტერიტორიაზე და აღნიშნული საიჯარო ურთიერთობა წარმოშობილია 2024 წლის 1 აპრილამდე, ვალდებულია ინფორმაცია საგადასახადო ორგანოს წარუდგინოს არაუგვიანეს 2024 წლის 31 მაისისა

  ზემოაღნიშნული მუხლით დადგენილი ვალდებულების შეუსრულებლობისათვის პირს პასუხისმგებლობა დაეკისრება საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად.

  პირის მიერ წარმოსადგენი ინფორმაციის ელექტრონულად გამოგზავნის მიზნით, მომხარებლის ავტორიზებულ გვერდზე eservices.rs.ge მიმდინარეობს შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფა.

  ცვლილების ამოქმედების თარიღია 2024 წლის 1 აპრილი

  ცვლილების სანახავად იხილეთ ბმული

  მოიჯარე/ქვემოიჯარე პირთა რეესტრის ბმული


  შეხსენება მოახლოებულ სავადო თარიღთან დაკავშირებით

  3/15/2024 5:23:00 PM

  შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 1 აპრილი 2023 წლის საანგარიშო პერიოდის საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის, ასევე მოგების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენისა და აღნიშნული გადასახადების გადახდის სავადო თარიღია. ამასთან, მიმდინარე წლის 1 აპრილი - 2023 წლის საანგარიშო პერიოდის საწარმოს/ორგანიზაციის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენისა და ქონების (გარდა მიწისა) გადასახადის გადახდის სავადო თარიღია.

  გთხოვთ, გაითვალისწინოთ მოახლოებული სავადო თარიღები და ვალდებულების წარმოშობის შემთხვევაში, დროულად წარადგინოთ დეკლარაცია, ასევე გადაიხადოთ შესაბამისი გადასახადი.

  დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, შეგიძლიათ იხელმძღვანელოთ შემდეგი ინფორმაციით:

  ვიდეო ინსტრუქციები: 

 • მიკრო ბიზნესის მიერ 2023 წლის საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის ინსტრუქცია; 
 • მცირე ბიზნესის მიერ 2023 წლის საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის ინსტრუქცია; 
 • ინსტრუქცია საცხოვრებელი ფართის საცხოვრებელი მიზნით გამქირავებელი ფიზიკური პირებისთვის (2023 წელი);
 • საგადასახადო ვალდებულება (საშემოსავლოს ნაწილში) არამეწარმე  ფ/პ-ს მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალების რეალიზაციისას (2023 წელი);
 • ფიზიკური პირის მიერ საცხოვრებელი ბინის (სახლის) რეალიზაციისას 2023 წლის საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის ინსტრუქცია;
 • გზამკვლევები იხილეთ აქ

  ხშირად დასმული კითხვები:

 • ფიზიკური პირებისთვის
 • იურიდიული პირებისთვის

 • ხორბლის ფქვილის, ქერისა და ქატოს თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების მომსახურების საფასურები 2024 წლის 1 სექტემბრამდე გადავადდა

  2/28/2024 4:57:00 PM

  მიმდინარე წლის 26 თებერვალს ცვლილება შევიდა „სსიპ– შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 9 ოქტომბრის №388 დადგენილებაში.

  კერძოდ ცვლილება ეხება ზემოაღნიშნული დადგენილებით დამტკიცებული „სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების“ 156-ე, 157-ე და 158- ე გრაფებს.

  „156

  200 კგ-ზე მეტი ოდენობის ხორბლის ფქვილის თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების პროცედურაში გაფორმება (გარდა ხორბლის ფქვილზე გაცემული პრეფერენციული წარმოშობის სერტიფიკატი EUR.1-ის ან წარმოშობის დეკლარაციის საფუძველზე საგადასახადო შეღავათის გამოყენების შემთხვევისა)

  ყოველ 1 კგ-ზე 0,25 ლარი“;

  „157

  200 კგ-ზე მეტი ოდენობის სეს ესნ-ის 1003 90 000 00 სასაქონლო ქვესუბპოზიციაში ან/და 1104 სასაქონლო პოზიციაში  კლასიფიცირებული ქერის თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების პროცედურაში გაფორმება (გარდა პრეფერენციული წარმოშობის სერტიფიკატი EUR.1-ის ან წარმოშობის დეკლარაციის საფუძველზე საგადასახადო შეღავათის გამოყენების შემთხვევისა)

  ყოველ 1 კგ-ზე 0.1 ლარი

  158

  200 კგ-ზე მეტი ოდენობის სეს ესნ-ის  2302 სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული ქატოს თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების პროცედურაში გაფორმება (გარდა პრეფერენციული წარმოშობის სერტიფიკატი EUR.1-ის ან წარმოშობის დეკლარაციის საფუძველზე საგადასახადო შეღავათის გამოყენების შემთხვევისა)

  ყოველ 1 კგ-ზე 0.1 ლარი“.

  ცვლილების მიხედვით 2024 წლის 1 სექტემბრამდე გადავადდა 200 კგ-ზე მეტი ოდენობის ხორბლის ფქვილის, ქერისა და ქატოს თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების პროცედურაში გაფორმების მომსახურების საფასურები (გარდა პრეფერენციული წარმოშობის სერტიფიკატი EUR.1-ის ან წარმოშობის დეკლარაციის საფუძველზე საგადასახადო შეღავათის გამოყენების შემთხვევისა).

  ცვლილების სანახავად იხილეთ ბმული


  ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკონტეინერო მოსაკრებლის შემოღების შესახებ

  2/28/2024 4:23:00 PM

  2024 წლის 26 თებერვალს მიღებულ იქნა და 2024 წლის 29 თებერვლიდან ამოქმედდება „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკონტეინერო მოსაკრებლის შემოღების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №2 დადგენილება,  რომლითაც ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შემოღებულ იქნა საკონტეინერო მოსაკრებელი და მოსაკრებლის განაკვეთი 1 კონტეინერისთვის განისაზღვრა 30 ლარის ოდენობით.

  აღვნიშნავთ, რომ 2024 წლის 1 თებერვლიდან ძალაში შევიდა „ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონი, რომ ლითაც ადგილობრივი მოსაკრებლის ერთ-ერთ სახედ განისაზღვრა საკონტეინერო მოსაკრებელი.

  აღნიშნული ადგილობრივი მოსაკრებლის გადამხდელია საქონლის გადამზიდავი, რომლის საკუთრებაში ან/და სარგებლობაში არის საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ საზღვაო ნავსადგურში შემოტანილი/საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული საზღვაო ნავსადგურიდან გასატანი საქონლით დატვირთული კონტეინერი.

  გადამზიდავი ვალდებულია, მოსაკრებელი გადაიხადოს:

 • საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანილი საქონლით დატვირთულ კონტეინერზე – საქონლით დატვირთული კონტეინერის საზღვაო ნავსადგურიდან გატანამდე ან საზღვაო ნავსადგურში კონტეინერის გახსნამდე (კონტეინერის გახსნის შემთხვევაში);
 • საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გასატანი საქონლით დატვირთულ კონტეინერზე – სპეციალური ელექტრონული კონტროლის საშუალებით კონტეინერის რეგისტრაციამდე, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ კონტეინერი არ არის სპეციალური ელექტრონული კონტროლის საშუალებით რეგისტრირებული – საქონლით დატვირთული კონტეინერის გემზე დატვირთვამდე.
 • მოსაკრებლის გადახდის შესახებ ინფორმაცია სსიპ – შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტს უნდა მიეწოდოს მასთან შეთანხმებული ფორმითა და წესით.

  ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკონტეინერო მოსაკრებლის გადახდა უნდა განხორციელდეს სახაზინო კოდზე: 300693195

  გადამზიდავი თავისუფლდება მოსაკრებლის გადახდისგან იმ კონტეინერისთვის, რომლითაც:

 • საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანილ იქნა მხოლოდ შემდეგი საქონელი:
 • სტიქიური უბედურების, ავარიისა და კატასტროფის ლიკვიდაციის, აგრეთვე ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის მიზნით გადაადგილებული საქონელი;
 • უცხო ქვეყნების დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და მათთან გათანაბრებული წარმომადგენლობების ოფიციალური სარგებლობისთვის, აგრეთვე ამ წარმომადგენლობების დიპლომატიური პერსონალისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის (მათთან მცხოვრები ოჯახის წევრების ჩათვლით) პირადი სარგებლობისთვის განკუთვნილი საქონელი;
 • საქონლის საზღვაო გზით ტრანსპორტირება 2024 წლის 1 თებერვლამდე დაიწყო და რომელიც საზღვაო ტრანსპორტით საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანილ იქნა არაუგვიანეს 2024 წლის 30 აპრილისა.

 • ვიდეო ინსტრუქცია „ფიზიკური პირის ქონების/აქტივის მიწოდებაზე საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაციის წარდგენა და საგადასახადო ვალდებულება“

  2/14/2024 10:16:00 AM

  შემუშავდა ვიდეო ინსტრუქცია - „ფიზიკური პირის ქონების/აქტივის მიწოდებაზე საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაციის წარდგენა და საგადასახადო ვალდებულება“

  ვიდეო ინსტრუქციაში განხილულია ფიზიკური პირის, მათ შორის არარეზიდენტი ფიზიკური პირის მიერ ქონების/აქტივის რეალიზაციის შემთხვევაში პირის საგადასახადო ვალდებულება და გადასახადის განაკვეთები, ასევე განხილულია მაგალითები და საშემოსავლო დეკლარაციის წარდგენის ინსტრუქცია.


  ცვლილება უკუდაბეგვრის წესით დარიცხული დღგ-ის თანხის ჩათვლასთან დაკავშირებით

  2/13/2024 3:24:00 PM

  მიმდინარე წლის 5 თებერვალს ცვლილება განხორციელდა ,,გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის 996 ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში, რომელიც ეხება უკუდაბეგვრის წესით დარიცხული დღგ-ის თანხის ჩათვლას, კერძოდ:

  განხორციელებული ცვლილებით გადასახადის გადამხდელს დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის შემთხვევაში შესაძლებლობა აქვს ჩაითვალოს დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციამდე უკუდაბეგვრის წესით დარიცხული და გაანგარიშებაში ასახული დღგ-ის თანხა, თუ პირს აღნიშნული თანხის დადგენილი წესით ჩათვლის უფლება წარმოექმნება (დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციებში გამოყენება ხდება) დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის შემდეგ. ამასთან ჩათვლა არ ხორციელდება იმ გაანგარიშების მიხედვით, რომელშიც ასახული დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების კალენდარული წლის დასრულებიდან გასულია 3 წელი

  ამ მიზნით ცვლილებები განხორცილდა დღგ-ის დეკლარაციის შესაბამის დანართებში და შევსების წესში, მათ შორის:

  დღგ-ის დეკლარაციის დანართი №III-25 - ის

 • დანართი „ა“-ს ნაწილი III-ს (დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა) დაემატა 41 სტრიქონი, რომელშიც მიეთითება უკუდაბეგვრის წესით დარიცხული დღგ-ის თანხის გაანგარიშებაში ასახული დღგ;
 • დანართ „ბ“-ს დაემატა X ნაწილი, რომელშიც აისახება უკუდაბეგვრის წესით დარიცხული დღგ-ის თანხის გაანგარიშებაში ასახული დღგ-ის თანხა, რომელიც ექვემდებარება ჩათვლას.  
 • ცვლილების სანახავად იხილეთ ბმული


  ცვლილება სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერის წესში

  2/8/2024 5:56:00 PM

  მიმდინარე წლის იანვრის თვეში ცვლილება   შევიდა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N994 ბრძანებით რეგულირებული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერის წესში, რომლის მიხედვით გადასახადი გადამხდელი უფლებამოსილია ჩამოწეროს ვადაგასული ან/და გამოსაყენებლად ან შემდგომი მიწოდებისთვის უვარგისი ის სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები (სპეციფიკური ნარჩენები), რომელიც შეძენილია ან/და იმპორტირებულია მის მიერ და ნარჩენების მართვის კოდექსით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების ფარგლებში, უსასყიდლოდ გადაცემულია მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ორგანიზაციისთვის (მგვ).

  სპეციფიკურ ნარჩენებს  მიეკუთვნება:

  - ბატარეები და აკუმულატორები – „ბატარეებისა და აკუმულატორების ნარჩენების მართვის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 25 მაისის №324 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად;

  - საბურავები – „საბურავების ნარჩენების მართვის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 25 მაისის №325 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად;

  - ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები – „ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების მართვის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 25 მაისის №326 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად;

  - ზეთები – „ნარჩენი ზეთების მართვის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 25 მაისის №327 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად.

  ამასთან, საბურავების ნაწილში პირის მიერ ჩამოწერა დასაშვებია მგვ ორგანიზაციისთვის უსასყიდლოდ გადაცემული:

  - იმპორტიორის მიერ წინა კალენდარული წლის განმავლობაში იმპორტირებული მეორადი საბურავების რაოდენობის/შეძენის ღირებულების არაუმეტეს 5%-ისა, ხოლო, თუ პირი რეგისტრირებულია მიმდინარე კალენდარულ წელს, მიმდინარე წლის განმავლობაში იმპორტირებული მეორადი საბურავების რაოდენობის/შეძენის ღირებულების არაუმეტეს 5%-ის ოდენობით, ჯამურად კალენდარული წლის განმავლობაში; 

  - იმპორტიორის მიერ წინა კალენდარული წლის განმავლობაში იმპორტირებული ახალი საბურავების რაოდენობის/შეძენის ღირებულების არაუმეტეს 0,5%-ისა, ხოლო, თუ პირი რეგისტრირებულია მიმდინარე კალენდარულ წელს, მიმდინარე წლის განმავლობაში იმპორტირებული ახალი საბურავების რაოდენობის/შეძენის ღირებულების არაუმეტეს 0,5%-ის ოდენობით, ჯამურად წლის განმავლობაში; 

  „საბურავების ნარჩენების მართვის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 25 მაისის №325 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის ,,მ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ოპერატორის (მწარმოებელი, დისტრიბუტორი, შეგროვების პუნქტები და ცენტრები, შემგროვებელი, რეციკლირების ან სხვა სახის დამუშავების განმახორციელებელი ((გარდა იმპორტიორისა)) მიერ წინა კალენდარული წლის განმავლობაში შეძენილი საბურავების  რაოდენობის/შეძენის ღირებულების (დღგ-ის გარეშე)  ჯამის 0,5 %-ის ოდენობით, ხოლო თუ პირი რეგისტრირებულია მიმდინარე კალენდარულ წელს, მიმდინარე წლის განმავლობაში შეძენილი საბურავების (ახალი და მეორადი) რაოდენობის/შეძენის ღირებულების (დღგ-ის გარეშე) ჯამის არაუმეტეს 0,5 %-ის ოდენობით, ჯამურად კალენდარული წლის განმავლობაში.

  განხორციელებული ცვლილებით გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია მგვ ორგანიზაციასთან გაფორმებული სმფ-ების გადაცემის დამადასტურებელი დოკუმენტი, მისი გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა, ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს საგადასახადო ორგანოს დანართი N247 სახით შემოსავლების სამსახურის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან,  შემდეგი ინსტრუქციის მიხედვით:

  ავტორიზებული გვერდიდან სწრაფი ძებნის საშუალებით გახსენით აპლიკაცია განცხადებები  -> გამოტანილ ჩანართში დააწექით ღილაკს - ახალი განცხადებების რეგისტრაცია -> საძიებო ველში მიუთითეთ სიტყვა „მწარმოებლის“ -> აირჩიეთ განცხადება -„ინფორმაცია მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების მქონე ორგანიზაციისთვის სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების (სპეციფიკური ნარჩენების) გადაცემის შესახებ“, -> შეავსეთ  გრაფები დასახელებების შესაბამისად და დააწექით ღილაკს გაგზავნა.

  ამასთან საბურავებთან მიმართებაში, ცვლილებით განსაზღვრულ პროცენტულ მაჩვენებელზე (5%, 0,5%) მეტი ოდენობით ჩამოსაწერ ნარჩენებზე ვრცელდება სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერის საერთო წესი. მოცემულ შემთხვევაში, პირმა ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან უნდა წარადგინოს განცხადება - „ვადაგასული ან/და უვარგისი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ჩამოწერის დოკუმენტის დადასტურება“ აღნიშნულ განცხადებაში საბურავების დამატების მიზნით მიმდინარეობს შესაბამისი ტექნიკური უზრუნველყოფა.

   ცვლილების სანახავად იხილეთ ბმული


  შეხსენება სათამაშო ბიზნესის დაბეგვრის საკითხებთან დაკავშირებით განხორციელებული ცვლილების შესახებ

  2/7/2024 10:27:00 AM

  შეგახსენებთ, რომ 2024 წლის იანვრიდან ამოქმედდა სათამაშო ბიზნესის დაბეგვრის საკითხებთან დაკავშირებით საქართველოს საგადასახადო კოდექსში განხორციელებული ცვლილება, რომლის მიხედვით:

 • სათამაშო აპარატების მომწყობ ფიზიკურ და იურიდიულ პირთათვის განისაზღვრა საშემოსავლო და მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი და გადასახადის განაკვეთი,
 •  სათამაშო აპარატების მეშვეობით მოწყობილ აზარტულ თამაშობებში მონაწილე პირის  მიერ თამაშობის მომწყობი პირისგან გატანილი თანხა - იბეგრება 5 პროცენტით.
 • აზარტული თამაშობის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მომწყობ პირთათვის შეიცვალა საშემოსავლო და მოგების გადასახადის განაკვეთები,
 • სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილ აზარტულ ან/და მომგებიან თამაშობებში (გარდა სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილი წამახალისებელი გათამაშებისა) მონაწილე პირის მიერ სისტემურ-ელექტრონული სათამაშო ანგარიშიდან გატანილი თანხა - იბეგრება 5 პროცენტით, ნაცვლად 2%-სა.
 • საგადასახადო კოდექსში განხორციელებული ზემოაღნიშნული ცვლილებით განპირობებულია ცვლილება „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში, კერძოდ: შესაბამისი ცვლილებები განხორციელდა ყოველთვიური დეკლარაციების ფორმებში და მათი შევსების ინსტრუქციაში.

  მათ შორის:

  ცვლილების თანახმად ფიზიკური პირი, რომელიც ახორციელებს სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობას, 2024 წლის იანვრის თვის საანგარიშო პერიოდიდან საგადასახადო ორგანოს წარუდგენს სათამაშო აპარატების სალონის მომწყობი პირის, აზარტული თამაშობის ან/და ტოტალიზატორის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მომწყობი პირის საშემოსავლო გადასახადის ყოველთვიურ დეკლარაციას, არაუგვიანეს საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა, №II-041 დანართის ფორმით. აღნიშნული დეკლარაციის მესამე ნაწილს დაემატა მე-3 სტრიქონი, რომლის მე-3 სვეტში აისახება სათამაშო აპარატების სალონის მომწყობი პირის მიერ საქმიანობის ამ ნაწილში საანგარიშო თვის განმავლობაში მიღებულ ფსონებსა და გაცემულ მოგებას შორის სხვაობა, ხოლო მე-4 სვეტში აისახება კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადი სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნაწილში.

  ცვლილება განხორციელდა გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დეკლარაციის შევსების წესში, კერძოდ დეკლარაციის 21-ე უჯრაში ასევე მიეთითება სათამაშო აპარატების მეშვეობით მოწყობილ აზარტულ თამაშობაში მონაწილე პირების მიერ გატანილი თანხა.

  ამასთან ცვლილება შევიდა მოგების გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციის მეოთხე ნაწილში, რომელსაც დაემატა მე-3 სტრიქონი, რომლის მე-3 სვეტში აისახება სათამაშო აპარატების სალონის მომწყობი პირის მიერ საქმიანობის ამ ნაწილში საანგარიშო თვის განმავლობაში მიღებულ ფსონებსა და გაცემულ მოგებას შორის სხვაობა, ხოლო მე-4 სვეტში აისახება კუთვნილი მოგების გადასახადი სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნაწილში.

  ვრცლად განხორციელებული ცვლილებების შესახებ იხილეთ ბმულები:

  N 3902-XIIIმს-Xმპ - 13/12/2023 საქართველოს კანონი საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ 

  N 28 - 30/01/2024 - ფინანსთა მინისტრის ბრძანება „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


  შეხსენება საშემოსავლო გადასახადის ყოველთვიურ დეკლარაციაში განხორციელებულ ცვლილებასთან დაკავშირებით

  2/2/2024 9:37:00 AM

  შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის იანვრიდან ამოქმედდა „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში განხორციელებული ცვლილება , რომლითაც გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დეკლარაციას დაემატა დანართი „ე“ (ინფორმაცია საანგარიშო თვეში ფიზიკურ პირზე განხორციელებული განაცემების შესახებ, რომელიც უკავშირდება მომსახურების ანაზღაურებას და არ იბეგრება გადახდის წყაროსთან).

  ცვლილების მიხედვით, დეკლარაციის დანართ „ე“-ში 2024 წლის იანვრის თვის საანგარიშო პერიოდიდან პირი ვალდებულია, ასახოს ფიზიკური პირისგან მიღებული მომსახურებისთვის ფულადი ფორმით განხორციელებული ანაზღაურება (რომელიც არ ექვემდებარება დაბეგვრას გადახდის წყაროსთან), მისი ფაქტობრივად გაცემის საანგარიშო თვის მიხედვით, სვეტების დასახელებების (შინაარსის) შესაბამისად.

  ცვლილების სანახავად იხილეთ ბმული


  ახალი საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურა (სეს ესნ)

  1/31/2024 9:33:00 AM

  2024 წლის 26 იანვრიდან ძალაში შევიდა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2024 წლის 26 იანვრის №21 ბრძანებით დამტკიცებული, „საქონლის აღწერის და კოდირების ჰარმონიზებული სისტემის შესახებ“ საერთაშორისო კონვენციის 2022 წლის რედაქციის საფუძველზე მომზადებული „საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურა (სეს ესნ)“

  შესაბამისად, დასახელებული პერიოდიდან საქონლის იდენტიფიკაცია და კლასიფიკაცია უნდა განხორციელდეს აღნიშნული სეს ესნ-ის მიხედვით.

  აქვე განვმარტავთ, რომ საქართველოს საბაჟო კოდექსის 35-ე მუხლის მიხედვით, საქონლის დეკლარირებისას სასაქონლო კოდს საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) შესაბამისად განსაზღვრავს დეკლარანტი, ხოლო საბაჟო ორგანო აკონტროლებს დეკლარანტის მიერ განსაზღვრული სასაქონლო კოდის სისწორეს.


  საკონტეინერო მოსაკრებლის შემოღების შესახებ

  1/31/2024 9:27:00 AM

  2024 წლის 1 თებერვლიდან ძალაში შედის „ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონი, რომ ლითაც ადგილობრივი მოსაკრებლის ერთ-ერთ სახედ განისაზღვრა საკონტეინერო მოსაკრებელი.

  აღნიშნული ადგილობრივი მოსაკრებლის გადამხდელია საქონლის გადამზიდავი, რომლის საკუთრებაში ან/და სარგებლობაში არის საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ საზღვაო ნავსადგურში შემოტანილი/საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული საზღვაო ნავსადგურიდან გასატანი საქონლით დატვირთული კონტეინერი.

  გადამზიდავი ვალდებულია, მოსაკრებელი გადაიხადოს:

 • საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანილი საქონლით დატვირთულ კონტეინერზე – საქონლით დატვირთული კონტეინერის საზღვაო ნავსადგურიდან გატანამდე ან საზღვაო ნავსადგურში კონტეინერის გახსნამდე (კონტეინერის გახსნის შემთხვევაში);
 • საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გასატანი საქონლით დატვირთულ კონტეინერზე – სპეციალური ელექტრონული კონტროლის საშუალებით კონტეინერის რეგისტრაციამდე, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ კონტეინერი არ არის სპეციალური ელექტრონული კონტროლის საშუალებით რეგისტრირებული – საქონლით დატვირთული კონტეინერის გემზე დატვირთვამდე.
 • მოსაკრებლის გადახდის შესახებ ინფორმაცია სსიპ – შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტს უნდა მიეწოდოს მასთან შეთანხმებული ფორმითა და წესით.

  საკონტეინერო მოსაკრებელი დღეის მდგომარეობით შემოღებულია მხოლოდ ფოთის მუნიციპალიტეტში და მისი ოდენობა შეადგენს 1 კონტეინერისათვის 30 ლარს.

  საკონტეინერო მოსაკრებლის გადახდა უნდა განხორციელდეს სახაზინო კოდზე: 300423195

  გადამზიდავი თავისუფლდება მოსაკრებლის გადახდისგან იმ კონტეინერისთვის, რომლითაც:

 • საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანილ იქნა მხოლოდ შემდეგი საქონელი:
 • სტიქიური უბედურების, ავარიისა და კატასტროფის ლიკვიდაციის, აგრეთვე ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის მიზნით გადაადგილებული საქონელი;
 • უცხო ქვეყნების დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და მათთან გათანაბრებული წარმომადგენლობების ოფიციალური სარგებლობისთვის, აგრეთვე ამ წარმომადგენლობების დიპლომატიური პერსონალისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის (მათთან მცხოვრები ოჯახის წევრების ჩათვლით) პირადი სარგებლობისთვის განკუთვნილი საქონელი;
 • საქონლის საზღვაო გზით ტრანსპორტირება 2024 წლის 1 თებერვლამდე დაიწყო და რომელიც საზღვაო ტრანსპორტით საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანილ იქნა არაუგვიანეს 2024 წლის 30 აპრილისა.
 • „ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში განხორციელებული ცვლილების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.


  დამტკიცდა ახალი სიუტუაციური სახელმძღვანელოები

  1/29/2024 2:44:00 PM

  დამტკიცდა შემოსავლების სამსახურის ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელოები:

  ქონების გადასახადის დარიცხვა არარეზიდენტი ფიზიკური პირის საკუთრებაში რიცხულ ქონებაზე N1434

  საცხოვრებელი მიზნით გამოყენებული ფართის რეალიზაცია N1519

  CT-1 წარმოშობის პრეფერენციული სერტიფიკატის გამოყენება საქონლის ფაქტობრივი რაოდენობის 5%-იანი სხვაობის პირობებში N 2701

  პრეფერენციული წარმოშობის სერტიფიკატის გამოყენება N2702


  ცვლილება „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში

  1/27/2024 8:26:00 PM

  ,,გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის 996 ბრძანებაში 16.01.2024 წელს განხორციელებული ცვლილებით 41 -ე მუხლის მე-8 პუნქტის „ა“ და „ლ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდა ახალი რედაქციით, ასევე 112-ე მუხლს დაემატა 68-ე პუნქტი, კერძოდ:

  ცვლილების თანახმად საბანკო დაწესებულების, საკრედიტო კავშირის, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ, 2023 წლის საანგარიშო პერიოდის მოგების წლიური დეკლარაციის მე-15 სტრიქონში მისათითებელი თანხა:

 • იზრდება იმ საპროცენტო შემოსავლით, რომელიც არ არის აღიარებული 2023 წლამდე საანგარიშო პერიოდების ერთობლივ შემოსავალში და ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) მიხედვით არც მომდევნო საანგარიშო პერიოდებში ექვემდებარება ერთობლივ შემოსავალში ასახვას;
 • იზრდება ერთობლივი შემოსავლიდან სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვების გამოქვითვის 2023 წლის 1 იანვრამდე მოქმედი წესის გაუქმების შედეგად, წარმოშობილი რეზერვის ნაშთების სხვაობის სახით მიღებული დასაბეგრი მოგებით/შემოსავლით;
 •  მცირდება იმ საპროცენტო შემოსავლით, რომელიც აღიარებული იქნა 2023 წლამდე საანგარიშო პერიოდების ერთობლივ შემოსავალში და ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) მიხედვით მომდევნო საანგარიშო პერიოდებშიც ექვემდებარება ერთობლივ შემოსავალში ასახვას.
 • ამასთან საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 134-ე ნაწილის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, რომლის მიხევით ამ კოდექსის 109-ე მუხლის საფუძველზე, საბანკო დაწესებულების, საკრედიტო კავშირის, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ ერთობლივი შემოსავლიდან სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვების გამოქვითვის 2023 წლის 1 იანვრამდე მოქმედი წესის გაუქმების შედეგად, 2023  წლის საანგარიშო პერიოდში წარმოშობილი რეზერვის ნაშთების სხვაობის შედეგად მიღებული დასაბეგრი მოგება/შემოსავალი იბეგრება 15 პროცენტით - ცვლილება განხორციელდა დეკლარაციის 37-ე გრაფაში.

  ცვლილების მიხედვით საბანკო დაწესებულების, საკრედიტო კავშირის, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ გაცემულ იმ სესხებთან მიმართებაში, რომელთა მიმართ ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) შესაბამისად სესხი ექვემდებარება სამართლიანი ღირებულებით აღრიცხვას და არ იქმნება შესაძლო დანაკარგების რეზერვები, სესხების გაუფასურებით მიღებული ზარალი ერთობლივი შემოსავლიდან გამოიქვითება საქართველოს საგადასახადო კოდექსით დადგენილი საერთო წესების შესაბამისად.

  ცვლილების სანახავად იხილეთ ბმული


  ცვლილება საქართველოს საგადასახადო კოდექსში

  1/9/2024 3:14:00 PM

  საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შეტანილი N 2439-IXმს-Xმპ  და N 4022-XIIIმს-Xმპ  ცვლილებების თანახმად 2024 წლის იანვრიდან სადაზღვევო ორგანიზაცია მოგების გადასახადით იბეგრება ამავე კოდექსის 97-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დაბეგვრის ობიექტის (ესტონური მოდელი) მიხედვით.

  კერძოდ განხორციელებული ცვლილებებით საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309 მუხლს (გარდამავალი დებულებანი) დაემატა 941, 142 და 143  ნაწილები, რომლის მიხედვით სადაზღვევო ორგანიზაცია მოგების გადასახადით საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 97-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დაბეგვრის ობიექტის (ესტონური მოდელი) მიხედვით იბეგრება 2024 წლის 1 იანვრიდან, ამასთან თუ სადაზღვევო ორგანიზაცია დივიდენდს გაანაწილებს 2015 წლის 1 იანვრიდან 2024 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგებიდან, მას უფლება აქვს, ჩაითვალოს ამ პერიოდების მიხედვით დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა, მაგრამ არაუმეტეს ამ კოდექსის 98​​1 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტის მიხედვით გადასახდელი თანხისა, აღნიშნული ჩასათვლელი თანხა გამოიანგარიშება ფორმულით − A×B/(C-D), სადაც: A არის დივიდენდის სახით გასანაწილებელი თანხის ოდენობა, B არის 2015 წლის 1 იანვრიდან 2024 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდების მიხედვით დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა, C არის 2015 წლის 1 იანვრიდან 2024 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგების ოდენობა, D არის 2015 წლის 1 იანვრიდან 2024 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგების ხარჯზე დივიდენდის სანაცვლოდ სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ პარტნიორისთვის გადაცემული ამ სადაზღვევო ორგანიზაციის აქციების ღირებულება.

  ცვლილება  შევიდა ასევე მოგების გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციის III ნაწილის შესაბამის სტრიქონებში, მისი დანართის №1-ისა და №11 -ის დასახელებებში და შესაბამისი სტრიქონების შევსების წესში. კერძოდ, აღნიშნულ დანართებს სადაზღვევო ორგანიზაცია შეავსებს 2015 წლის 1 იანვრიდან 2024 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგებიდან დივიდენდის განაწილების შემთხვევაში ამავე პერიოდებში დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადის თანხის ჩათვლის კორექტირების მიზნით, ხოლო სხვა პირი - 2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგებიდან დივიდენდის განაწილებისას.

  ცვლილებების სანახავად იხილეთ ბმულები:

  საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ N 2439-IXმს-Xმპ - 16/12/2022

  საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებN 4022-XIIIმს-Xმპ - 15/12/2023

  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2023 წლის 29 დეკემბრის № 517 ბრძანება


  ცვლილება „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში

  12/29/2023 12:37:00 PM

  მიმდინარე წლის 25 დეკემბერს ცვლილება  შევიდა ,,გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N 996 ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში, კერძოდ, 112 მუხლს დაემატა 641 და 642 პუნქტები, რომლითაც დადგინდა ხე-ტყის ნაშთების შესახებ ინფორმაციის წარდგენის განსხვავებული ვადები.

  ცვლილების მიხედვით გადასახადის გადამხდელი, რომელსაც საგადასახადო/სხვა უფლებამოსილ ორგანოში/სასამართლოში მიმდინარე სამართალწარმოების გამო, 2023 წლის 16 აგვისტოს მდგომარეობით არ აქვს 2023 წლის 15 ივნისის მდგომარეობით არსებული ხე-ტყის სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების განკარგვის უფლება და აღნიშნული უფლება მიიღო:

  ა) 2023 წლის 17 აგვისტოდან 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდში, ვალდებულია ამ სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ნაშთის შესახებ ინფორმაცია საგადასახადო ორგანოს წარუდგინოს არაუგვიანეს 2024 წლის 31 იანვრისა, შემოსავლების სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დადგენილი ფორმით და წესით;

  ბ) 2023 წლის 31 დეკემბრის შემდეგ, ვალდებულია ამ სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ნაშთის შესახებ ინფორმაცია საგადასახადო ორგანოს წარუდგინოს ამ უფლების მიღებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა, შემოსავლების სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დადგენილი ფორმით და წესით.

  ამასთან განხორციელებული ცვლილების მიხედვით  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტოს ევალება 2023 წლის 15 ივნისის მდგომარეობით არსებული ხე-ტყის სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ნაშთის შესახებ ინფორმაცია წარუდგინოს საგადასახადო ორგანოს არაუგვიანეს 2024 წლის 31 იანვრისა.

  ვრცლად ცვლილების სანახავად იხილეთ ბმული


  ცვლილება ფიზიკური პირის მიერ არასამეწარმეო საქმიანობის ფარგლებში ქონების/აქტივის მიწოდებით მიღებული ნამეტი შემოსავლის დაბეგვრის საანგარიშო პერიოდთან დაკავშირებით

  12/28/2023 4:54:00 PM

  2024 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შედის საქართველოს საგადასახადო კოდექსის  153-ე მუხლში განხორციელებული ცვლილება, რომლის მიხედვით ფიზიკური პირისთვის, რომელიც   არასამეწარმეო საქმიანობის ფარგლებში აქტივის რეალიზაციიდან იღებს ნამეტ შემოსავლს, საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის საანგარიშო პერიოდად განისაზღვრა კალენდარული თვე, ნაცვლად კალენდარული წლისა.

  ფიზიკური პირი ვალდებულია მიღებული ნამეტი შემოსავლის მიღების შემთხვევაში არაუგვიანეს საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა საგადასახადო ორგანოს წარუდგინოს საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაცია  და ამავე ვადაში გადაიხადოს საშემოსავლო გადასახდი.

  აღნიშნული ცვლილებით განაპირობობებულია ცვლილება ,გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N 996 ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში, რომელიც ასევე ამოქმედდება 2024 წლის 1 იანვრიდან.

  კერძოდ ინსტრუქციის 332 მუხლის შემდეგ დაემატა 333 მუხლი და დანართი NII-042, რომელიც ითვალისწინებს ფიზიკური პირის მიერ არასამეწარმეო საქმიანობის ფარგლებში ქონების/აქტივის მიწოდებით ნამეტი შემოსავლის მიღების შემთხვევაში საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაციის ფორმას, მისი წარდგენის ვადას და შევსების წესს.

  დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ შემდეგი ბმულები:

  ცვლილება N 2768-XIმს-Xმპ საგადასახადო კოდექსში 

  ცვლილება ,გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N 996 ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში.

  ხშირად დასმული კითხვები


  საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ფინანსური დავალიანების მქონე სტატუსშეჩერებული სტუდენტების გადასახადის გადახდის ვალდებულებისგან გათავისუფლება

  12/28/2023 12:59:00 PM

  მიმდინარე წლის 15 დეკემბერს ცვლილება შევიდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსში, კერძოდ, კოდექსის 309 მუხლს დაემატა 871 ნაწილი.

  ცვლილების მიხედვით საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრისაგან თავისუფლდება საქართველოში უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ფინანსური დავალიანების მქონე, სტატუსშეჩერებული სტუდენტის მიერ მიღებული სარგებელი, რომელიც მიღებულია

 • უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ 2023 წლის 1 აგვისტოს მდგომარეობით გადასახდელი სწავლის საფასურის ჩამოწერით
 • ან/და

 • 2023 წლის 1 აგვისტოს მდგომარეობით გადასახდელი სწავლის საფასურის გამოსყიდვის მიზნით საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მიერ გადახდილი თანხით.
 • ცვლილების ამოქმედების თარიღია 2024  წლის 1 იანვარი

  ცვლილების შესახებ ვრცლად იხილეთ ბმულები:

  საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონი

  საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 3 ოქტომბრის N 378 დადგენილება


  ცვლილება სათამაშო ბიზნესის დაბეგვრის საკითხებთან დაკავშირებით

  12/26/2023 12:00:00 AM

  2024 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შედის საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილება N 3902-XIIIმს-Xმპ  რომელიც ეხება სათამაშო აპარატების სალონის მომწყობი პირებისა, სისტემურ-ელექტრონული ფორმით აზარტული თამაშობის მომწყობი პირებისა და, ასევე, მოთამაშის მიერ სათამაშო ანგარიშიდან ან სალაროდან გატანილი თანხების დაბეგვრის საკითხებს.

  განხორციელებული ცვლილებით სათამაშო აპარატების მომწყობ ფიზიკურ და იურიდიულ პირთათვის  განისაზღვრა საშემოსავლო და მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი, რომელიც წარმოადგენს მოთამაშეებისაგან მიღებულ ფსონებსა და მოთამაშეზე გაცემულ მოგებას შორის სხვაობას.

  სათამაშო აპარატების მომწყობ ფიზიკურ და იურიდიულ პირთათვის საშემოსავლო და მოგების გადასახადის ნაწილში განისაზღვრა გადასახადის განაკვეთი და შეადგენს 15 პროცენტს, ხოლო გადასახადის გადახდის და დეკლარირების საანგარიშო პერიოდია კალენდარული თვე.

  ცვლილების მიხედვით სათამაშო აპარატების თამაშობებში (რომელიც არ არის მოწყობილი სისტემურ-ელექტრონული ფორმით) მონაწილე პირის მიერ თამაშობაში მონაწილეობის შედეგად გატანილი თანხა იბეგრება გადახდის წყაროსთან 5 პროცენტიანი განაკვეთით. გატანილი თანხების გადახდის წყაროსთან დაკავების ვალდებულება კი ეკისრება სათამაშო აპარატების სალონის მომწყობ პირს, რომელიც მოთამაშეზე გასცემს თანხას.

  ამასთან ცვლილება შევიდა აზარტული თამაშობის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მომწყობ პირთათვის საშემოსავლო და მოგების გადასახადის განაკვეთებში და ნაცვლად 10 პროცენტისა განისაზღვრა 15 პროცენტი.

  ასევე შეიცვალა საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთი სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილ აზარტულ ან/და მომგებიან თამაშობებში (გარდა სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილი წამახალისებელი გათამაშებისა) მონაწილე პირთათვის და ნაცვლად 2 პროცენტისა განისაზღვრა 5 პროცეენტის ოდენობით.

  ცვლილების სანახავად იხილეთ ბმული


  დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელოები

  12/21/2023 5:32:00 PM

  დამტკიცდა სიტუაციური სახელმძღვანელოები:

  ქონების გადასახადის მიზნებისთვის მეუღლეთა შემოსავლის გაანგარიშება N1432

  მიწისა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობის დაბეგვრა ქონების გადასახადით N1433


  შემოსავლების სამსახური ბიზნესის წარმომადგენლებთან 2023 წლის შემაჯამებელ სამუშაო შეხვედრას გამართავს

  12/19/2023 12:00:00 AM

  22 დეკემბერს, 13:00 საათზე, სასტუმრო ,,ბილტმორ თბილისში“, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური - 2023 წელს საგადასახადო და საბაჟო კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებებისა და დაგეგმილი სიახლეების გაცნობის მიზნით,  დაინტერესებულ პირებთან წლის შემაჯამებელ შეხვედრას გამართავს.

  დაინტერესების შემთხვევაში, მონაწილეობის მიღების მიზნით, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ბმულზე.

  შეხვედრის ფარგლებში განსახილველი  საკითხები იხილეთ ბმულზე.


  ცვლილება „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში

  12/5/2023 3:33:00 PM

  2023 წლის 28 ნოემბერს ცვლილება  შევიდა ,,გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N 996 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის 481 და 482 მუხლებში, აღნინული ცვლილებით დაზუსტდა, დაემატა და საგადასახადო კოდექსთან შესაბამისობაში მოყვანილ იქნა ცალკეული დებულებები. მთ შორის:

  481 მუხლს დაემატა მე-6 პუნქტი. კერძოდ, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 163- მუხლის მე-2 ნაწილის მიხედვით, თუ თანხა სრულად ან ნაწილობრივ ანაზღაურებულია საქონლის მიწოდებამდე/მომსახურების გაწევამდე  ანაზღაურებული თანხის შესაბამისი დღგ-ის გადახდა ხორციელდება ანაზღაურების თანხის გადახდის საანგარიშო პერიოდის მიხედვით  (ე.წ. ავანსების დაბეგვრის წესი). განხორციელებული ცვლილებით განიმარტა რომ 2024 წლის პირველი იანვრიდან გაფორმებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებულ გაცვლის (ბარტერულ) ოპერაციებთან მიმართებით, აღნიშნული წესი გავრცელდება როგორც ფულადი, ასევე საქონლის/მომსახურების (ნატურალური) სახით ანაზღაურების მიღების ნაწილში.

  შესაბამისად ზემოაღნიშნული ცვლილებით ამოღებულ იქნა 482 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტები. რომელთა მიხედვით 163-ე მუხლის მე-2 ნაწილით განსაზღვრული დაბეგვრის წესი (ე.წ. ავანსების დაბეგვრის წესი) საქონლის მიწოდებამდე/მომსახურების გაწევამდე გაცვლის (ბარტერული) ოპერაციებზე გამოიყენება მხოლოდ თანხის ნაწილობრივ ანაზღაურების შემთხვევებში, ანაზღაურებული თანხის ნაწილში

  სრულად  ცვლილების სანახავად იხილეთ ბმული


  ცვლილება „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 29 აგვისტოს №257 ბრძანებაში

  11/27/2023 3:49:00 PM

  2023 წლის 29 ნოემბრიდან ძალაში შედის „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 29 აგვისტოს №257 ბრძანებაში შეტანილი ცვლილება.

  აღნიშნული ცვლილებით განისაზღვრა, რომ:

 • თუ რკინიგზის სადგურების სალიანდაგო ნაწილში საქონლის მიტანა და დროებით შენახვა განხორციელდება მიტანის ვადის (ნავთობპროდუქტებზე 5 კალენდარული დღის, ხოლო სხვა საქონლის შემთხვევაში – 10 კალენდარული დღის) ბოლო დღეს, საქონლის დროებით შენახვის დასრულების შემდგომ, საბაჟო ორგანო უფლებამოსილია საკუთრების უფლების გადაცემის ან დათვალიერების მიზნით საბაჟო საწყობის დანიშნულებით შემდგომი გადაადგილებისათვის მიტანის ვადა განსაზღვროს არაუმეტეს 1 კალენდარული დღით (გარდა იმ შემთხვევისა, როცა საქონლის ზოგადი დეკლარირებიდან გასულია 90 კალენდარული დღე).
 • თუ ერთი საბაჟო კონტროლის ზონიდან მეორე საბაჟო კონტროლის ზონამდე საქონლის გადაზიდვა ხორციელდება რამდენიმე სატრანსპორტო საშუალების (მათ შორის, სარკინიგზო ვაგონი) მეშვეობით, მიტანის ვადა თითოეულ სატრანსპორტო საშუალებაში განთავსებულ საქონელთან მიმართებაში აითვლება ცალ-ცალკე.
 • საქონლის წარდგენის/გამოცხადების დადასტურების მაქსიმალური ვადა, ნაცვლად არა უგვიანეს მოწმობის დამოწმების/გამოცხადების 24 საათისა, შეადგენს მოწმობის დამოწმების/გამოცხადების დღის ბოლომდე (24:00 საათამდე) პერიოდს.
 • საბაჟო პროცედურის ან რეექსპორტის განსაზღვრამდე საქონლის დროებით შენახვა შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ დროებით შენახვის დღისათვის ამ საქონელზე არ არის ამოწურული საბაჟო პროცედურის/რეექსპორტის განსაზღვრის ვადა.
 • საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანილი და რკინიგზის სადგურების სალიანდაგო ნაწილში დროებით შენახული საქონლის დროებით შენახვის ვადა აითვლება საბაჟო გამშვებ პუნქტში საქონლის ზოგადი დეკლარირების საფუძველზე გაცემული მოწმობის რეგისტრაციის ან სპეციალური ელექტრონული კონტროლის საშუალებით რეგისტრაციის თარიღიდან.
 • „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 29 აგვისტოს №257 ბრძანებაში განხორციელებული ცვლილების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.


  ცვლილება საქართველოს საგადასახადო კოდექსში

  11/27/2023 9:45:00 AM

  საქართველოს საგადასახადო კოდექსში მიმდინარე წლის 20 ნოემბერს გამოქვეყნებული ცვლილება N 3608-XIIIმს-Xმპ  განპირობებულია „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონით განხორციელებული ცვლილებით.

  მათ შორის დაზუსტდა საგადასახადო კოდექსის 82-ე მუხლის (საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლება)  პირველი ნაწილის გ3 ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით:

  3) „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დაგროვებითი საპენსიო სქემის მონაწილის ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე განხორციელებული საპენსიო შენატანი, მასზე დარიცხული სარგებელი  და  „დაგროვებითი  პენსიის შესახებ“  საქართველოს  კანონის 32-ე−34-ე მუხლების შესაბამისად გასაცემი პენსია/საპენსიო აქტივები, გარდა:

  3.ა) საპენსიო შენატანის შეცდომით ან ზედმეტად განხორციელების შემთხვევაში დაგროვებითი საპენსიო სქემის მონაწილისთვის/ფიზიკური პირისთვის დასაბრუნებელი, შეცდომით ან ზედმეტად განხორციელებული საპენსიო შენატანის ოდენობის შესაბამისი თანხისა და მასზე დარიცხული სარგებლისა;

  3.ბ) „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის შესაბამისად დაგროვებითი საპენსიო სქემიდან გასული დასაქმებულისთვის დასაბრუნებელი საპენსიო შენატანის ოდენობის შესაბამისი თანხისა და მასზე დარიცხული სარგებლისა;

  3.გ) „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის 341 მუხლის შესაბამისად დაგროვებითი საპენსიო სქემის მონაწილის მიერ საქართველოს სამუდამოდ დატოვების საფუძვლით მისთვის დასაბრუნებელი საპენსიო აქტივების შესაბამისი თანხისა.

  ასევე 154-ე მუხლის (გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავების წესი) პირველ ნაწილს დაემატა „რ“ ქვეპუნქტი, რომლის მიხედვით სსიპ საპენსიო სააგენტო განისაზღვრა საგადასახადო აგენტად.

  სრულად ცვლილების სანახავად იხილეთ ბმული


  ცვლილება „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში

  11/17/2023 11:12:00 AM

  2023 წლის 10 ნოემბერს ცვლილება  შევიდა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებით  დამტკიცებული ,,გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ ინსტრუქციის 252 მუხლის მე-3 პუნქტში, რომლის თანახმად გადასახადის გადამხდელს ეძლევა შესაძლებლობა საგადასახადო ორგანოს მიერ ჩატარებული ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილი აღურიცხველი ხე-ტყე დაამატოს ხე-ტყის ელექტრონულ ჟურნალში ნაშთის სახით და მოახდინოს მიწოდება/ტრანსპორტირება.

  ცვლილების თანახმად, საგადასახადო ორგანოს მიერ ჩატარებული ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილი აღურიცხველი საქონლის შემთხვევაში ხე-ტყის სასაქონლო ზედნადების მე-20 სტრიქონში შესაძლებელია მიეთითოს საგადასახადო შემოწმების აქტი ან საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმი.

  ცვლილების მიხედვით მომხარებლის ავტორიზებულ გვერდზე eservices.rs.ge მიმიდნარეობს შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფა.

  ცვლილების ამოქმედების თარიღია 2023 წლის 12 დეკემებრი

  ცვლილების სანახავად იხილეთ ბმული


  შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის დადგენილ საფასურებში ცვლილება

  11/13/2023 10:10:00 AM

  2023 წლის 10 ნოემბერს მიღებულ იქნა და 2023 წლის 20 ნოემბრიდან ამოქმედდება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებით განსაზღვრული მომსახურების გაწევისა და  მომსახურების საფასურის აღრიცხვის ბარათის წარმოების  წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის №439 დადგენილება.

  აღნიშნული დადგენილებით განსხვავებული მომსახურების საფასური დაწესდა 100 კგ-ზე მეტი ოდენობის სეს ესნ-ის 1701 91 000 00, 1701 99 100 00 და 1701 99 900 00 სასაქონლო ქვესუბპოზიციებში კლასიფიცირებული შაქრის თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების პროცედურაში გაფორმებაზე.

  მომსახურების საფასურის ოდენობა განისაზღვრა ყოველ 1 კგ-ზე 0.40 ლარი.

  დასახელებული ცვლილება და მომსახურების საფასურის ახალი განაკვეთი არ ვრცელდება იმ შემთხვევაში, როდესაც:

 • შაქარზე გაცემული პრეფერენციული წარმოშობის სერტიფიკატი EUR.1-ის ან წარმოშობის დეკლარაციის საფუძველზე გამოყენებულ იქნება საგადასახადო შეღავათი;
 • შაქრის საზღვაო გზით ტრანსპორტირება დაიწყო დადგენილების გამოქვეყნებამდე (2023 წლის 10 ნოემბრამდე). საზღვაო გზით ტრანსპორტირების დაწყების თარიღის დასადგენად საბაჟო პროცედურის განსაზღვრისას საბაჟო ორგანოს წარედგინება:
 • კონოსამენტი, რომელშიც აღნიშნული უნდა იყოს საზღვაო გადამზიდავის მიერ ამ საქონლის (ტვირთის) გემზე მიღების თარიღი, ან
 • საზღვაო გადამზიდავის მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს შაქრის გამომგზავნ საზღვაო პორტში მიღებას დადგენილების გამოქვეყნებამდე (2023 წლის 10 ნოემბრამდე).
 • „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში განხორციელებული ცვლილება შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.


  ცვლილება „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში

  11/8/2023 10:45:00 AM

  06.11. 2023 წელს ცვლილება შევიდა „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში, რომლითაც განიმარტა ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადი.

  კერძოდ ახალი რედაქციის მიხედვით, გადახდის წყაროსთნ დაკავებული გადასახადის დეკლარაციის 57​1 და 57​2 უჯრებში აისახება „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად აჭარისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკურ ბიუჯეტებში გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც მოიცავს ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე ფაქტობრივად დასაქმებულ პირზე განაცემის მიხედვით საშემოსავლო გადასახადს. ასევე, შესაბამისი ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე პირის სტრუქტურული ქვედანაყოფის (ფილიალი, საამქრო და ა.შ.) არსებობის შემთხვევაში, აღნიშნულ უჯრებში შეიტანება ამ ქვედანაყოფში ფაქტობრივად, მათ შორის, სეზონურად დასაქმებულ პირზე განაცემის მიხედვით საშემოსავლო გადასახადი;“.

  ცვლილების სანახავად იხილეთ ბმული


  2023 წლის 15 ნოემბერი ფიზიკურ პირთა ქონებაზე/მიწაზე და საწარმოს/ორგანიზაციის მიწაზე ქონების გადასახადის გადახდის სავადო თარიღია

  11/3/2023 9:27:00 AM

  შეგახსენებთ, რომ ფიზიკური პირი ქონებაზე/მიწაზე და საწარმო/ორგანიზაცია მიწაზე ქონების გადასახადს იხდის არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 15 ნოემბრისა.

  ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ იხილოთ

  ვიდეო-ინსტრუქცია:

 • ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის 2023 წლის დეკლარაციის წარდგენა 
 • გზამკვლევები:

 • ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის გზამკვლევი  
 • ვებგვერდის მეშვეობით ფიზიკური პირებისთვის საკუთარი შემოსავლებისა და ქონების შესახებ ინფორმაციის მოძიების გზამკვლევი 
 • კითხვა-პასუხი 

  დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვწერეთ „RS ჩათი“-ში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 299 299


  კომპიუტერიზებულ სატრანზიტო სისტემის” (NCTS) ეროვნულ დონეზე გამოყენება

  11/2/2023 11:37:00 AM

  კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 2023 წლის 6 აპრილიდან, შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტმა „ახალი კომპიუტერიზებულ სატრანზიტო სისტემის” (NCTS) ეროვნულ დონეზე  გამოყენება დაიწყო.

  NCTS სისტემის დანერგვა, საერთაშორისო გადაზიდვების განმახორციელებელ კომპანიებს შესაძლებლობას აძლევს, საქართველოს საბაჟოზე წარდგენილი ერთი სატრანზიტო დეკლარაციითა და ერთი გარანტიით  შეუფერხებლად განახორციელონ ტვირთების გადაზიდვა, როგორც ევროკავშირის, ასევე საერთო ტრანზიტის კონვენციის წევრ  ქვეყნებშიც (ჯამურად 36 ქვეყანა: მათ შორის ევროკავშირის 27 ქვეყანა, EFTA, ასევე თურქეთი, სერბეთი, მაკედონია, უკრაინა და დიდი ბრიტანეთი). 

  კონვენციებზე მიერთების შემდეგ, საერთაშორისო ვაჭრობაში ჩართულ პირები ისარგებლებენ ისეთი შესაძლებლობებით, როგორიც არის ინფორმაციის "რეალურ დროში" გაცვლა საერთაშორისო დონეზე, კონვენციის წევრ ქვეყნებში (მ.შ. ევროკავშირი) ექსპორტის ხელშეწყობა, სწრაფი საბაჟო პროცედურები, ორგანიზებული  გადაზიდვები და სხვა.

  შემოსავლების სამსახური საერთაშორისო ვაჭრობაში ჩართულ პირებს (ექსპორტიორებს, გადამზიდავ კომპანიებს და ა.შ.) მიმართავს თხოვნით, აქტიურად ჩაერთონ NCTS  სისტემის ეროვნულ დონეზე გამოყენების პროცესში. 

  დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზ


  შემუშავდა მიწაზე ქონების გადასახადის გამომთვლელი

  11/1/2023 10:55:00 AM

  შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე www.rs.ge ყველა სერვისის არეში დაემატა კიდევ ერთი ახალი სერვისი „ მიწაზე ქონების გადასახადის გამომთვლელი “.

  აღნიშნული სერვისის მეშვეობით შესაძლებელია გამომთვლელის შევსების დღეს მოქმედი  განაკვეთების მიხედვით მიწის გადასახადის ოდენობის გამოთვლა.

  გაითვალისწინეთ, ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის ვადა არის - არა უგვიანეს კალენდარული წლის 1 ნოემბრისა, ხოლო გადასახადის გადახდის ვადა არის - არა უგვიანეს კალენდარული წლის 15 ნოემბრისა. საწარმო/ორგანიზაციის ქონების (მათ შორის მიწის) გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის ვადა არის - არა უგვიანეს კალენდარული წლის 1 აპრილისა, ხოლო მიწაზე ქონების გადასახადის გადახდის ვადაა - არა უგვიანეს კალენდარული წლის 15 ნოემბრისა.


  ფიზიკურ პირთა საყურადღებოდ, ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის სავადო თარიღი ახლოვდება

  10/30/2023 11:17:00 AM

  შეგახსენებთ, რომ ფიზიკური პირი არაუგვიანეს 1 ნოემბრისა ვალდებულია წარადგინოს ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაცია თუ:

 • საკუთრებაში აქვს დასაბეგრი მიწა ან სარგებლობს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწით;
 • პირის და მისი ოჯახის წევრების შემოსავალი გასული (2022) წლის მიხედვით აღემატება 40 000 ლარს და საკუთრებაში აქვთ დასაბეგრი ქონება (უძრავი ქონება, მათ შორის დაუმთავრებელი მშენებლობა, შენობა-ნაგებობა ან მათი ნაწილი,  იახტა (კატარღა), შვეულმფრენი, თვითმფრინავი და  მსუბუქი ავტომობილ(ებ)ი, ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში, ბალანსზე ძირითად საშუალებად აღრიცხული აქტივები, დაუმონტაჟებელი მოწყობილობები და სხვა).
 • დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულება არ წარმოეშობა პირს, თუ გასულ საგადასახადო წელს წარდგენილი აქვს დეკლარაცია ან დარიცხული აქვს გადასახადი და არ იცვლება მონაცემები.

  აქვე შეგახსენებთ, რომ ფიზიკური პირი ქონებაზე და მიწაზე ქონების გადასახადს იხდის არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 15 ნოემბრისა.

  ვიდეო ინსტრუქციები:

 • ფიზიკური პირის მიერ 2023 წლის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენა
 • გზამკვლევები

 • ფიზიკური პირის ქონების გადასახდის წლიური დეკლარაციის გზამკვლევი
 • ვებგვერდის მეშვეობით ფიზიკური პირებისათვის საკუთარი შემოსავლებისა და ქონების შესახებ ინფორმაციის მოძიების გზამკვლევი
 • კითხვა-პასუხი

  დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვწერეთ “RS ჩათი“-ში ან დაგვიკავშირდეთ ნომერზე 2 299 299


  ცვლილება „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში

  10/23/2023 12:00:00 AM

  მიმდინარე წლის 20 ოქტომბერს გამოქვეყნდა ცვლილება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში. კერძოდ დანართ №II-06-ს („გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დეკლარაცია“)  დაემატა  დანართი „ე“ (ინფორმაცია საანგარიშო თვეში ფიზიკურ პირზე განხორციელებული განაცემების შესახებ, რომელიც უკავშირდება მომსახურების ანაზღაურებას და არ იბეგრება გადახდის წყაროსთან).

  ცვლილების მიხედვით დეკლარაციის დანართ „ე“-ში პირი ვალდებულია ასახოს ფიზიკური პირისგან მიღებული მომსახურებისთვის ფულადი ფორმით განხორციელებული ანაზღაურება (რომელიც არ ექვემდებარება დაბეგვრას გადახდის წყაროსთან), მისი ფაქტობრივად გაცემის საანგარიშო თვის მიხედვით, სვეტების დასახელებების (შინაარსის) შესაბამისად, ამასთან:

  ა) პირველ–მე-4 სვეტებში აისახება განაცემების მიმღები პირის მაიდენტიფიცირებელ დოკუმენტში მითითებული ნომერი ან/და საიდენტიფიკაციო ნომერი, სახელი, გვარი, მისამართი და რეზიდენტობა;

  ბ) მე-5 სვეტში მიეთითება მომსახურების სახე (განაცემის მიმღების მიერ გაწეული მომსახურების შინაარსი);

  გ) მე-6 სვეტში მიეთითება განაცემის ოდენობა (თანხა), რომლითაც ანაზღაურდა მომსახურება.“

  ცვლილება ამოქმედდება 2024 წლის 1 იანვრიდან.

  ცვლილების სანახავად იხილეთ ბმული


  ცვლილება „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში

  10/12/2023 11:10:00 AM

  09.10.2023 წელს ცვლილება  შევიდა „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში, კერძოდ ბრძანებას დაემატა 113 მუხლი (საწარმოს პარტნიორთა/მონაწილეთა შესახებ ინფორმაციის წარდგენა) და დანართი  №I-07​1.

  აღნიშნული ცვლილების მიხედვით საწარმო არაუგვიანეს ყოველი საანგარიშგებო წლის მომდევნო წლის 30 იანვრისა, ვალდებულია პარტნიორთა/მონაწილეთა შესახებ ინფორმაცია საგადასახადო ორგანოში წარადგინოს ამ ინსტრუქციის №I-07​1 დანართის შესაბამისად, ხოლო  პარტნიორთა/მონაწილეთა შემადგენლობაში ცვლილების შემთხვევაში ინფორმაცია ინსტრუქციის №I-07​1 დანართის შესაბამისად საგადასახადო ორგანოს წარედგინება ცვლილების განხორციელებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს შესაბამისი კალენდარული წლის მომდევნო წლის 30 იანვრისა.

  ამ მუხლით დადგენილი ვალდებულება არ ვრცელდება „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ სამეწარმეო საზოგადოებებზე, ასევე, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირზე, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირზე, ორგანიზაციაზე (მათ შორის, საბიუჯეტო ორგანიზაციაზე) და „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად შექმნილ ამხანაგობაზე.

  ამ მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულების დარღვევისათვის პირს პასუხისმგებლობა ეკისრება საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად.

  ამ მუხლით დადგენილი ვალდებულება შესრულებულად მიიჩნევა, თუ პირი, დადგენილ ვადაში ინფორმაციის წარმოდგენის შემდეგ, მაგრამ საგადასახადო ორგანოს მიერ უზუსტობის გამოვლენამდე ან ამ მიზნით საგადასახადო კონტროლის ღონისძიების ჩატარების შესახებ შეტყობინების მიღებამდე, წარმოადგენს შესწორებულ ინფორმაციას.“.

  ცვლილება ამოქმედდება 2024 წლის 1 იანვრიდან.

  ცვლილების სანახავად იხილეთ ბმული


  შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის დადგენილ საფასურებში ცვლილება

  10/10/2023 11:30:00 AM

  2023 წლის 10 ოქტომბრიდან ძალაში შევიდა „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში განხორციელებული ცვლილება, რომლის მიხედვითაც:

 • მომსახურების საფასურის განსხვავებული ოდენობა დადგინდა 200 კგ-ზე მეტი ოდენობის სეს ესნ-ის 1003 90 000 00 სასაქონლო ქვესუბპოზიციაში ან/და 1104 სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული ქერის, ასევე სეს ესნ-ის 2302 სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული ქატოს თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების პროცედურაში გაფორმებაზე.
 • აღნიშნული საქონლის თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების პროცედურაში გაფორმების მომსახურების საფასურის ოდენობა განისაზღვრა ყოველ 1 კგ-ზე 0.25 ლარით.

 • შეიცვალა 200 კგ-ზე მეტი ოდენობის ხორბლის ფქვილის თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების პროცედურაში გაფორმების მომსახურების საფასური და მისი ოდენობა შეადგენს ყოველ 1 კგ-ზე 0.25 ლარს.
 • ზემოაღნიშნული ცვლილებით გათვალისწინებული განსხვავებული მომსახურების საფასური არ ვრცელდება იმ ხორბლის ფქვილზე, ქატოზე და ქერზე, რომელზეც გაცემული პრეფერენციული წარმოშობის სერტიფიკატი EUR.1-ის ან წარმოშობის დეკლარაციის საფუძველზე გამოყენებულია საგადასახადო შეღავათი.

  „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში განხორციელებული ცვლილება შეგიძლიათ იხილოთ ბმული.


  დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელოები

  10/3/2023 12:02:00 PM

  დამტკიცდა სიტუაციური სახელმძღვანელოები:

  იჯარით აღებული ქონების სარემონტო და კეთილმოწყობის სამუშაოებზე გაწეული ხარჯების კაპიტალიზება და ქონების გადასახადის განსაზღვრა N 1431

  ლატარიიდან მიღებული მოგების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან N2436


  ცვლილება „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში

  9/26/2023 9:40:00 AM

  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 20.09.2023 წლის N 341 ბრძანებით ცვლილება შევიდა  „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში, რომლის მიხედვით უცხოეთის დიპლომატიურ წარმომადგენლობებს და უცხოეთის დიპლომატიურ წარმომადგენლობებთან გათანაბრებულ საერთაშორისო ორგანიზაციებს არ ეკისრებათ ვალდებულება დაქირავებულ პირთა შესახებ ინფორმაცია ასახონ „დაქირავებულ პირთა რეესტრში.

  ამასთან განხორციელებული ცვლილების მიხედვით საქართველოში არსებული დიპლომატიური სტატუსის მქონე საერთაშორისო ორგანიზაცია ვალდებულია, საგადასახადო წლის დამთავრებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში, საგადასახადო ორგანოს წარუდგინოს ინფორმაცია  ფიზიკური პირებისთვის გადახდილი ანაზღაურების, გვარის, სახელის, პირადი ნომრის და ანაზღაურების სახის  თაობაზე, დანართი №II-12-ის შესაბამისად.

  ცვლილების სანახავად იხილეთ ბმული


  ცვლილება „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში - აქციზის დეკლარაციის ცვლილება

  9/6/2023 12:00:00 AM

  მიმდინარე წლის 17 აგვისტოს გამოქვეყნდა „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილება.

  ცვლილების მიხედვით:

 • არსებულ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოვიდა აქციზის დეკლარაციის  „განაყოფი III“, „განაყოფი IV“, „განაყოფი V“ და „განაყოფი VI“.
 • სსკ-ის  192-ე მუხლის მე-7 ნაწილის მიზნებისათვის, აქციზით დასაბეგრი ოპერაციის განუხორციელებლობის შემთხვევაში, მატერიალური ფორმის აქციზური მარკების დაბრუნების 6-თვიანი ვადის ათვლა ხორციელდება გადასახადის გადამხდელზე 2023 წლის 18 აპრილის შემდგომ გაცემულ აქციზურ მარკებთან მიმართებაში.
 • 2912 11 000 00 კოდში მითითებულ საქონელზე სსკ-ის 194-ე მუხლის მე-5 ნაწილის „ზ“ ქვეპუნქტით აქციზისაგან გათავისუფლების წესი გავრცელდება 2023 წლის 18 აპრილის შემდგომ განხორციელებულ იმპორტთან მიმართებაში
 •  ცვლილების სანახავად იხილეთ ბმული


  ცვლილება „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში - აქციზის დეკლარაციის ცვლილება

  8/17/2023 4:11:00 PM

  მიმდინარე წლის 17 აგვისტოს გამოქვეყნდა „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილება.

  ცვლილების მიხედვით:

 • არსებულ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოვიდა აქციზის დეკლარაციის  „განაყოფი III“, „განაყოფი IV“, „განაყოფი V“ და „განაყოფი VI“.
 • სსკ-ის  192-ე მუხლის მე-7 ნაწილის მიზნებისათვის, აქციზით დასაბეგრი ოპერაციის განუხორციელებლობის შემთხვევაში, მატერიალური ფორმის აქციზური მარკების დაბრუნების 6-თვიანი ვადის ათვლა ხორციელდება გადასახადის გადამხდელზე 2023 წლის 18 აპრილის შემდგომ გაცემულ აქციზურ მარკებთან მიმართებაში.
 • 2912 11 000 00 კოდში მითითებულ საქონელზე სსკ-ის 194-ე მუხლის მე-5 ნაწილის „ზ“ ქვეპუნქტით აქციზისაგან გათავისუფლების წესი გავრცელდება 2023 წლის 18 აპრილის შემდგომ განხორციელებულ იმპორტთან მიმართებაში
 •  ცვლილების სანახავად იხილეთ ბმული


  შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის დადგენილ საფასურებში ცვლილება

  8/17/2023 4:09:00 PM

  2023 წლის 29 აგვისტოდან ძალაში შედის „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში განხორციელებული ცვლილება,  რომლის მიხედვითაც:

 • ფერადი ლითონების ჯართისა და ფერადი ლითონების ნარჩენის ექსპორტის პროცედურაში გაფორმების მომსახურების საფასურის განაკვეთი გაუთანაბრდა შავი ლითონების ჯართისა და შავი ლითონების ნარჩენის ექსპორტის მომსახურების საფასურის განაკვეთს და აღნიშნული განაკვეთი განისაზღვრა 1 ტონაზე 320 ლარის ოდენობით.
 • განისაზღვრა „სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების“ 122-ე – 125-ე გრაფებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევისათვის გადახდილი თანხის ზედმეტად  გადახდილად ჩათვლის საფუძვლები, კერძოდ, ასეთად განისაზღვრა შემთხვევები, როდესაც:
 • არ განხორციელდა ექსპორტის პროცედურით იმ საქონლის გატანა, რომლის ექსპორტის პროცედურაში გაფორმებისთვისაც გადახდილია მომსახურების საფასური;
 • მომსახურების საფასურის თანხა გადახდილია შეცდომით ან დადგენილებით განსაზღვრულ განაკვეთზე მეტი ოდენობით.
 • „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში განხორციელებული ცვლილება შეგიძლიათ იხილოთ ბმული


  ცვლილება „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში - საქონლის/მომსახურების გაცვლის (ბარტერული) ოპერაციის შემთხვევაში დასაბეგრი თანხის ოდენობის საბაზრო ფასით განსაზღვრა

  8/16/2023 11:57:00 AM

  მიმდინარე წლის 15 აგვისტოს გამოქვეყნდა „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილება.

  ცვლილების მიხედვით ინსტრუქციას დაემატა 483 მუხლი, რომლის მიხედვით, თუ გაცვლის (ბარტერული) ოპერაციის ფარგლებში ხორციელდება უძრავი ნივთის მიწოდება, ოპერაციის თითოეული მხარისთვის დღგ-ით დასაბეგრი თანხა განისაზღვრება მისაღები საქონლის/ მომსახურების საბაზრო ფასით დღგ-ის გარეშე.

   ცვლილების სანახავად იხილეთ ბმული


  დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელოები

  8/10/2023 1:58:00 PM

  დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელოები:

  სტაჟიორის შესახებ ინფორმაციის ასახვა დაქირავებულ პირთა რეესტრში N2551

  საიმპორტო საქონელზე გრანტის სტატუსის მინიჭება N2552

  აქციზური მარკებით საქონლის სავალდებულო ნიშანდების არაჯეროვანი შესრულება N2553


  საჰაერო ტრანსპორტით ბარგით ან/და ხელბარგით შემოტანილი საქონლის გაფორმების საბაჟო ფორმალობებში ცვლილება

  7/24/2023 9:06:00 PM

  2023 წლის 30 ივლისიდან ძალაში შედის „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 29 აგვისტოს №257 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2023 წლის 20 ივლისის №279 ბრძანება,  რომლის მიხედვითაც:

 • შეიზღუდა საჰაერო ტრანსპორტით ბარგით ან/და ხელბარგით შემოტანილი საქონლის საბაჟო გამშვებ პუნქტში და საბაჟო დეკლარაცია – ფორმა 4-ის გამოყენებით თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების პროცედურაში გაფორმება, კერძოდ:
 • საბაჟო გამშვებ პუნქტში/საბაჟო დეკლარაცია – ფორმა 4-ის გამოყენებით გაფორმებას დაექვემდებარება არაუმეტეს 5 სხვადასხვა 4-ნიშნა სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული და არაუმეტეს 50 000 ლარის ღირებულების საქონელი;
 • საბაჟო გამშვებ პუნქტში/საბაჟო დეკლარაცია – ფორმა 4-ის გამოყენებით აღარ გაფორმდება შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტით იმპორტის წინასწარი შეტყობინების წარდგენას ან/და ბაზარზე განთავსებამდე მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულებების რეესტრში რეგისტრაციას დაქვემდებარებული საქონელი (მიუხედავად იმისა, რომ ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია სრულდებოდეს ზემოთ დასახელებული პირობები).
 • გაუქმდა საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საჰაერო ტრანსპორტით ბარგით ან/და ხელბარგით შემოტანილ და საბაჟო დეკლარაცის – ფორმა 4-ის გამოყენებით გაფორმებული საქონელზე დარიცხული იმპორტის გადასახდელის გადახდის 30-დღიანი ვადა და ასეთ შემთხვევაში გავრცელდება გადახდის სტანდარტული/ზოგადი წესი: საქონლის გაშვებიდან არაუგვიანეს 5 კალენდარული დღის ვადაში გადახდა.
 • საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 29 აგვისტოს №257 ბრძანებაში შეტანილი ცვლილება შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე


  ცვლილება მოგების გადასახადის ყოველთვიურ და საშემოსავლო გადასახადის წლიურ დეკლარაციებში

  7/21/2023 1:01:00 PM

  18.07.2023 წელს „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N 996 ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნა ცვლილება, რომელიც ამოქმედდება 2023 წლის 1 აგვისტოდან. კერძოდ მოგების ყოველთვიურ და საშემოსავლო გადასახადის წლიურ დეკლარაციებში ასახვას დაექვემდებარა სესხისა და კაპიტალის მოძრაობის შესახებ ინფორმაცია,

  ცვლილების მიხედვით გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია:

 • 2023 წლის 1 აგვისტოდან მოგების ყოველთვიური დეკლარაციის შესაბამის უჯრებში ასახოს ივლისის თვის მდგომარეობით და შემდგომი საანგარიშო პერიოდების მიხედვით გაცემული/მიღებული სესხი/სესხები და საკუთარ  ან/და სხვა საწარმოში განთავსებული კაპიტალის შესახებ ინფორმაცია.
 • 2024 წლის 1 აპრილამდე საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის შესაბამის უჯრებში ასახოს 2023 წლის მდგომარეობით და შემდგომი საანგარიშო პერიოდების მიხედვით მიღებული/გაცემული სესხი/სესხები.
 • განხორციელებული ცვლილების შესახებ ვრცლად იხილეთ შემდეგი ბმულები

  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2023 წლის 18 ივლისის N 275 ბრძანება, 

  ხშირად დასმული კითხვები / მოგების გადასახადი.


  ხე-ტყის საწყისი ნაშთების წარმოდგენის ვადის გახანგრძლივება

  7/13/2023 5:44:00 PM

  გაცნობებთ, რომ ერთი თვით გახანგრძლივდა ხე-ტყის საწყისი ნაშთების შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენის ვადა.

  კერძოდ, ცვლილება შევიდა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებით დამტკიცებული ,,გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ ინსტრუქციის 112-ე მუხლის 64-ე პუნქტში, რომლის თანახმად გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია მის საკუთრებაში 2023 წლის 15 ივნისის მდგომარეობით არსებული ხე-ტყის ნაშთების შესახებ ინფორმაცია, „ხე-ტყის აღრიცხვის“ ელ. მოდულის მეშვეობით (ჩანართი: „საწყისი ნაშთები“), წარმოადგინოს 2023 წლის 16 აგვისტოს ჩათვლით. ამასთან, 2023 წლის 15 ივნისის მდგომარეობით ნაშთში იგულისხმება ხე-ტყის არსებული ნაშთები 2023 წლის 15 ივნისის 00:01 საათის მდგომარეობით.

  დამატებით, შეგახსენებთ, რომ გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია ხე-ტყის აღრიცხვის განახლებული რეგულაციით, მათ შორის, ავტორიზებულ გვერდზე არსებული ხე-ტყის აღრიცხვის ელექტრონული მოდულით („ხე-ტყის აღრიცხვა“) და ხე-ტყის სასაქონლო ზედნადების გამოწერის ახალი წესით, იხელმძღვანელოს 2023 წლის 15 ივნისიდან.

  ცვლილების სანახავად იხილეთ ბმული

  შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანება იხილეთ შემდეგ ბმულზე

  ვიდეო ინსტრუქცია  იხილეთ ბმული


  ცვლილება „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში

  7/5/2023 4:49:00 PM

  მიმდინარე წლის 4 ივლისს გამოქვეყნდა „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით  დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილი ცვლილება , რომლითაც 39​3 მუხლის (ცალკეულ შემთხვევებში ფიზიკური პირის მიერ საქონლის მიწოდებით მიღებული შემოსავლის დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან)  პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატა „გ“ ქვეპუნქტი.

  ცვლილების თანახმად გადახდის წყაროსთან 3 პროცენტიანი განაკვეთით დაიბეგრება ავტოსატრანსპორტო საშუალების კატალიზური კონვერტორის (კატალიზატორის) ან/და ავტოსატრანსპორტო საშუალების კატალიზური კონვერტორის (კატალიზატორის) მაკომპლექტებელი ნაწილების (მათ შორის, ამორტიზებული მაყუჩის ფილტრის ან/და მაყუჩის კერამიკული ფილტრის) ნარჩენის/ჯართის მიწოდების შედეგად მიღებული შემოსავალი.“.

  ცვლილება ამოქმედდება გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს

  ცვლილების სანახავად იხილეთ ბმული


  ცვლილება კატალიზატორების ექსპორტთან დაკავშირებით

  6/28/2023 5:06:00 PM

  27.06.2023 წელს ცვლილება  შევიდა „საქართველოს ტერიტორიაზე იმპორტისათვის, საქართველოს ტერიტორიიდან ექსპორტისათვის და საქართველოს ტერიტორიაზე ტრანზიტისათვის დაშვებული ნარჩენების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 9 ივნისის №259 დადგენილებაში   .

  ცვლილების მიხედვით, 2026 წლის 1 მაისამდე შეჩერდა ზემოაღნიშნული დადგენილების დანართი „ბ“ - „საქართველოს ტერიტორიიდან ექსპორტისათვის დაშვებული ნარჩენების ნუსხით“  განსაზღვრული შემდეგი კოდების მოქმედება:

  A2030კატალიზატორის ნარჩენები, არდა ჩამონათვალ B-ში მოცემული ნარჩენებისა;

  B1130 − კეთილშობილ მეტალთა შემცველი გამოყენებული, გაწმენდილი კატალიზატორები;

  16 08 01 − გამოყენებული კატალიზატორები, რომლებიც შეიცავენ ოქროს, ვერცხლს, რენიუმს, როდიუმს, პალადიუმს, ირიდიუმს ან პლატინას (გარდა 16 08 07-ისა)

  16 08 07* − გამოყენებული კატალიზატორები, რომლებიც დაბინძურებულია სახიფათო ნივთიერებებით.

  შესაბამისად, დღეიდან ცვლილებაში აღნიშნული კოდების მოქმედების შეჩერების ვადამდე (01.05.2026 წელი) იზღუდება კატალიზატორების ექსპორტი.

   ამასთანავე, აღნიშნული ცვლილება არ ეხება 2023 წლის 1 მაისამდე გაცემულ ნებართვებს.

  ცვლილების სანახავად იხილეთ ბმული


  შემუშავდა ვიდეო ინსტრუქცია - ელექტრონული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოყენების სპეციალური წესი

  6/22/2023 11:46:00 AM

  შემუშავდა ვიდეო ინსტრუქცია - ელექტრონული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოყენების სპეციალური წესი , სადაც განხილულია საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოყენების სპეციალურ წესზე გადასვლის შემთხვევები.  განმარტებულია სპეციალურ წესზე გადასვლის მიზნით თუ როგორ უნდა წარმოადგინოთ განცხადება, ასევე როგორ უნდა განახორციელოთ სპეციალური წესის ფარგლებში საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერა და აღნიშნული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურით გათვალისწინებული  დღგ-ის ჩათვლა.

  ვიდეო ინსტრუქციის სანახავად იხილეთ ბმული 


  text