საიტის მოხმარების ინსტრუქცია
ცხელი ხაზი: 2 299 299
ვერსია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
A
A

ცვლილება  საგადასახადო კოდექსში

5/29/2023 10:44:16 AM

2023 წლის 23  მაისს გამოქვეყნდა „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონი, რომლის მიხედვითაც, 188-ე მუხლს „აქციზის განაკვეთები აქციზურ საქონელზე (გარდა ალკოჰოლიანი სასმელებისა)“ დაემატა მე-10 ნაწილი და  საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8703 სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული კლასიკური ავტომობილისთვის განისაზღვრა  აქციზის შეღავათიანი განაკვეთი -1.0 ლარი ძრავის მოცულობის 1 სმ3-ზე.

სრული ცვლილება იხილეთ ბმულზე.


ხე-ტყის აღრიცხვის ახალი წესი

5/25/2023 12:00:00 AM

გაცნობებთ, რომ შემოსავლების სამსახურში მიმდინარეობს ხე-ტყის აღრიცხვის პროექტი, რომელიც ეხება ხე-ტყის სფეროში არსებული გამოწვევების დარეგულირებას და მიზნად ისახავს ხე-ტყის აღრიცხვის წესის გამარტივებას და გაუმჯობესებას. პროექტის ფარგლებში შემუშავდა ხე-ტყის მოძრაობის და ნაშთების აღრიცხვის ელექტრონული მოდული, რომელიც ითვალისწინებს ხე-ტყის აღრიცხვის ელექტრონული ჟურნალის წარმოებას, ასევე, საწყისი ნაშთების შესახებ სპეციალური ფორმის და სასაქონლო შეტყობინების გამოწერას, რომელიც იქნება ხე-ტყის სასაქონლო ზედნადების გამოწერის საფუძველი.

აღნიშნული მოდული, დასახელებით ,,ხე-ტყის აღრიცხვა“, განთავსებულია შემოსავლების სამსახურის სატესტო მომხმარებლების გარემოშისადაც შესაძლებელია ხე-ტყის აღრიცხვის, მოძრაობის და ნაშთების გადათვლის სრული ფუნქციონალის ტესტირება.

დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, შეგიძლიათ იხელმძღვანელოთ შემდეგი ვიდეო ინსტრუქციით


ცვლილება საგადასახადო კოდექსში

5/24/2023 12:00:00 AM

2023 წლის 23  მაისს გამოქვეყნდა „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონი, რომლის მიხედვითაც, 188-ე მუხლს „აქციზის განაკვეთები აქციზურ საქონელზე (გარდა ალკოჰოლიანი სასმელებისა)“ დაემატა მე-10 ნაწილი და  საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8703 სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული კლასიკური ავტომობილისთვის განისაზღვრა  აქციზის შეღავათიანი განაკვეთი -1.0 ლარი ძრავის მოცულობის 1 სმ3-ზე.

სრული ცვლილება იხილეთ ბმულზე.


ცვლილებები საბაჟო კანონმდებლობაში

5/22/2023 1:55:00 PM

2023 წლის 31 მაისს ძალაში შედის „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 29 აგვისტოს №257 ბრძანებაში შეტანილი ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც:

 •  ნიშანდების ვალდებულებისგან თავისუფლდება სპეციალური ელექტრონული კონტროლის საშუალებით ტრანზიტში მოქცეული, ფოთის/ბათუმის საზღვაო ნავსადგურიდან 12 კილომეტრის რადიუსში განლაგებული საბაჟო საწყობის დანიშნულებით გადაადგილებული, აგრეთვე ტრანზიტის პროცედურაში მოქცეული და ფოთის/ბათუმის საზღვაო ნავსადგურიდან 12 კილომეტრის რადიუსში განლაგებული საბაჟო საწყობიდან რკინიგზით გადაადგილებული საყარი ტვირთები (მათ შორის, ე.წ. „ბიგ-ბეგებში“ განთავსებული, წონით არანაკლებ 300 კგ-ისა), ფოლადის/პლასტიკის არმატურის ან ლითონის წნულების შეკვრა (სიგრძით არანაკლებ 12 მ-ისა და წონით არანაკლებ 500 კგ-ისა), ლითონის რულონები (წონით არანაკლებ 500 კგ-ისა) ან ავზები (არანაკლებ 500 ლიტრი ტევადობისა), ლითონის ან პლასტმასის მილები, ალუმინის სხმულები (წონით არანაკლებ 500 კგ-ისა) და ლითონის ბრტყელი ნაგლინი (შეკვრით ან შეკვრის გარეშე, წონით არანაკლებ 500 კგ-ისა).
 • აღნიშნული შესაძლებლობის გამოყენებისათვის (ნიშანდების გარეშე გადაადგილებისათვის) განისაზღვრა სავალდებულო პირობები, კერძოდ:
 • სპეციალური ელექტრონული კონტროლის საშუალების შევსებისას წარდგენილ უნდა იქნეს საქონლის მთლიანი რაოდენობის განსაზღვრის თაობაზე სურვეირული კომპანიის მიერ შედგენილი აქტი და სატრანსპორტო საშუალებაში საქონლის ჩატვირთვისას (იმ შემთხვევაში, თუ საქონლის ჩატვირთვა ხორციელდება რამდენიმე სატრანსპორტო საშუალებაში, თითოეულ სატრანსპორტო საშუალებაში ჩატვირთულ საქონელთან მიმართებაში) შედგენილი აწონვის ქვითარი ან სურვეირული კომპანიის მიერ შედგენილი აქტი. ამასთან, იმ შემთხვევაში, თუ გემიდან საქონლის გადმოტვირთვის ოპერაციები ხორციელდება ნაწილ-ნაწილ, საქონლის მთლიანი რაოდენობის განსაზღვრის თაობაზე სურვეირული კომპანიის მიერ შედგენილი აქტი შესაძლებელია წარდგენილ იქნეს სასაქონლო პარტიის ბოლო პარტიაზე სპეციალური ელექტრონული კონტროლის საშუალების შევსებისას;
 • საქონლის ფოთის/ბათუმის საზღვაო ნავსადგურიდან 12 კილომეტრის რადიუსში განლაგებულ საბაჟო საწყობში მიღებისას (რამდენიმე სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილებული სასაქონლო პარტიის შემთხვევაში, ბოლო პარტიის მიღებისას) უნდა განხორციელდეს საქონლის რაოდენობის განსაზღვრის თაობაზე სურვეირული კომპანიის მიერ შედგენილი აქტის საბაჟო ორგანოში წარდგენა.
 • ნიშანდების ვალდებულებისგან თავისუფლდება საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საზღვაო გზით შემოტანილი, ტრანზიტის პროცედურაში დეკლარირებული და რკინიგზით გადაადგილებული ზემოაღნიშნული საქონელი.
 • დადგინდა, რომ ნიშანდების ვალდებულებისგან გათავისუფლებისა და საქონლის ტრანზიტის პროცედურაში დეკლარირების მიზნით, სპეციალური ელექტრონული კონტროლის საშუალებაში გადამზიდავის მიერ შეტანილ უნდა იქნეს ინფორმაცია: გამოყენებული საბაჟო პროცედურის, დანიშნულების საბაჟო კონტროლის ზონის, საქონლის დასახელებისა და რაოდენობის, გემის, ავტოსატრანსპორტო საშუალების შესახებ და სხვა მონაცემები, რაც აუცილებელია საბაჟო კონტროლის განხორციელებისათვის.
 • ამასთან, განისაზღვრა, რომ სპეციალური ელექტრონული კონტროლის საშუალების შევსებას ახორციელებს გადამზიდავი, ხოლო რეგისტრაციას – საბაჟო ორგანო, თუ გადამზიდავის მიერ სრულყოფილად იქნება წარდგენილი ზემოაღნიშნული ინფორმაცია.

 • დაზუსტდა, რომ აღრიცხვის მოწმობა არ გამოიწერება მიზნობრივი დანიშნულებით გამოყენების, დროებით შემოტანის, შიდა გადამუშავების ან თავისუფალი ზონის პროცედურაში მოქცეული საქონლის გადაადგილებაზე, როდესაც საბაჟო დეკლარაციას მინიჭებული აქვს შეფასების ნომერი.
 • აღრიცხვის მოწმობის შევსებისას მოწმობის უკანა გვერდზე აღარ აისახება სხვა სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილებული სატრანსპორტო საშუალებ(ებ)ის საიდენტიფიკაციო (VIN) ნომერ(ებ)ი, იმ შემთხვევაში, თუ გადამაადგილებელი სატვირთო სატრანსპორტო საშუალება ან/და კონტეინერი საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანისას ნიშანდებულია იდენტიფიკაციის საშუალებით (ლუქით) და საბაჟო ორგანოს მიერ არ განხორციელებულა დათვალიერება ლუქების, შტამპებისა და საბაჟო იდენტიფიკაციის სხვა საშუალებების მოხსნითა და სატრანსპორტო საშუალებების, მათი სატვირთო სათავსების, საქონლის შეფუთვის გახსნით და დათვალიერებით.
 • საბაჟო პროცედურის/რეექსპორტის განსაზღვრისას „საქართველოსა და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობისა და თანამშრომლობის“ შეთანხმებით გათვალისწინებული შეღავათით სარგებლობის მიზნით, ამავე შეთანხმების შესაბამისად გაცემული პრეფერენციული წარმოშობის სერტიფიკატი EUR.1 ან EUR-MED შესაძლებელია წარდგენილ იქნეს დეკლარანტის მიერ ხელმოწერითა და ბეჭდით (არსებობის შემთხვევაში) დამოწმებული ასლის სახით, ამ ინსტრუქციის მოთხოვნების შესაბამისად – ელექტრონულად ან მატერიალური ფორმით.
 • სსიპ – ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული შესაბამისობის სერტიფიკატის წარდგენას დაექვემდებარა სეს ესნ-ის 2207 10 000 00 და 2208 30 – 2208 90 სასაქონლო კოდებში კლასიფიცირებული არაყურძნისეული წარმოშობის პროდუქტების ექსპორტი.
 • „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 29 აგვისტოს №257 ბრძანებაში შეტანილი ცვლილება შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე

  გარდა ამისა, 2023 წლის 18 მაისს მიღებულ იქნა „საქართველოს საბაჟო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონიდან (230000000.05.001.020845) გამომდინარე მომზადებული „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 29 აგვისტოს №257 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის №164 ბრძანება, რომლის მიხედვითაც:

 • განისაზღვრა, რომ თუ საბაჟო ზედამხედველობის ქვეშ მოქცეული საქონელი განადგურდა ან დაზიანდა, საქონლის მფლობელი ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, არა უგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისა, შეატყობინოს საბაჟო ორგანოს და პირველი შესაძლებლობისთანავე წარუდგინოს მას საქონლის განადგურების ან დაზიანების უტყუარი მტკიცებულებები, რომლებიც დამოწმებულია შესაბამისი უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოს ან კანონით განსაზღვრული პირის მიერ. სხვა შემთხვევაში, საქონელი უპირობოდ ჩაითვლება საბაჟო ზედამხედველობიდან უკანონოდ გასულად. 
 • საქონლის გაშვების შემდეგ საქონლის საბაჟო დეკლარაციაში ცვლილების ერთ-ერთი საფუძვლიდან (საქონლის საბაჟო დეკლარაციაში ცვლილებით საქონლის რაოდენობის ან/და ღირებულების ან/და საქონლის საბაჟო ღირებულების ან/და გადასახდელის თანხის გაზრდა დასაშვებია მხოლოდ დეკლარანტის ინიციატივით, საქონლის გაშვების შემდგომი კონტროლის დაწყებამდე) ამოღებულ იქნა დათქმა, რომლის მიხედვითაც, დეკლარანტის წერილობითი განცხადების საფუძველზე საქონლის გაშვების შემდეგ საბაჟო დეკლარაციაში ცვლილება არ შეიძლება შეხებოდა იმ საქონელს, რომელიც ამ დეკლარაციით თავდაპირველად დეკლარირებული არ იყო.
 • საქონლის გაშვებამდე საქონლის საბაჟო დეკლარაციის ბათილობის საფუძვლებიდან ამოღებულ იქნა ნორმა, რომელიც ადგენდა, რომ საქონლის გაშვებამდე საბაჟო დეკლარაცია ბათილად შეიძლება იქნეს ცნობილი საბაჟო ორგანოს ინიციატივით, თუ დეკლარირებული საქონლის პარტიაში ან დეკლარირებული საქონლის ნაცვლად აღმოჩნდა საქონელი, რომელიც ამ დეკლარაციით თავდაპირველად დეკლარირებული არ იყო.
 • განისაზღვრა, რომ საქონლის შენახვის უზრუნველყოფისათვის, მისი სასაქონლო სახის ან მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის ან გაყიდვისათვის/ტრანსპორტირებისათვის მოსამზადებლად დასაშვები ქმედებები შიდა გადამუშავების ან გარე გადამუშავების პროცედურაში მოქცეული საქონლის მიმართ შესაძლებელია განხორციელდეს საქონლის გადამუშავების ოპერაციის დაწყებამდე, ხოლო თავისუფალი ზონის პროცედურაში მოქცეული საქონლის შემთხვევაში – შენახვის ან/და გატანის მიზნით მოქცეული საქონლის მიმართ.
 • „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 29 აგვისტოს №257 ბრძანებაში შეტანილი ცვლილება შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე


  საგადასახადო კოდექსში და საბაჟო კოდექსში შეტანილი მნიშვნელოვანი ცვლილებები

  4/18/2023 12:00:00 AM

  2023 წლის 18 აპრილს გამოქვეყნდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონი და „საქართველოს საბაჟო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონი.

  „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით:

 • შეიცვალა საწარმოს/ორგანიზაციის მიმართ დოკუმენტის საჯაროდ გავრცელების წესი. საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს დოკუმენტი საჯაროდ გაავრცელოს, თუ გადასახადის გადამხდელი (გარდა ფიზიკური პირისა), საგადასახადო ორგანოს მიერ ელექტრონული ფორმით გაგზავნილ დოკუმენტს შემოსავლების სამსახურის ოფიციალური ავტორიზებული მომხმარებლის ვებგვერდზე განთავსებიდან 30 დღის განმავლობაში არ გასცნობია.
 • ცვლილება განხორციელდა 89-ე მუხლში, რომლის შესაბამისად, თუ პირი, მცირე ბიზნესის სტატუსის გაუქმების მიზნით საგადასახადო ორგანოს მიმართავს კალენდარული წლის დასრულებამდე, სტატუსი გაუქმებულად ჩაითვლება მომართვის თვის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან.  ცვლილებამდე პირადი განცხადების საფუძველზე მცირე ბიზნესის სტატუსი უქმდებოდა კალენდარული წლის მომდევნო წლის დასაწყისიდან.
 • ცვლილების შესამაბისად, არამეწარმე ფიზიკური პირისთვის, რომელიც აქტივის რეალიზაციით მიღებული შემოსავლიდან არ ახორციელებს გამოქვითვებს, საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის საანგარიშო პერიოდად განისაზღვრა კალენდარული თვე, ნაცვლად კალენდარული წლისა, ხოლო საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაციის წარდგენის ვადად -არაუგვიანეს საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვი.
 • გაიზარდა სეს ესნ-ის 3824 90 980 01 (მოქმედი სასაქონლო კოდი - 3824 99 960 01) სასაქონლო კოდში კლასიფიცირებული საქონლის (სითხეები ნიკოტინის შემცველობით ან ნიკოტინის შემცველობის გარეშე, განკუთვნილი ელექტრონული სიგარეტით მოხმარებისთვის) აქციზის განაკვეთი და მისი ოდენობა განისაზღვრა 1 მლ 1 ლარი, ნაცვლად 0.2 ლარისა;
 • აქციზით დაბეგვრადი გახდა და აქციზურ საქონელს დაემატა 3 დასახელების საქონელი:
 • სასაქონლო კოდი

  დასახელება

  განაკვეთი

  2909 19 100 00

  – – – ტერტ-ბუტილეთილის მარტივი ეთერი (ethyl-tertio-butyl-ether, ETBE)

  1 ტ 400 ლარი

  2909 19 900 00

  – – – დანარჩენი

  2912 11 000 00

  – – მეთანალი (ფორმალდეჰიდი)

 • სეს ესნ-ის 2402 10 000 02 კოდში მითითებული საქონლისთვის (სიგარილები (წვრილი სიგარები), თამბაქოს შემცველობით) 20 ღერზე აქციზის განაკვეთი განისაზღვრა საბაჟო კოდექსის 188-ე მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული აქციზის განაკვეთისა (2.2 ლარი) და ამ საქონლის საცალო სარეალიზაციო ფასის 30 პროცენტის ჯამით;
 • სატრანსპორტო საშუალებაზე გადახდილი აქციზისა და იმპორტის გადასახადის 100 პროცენტის ოდენობით დაბრუნებისათვის დადგენილი, სეს ესნ-ის 8703 კოდში აღნიშნული მსუბუქი ავტომობილის ან 8711 კოდში აღნიშნული მოტოციკლის (მოპედის ჩათვლით) თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების პროცედურაში მოქცევიდან ექსპორტის პროცედურაში მოქცევისა და საქართველოს ტერიტორიის დატოვების ვადა გაიზარდა 180 კალენდარულ დღემდე.
 • განისაზღვრა ახალი სამართალდარღვევის სახე - დაქირავებულ პირთა რეესტრში დაქირავებულ პირთა შესახებ ინფორმაციის წარუდგენლობა, (მუხლი 2885.) რაც დაქირავებულ პირთა რეესტრში არასწორი/არასრული ინფორმაციის შეტანისათვის ითვალისწინებს პასუხისმგებლობის ზომას თითოეულ დაქირავებულ პირზე 200 ლარის ოდენობით.
 • იზრდება საგადასახადო სამართალდარღვევისთვის ფულადი ჯარიმის ნაცვლად გაფრთხილების გამოყენების შესაძლებლობა. კერძოდ, საგადასახადო კოდექსის 270-ე მუხლის მე-7 ნაწილით გათვალისწინებულ საგადასახადო სამართალდარღვევათა ჩამონათვალს, რომლებისთვისაც ფულადი ჯარიმის ნაცვლად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას გაფრთხილება, ემატება გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვის წესის დარღვევისა და დაქირავებულ პირთა რეესტრში დაქირავებულ პირთა შესახებ ინფორმაციის წარუდგენლობის შემთხვევები.“
 • საქართველოს საბაჟო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით:

 • გაუქმდა დროებით შენახვის დეკლარაციასა და საბაჟო დეკლარაციაში ცვლილების შეტანასთან მიმართებაში არსებული დათქმა, რომელიც ადგენს, რომ წარდგენილ დროებით შენახვის დეკლარაციაში/რეგისტრირებულ საბაჟო დეკლარაციაში ცვლილება არ შეიძლება შეეხებოდეს იმ საქონელს, რომელიც ამ დეკლარაციით თავდაპირველად დეკლარირებული არ იყო.
 • გამკაცრდა პასუხისმგებლობის ზომა ფიზიკური პირის მიერ 3 000 ლარამდე ღირებულების საფოსტო გზავნილით შემოტანილ საქონელზე წარდგენილ საბაჟო დეკლარაციასა და მის თანმხლებ დოკუმენტში არასწორი მონაცემის არსებობისას იმპორტის გადასახდელის ოდენობის შემცირებისათვის.
 • ასეთი მართლსაწინააღმდეგო ქმედების ჩადენის შემთხვევაში, სამართალდამრღვევ პირს პასუხისმგებლობის დაკისრება არა საბაჟო კოდექსის 167-ე მუხლის მე-3 ან მე-4 ნაწილის, არამედ ამავე მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილის შესაბამისად.

 • გამკაცრდა პასუხისმგებლობის ზომა ფიზიკური პირის მიერ 3 000 ლარამდე ღირებულების საქონლის (გარდა ნაღდი ფულისა და ფასიანი ქაღალდისა) საბაჟო კონტროლის გვერდის ავლით ან მისგან მალულად საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანისათვის/საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გატანისათვის. კერძოდ, ასეთი ქმედების განმეორებით ჩადენა გამოიწვევს დაჯარიმებას 3 000 ლარის ოდენობით ან/და საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების უსასყიდლოდ ჩამორთმევა.

 • ცვლილება შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევის საფასურებში

  4/13/2023 1:25:00 PM

  2023 წლის 17 აპრილს ძალაში შედის „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში განხორციელებული ცვლილება, რომლის მიხედვითაც, მომსახურების საფასური დაწესდა არააგლომერირებული კონცენტრირებული წიდის ექსპორტის პროცედურაში გაფორმებაზე.

  აღნიშნული მომსახურების საფასურის ოდენობა შეადგენს 1 ტონაზე 20 ლარს.

  ნორმატიულ აქტში შეტანილი ცვლილებით ასევე განისაზღვრა, რომ არააგლომირირებულ კონცენტრირებულ წიდად მიიჩნევა საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2601 11 000 01 სასაქონლო ქვესუბპოზიციაში კლასიფიცირებული საქონელი.

  მომსახურების საფასურის გადახდა უნდა განხორციელდეს შემდეგ სახაზინო კოდზე: 302003291.

  საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში შეტანილი ცვლილება შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.


  „ახალი კომპიუტერიზებული სატრანზიტო სისტემის (NCTS)“ დანერგვის მიზნით დროებით გასატარებელი ღონისძიებები

  4/6/2023 2:31:00 PM

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 29 აგვისტოს №257 ბრძანებაში შევიდა ცვლილება.

  აღნიშნული ცვლილება, „ახალი კომპიუტერიზებული სატრანზიტო სისტემის (NCTS)” დანერგვის მიზნით, განსაზღვრავს დროებით გასატარებელ ღონისძიებებს.

  განხორციელებული ცვლილება, განპირობებულია „ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების“ ტექნიკური ნაწილით  – „ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ“ შეთანხმებით და ასევე, ევროკავშირსა და საქართველოს შორის „ასოცირების დღის წესრიგის“ ფარგლებით განსაზღვრული, „ტრანზიტის საერთო პროცედურების შესახებ“ (Common Transit Convention) და „საქონლით ვაჭრობაში ფორმალობების გამარტივების შესახებ“ (Single Administrative Document) კონვენციებთან საქართველოს მიერთებისა და „ახალი კომპიუტერიზებული სატრანზიტო სისტემის (NCTS)” (New Computerized Transit System) დანერგვის ვალდებულებით.

  შედეგად, აღნიშნულ კონვენციებთან მიერთება და „ახალი კომპიუტერიზებული სატრანზიტო სისტემის (NCTS)” დანერგვა, საშუალებას იძლევა საბაჟო ორგანოში ელექტრონულად წარდგენილი ერთი ტრანზიტის დეკლარაციითა და ერთი გარანტიით, განხორციელდეს ტვირთის გადაზიდვა კონვენციის წევრ ქვეყნებში (კერძოდ: ევროკავშირის 27 ქვეყანაში, ევროკავშირსა და ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის სივრცეში შემავალ ქვეყნებში (EFTA - ისლანდია, ნორვეგია, ლიხტენშტეინი, შვეიცარია), და ასევე თურქეთის რესპუბლიკაში, სერბეთში, მაკედონიაში, დიდი ბრიტანეთსა და უკრაინაში). „ტრანზიტის საერთო პროცედურების შესახებ“ (CTC) კონვენციის 15ა მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, „ნებისმიერი მესამე ქვეყანა შეიძლება გახდეს ამ კონვენციის ხელშემკვრელი მხარე, თუ კონვენციის დეპოზიტარისგან მიღებული აქვს მოწვევა ერთობლივი კომიტეტის გადაწყვეტილების საფუძველზე“. ხოლო ამავე მუხლის მე-2 პუნქტის მიხედვით, „მესამე ქვეყანა, რომელიც მოწვეულია გახდეს ამ კონვენციის ხელშემკვრელი მხარე, ამას გააკეთებს ევროპული თანამეგობრობის საბჭოს გენერალურ სამდივნოში შეერთების ინსტრუმენტის წარდგენით.

  კონვენციებზე მიერთებამდე, პირველ ეტაპზე, უნდა მოხდეს „ახალი კომპიუტერიზებული სატრანზიტო სისტემის (NCTS)” გამოყენების შესაძლებლობისთვის დროებით გასატარებელი ღონისძიებების განსაზღვრა ეროვნულ დონეზე საბაჟო ფორმალობების განხორციელებისას, რაც საშუალებას იძლევა, უკვე კონვენციებზე მიერთების შემდეგ, სრულად განხორციელდეს კონვენციებით გათვალისწინებული ბენეფიტებით სარგებლობა, მათ შორის, როგორიც არის საქონლის ერთიანი საბაჟო დოკუმენტით გადაადგილება კონვენციის თითოეული ხელშემკვრელი სახელმწიფოს საბაჟო ტერიტორიაზე.

  აღნიშნული ცვლილებების შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე:


  შემუშავდა ვიდეო ინსტრუქცია საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე ფიზიკური პირებისთვის

  4/5/2023 10:54:00 AM

  შემუშავდა ვიდეო ინსტრუქცია „საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე ფიზიკური პირებისთვის ვიდეო ზარით გაწეული მომსახურების სახეები“-ს შესახებ, რომელშიც მოცემულია ინფორმაცია რა მომსახურების მიღება შეუძლიათ ვიდეო ზარის მეშვეობით საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე პირებს  და როგორ შეძლებენ აღნიშნული სერვისით სარგებლობას.


  ცვლილება გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დეკლარაციაში

  3/31/2023 9:32:00 AM

  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2023 წლის 28 მარტის №108 ბრძანებით შეტანილ იქნა  ცვლილება „გადასახდების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკმებრის №996 ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში. კერძოდ, დანართი № ll-06-ის („გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დეაკლარცია“) lll ნაწილის 67, 68 და 69 გრაფები ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით :

   „ჰ5) 67-ე უჯრაში – ნაღდი ფულის ნაშთი საანგარიშო თვის ბოლოსთვის, გარდა ამავე პუნქტის „ჰ6“ ქვეპუნქტში მითითებული თანხისა;

  6) 68-ე უჯრაში – ანგარიშვალდებული პირების მიერ გადასახადის გადამხდელის საბანკო ანგარიშ(ებ)ზე ან/და სალაროში დაუბრუნებელი თანხები საანგარიშო თვის ბოლოსთვის;

  7) 69-ე უჯრაში – 68-ე უჯრაში გათვალისწინებულ ანგარიშვალდებულ პირთა რაოდენობა.“.

  განხორციელებული ცვლილებით, გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დეკლარაციის 67-ე უჯრაში აისახება ნაღდი ფულის ნაშთი საანგარიშო თვის ბოლოსთვის, რაშიც იგულისხმება შენახვის ნებისმიერ ადგილას არსებული ნაღდი ფულის ნაშთი, გარდა დეკლარაციის 68-ე უჯრაში მითითებული ინფორმაციისა, რომელშიც ასახვას ექვემდებარება ანგარიშვალდებული პირების მიერ გადასახადის გადამხდელის საბანკო ანგარიშ(ებ)ზე ან/და სალაროში დაუბრუნებელი თანხები საანგარიშო თვის ბოლოსთვის, ხოლო 69-ე უჯრაში აისახება 68-ე უჯრაში გათვალისწინებულ ანგარიშვალდებულ პირთა რაოდენობა. გასათვალისწინებელია, რომ გადასახადის გადამხდელების მიერ აღნიშნული უჯრების შევსება სავალდებულოა.

  ცვლილების სანახავად იხილეთ ბმული


  მიღებულ იქნა ფინანსთა სამინისტროს ახალი საჯარო გადაწყვეტილება

  3/31/2023 9:30:00 AM

  საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 46​1 მუხლის შესაბამისად და საგადასახადო ორგანოს მიერ გადასახადის გადამხდელთა დაბეგვრის არსებული პრაქტიკის ანალიზის საფუძველზე, მიმდინარე წლის 28 მარტს მიღებულ იქნა ფინასთა სამინისტროს № 107 საჯარო გადაწყვეტილება ტურისტული მომსახურების დღგ-ით დაბეგვრის თაობაზე 

  საჯარო გადაწყვეტილება განმარტავს:

  ა) ტურისტული მომსახურების დღგ-ით დაბეგვრის საკითხს ტურისტის საქართველოში ორგანიზებულად შემოყვანისას;

  ბ) ტურისტული მომსახურების დღგ-ით დაბეგვრის საკითხს ტურისტის საქართველოდან გაყვანისას;

  გ) საქართველოში ტურისტის ორგანიზებულად შემოყვანის და მისთვის ტურისტული პროდუქტის მიწოდების მიზნით შეძენილ საქონელზე/მომსახურებაზე დღგ-ის ჩათვლის საკითხს.

  საჯარო გადაწყვეტილების სანახავად იხილეთ ბმული


  შეხსენება მოახლოებულ სავადო თარიღთან დაკავშირებით

  3/28/2023 4:09:00 PM

  შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 31 მარტი 2022 წლის საანგარიშო პერიოდის საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის, ასევე მოგების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენისა და აღნიშნული გადასახადების გადახდის სავადო თარიღია. ამასთან, მიმდინარე წლის 3 აპრილი - 2022 წლის საანგარიშო პერიოდის საწარმოს/ორგანიზაციის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენისა და გადახდის სავადო თარიღია.

  გთხოვთ, გაითვალისწინოთ მოახლოებული სავადო თარიღები და ვალდებულების წარმოშობის შემთხვევაში, დროულად წარადგინოთ დეკლარაცია, ასევე გადაიხადოთ შესაბამისი გადასახადი.

  დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, შეგიძლიათ იხელმძღვანელოთ შემდეგი ინფორმაციით:

  ვიდეო ინსტრუქციები:

 • მიკრო ბიზნესის მიერ 2022 წლის საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის ინსტრუქცია 
 • ინსტრუქცია საცხოვრებელი ფართის საცხოვრებელი მიზნით გამქირავებელი ფიზიკური პირებისთვის (2022 წელი)
 • საგადასახადო ვალდებულება (საშემოსავლოს ნაწილში) არამეწარმე  ფ/პ-ს მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალების რეალიზაციისას (2022 წელი) 
 • ფიზიკური პირის მიერ საცხოვრებელი ბინის (სახლის) რეალიზაციისას 2022 წლის საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის ინსტრუქცია
 • მცირე ბიზნესის მიერ 2022 წლის საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის ინსტრუქცია 
 • ვიდეო ინსტრუქციების შესახებ ინფორმაცია სრულად იხილეთ აქ

  გზამკვლევები იხილეთ აქ

  ხშირად დასმული კითხვები:

 • ფიზიკური პირებისთვის 
 • იურიდიული პირებისთვის

 • 18 აპრილიდან, TIR პროცედურაზე დაშვების წესი მარტივდება

  3/27/2023 4:39:00 PM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 29 აგვისტოს №257 ბრძანებაში შევიდა ცვლილება.  

  განხორციელებული ცვლილებით, გამარტივდა პირის TIR პროცედურაზე დაშვების წესი.

  კერძოდ:

  შემოსავლების სამსახურის მიერ, „TIR კარნეტის ფარგლებში საქონლის საერთაშორისო გადაზიდვის შესახებ“, ჟენევის 1975 წლის 14 ნოემბრის საბაჟო კონვენციის მე-9 დანართის მე-2 ნაწილის პირველი და მე-2 პუნქტებით გათვალისწინებული გარკვეული მოთხოვნებისა და კრიტერიუმების ავტომატურად გადამოწმების ხარჯზე, შემცირდა ეროვნულ საგარანტიო ასოციაციაში წარსადგენი დოკუმენტების ნუსხა. 

  ამასთან, აღნიშნული ცვლილებით, მკაფიოდ გაიმიჯნა TIR პროცედურაზე დაშვების პროცესში ეროვნული საგარანტიო ასოციაციისა და საბაჟო ორგანოს ფუნქციები და განსახორციელებელი ღონისძიებები. ასევე, დამატებით განისაზღვრა TIR პროცედურაზე დაშვებული პირების კონტროლისა და დაშვების გაუქმების პროცედურები. აღნიშნული ცვლილება ძალაში შედის 2022 წლის 18 აპრილიდან.

  განხორციელებული ცვლილებების შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე:


  შეხსენება მოახლოებულ სავადო თარიღთან დაკავშირებით

  3/22/2023 5:01:00 PM

  შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 31 მარტი 2022 წლის საანგარიშო პერიოდის საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის, ასევე მოგების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენისა და აღნიშნული გადასახადების გადახდის სავადო თარიღია. ამასთან, მიმდინარე წლის 3 აპრილი - 2022 წლის საანგარიშო პერიოდის საწარმოს/ორგანიზაციის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენისა და გადახდის სავადო თარიღია.

  გთხოვთ, გაითვალისწინოთ მოახლოებული სავადო თარიღები და ვალდებულების წარმოშობის შემთხვევაში, დროულად წარადგინოთ დეკლარაცია, ასევე გადაიხადოთ შესაბამისი გადასახადი.

  დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, შეგიძლიათ იხელმძღვანელოთ შემდეგი ინფორმაციით:

  ვიდეო ინსტრუქციები:

 • მიკრო ბიზნესის მიერ 2022 წლის საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის ინსტრუქცია 
 • ინსტრუქცია საცხოვრებელი ფართის საცხოვრებელი მიზნით გამქირავებელი ფიზიკური პირებისთვის (2022 წელი)
 • საგადასახადო ვალდებულება (საშემოსავლოს ნაწილში) არამეწარმე  ფ/პ-ს მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალების რეალიზაციისას (2022 წელი) 
 • ფიზიკური პირის მიერ საცხოვრებელი ბინის (სახლის) რეალიზაციისას 2022 წლის საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის ინსტრუქცია
 • მცირე ბიზნესის მიერ 2022 წლის საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის ინსტრუქცია 
 • ვიდეო ინსტრუქციების შესახებ ინფორმაცია სრულად იხილეთ აქ

  გზამკვლევები იხილეთ აქ

  ხშირად დასმული კითხვები:

 • ფიზიკური პირებისთვის 
 • იურიდიული პირებისთვის

 • მიღებულ იქნა ფინანსთა სამინისტროს ახალი საჯარო გადაწყვეტილება

  3/20/2023 10:12:00 AM

  საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 46​1 მუხლის შესაბამისად და საგადასახადო ორგანოს მიერ გადასახადის გადამხდელთა დაბეგვრის არსებული პრაქტიკის ანალიზის საფუძველზე, მიღებულ იქნა ფინასთა სამინისტროს საჯარო გადაწყვეტილება  ტურისტული მომსახურების დღგ-ით დაბეგვრის თაობაზე 

  საჯარო გადაწყვეტილება განმარტავს:

  ა) ტურისტული მომსახურების დღგ-ით დაბეგვრის საკითხს ტურისტის საქართველოში ორგანიზებულად შემოყვანისას;

  ბ) ტურისტული მომსახურების დღგ-ით დაბეგვრის საკითხს ტურისტის საქართველოდან გაყვანისას;

  გ) საქართველოში ტურისტის ორგანიზებულად შემოყვანის და მისთვის ტურისტული პროდუქტის მიწოდების მიზნით შეძენილ საქონელზე/მომსახურებაზე დღგ-ის ჩათვლის საკითხს.

  საჯარო გადაწყვეტილების სანახავად იხილეთ ბმული


  დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელო

  3/16/2023 1:28:00 PM

  დამტკიცდა სიტუაციური სახელმძღვანელო  კაპიტალში შეტანილ და გატანილ თანხებს შორის წარმოშობილი სხვაობის დაბეგვრა N 1008


  დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელოები

  3/16/2023 11:21:00 AM

  დამტკიცდა სიტუაციური სახელმძღვანელოები:

  სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადის შეღავათი N 1430 

  სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის მიერ მიღებული ანაზღაურება N 2433 

  საწარმოს მიერ წარმომადგენლობითი ხარჯის ფარგლებში გაწეული ხარჯები N2434 


  შეხსენება რეფერენტული ფასისადმი დაქვემდებარებულ ფარმაცევტულ პროდუქტთან დაკავშირებით საქართველოს საგადასახადო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების ამოქმედების თაობაზე

  3/16/2023 11:17:00 AM

  შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 15 მარტიდან ამოქმედდა საქართველოს საგადასახდო კოდექსის 286-ე მუხლში (საქონლის დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირება, რეალიზაცია და აღურიცხველობა) 2022 წლის 1 დეკემბრის საქართველოს კანონით შეტანილი ცვლილება , რომელიც ეხება სამეწარმეო საქმიანობისთვის რეფერენტული ფასისადმი დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირების, მყიდველის მიერ სასაქონლო ზედნადების მოთხოვნისას მისი გაუცემლობის ან საქონლის შეძენისას სასაქონლო ზედნადების მიღებაზე უარის თქმის შემთხვევაში პასუხისმგებლობის ზომებს.


  ვიდეო ზარის სერვისით საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე პირებიც ისარგებლებენ

  3/13/2023 5:09:00 PM

  შემოსავლების სამსახური გაძლევთ შესაძლებლობას, ვიდეო ზარის (videocall.rs.ge)  გამოყენებით  დისტანციურად მიიღოთ მარტივი და სწრაფი მომსახურება.

  ვიდეო ზარის სერვისით სარგებლობა უკვე შესაძლებელია საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე პირებისთვისაც.

  ვიდეო ზარის გამოყენებით როგორც საქართველოს მოქალაქე, ასევე საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე პირები მიიღებენ შემდეგი სახის მომსახურებას:

 • საქართველოს მოქალაქე/საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე პირის საგადასახადო აღრიცხვა (გადასახადის გადამხდელ ფიზიკურ პირად რეგისტრაცია);
 • შემოსავლების სამსახურის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის აქტივაცია;
 • ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდზე დაფიქსირებული ტელეფონის ნომრის ცვლილება;
 • ვიდეო ზარის მეშვეობით მომსახურების მიღება შესაძლებელია სამუშაო დღეების განმავლობაში 09:00 საათიდან 18:00 საათამდე. 

  აქვე შეგახსენებთ, რომ ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდზე დაფიქსირებული ტელეფონის ნომრის ცვლილება შეგიძლიათ დამოუკიდებლადაც, იმ შემთხვევაში თუ სარგებლობთ აღნიშნულ გვერდზე დაფიქსირებული ტელეფონის ნომრით.


  13 მარტიდან შემოსავლების სამსახურის ისანი-სამგორის სერვისცენტრი გადამხდელებს აღარ მოემსახურება

  3/6/2023 10:33:00 AM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური განაგრძობს  დისტანციური სერვისების გამოყენების ხელშეწყობას. 13 მარტიდან ისანი-სამგორის  სერვისცენტრი  გადამხდელებს აღარ მოემსახურება. აღნიშნული ცვლილება შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული სერვისების განვითარების 2019-2020 წლების, ასევე 2021-2024 წლის სტრატეგიისა და 2023 წლის  სამოქმედო გეგმის შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს. 

  სწორედ, ელექტრონული მომსახურების ფართო მისაწვდომობის შედეგია, რომ ელექტრონული სერვისების მოხმარების მაჩვენებელი 86%-ით არის გაზრდილი. 

  შეგახსენებთ, რომ ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან რეგისტრაციის შემთხვევაში, პირი გათავისუფლებულია გარკვეული საფასურის გადასახადისგან, ხოლო რიგ მომსახურებაზე მომხმარებელი განახევრებულ საფასურს იხდის. 

  გაცნობებთ, რომ შემოსავლების სამსახურთან კომუნიკაციის მიზნით, დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ, საინფორმაციო სატელეფონო ცენტრს - 2 299 299 (ორშაბათიდან- პარასკევის ჩათვლით 09:00 საათიდან -18:00 საათამდე), ასევე ისარგებლოთ - RS ჩათის მეშვეობით, ან დისტანციურ რეჟიმში, ისარგებლოთ შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე www.rs.ge უკვე არსებული 452 ელექტრონული სერვისით.

  ამასთან, გადასახადის გადამხდელებს მომსახურების მისაღებად შეუძლიათ ესტუმრონ თბილისში არსებულ გლდანი-ნაძალადევის  (სარაჯიშვილის ქუჩა №1) სერვისცენტრს. 

  აღნიშნული ცვლილების შესახებ, 6 მარტიდან, გადასახადის გადამხდელთა ინფორმირება განხორციელდება, როგორც  ავტორიზებული  გვერდის საშუალებით ინფორმაციის მიწოდებით, ასევე სისტემაში რეგისტრირებულ მობილურ ტელეფონებზე მოკლე ტექსტური შეტყობინების გაგზავნით. 

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური, ციფრული მომსახურების ინოვაციური ინიციატივების განხორციელებას მომავალშიც აქტიურად გააგრძელებს.


  ცვლილება სისტემურ-ელექტრონული ფორმით აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზების მარეგულირებელ საკანონმდებლო აქტებში

  2/28/2023 10:51:00 AM

  მიმდინარე წლის 9 თებერვალს შეტანილ იქნა ცვლილებები: საქართველოს კანონში „ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“, საქართველოს კანონში „სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შესახებ“ და „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში.

  განხორციელებული ცვლილებებით დაწესდა ახალი სანებართვო საქმიანობის სახეები  სისტემურ-ელექტრონული ფორმით აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზებაზე, რომელიც ამოქმედდება 2024 წლის 1 ივნისიდან, კერძოდ ნებართვის სახეებს დაემატა:

 • სისტემურ-ელექტრონული ფორმით სამორინის თამაშობების ორგანიზების ნებართვა,
 • სისტემურ-ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების თამაშობების ორგანიზების ნებართვა,
 • სისტემურ-ელექტრონული ფორმით ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზების ნებართვა.
 • 2024 წლის 1 ივნისამდე სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილი აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების მომწყობმა პირებმა 2024 წლის 1 ივლისამდე უნდა უზრუნველყონ სისტემურ-ელექტრონული ფორმით აზარტული ან /და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზებისთვის შესაბამისი ნებართვის აღება.

  დადგინდა სალიცენზიო მოსაკრებლის ოდენობები , რომელიც ასევე ამოქმედდება 2024 წლის 1 ივნისიდან, კერძოდ:

 • სისტემურ-ელექტრონული ფორმით სამორინის თამაშობების ორგანიზება, გარდა ამ პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა, − წელიწადში 5 000 000 ლარი;
 • სისტემურ-ელექტრონული ფორმით სამორინის თამაშობების ორგანიზება, რომლის ნებართვა გაიცემა სამორინის მოწყობის ნებართვის საფუძველზე, − წელიწადში 100 000 ლარი;
 • სისტემურ-ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების თამაშობების ორგანიზება, გარდა ამ პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა, − წელიწადში 1 000 000 ლარი;
 • სისტემურ-ელექტრონული ფორმით სათამაშო აპარატების თამაშობების ორგანიზება, რომლის ნებართვა გაიცემა სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვის საფუძველზე, − წელიწადში  100 000 ლარი;
 • სისტემურ-ელექტრონული ფორმით ტოტალიზატორის თამაშობების ორგანიზება − წელიწადში 100 000 ლარი.“.
 • ასევე დადგინდა სანებართვო პირობები და პასუხისმგებლობა სანებართვო პირობებისა და სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ვადის დარღვევის შემთხვევებზე.

  ამასთან აიკრძალა საქართველოს შიდა საგზაო წყლებსა და საქართველოს ტერიტორიულ ზღვაში ყველა სახეობის მცურავ ობიექტზე საქართველოში რეგისტრირებული ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშობების მოწყობა.

  განხორციელებული ცვლილებების შესახებ ვრცლად იხ. ბმულები

  საქართველოს კანონი „ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  საქართველოს კანონი „სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

  საქართველოს კანონი „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  საქართველოს კანონი „სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე


  შემუშავდა ვიდეო ინსტრუქცია ელექტრონულ გვერდზე ავტორიზაციასა და პირადი მონაცემების ცვლილებასთან დაკავშირებით

  2/21/2023 3:48:00 PM

  შემუშავდა ვიდეო ინსტრუქცია, რომელშიც მოცემულია ინფორმაცია შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული სერვისების გვერდის აქტივაციის დისტანციური გზების შესახებ, აღნიშნულ ვიდეო ინსტრუქციაში ასევე გაეცნობით ინფორმაციას რა დისტანციური გზებით შეძლებთ პირადი მონაცემების: ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდზე დაფიქსირებული მობილურის ნომრისა და პაროლის შეცვლას.


  შემოსავლების სამსახურის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურებში ცვლილება განხორციელდა

  2/1/2023 10:01:00 AM

  „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და  მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში განხორციელდა ცვლილება, რომელიც ითვალისწინებს შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის ახალი საფასურების დადგენას, ასევე, საფასურის გადახდისგან გათავისუფლების ან განახევრების  განსხვავებული პირობების შემოღებას, იმ პირებისთვის, რომლებიც შესაბამისი მომსახურების გაწევის მოთხოვნით შემოსავლების სამსახურს განცხადებას წარუდგენენ ელექტრონული ფორმით, მათივე ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან.

  წარმოდგენილი ცვლილების მნიშვნელოვანი ნაწილი ემსახურება შემოსავლების სამსახურში განცხადებების ელექტრონული ფორმით წარდგენისა და დისტანციური სერვისებით სარგებლობის წახალისებას. სერვისების ელექტრონული ფორმით გამოყენება საშუალებას აძლევს ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის მქონე პირს, მაქსიმალურად მარტივად და მოქნილად ისარგებლოს სასურველი სერვისით. აღსანიშანავია, რომ  განცხადების წარდგენა შესაძლებელია დისტანციურად  ნებისმიერ დროს. 

  დეტალური ინფორმაცია გთხოვთ, იხილოთ შემდეგ ბმულზე

  შემოსავლების სამსახურის მიერ გაწეული მომსახურებისთვის აღნიშნული ცვლილებით დადგენილი საფასურები ამოქმედდება მიმდინარე წლის 20 თებერვლიდან.


  ცვლილება დამატებული ღირებულების გადასახადის დეკლარაციაში

  1/27/2023 12:35:00 PM

  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის 996 ბრძანებით დამტკიცებულ დამატებული ღირებულების გადასახდის დეკლარაციის (დანართი №III-25)  „ა“ დანართს დაემატა IV ნაწილი „დღგ-ით დასაბეგრი თანხა ტურისტული საწარმოს სტატუსის გაუქმებისას“.

  აღნიშნული ფორმის შევსების ვალდებულება წარმოეშობა ტურისტული საწარმოს სტატუსის მქონე საწარმოებს სტატუსის ამოწურვის ან ვადაზე ადრე გაუქმების შემთხვევაში.

  საყურადღებოა, რომ „ა“ დანართის IV ნაწილი „დღგ-ით დასაბეგრი თანხა ტურისტული საწარმოს სტატუსის გაუქმებისას“ ხელმისაწვდომია მხოლოდ ტურისტული საწარმოს სტატუსის მქონე იურიდიული პირებისათვის.

  ნაწილი IV

  დღგ-ით დასაბეგრი თანხა ტურისტული საწარმოს სტატუსის გაუქმებისას

  ცვლილების სანახავად იხილეთ ბმული 


  თბილისის სერვისცენტრებში მიღებული  მომსახურების  ცვლილება

  1/25/2023 9:55:33 PM

  გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 1 თებერვლიდან  თბილისის მასშტაბით მხოლოდ  N 1  სერვისცენტრში ვიზიტით შეძლებთ  (მისამართი: თბილისი, სარაჯიშვილის ქუჩა №1) შემდეგი სახის სერვისებზე მომსახურების მიღებას /განცხადებების რეგისტრაციას:

 • საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე ფიზიკური პირის საგადასახადო აღრიცხვა/აღრიცხვის გაუქმება და სააღრიცხვო მონაცემების ცვლილება
 • ამხანაგობა/გაერთიანება/სხვა საგადასახადო აღრიცხვა/ აღრიცხვის გაუქმება და  მასთან დაკავშირებული ინფორმაციის/დოკუმენტის ცვლილება  
 • უცხოური საწარმო/ორგანიზაციის და მისი მუდმივი დაწესებულების საგადასახადო აღრიცხვა/აღრიცხვის გაუქმება და მასთან დაკავშირებული ინფორმაციის/დოკუმენტის ცვლილება

 • ცვლილება „დამატებული ღირებულების გადასახადის შესახებ მეთოდური მითითების დამტკიცების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 წლის 17 მარტის №7536 ბრძანებაში

  1/20/2023 9:46:31 AM

  შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 წლის 17 მარტის №7536 ბრძანებაში შეტანილ იქნა ცვლილება   და ბრძანების №9 დანართის მე-2 ნაწილს დაემატა №6 მაგალითი, რომელიც არეგულირებს ლიზინგის საგნის მიღები მხარის ჩანაცვლების შემთხვევაში საგადასახადო ვალდებულების განსაზღვრის საკითხს დღგ-ს ნაწილში.


  ცვლილება „დამატებული ღირებულების გადასახადის შესახებ მეთოდური მითითების დამტკიცების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 წლის 17 მარტის №7536 ბრძანებაში

  1/18/2023 1:12:00 PM

  შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 წლის 17 მარტის №7536 ბრძანებაში შეტანილ იქნა ცვლილება  და ბრძანების №9 დანართის მე-2 ნაწილს დაემატა №6 მაგალითი, რომელიც არეგულირებს ლიზინგის საგნის მიღები მხარის ჩანაცვლების შემთხვევაში საგადასახადო ვალდებულების განსაზღვრის საკითხს დღგ-ს ნაწილში.


  დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელოები

  1/16/2023 2:03:00 PM

  დამტკიცდა სიტუაციური სახელმძღვანელოები:

 • საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერა N1517 
 • სისტემურ-ელექტრონული სათამაშო ანგარიშიდან გატანილი თანხის დაბეგვრა N2432
 • კაპიტალის შემცირება N2549
 • კაპიტალის გაზრდა N2550

 • ინფორმაცია შინაური ბინადარი ცხოველების საქართველოს საბაჟო საზღვარზე არაკომერციული გადაადგილების წესის ამოქმედების შესახებ

  1/16/2023 11:16:00 AM

  2023 წლის პირველი იანვრიდან ძალაში შედის საქართველოს მთავრობის №551 დადგენილება ,,შინაური ბინადარი ცხოველების საქართველოს საბაჟო საზღვარზე არაკომერციული გადაადგილების წესის დამტკიცების შესახებ“ წესი ითვალისწინებს საქართველოს საბაჟო საზღვარზე არაკომერციული მიზნით შინაური ბინადარი ცხოველების გადაადგილების განახლებულ მოთხოვნებს. კერძოდ, 

 • დგინდება ჯანმრთელობის მოთხოვნები და შესაბამისობის შემოწმების წესები შინაური ბინადარი ცხოველებისთვის:
 • ძაღლები (Canis lupus familiaris); კატები (Felis silvestris catus); ქრცვინები (Mustela putorius furo); უხერხემლოები, გარდა: ფუტკრის (Apis melifera) და ბაზისა; მოლუსკები, რომელიც მიეკუთვნება Phylum Mollusca-ს ტიპს; კიბოსებრი, რომელიც მიეკუთვნება Subphylum Crustacea-ს ქვეტიპს; წყლის დეკორატიული ცხოველი, რომელიც გამოიზრდება, ინახება ან ბაზარზე განთავსდება მხოლოდ დეკორატიული მიზნებისათვის; ამფიბიები; რეპტილიები; ფრინველები, გარდა ქათამისა, ინდაურის, ციცრის, იხვის, ბატის, მწყრის, მტრედის, ხოხბის, კაკბისა და სირაქლემისებრებისა (Ratitae), რომლებსაც იყენებენ მოსაშენებლად ან ტყვეობაში გამრავლების მიზნით, ადამიანის მიერ მოხმარებისთვის ხორცის ან კვერცხის წარმოებისთვის, ან მოსანადირებელი ცხოველის რეპოპულაციის მარაგის შესავსებად; ძუძუმწოვრები: მღრღნელი და კურდღელი, გარდა იმათი, რომლებიც სასურსათო დანიშნულებისაა და განსაზღვრულია ბოცვრისნაირებად.

 • დგინდება განსაზღვრული სახეობების შინაური ბინადარი ცხოველების (ძაღლები (Canis lupus familiaris); კატები (Felis silvestris catus) და ქრცვინები (Mustela putorius furo)) ტრანსპონდერით ნიშანდებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები.
 •  შინაურ ბინადარ ცხოველთა სახეობები: ძაღლები (Canis lupus familiaris); კატები (Felis silvestris catus); ქრცვინები (Mustela putorius furo), რომლებიც არაკომერციული გადაადგილების დროს თან ახლავთ მფლობელს ან უფლებამოსილ პირს და ამ დროის განმავლობაში რჩებიან მფლობელის ან უფლებამოსილი პირის პასუხისმგებლობის ქვეშ, ქვეყანაში შეიძლება გადაადგილდნენ სხვა ქვეყნიდან (სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ შედგენილი სია) ან მისი ტერიტორიიდან, თუ ისინი აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

 • ნიშანდებულია - ტრანსპონდერის იმპლანტაციით ან 2020 წლის პირველ იანვრამდე გამოყენებული მკაფიოდ კითხვადი სვირინგით.
 • ჩაუტარდათ ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია, რომელიც შეესაბამება განსაზღვრულ ვალიდურობის მოთხოვნებს;
 • ჩაუტარდათ ცოფის ანტისხეულის ტიტრაციის ტესტი, რომელიც აკმაყოფილებს განსაზღვრულ ვალიდურობის მოთხოვნებს;
 • დამუშავებულია ენდოპარაზიტების წინააღმდეგ ფართო სპექტრის ანტიჰელმინთური საშუალებით და ეგზოპარაზიტებზე;
 • თან ახლავს სათანადოდ შევსებული და გაცემული საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი ,,ჯანმრთელობის სერტიფიკატი“ (ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან და სხვა ქვეყნიდან ან მისი ტერიტორიიდან ქვეყანაში განსაზღვრული საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი შეიძლება წარმოდგენილ იქნეს პასპორტის სახით).
 • ცხოველების მაქსიმალური რაოდენობა ერთი არაკომერციული გადაადგილების დროს, რომელიც შეიძლება თან ახლდეს მფლობელს ან უფლებამოსილ პირს, არ უნდა აღემატებოდეს ხუთს.

  ტრანსპონდერები უნდა აკმაყოფილებდნენ ISO სტანდარტს 11784 და გამოყენებული უნდა იქნეს HDX ან FDX-B ტექნოლოგია და მათი წაკითხვა შესაძლებელი უნდა იყოს წამკითხველი მოწყობილობით, რომელიც შეესაბამება ISO სტანდარტ 11785-ს.

         ,,ჯანმრთელობის სერტიფიკატი“ ან პასპორტი უნდა მოიცავდეს გრაფებს შემდეგი ინფორმაცით:

 • ტრანსპონდერის ან სვირინგის ადგილმდებარეობა და ტრანსპონდერის ან სვირინგის გამოყენების თარიღი ან წაკითხვის თარიღი, ასევე ტრანსპონდერის ან სვირინგის ანბანურ-ციფრული კოდი;
 • შინაური ბინადარი ცხოველის სახეობა, ჯიში, დაბადების თარიღი, რომელიც მითითებულია მფლობელის მიერ და სქესი და ფერი;
 • სერტიფიკატის ნომერი;
 • მფლობელის ან უფლებამოსილი პირის სახელი და საკონტაქტო ინფორმაცია;
 • სახელმწიფო ან ავტორიზებული ვეტერინარის სახელი და გვარი, საკონტაქტო ინფორმაცია და ხელმოწერა, რომელიც გასცემს ან ავსებს საიდენტიფიკაციო დოკუმენტს;
 • ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის დეტალები;
 • ცოფის ანტისხეულის ტიტრაციის ტესტისთვის სისხლის ნიმუშის აღების თარიღი;
 • ცოფის გარდა სხვა დაავადებებისთვის ჯანმრთელობის დაცვის პრევენციული ზომების შესაბამისობა;
 • დამოწმების განმახორციელებელი კომპეტენტური ორგანოს წარმომადგენლის სახელი და ხელმოწერა;
 • განსაზღვრული შემოწმების განმახორციელებელი კომპეტენტური ორგანოს წარმომადგენლის სახელი, ხელმოწერა და საკონტაქტო ინფორმაცია და აღნიშნული შემოწმების თარიღი;
 • შინაური ბინადარი ცხოველის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ სხვა შესაბამისი ინფორმაცია.
 • ,,ჯანმრთელობის სერტიფიკატის“ ან პასპორტის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს და აუცილებლად წარსადგენი დოკუმენტია  მფლობელის ან უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი დეკლარაცია (წესის დანართი №5), რომელიც ადასტურებს, რომ შინაური ბინადარი ცხოველის გადაადგილება ხდება არაკომერციული მიზნით.
 • შინაურ ბინადარ ცხოველთა შემდეგი სახეობები (რომლებიც არაკომერციული გადაადგილების დროს თან ახლავთ მფლობელს ან უფლებამოსილ პირს და ამ დროის განმავლობაში რჩებიან მფლობელის ან უფლებამოსილი პირის პასუხისმგებლობის ქვეშ):

  უხერხემლოები, გარდა: ფუტკრის (Apis melifera) და ბაზისა;

  მოლუსკები, რომელიც მიეკუთვნება Phylum Mollusca-ს ტიპს;

  კიბოსებრი, რომელიც მიეკუთვნება Subphylum Crustacea-ს ქვეტიპს;

  წყლის დეკორატიული ცხოველი, რომელიც გამოიზრდება, ინახება ან ბაზარზე განთავსდება მხოლოდ დეკორატიული მიზნებისათვის;

  ამფიბიები;

  რეპტილიები;

  ფრინველები, გარდა ქათამისა, ინდაურის, ციცრის, იხვის, ბატის, მწყრის, მტრედის, ხოხბის, კაკბისა და სირაქლემისებრებისა (Ratitae), რომლებსაც იყენებენ მოსაშენებლად ან ტყვეობაში გამრავლების მიზნით, ადამიანის მიერ მოხმარებისთვის ხორცის ან კვერცხის წარმოებისთვის, ან მოსანადირებელი ცხოველის რეპოპულაციის მარაგის შესავსებად;

  ძუძუმწოვრები: მღრღნელი და კურდღელი, გარდა იმათი, რომლებიც სასურსათო დანიშნულებისაა და განსაზღვრულია ბოცვრისნაირებად

  ქვეყანაში სხვა ქვეყნიდან ან მისი ტერიტორიიდან გადაადგილებისას უნდა აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

 • ნიშანდებულია ან აღწერილია თითოეული სახეობის ცხოველის თავისებურებების გათვალისწინებით, იმგვარად, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს კავშირი შინაურ ბინადარ ცხოველსა და მის შესაბამის საიდენტიფიკაციო დოკუმენტს შორის.
 • შეესაბამება დაავადებებსა ან ინფექციებზე, გარდა ცოფისა, სააგენტოს მიერ ან/და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მიღებულ ჯანმრთელობის დაცვის პრევენციულ ზომებს.
 • ცხოველების მაქსიმალური რაოდენობა შეიძლება აღემატებოდეს ხუთს იმ შემთხვევაში, თუ:

 • შინაური ბინადარი ცხოველების არაკომერციული გადაადგილება ხდება კონკურსებში, გამოფენებზე ან სპორტულ ღონისძიებებზე ან ასეთ ღონისძიებებთან დაკავშირებულ ტრენინგებში მონაწილეობის მიღების მიზნით;
 • მფლობელი ან უფლებამოსილი პირი წარადგენს წერილობით საბუთს, რომ შინაური ბინადარი ცხოველი რეგისტრირებულია განსაზღვრულ ღონისძიებებში დასწრებისთვის ან ასოციაციაში, რომელიც ახდენს ასეთი ღონისძიებების ორგანიზებას;
 • შინაური ბინადარი ცხოველების ასაკი ექვს თვეს აღემატება.
 • ყველა სხვა შემთხვევაში ცხოველები  ექვემდებარებიან საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ ვეტერინარულ შემოწმებას.

  თუ შინაური ბინადარი ცხოველების (ძაღლები (Canis lupus familiaris); კატები (Felis silvestris catus); ქრცვინები (Mustela putorius furo)) ასაკი 12 კვირაზე ნაკლებია და არ ჩატარებიათ ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია; ან მათი ასაკი 12-დან 16 კვირამდეა და ჩაუტარდათ ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია, თუმცა ჯერ კიდევ არ აკმაყოფილებენ  ვალიდურობის მოთხოვნებს, შესაძლებელია, შემოშვებულ იქნან შემდეგი პირობით:

  მფლობელი ან უფლებამოსილი პირი წარმოადგენს მოდელის შესაბამისად  ხელმოწერილ „დეკლარაციას“ (წესის დანართი 2),  რომ დაბადებიდან არაკომერციული გადაადგილების მომენტამდე შინაურ ბინადარ ცხოველს არ ჰქონია კონტაქტი ცოფის მიმართ ამთვისებელი სახეობის გარეულ ცხოველებთან ან

   შინაურ ბინადარ ცხოველებს თან ახლავს დედა, რომელზეც ჯერ კიდევ დამოკიდებულნი არიან და დედის თანმხლები საიდენტიფიკაციო დოკუმენტიდან შეიძლება დადგინდეს, რომ მათ დაბადებამდე დედას გაუკეთდა ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია, რომელიც აკმაყოფილებს ვალიდურობის მოთხოვნებს.

  არაკომერციული მიზნით შინაური ბინადარი ცხოველების გადაადგილება დაშვებულია იმ ქვეყნებიდან და მათი ტერიტორიებიდან, რომელთა სიას ადგენს სურსათის ეროვნული სააგენტო. 

  სიაში არსებული ქვეყნების გარდა, სხვა ქვეყნიდან ცხოველების შემოყვანის შემთხვევაში მფლობელი ან უფლებამოსილი პირი უნდა დაუკავშირდეს შემოსავლების სამსახურის უფლებამოსილ პირს და ვალდებულია,  მგზავრებისათვის განკუთვნილი დერეფნის გავლით, უზრუნველყოს შინაური ბინადარი ცხოველის ხელმისაწვდომობა შემოწმებისთვის და წარადგინოს ამ წესის შესაბამისად მოთხოვნილი შინაური ბინადარი ცხოველის საიდენტიფიკაციო ყველა ის დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს ასეთ გადაადგილებასთან დაკავშირებული მოთხოვნების შესაბამისობას.


  დამტკიცდა შემოსავლების სამსახურის მეთოდური მითითება

  1/16/2023 10:59:00 AM

  შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2022 წლის 29 დეკემბრის N33543 ბრძანებით  დამტკიცდა მეთოდური მითითება „თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს შესახებ“

  მეთოდური მითითება განმარტავს თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს საქმიანობის წესებს, მათ შორის, ნებადართული და აკრძალული საქმიანობის, საგადასახადო შეღავათით სარგებლობის წესებს, აგრეთვე, განსაზღვრავს ამ სტატუსის ფარგლებში საგადასახადო ვალდებულებებსა და უფლებებს.


  დამტკიცდა შემოსავლების სამსახურის მეთოდური მითითება

  1/16/2023 10:57:00 AM

  შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2022 წლის 29 დეკემბრის N33544 ბრძანებით  დამტკიცდა მეთოდური მითითება „ვირტუალური ზონის პირის მოგების გადასახადით დაბეგვრის თაობაზე“

  მეთოდური მითითება განმარტავს პირისათვის ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მინიჭებასა და გაუქმებასთან დაკავშირებულ წესებს, ასევე, განსაზღვრავს ამ სტატუსის ფარგლებში საგადასახადო ვალდებულებებსა და უფლებებს.

  ზემოაღნიშნული ბრძანებით ძალადაკარგულად გამოცხადდა „ვირტუალური ზონის პირის მოგების გადასახადით დაბეგვრის თაობაზე მეთოდური მითითების დამტკიცების შესახებ“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2022 წლის 25 მარტის N7547 ბრძანება.

  შემოსავლების სამსახურის უფროსის N33544 ბრძანებით  დამტკიცებულ მეთოდურ მითითებაში აისახა საგადასახადო ადმინისტრირების პრაქტიკაში გამოკვეთილი დამატებითი საკითხები.


  2023 წლის 1 იანვრიდან შემოსავლების სამსახურის ახალი  საინფორმაციო და მეთოდოლოგიური ჰაბი - infohub.rs.ge ხელმისავწდომი ხდება

  1/4/2023 1:40:00 PM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, 2023 წლის 1 იანვრიდან, უახლესი ციფრული მოთხოვნების შესაბამისი, საინფორმაციო და მეთოდოლოგიური ჰაბი - infohub.rs.ge სატესტო რეჟიმში იწყებს მუშაობას.

  infohub.rs.ge წარმოადგენს ელექტრონული ინფორმაციის მართვის ერთიან სისტემას, სადაც ცენტრალიზებულად იქნება გაერთიანებული სხვადასხვა ტიპის მონაცემი. აღსანიშნვია, რომ ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის  ამოქმედების შემდეგ,  ყველა მომხმარებლისთვის ინფორმაცია კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი გახდება,  ხოლო თავად ინფორმაციის მიღების პროცესი  მნიშვნელოვნად გამარტივდება.

  Infohub-ზე განთავსებულია და მუდმივად განახლებადია, როგორც საგადასახადო, ასევე საბაჟო საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაცია/დოკუმენტაცია, მათ შორის: საკანონმდებლო აქტები, საერთაშორისო ხელშეკრულებები, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები, მეთოდური მითითებები, ასევე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში არსებული საგადასახადო/საბაჟო დავის განმხილველი ორგანოების და სასამართლოს გადაწყვეტილებები და სხვა.

  აღსანიშნავია, რომ ელექტრონული საინფორმაციო ბაზა - Infohub  ხელს შეუწყობს სისტემური და ერთგვაროვანი საგადასახადო პრაქტიკის არსებობას, ის  შესაძლებლობას მისცემს დაინტერესებულ პირს  მოიძიოს, დაამუშავოს და გააზიაროს მისთვის საინტერესო ინფორმაცია/დოკუმენტაცია.

  აქვე გაცნობებთ, რომ Infohub-ის შექმნის პროექტი ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა (USAID) და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD)  მხარდაჭერით, შემოსავლების სამსახურში 2021 წლიდან მიმდინარეობს.  


  ცვლილება საქართველოს საგადასახადო კოდექსში

  12/30/2022 9:38:00 AM

  2022 წლის 16 დეკემბერის N2439-IXმს-Xმპ საქართველოს კანონით, საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შეტანილ იქნა ცვლილებები, რომლითაც  განხორციელდა  ცალკეული დებულებების ამოქმედების გადავადება, ახალი რედაქციით ჩამოყალიბება, ასევე ახალი დებულებების დამატება. კერძოდ: 

  სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ფიზიკური პირებისათვის საშემოსავლო გადასახადში, ასევე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისთვის მოგების და ქონების გადასახადში საგადასახადო შეღავათები გაგრძელდა 2026 წლის 1 იანვრამდე. ასევე აღნიშნული ცვლილებით 2026 წლის 1 იანვრამდე გადახდის წყაროსთან არ იბეგრება და დივიდენდის მიმღები პირის მიერ ერთობლივ შემოსავალში არ ჩაირთვება სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის წევრის მიერ ამ კოოპერატივისგან მიღებული დივიდენდები (გარდა იმ დივიდენდებისა, რომლებიც მიღებულია „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული საქმიანობიდან მიღებული მოგებიდან).

  2026 წლის 1 იანვრამდე გაგრძელდა ფიზიკური პირის საშემოსავლო გადასახადისგან და არარეზიდენტების მოგების გადასახადისგან გათავისუფლება რეზიდენტი იურიდიული პირის მიერ საქართველოში საჯარო შეთავაზების გზით გამოშვებული და საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ აღიარებულ ორგანიზებულ ბაზარზე სავაჭროდ დაშვებული სასესხო ფასიანი ქაღალდიდან პროცენტის სახით მიღებული შემოსავალი.

  საბანკო დაწესებულების, საკრედიტო კავშირის, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისა და სესხის გამცემი სუბიექტის მოგების გადასახადით დაბეგვრის რეჟიმი 2023 წლიდან არ შეიცვალა, დასაბეგრი მოგების განაკვეთი ნაცვალდ 15 პროცენტისა განისაზღვრა 20 პროცენტით. ამასთან, ცვლილების მიხედვით აღნიშნული სუბიექტების მიერ 2023 წლის და შემდგომ პერიოდების კუთვნილი მოგებიდან გაცემული დივიდენდი გადახდის წყაროსთან არ იბეგრება და დივიდენდის მიმღები პირის მიერ ერთობლივ შემოსავალში არ ჩაირთვება.

  ასევე, საბანკო დაწესებულება, საკრედიტო კავშირი და მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, ერთობლივი შემოსავლიდან სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვების გამოქვითვას განახორციელებენ და სესხებზე დარიცხულ პროცენტებს შემოსავლად აღიარებენ ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) მიხედვით. ამასთანავე, სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვების გამოქვითვის წესის ცვლილების შედეგებიდან გამომდინარე, 2023 წლის საანგარიშო პერიოდში წარმოშობილი რეზერვის ნაშთების სხვაობის შედეგად მიღებული დასაბეგრი მოგება/შემოსავალი იბეგრება 15 პროცენტით.

   2026 წლის 1 იანვრამდე გადავადდა ფიზიკური პირის მიერ საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ადგილის მოკლე ვადით გაცემით მიღებული შემოსავლის ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის შესაძლებლობა.

  ცვლილების თანახმად 2026 წლის 1 იანვრამდე გადავადდა ბაზრობაზე არასტაციონარული სავაჭრო ადგილიდან, მათ შორის, დახლიდან ვაჭრობის განმახორციელებელი ფიზიკური პირისთვის, რომელიც არ იყენებს დაქირავებული პირის შრომას, საკონტროლო-სალარო აპარატის გამოყენების  ვალდებულება, გარდა ფიზიკური პირისა, რომელსაც მინიჭებული აქვს მცირე ბიზნესის სტატუსი ან რომელიც დარეგისტრირებულია ან ვალდებულია დარეგისტრირდეს დღგ-ის გადამხდელად. ხოლო, 2018 წლის 1 იანვრამდე არსებული ბაზრობის ორგანიზატორი ვალდებული იქნება 2026 წლის 1 იანვრამდე სრულად უზრუნველყოს ბაზრობის ტერიტორიაზე განლაგებული არასტაციონარული სავაჭრო ადგილები საკონტროლო-სალარო აპარატებით.

  საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლს დაემატა 941 ნაწილი, რომლის თანახმად, სადაზღვევო ორგანიზაცია მოგების გადასახადით ამავე კოდექსის 97-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დაბეგვრის ობიექტის მიხედვით იბეგრება 2024 წლის 1 იანვრიდან. შესაბამისად, 2024 წლამდე სადაზღვევო ორგანიზაციებისთვის მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი 2023 წელს კვლავ იქნება კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებულ ერთობლივ შემოსავალსა და საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული გამოქვითვების თანხებს შორის სხვაობა.

  2026 წლის 1 იანვრამდე შენარჩუნდა  საქონლის იმპორტისას დღგ-ით დასაბეგრი თანხის გამოთვლის არსებული წესი. ასევე, 2026 წლის 1 იანვრამდე გახანგრძლივდა საქონლის იმპორტის დღგ-ისგან გათავისუფლება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 199-ე მუხლის „დ“ და „ო“ ქვეპუნქტების მოთხოვნების შესაბამისად, იმავე მუხლის შენიშვნის გათვალისწინებით, გარდა თავისუფალი ინდუსტრიული ზონიდან საქონლის იმპორტისა.

  ასევე, 2026 წლის 1 იანვრამდე გახანგრძლივდა  თამბაქოს ნედლეულის იმპორტის გადასახადისგან გათავისუფლების ვადა.

  საქართველოს საგადასახადო კოდექსში განხორციელებული ზემოაღნიშნული ცვლილება ამოქმედდება 2023 წლის 1 იანვრიდან.

          ცვლილების სანახავად იხილეთ ბმული


  ცვლილება საქართველოს საგადასახადო კოდექსში

  12/21/2022 10:30:00 AM

  საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შეტანილ იქნა  ცვლილება, რომლითაც, კოდექსს დაემატა 702 და 2792 მუხლები. ცვლილების თანახმად „საგადასახადო საკითხებში ადმინისტრაციული ურთიერთდახმარების შესახებ“ 1988 წლის 25 იანვრის კონვენციის ფარგლებში „ფინანსური ანგარიშების შესახებ ინფორმაციის ავტომატური გაცვლის შესახებ“ კომპეტენტური უწყებების მრავალმხრივი შეთანხმებით (CRS MCAA) ან/და საქართველოსა და შესაბამის იურისდიქციას შორის ფინანსური ანგარიშების თაობაზე ინფორმაციის ავტომატური გაცვლის შესახებ შეთანხმებით, საქართველოს ფინანსური ინსტიტუტი ვალდებულია აწარმოოს ანგარიშგების საერთო სტანდარტით (CRS) დადგენილი სათანადო პროცედურები და ფინანსური ანგარიშების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს შემოსავლების სამსახურს.

  ცვლილებით  ასევე დადგინდა სანქციის ზომები, რომელიც დაეკისრება ფინანსურ ინსტიტუტს, ინფორმაციის ავტომატური გაცვლის შესახებ შეთანხმებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში.

  ცვლილების თნახმად ინფორმაციის ავტომატური გაცვლის შესახებ შეთანხმებებით გათვალისწინებული ანგარიშგების წესს ამტკიცებს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი.


  ცვლილება საქართველოს საგადასახადო კოდექსში

  12/15/2022 10:23:00 AM

  საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 286-ე მუხლში (საქონლის დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირება, რეალიზაცია და აღურიცხველობა) შეტანილ იქნა ცვლილება, რომელიც ამოქმედდება 2023 წლის 15 მარტიდან.

  ცვლილება ეხება სამეწარმეო საქმიანობისთვის რეფერენტული ფასისადმი დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირების, მყიდველის მიერ სასაქონლო ზედნადების მოთხოვნისას მისი გაუცემლობის ან საქონლის შეძენისას სასაქონლო ზედნადების მიღებაზე უარის თქმის შემთხვევაში პასუხისმგებლობის ზომებს.


  ცვლილება საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების გამოყენების სპეციალურ წესთან დაკავშირებით

  12/8/2022 1:30:00 PM

  შემოსაველბის სამსახურის მიმდინარე წლის 7 დეკემბრის №30813 ბრძნებით ცვლილება შედის „ცალკეულ შემთხვევებში გადასახადის გადამხდელისათვის საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის, საგადასახადო დოკუმენტის გამოწერის/დადასტურების და სასაქონლო ზედნადების გამოწერის უფლების შეზღუდვის და გადასახადის გადამხდელის მიერ გამოწერილი ელექტრონული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოყენების სპეციალური წესის განსაზღვრის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” შემოსავლების სამსახურის 2022 წლის 16 თებერვლის №3751 ბრძანებაში.

  ცვლილება ეხება საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების გამოყენების სპეციალურ წესს, რომლის მიხედვით გადამხდელს შეუძლია ანგარიშ-ფაქტურების გამოყენების სპეციალურ წესზე გადავიდეს სრულად ან ნაწილობრივ.

  საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების გამოყენების სპეციალურ წესზე გადამხდელის სრულად გადასვლისას, სპეციალური წესი ვრცელდება მის მიერ გამოწერილ ყველა საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურაზე, ხოლო გადამხდელის სპეციალურ წესზე ნაწილობრივ გადასვლისას ანგარიშ-ფაქტურების გამოწერის სპეციალური წესი გავრცელდება მხოლოდ მის მიერ შერჩეულ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურაზე.

  საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების გამოყენების სპეციალური წესით ნაწილობრივ  სარგებლობის შემთხვევაში თუ გადამხდელს ზემოაღნიშნული ბრძანების მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად დაუფიქსირდება დავალიანება. გადამხდელი სრულად გადავა საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების გამოყენების სპეციალურ წესზე

  საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების გამოყენების სპეციალურ წესზე გადამხდელის ნაწილობრივ  გადაყვანა შესაძლებელია განხორციელდეს ნებაყოფლობით, გარდა იმ შემთხვევისა თუ გადასახადის გადამხდელი სრულად გადასულია საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების გამოყენების სპეციალურ წესზე.

  აღნიშნული ცვლილებით  სეს ესნ-ის მე-10, მე-11 და მე-12 ჯგუფებით გათვალისწინებული საქონლის შეძენისას მიმღები (მყიდველი) უფლებამოსილია მიმწოდებელს (გამყიდველს) მოსთხოვოს საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა, რომელზეც ვრცელდება საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოყენების სპეციალური წესი.

  ამასთან  ცვლილების მიხედვით თუ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოყენების სპეციალური წესის შესაბამისად გამოწერილი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა გააქტიურებულია ავტომატურად, შემოსავლების სამსახურის №3751 ბრძანების მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, მიმწოდებლის (გამყიდველის) საგადასახადო შემოწმების შედეგების გათვალისწინებით, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გაუქმების ან/და მიმღებისთვის (მყიდველისთვის) დღგ-ის ჩასათვლელი თანხის გაუქმების (აღდგენის) შემთხვევაში, მიმღები (მყიდველი) უფლებამოსილია შემოსავლების სამსახურს მიმართოს საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურაში მითითებული შესაბამისი დღგ-ის თანხის გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე ასახვის მიზნით.


  ინფორმაცია მოგების გადასახადის მარტის საანგარიშო პერიოდის  ყოველთვიურ დეკლარაციასთნ დაკავშირებით

  12/6/2022 12:01:00 PM

  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებით დამტკიცებული მოგების გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციის (დანართი №II-086) III ნაწილის, №2 დანართის „სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების და ძირითადი საშუალებების ნაშთი“ გრაფები ,,სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ნაშთი წლის ბოლოს და ,,ძირითადი საშუალებები ნაშთი წლის ბოლოს გადასახადის გადამხდელების მიერ შესავსებად სავალდებულოა.

  აღნიშნულის გათვალისწინებით, 2023 წლის საანგარიშო პერიოდიდან ხსენებული გრაფების შევსების გარეშე შეიზღუდა მოგების გადასახადის მარტის თვის დეკლარაციის გადაგზავნა.

  იხ. დანართი N2


  მიღებულ იქნა ფინანსთა სამინისტროს საჯარო გადაწყვეტილებები

  12/6/2022 11:58:00 AM

  საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 46​1 მუხლის შესაბამისად და საგადასახადო ორგანოს მიერ გადასახადის გადამხდელთა დაბეგვრის არსებული პრაქტიკის ანალიზის საფუძველზე, მიღებულ იქნეს ფინასთა სამინისტროს შემდეგი შინაარსის საჯარო გადაწყვეტილებები:

  2022 წლის 28 ნოემბრის №387 საჯარო გადაწყვეტილება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 172-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „უ“ ქვეპუნქტის გამოყენების თაობაზე,

  საჯარო გადაწყვეტილება განმარტავს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 172-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „უ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათის გამოყენების საკითხს, თუ ხორციელდება:

  ა) დაკლული ცხოველის მიწოდება;

  ბ) გამოშიგნული (ახალი), ცოცხალი, გაცივებული ან გაყინული თევზის მიწოდება;

  გ) იმპორტირებული ბიოლოგიური აქტივის ბიოლოგიური ტრანსფორმაციის შედეგად მიღებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მიწოდება;

  დ) სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შეფუთული/დაფასოებული სახით მიწოდება.

  2022 წლის 28 ნოემბრის №388 საჯარო გადაწყვეტილება მარცვლეულის იმპორტისას დაცლის პორტსა და დატვირთვის პორტში საქონლის წონებს შორის სხვაობის დაბეგვრის თაობაზე,

  საჯარო გადაწყვეტილება განსაზღვრავს მარცვლეულის საქართველოში CIF პირობით იმპორტისას, დაცლის პორტსა და დატვირთვის პორტში საქონლის წონებს შორის სხვაობის დაბეგვრის საკითხს.


  ცვლილება აქციზურ მარკებთან დაკავშირებით

  11/25/2022 12:23:00 PM

  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2022 წლის 16 ნოემბნრის №230 ბრძანებით  შეტანილ იქნა ცვლილება  „გადასახდების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკმებრის №996 ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში, კერძოდ, შეიცვალა აქციზური და არააქციზური საქონლის მარკის დიზაინი და ნომინალური ღირებულება.

  ასევე მიმდინარეობს შემოსავლების სამსახურის შერჩეული პირის ელექტრონული აღრიცხვის ახალ სისტემაზე გადასვლა,

  ახალ ელექტრონულ სისტემასთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად საკონტაქტო პირები:

  სისტემის გამოყენებასთან დაკავშირებულ საკითხზე შერჩეულ პირის ცხელი ხაზი - 500 505 555

  მომხმარებლის რეგისტრაციის, შეკვეთის დადასტურებისა და პროდუქტის SKU-ს დამატებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე - შემოსავლების სამსახური

  599 450525-სოფიკო მაისურაძე

  593 522159-ზურაბ ჟიჟიაშვილი

  577 05559-  დინარა კაკუშაძე


  2022 წლის 15 ნოემბერი ფიზიკურ პირთა ქონებაზე/მიწაზე და საწარმოს/ორგანიზაციის მიწაზე ქონების გადასახადის გადახდის სავადო თარიღია

  11/3/2022 3:51:00 PM

  შეგახსენებთ, რომ ფიზიკური პირი ქონებაზე/მიწაზე და საწარმო/ორგანიზაცია მიწაზე ქონების გადასახადს იხდის არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 15 ნოემბრისა.

  ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ იხილოთ

  ვიდეო-ინსტრუქცია:

  ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის 2022 წლის დეკლარაციის წარდგენა 

  გზამკვლევები:

  ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის გზამკვლევი  

  ვებგვერდის მეშვეობით ფიზიკური პირებისთვის საკუთარი შემოსავლებისა და ქონების შესახებ ინფორმაციის მოძიების გზამკვლევი 

  კითხვა-პასუხი 

  დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვწერეთ “RS ჩათი“-ში  ან დაგვიკავშირდ ნომერზე 2 299 299.


  შემუშავდა ვიდეო ინსტრუქცია დისტანციურად  მცირე ბიზნესის განცხადებების წარდგენასთან დაკავშირებით.

  10/18/2022 3:30:00 PM

  შემუშავდა ახალი ვიდეო ინსტრუქცია შემოსავლების სამსახურის ავტორიზებული გვერდიდან მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭების, საქმიანობის ცვლილების და სტატუსის გაუქმების განცხადებების წარდგენასთან დაკავშირებით, სადაც დეტალურად არის განხილული აღნიშნული განცხადებების წარდგენის ეტაპები.


  დამტკიცდა მეთოდური მითითება სავაჭრო ობიექტებში გამოვლენილი არასასურსათო საქონლის არაარსებითი დანაკარგების დანაკლისად განუხილველობის შესახებ

  10/17/2022 5:02:00 PM

  შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2022 წლის 13 ოქტომბრის N26094 ბრძანებით დამტკიცდა „სავაჭრო ობიექტებში გამოვლენილი არასასურსათო საქონლის არაარსებითი დანაკარგების დანაკლისად განუხილველობის შესახებ“  მეთოდური მითითება, რომელიც გამოიყენება 2022 წლის 1 იანვრიდან გამოვლენილი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების დანაკლისების მიმართ.

  წარმოდგენილი მეთოდური მითითების შესაბამისად, არაარსებითი დანაკარგი არის გადასახადის გადამხდელის სავაჭრო ობიექტებში მიმდინარე კალენდარული წლის განმავლობაში გამოვლენილი არასასურსათო საქონლის დანაკლისის ჯამი, რომლის საბაზრო ღირებულება (დღგ-ის გარეშე) არ აღემატება წინა კალენდარული წლის განმავლობაში გადასახადის გადამხდელის სავაჭრო ობიექტებიდან რეალიზებული, მათ შორის დანაკლისად დაბეგრილი, არასასურსათო საქონლის სარეალიზაციო ღირებულებათა (დღგ-ის გარეშე) ჯამის 0,5 % -ს.

  აღნიშნული მეთოდური მითითების მიზნებისთვის, არასასურსათო საქონელი არის ნებისმიერი პროდუქტი, გარდა:

   ა) სურსათი

  ბ) აქციზური საქონლი;

  გ) ღვინო;

  დ) მარკირებას/ნიშანდებას დაქვემდებარებული სასმელები;

  ე) ფარმაცევტული პროდუქტი ან/და საკვები დანამატები;

  ვ) ნებისმიერი საყოფაცხოვრებო ან/და სამშენებლო ან/და სხვა დანიშნულების:

  ვ.ა) ტექნიკა;

  ვ.ბ) მოწყობილობა;

  ვ.გ) ინვენტარი;

   ვ.დ) ავეჯი;

  ვ.ე) ტექსტილი.;

  ზ) ტანსაცმელი ან/და ფეხსაცმელი ან/და სხვა სამოსი და შესაბამისი აქსესუარები;

  თ) კოსმეტიკა ან/და პარფიუმერია.

  დანაკარგების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე


  შემუშავდა ვიდეო ინსტრუქცია დისტანციურად  მიკრო ბიზნესის განცხადებების წარდგენასთან დაკავშირებით.

  10/12/2022 5:32:00 PM

  შემუშავდა ახალი ვიდეო ინსტრუქცია შემოსავლების სამსახურის ავტორიზებული გვერდიდან მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭების, საქმიანობის ცვლილების და სტატუსის გაუქმების განცხადებების წარდგენასთან დაკავშირებით, სადაც დეტალურად არის განხილული აღნიშნული განცხადებების წარდგენის ეტაპები.

  https://www.youtube.com/watch?v=pg4t8MyJUSQ


  2022 წლის 1 ნოემბერი ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის სავადო თარიღია

  10/11/2022 11:37:00 AM

  „ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის“ წარდგენის სავადო თარიღია მიმდინარე წლის 1 ნოემბერი. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, თუ თქვენი და თქვენი ოჯახის წევრების შემოსავალი გასული 2021 წლის მიხედვით აღემატებოდა 40 000 ლარს და თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრები საქართველოს ტერიტორიაზე ფლობთ  დასაბეგრ ქონებას, ან შემოსავლის ოდენობის მიუხედავად  თქვენ ან თქვენს ოჯახის წევრ(ებ)ს გაქვთ დასაბეგრი მიწა, წარმოგეშვებათ ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულება.

  აქვე შეგახსენებთ, რომ ფიზიკური პირი ქონებაზე და მიწაზე ქონების გადასახადს იხდის არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 15 ნოემბრისა.

  ვიდეო ინსტრუქციები:

 • ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის 2022 წლის დეკლარაციის წარდგენა
 • გზამკვლევები:

 • ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის გზამკვლევი 
 • ვებგვერდის მეშვეობით ფიზიკური პირებისთვის საკუთარი შემოსავლებისა და ქონების შესახებ ინფორმაციის მოძიების გზამკვლევი
 • კითხვა-პასუხი 

  დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვწერეთ “RS ჩათი“-ში  ან დაგვიკავშირდეთ ნომერზე 2 299 299  ცვლილება საქართველოს საგადასახადო კოდექსში

  10/7/2022 2:41:00 PM

  საქართველოს საგადასახადო კოდექსში მიმდინარე წლის სექტემბრის თვეში შეტანილ იქნა ცვლილება, კერძოდ დაემატება 71 მუხლი, რომლის თანახმად საგადახდო მომსახურების პროვაიდერთან გახსნილი საგადახდო ანგარიშის მიმართ ვრცელდება საბანკო დაწესებულებისთვის საბანკო ანგარიშის მიმართ საქართველოს საგადასახადო კოდექსით  განსაზღვრული შესაბამისი დებულებები თუ მან ელექტრონული ფულის სქემაში იურიდიული პირი, აგრეთვე საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებული ინდივიდუალური მეწარმე და იურიდიული პირის სტატუსის არმქონე სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნი ჩართო როგორც გადამხდელი.

  საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის მიერ შესაბამისი ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში  გავრცელდება საგადასახადო კოდექსის 283-ე მუხლით (ბანკის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა) განსაზღვრული პასუხისმგებლობა.

  აღნიშნული ცვლილება განპირობებულია „ საგადახდო სისტემისა და საგადასახდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონში 09.09.2022 წელს განხორციელებული ცვლილებით.

   ცვლილება ძალაში შედის 2022 წლის 1 ნოემბრიდან.  გადასახადის გადამხდელები, რომელთა დავალიანებაც შეადგენს 25 000 ლარს(აღიარებული საგადასახადო დავალიანება), სავალდებულო წესით გადავლენ ელექტრონული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების გამოწერის სპეციალურ წესზე

  9/20/2022 1:41:00 PM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ  გადასახადის გადამხდელები, რომელთა დავალიანებაც შეადგენს 25 000 ლარს (აღიარებული საგადასახადო დავალიანება), მიმდინარე წლის 20 სექტემბრიდან, სავალდებულო წესით გადავლენ ელექტრონული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების გამოწერის სპეციალურ წესზე. აღნიშნული ცვლილება  შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2022 წლის 16 თებერვლის  №3751 ბრძანებაში განხორციელდა.

  ელექტრონული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების გამოწერის სპეციალური წესი გულისხმობს, რომ აღნიშნული წესით მოსარგებლე პირების მიერ გამოწერილი ელექტრონული ანგარიშ-ფაქტურების საფუძველზე,  დღგ-ის ჩათვლა განხორციელდება, იმ შემთხვევაში, თუ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერის შემდეგ, შესაბამისი დღგ-ის ოდენობით თანხა გადახდილია  ბიუჯეტში მიმწოდებლის (გამყიდველის) მიერ ან მიმღების (მყიდველის)  მიერ მიმწოდებლის (გამყიდველის) სახელით.

  აღნიშნული ცვლილების შესახებ ინფორმაცია, გადასახადის გადამხდელებს, სავალდებულოდ  გასაცნობი შეტყობინების სახით, უკვე გაეგზავნათ ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდზე. 

  დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე


  გადასახადის გადამხდელთა სიდიდის შესაბამისი კატეგორიის თაობაზე

  9/14/2022 11:47:00 AM

  შემოსავლების სამსახურის სერვისების განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში, გადასახადის გადამხდელებს უკვე აქვთ შესაძლებლობა ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდზე იხილონ ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელთა სიდიდის კატეგორიის თაობაზე. აღნიშნულთან დაკავშირებით დამატებით გაცნობებთ, რომ „გადასახდების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით  დამტკიცებული  ინსტრუქციის 61 მუხლის მიხედვით, გადასახადის გადამხდელს საგადასახადო ორგანოს მიერ განესაზღვრება სიდიდის შესაბამისი კატეგორია, რომელიც შეიძლება იყოს მცირე, საშუალო ან მსხვილი, რომელთა განსაზღვრის, გაუქმებისა და აღრიცხვის წესს ადგენს შემოსავლების სამსახურის უფროსი.

  დეტალური ინფორმაციის სანახავად გადადით შემდეგ ბმულებზე:

 • შემოსალების სამსახურის უფროსის 20.09.2021 წლის № 29355 ბრძანებ
 • „გადასახადის გადამხდელისთვის სიდიდის შესაბამისი კატეგორიის განსაზღვრის, გაუქმებისა და აღრიცხვის წესის შესახებ“ შიდა ინსტრუქცი


 • 19 სექტემბრიდან - ახალი „ელექტრონული გაფორმების ეკონომიკური ზონა „eGez“

  9/12/2022 5:09:00 PM

  შეგახსენებთ, რომ „ელექტრონული გაფორმების ეკონომიკური ზონა „eGez“ ფუნქციონირებას იწყებს 2022 წლის 19 სექტემბრიდან.  „eGez“ უზრუნველყოფს შემოსავლების სამსახურის ოფიციალური ვებგვერდის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან წარდგენილი განცხადებისა და დოკუმენტების საფუძველზე საქონლის (თავისუფალ ზონაში შესატანი ან თავისუფალი ზონიდან გასატანი საქონლის გარდა) დეკლარირების მომსახურების გაწევასა და მასთან დაკავშირებული საბაჟო ფორმალობების განხორციელებას.

  გაითვალისწინეთ, რომ აღნიშნულთან ერთად, მიმდინარე წლის 19 სექტემბრიდან, იზღუდება (აღარ განხორციელდება) წინასწარი დეკლარირების მიზნით საბაჟო პროცედურის (გარდა თავისუფალი ზონის პროცედურისა) განსაზღვრისათვის დოკუმენტების მატერიალური ფორმით მიღება (გაფორმების ორგანოში ვიზიტით). წინასწარი დეკლარირება, საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოსატან და საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გასატან საქონელზე,  საბაჟო ორგანოს მიერ განხორციელდება მხოლოდ ელექტრონული მომართვით, შემოსავლების სამსახურის ოფიციალური ვებგვერდის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის მეშვეობით განცხადების წარმოდგენის საფუძველზე.

  დამატებით იხილეთ:

  დისტანციურად განცხადების წარმოდგენის ვიდეო ინსტრუქცია 

  მოხმარების სახელმძღვანელო:

 • ელექტრონულად გამოგზავნილი დოკუმენტების საფუძველზე დეკლარაციის შევსების მოთხოვნა
 • წინასწარი დეკლარირება იმპორტი

 • შემუშავდა ვიდეო ინსტრუქცია დისტანციურად განცხადების წარდგენასთან დაკავშირებით

  9/7/2022 12:03:00 PM

  შემუშავდა ახალი ვიდეო ინსტრუქცია შემოსავლების სამსახურის ავტორიზებული გვერდიდან დისტანციურად განცხადების წარდგენასთან დაკავშირებით, სადაც დეტალურად არის განხილული ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან განცხადების წარდგენის ეტაპები.


  ცვლილება პლასტიკისა და ბიოდეგრადირებადი პარკების რეგულირების წესის ტექნიკურ რეგლამენტში

  8/26/2022 10:51:00 AM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ „ტექნიკური რეგლამენტის − პლასტიკისა და ბიოდეგრადირებადი პარკების რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14 სექტემბრის №472 დადგენილებაში შევიდა ცვლილება.

  აღნიშნული ცვლილების მიხედვით, დადგენილებაში დამატებული იქნა, შეფუთვისათვის განკუთვნილი პლასტიკის პარკის და ნარჩენებისთვის (ნაგვისთვის) განკუთვნილი პლასტიკის პარკის განმარტებები.

  კერძოდ:

 • შეფუთვისათვის განკუთვნილი პლასტიკის პარკი − ნებისმიერი ზომისა და სისქის პლასტიკის პარკი, ხელსაკიდის გარეშე, რომელიც აკმაყოფილებს დადგენილებით განსაზღვრული ნიშანდების მოთხოვნებს. აღნიშნული ცვლილება ძალაში შედის 2022 წლის 1 სექტემბრიდან.
 • მუნიციპალური ნარჩენებისთვის (ნაგვისთვის) განკუთვნილი პლასტიკის პარკი − ნებისმიერი ზომისა და სისქის პლასტიკის პარკი, ხელსაკიდის გარეშე, თასმით ან უთასმოდ, რომელიც აკმაყოფილებ დადგენილებით განსაზღვრული ნიშანდების მოთხოვნებს. აღნიშნული ცვლილება ძალაში შედის 2023 წლის 1 ივნისიდან.
 • აღსანიშნავია, რომ  ცვლილება ასევე განხორციელდა დადგენილებით განსაზღვრული პარკების ნიშანდების წესში, კერძოდ:

  2022 წლის 1 სექტემბრიდან, შეფუთვისათვის განკუთვნილი პლასტიკის პარკის იმპორტისას, პარკის მწარმოებლის, პარკის სისქისა და შემადგენლობის მითითებასთან ერთად დატანილი უნდა იყოს - საქონლის ან პროდუქტის დასახელება, რის შესაფუთადაც არის განკუთვნილი პარკი ან/და შესაბამისი საქონლის ან პროდუქტის სასაქონლო ნიშანი, ასევე შეფუთვისათვის განკუთვნილი პლასტიკის პარკის დამკვეთი (საიდენტიფიკაციო კოდის მითითებით). ცვლილებით, ასევე დაზუსტდა პარკის ზომები და მათი გაზომვის მეთოდი. კერძოდ, პარკის ზომებს 45X70 სანტიმეტრის ნაცვლად მიეთითება არანაკლებ 45X100 სმ და მისი გაზომვა ჩასაკეცი პარკის შემთხვევაში მოხდება ჩაკეცილ მდგომარეობაში.

  ხოლო, 2023 წლის 1 ივნისიდან, ნარჩენებისთვის (ნაგვისთვის) განკუთვნილ პლასტიკის პარკის იმპორტისას პარკზე დატანილი პარკის მწარმოებლის, პარკის სისქისა და შემადგენლობის მითითებასთან ერთად ქართულ ენაზე დატანილი უნდა იყოს წარწერა - ნარჩენებისთვის.

  აღნიშნული ცვლილებების შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე:


  ტენდერი შემოსავლების სამსახურისთვის CRS-ის მიზნებისთვის ინფორმაციის გაცვლის პლატფორმის ტექნიკური დავალების მომზადებაზე

  8/23/2022 11:32:00 AM

  გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მიერ გამოცხადებულია ტენდერი, შემოსავლების სამსახურისთვის ანგარიშგების საერთო სტანდარტის (CRS) ფარგლებში, ინფორმაციის გაცვლის პლატფორმის ტექნიკური სპეციფიკაციის და განხორციელების გეგმის შემუშავების მიზნებისათვის.

  ტენდერში მონაწილეობა შეუძლია საქართველოში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ კერძო პირს ან კომპანიას, რომელსაც აღნიშნულ სფეროში მუშაობის გამოცდილება გააჩნია.

  დაინტერესების შემთხვევაში, შეთავაზება შეგიძლიათ გაგზავნოთ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით შემდეგ მისამართზე: ge_quotation@giz.de. შეთავაზების მიღების ბოლო ვადა გახლავთ 01.09.2022 23:59 საათი.

  შეგახსენებთ, რომ ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური აქტიურად მუშაობს ფინანსური ანგარიშების შესახებ ინფორმაციის ავტომატური გაცვლის სტანდარტის დანერგვაზე (AEOI/CRS) და გამოცხადებული ტენდერიც სწორედ ამ პროექტის ნაწილს წარმოადგენს.

  დეტალური ინფორმაცია მოთხოვნებისა და პირობების შესახებ, შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულებზე: ბმული 1 , ბმული 2.


  text