საიტის მოხმარების ინსტრუქცია
ცხელი ხაზი: 2 299 299
ვერსია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
A
A

„სალაროში ნაღდი ფულის შესახებ“ მეთოდური მითითების დამტკიცების თაობაზე

1/12/2022 12:07:27 PM

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2019 წლის 8 ივლისის №22708 ბრძანებას „ცალკეულ შემთხვევებში პირის საგადასახადო ვალდებულებების განსაზღვრის მიზნით მეთოდური მითითებების დამტკიცების თაობაზე“, 2021 წლის 30 დეკემბერს განხორციელებული ცვლილებით დაემატა მეთოდური მითითება „სალაროში ნაღდი ფულის შესახებ“ - დანართი 9.

დეტალური ინფორმაციის სანახავად გადადით ბმულზე


ერთიანი საგადასახადო და საბაჟო მეთოდოლოგიური ბაზის საინფორმაციო-საძიებო პლატფორმის ტექნიკური უზრუნველყოფისთვის EBRD-ის მიერ გამოცხადებულია ტენდერი

1/11/2022 5:00:00 PM

ერთიანი საგადასახადო და საბაჟო მეთოდოლოგიური ბაზის საინფორმაციო-საძიებო პლატფორმის ტექნიკური უზრუნველყოფისთვის EBRD-ის მიერ გამოცხადებულია ტენდერი:https://www.ebrd.com/procurement/corporate-procurement.html

შემოსავლების სამსახურში შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ეკონომიკური მმართველობის პროგრამისა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მხარდაჭერით მიმდინარეობს „ერთიანი საგადასახადო და საბაჟო მეთოდოლოგიური ბაზის შექმნის“ პროექტი, რომელიც გულისხმობს ერთიან მიდგომებზე დაფუძნებული ელექტრონული საინფორმაციო ბაზის (საინფორმაცია-საძიებო ონლაინ პლატფორმას) შექმნას, სადაც განთავსებული ინფორმაცია განკუთვნილი იქნება შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებისთვის, მისი რელევანტური ნაწილი კი გადამხდელთათვის, აგრეთვე სხვა დაინტერესებულ პირთათვის.

 ერთიან მეთოდოლოგიურ ბაზაში სისტემატიზებული ფორმით განთავსდება და მუდმივად განახლდება სხვადასხვა სახის ინფორმაცია, მათ შორის:

 • საკანონმდებლო აქტები, საერთაშორისო ხელშეკრულებები, ფინანსთა მინისტრის ბრძანებები, შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანებები, მთავრობის დადგენილებები და ა.შ.;
 • შიდა მარეგულირებელი ინსტრუქციები და მეთოდური მითითებები, წინასწარი გადაწყვეტილებები, პროცედურული სახელმძღვანელოები, სიტუაციური სახელმძღვანელოები და ა.შ.;
 • დავის განმხილველი ორგანოების გადაწყვეტილებები;
 • კონკრეტულ თემაზე მომზადებული გზამკვლევები და კითხვა-პასუხები;
 • ერთიანი მეთოდოლოგიური ბაზის საინფორმაციო-საძიებო პლატფორმის ტექნიკური უზრუნველყოფა ხორციელდება ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD)-ის მხარდაჭერით.  

  EBRD-ს გამოცხადებული აქვს ტენდერი  ექსპერტების გუნდის შესარჩევად, რომელიც განახორციელებს საინფორმაციო-საძიებო პლატფორმის ტექნიკურ შექმნას.

   პროექტის ბიუჯეტია 270 000 ევრო.

   ტენდერში მონაწილეობის მსურველები გთხოვთ, დარეგისტრირდეთ მიმწოდებლის სტატუსით შემდეგ ბმულზე:

  https://eu.smart.gep.com/Nexus/Registration/PartnerRegistration?dd=YnBjPTcwMDIxODY5JnNwYz0wJmZjPTE1&oloc=102

   საიტზე უკვე დარეგისტრირებულ მონაწილეებს შეუძლიათ იხილონ ინფორმაცია ტენდერის შესახებ EBRD-ის ვებ-საიტზე

  https://www.ebrd.com/procurement/corporate-procurement.html.

  ტენდერის შესახებ ინფორმაცია ინგლისურ ენაზე შეგიძლიათ იხილოთ თანდართული ფაილში.

  შემოსავლების სამსახური გისურვებთ წარმატებებს


  დღგ-ის ციფრული მომსახურების პორტალი

  12/30/2021 11:10:27 AM

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად, თუ თქვენ არ ხართ დაფუძნებული, ან ჩვეულებრივ არ ცხოვრობთ საქართველოში ან/და არ გაგაჩნიათ საქართველოში ფიქსირებული დაწესებულება და საქართველოს ტერიტორიაზე ახორციელებთ ციფრული მომსახურების მიწოდებას, დღგ-ის გამოანგარიშების და გადახდის ვალდებულება საქართველოს ბიუჯეტში, წარმოგეშვებათ 2021 წლის 1 ოქტომბრიდან ნაცვლად 2021 წლის 1 ივლისისა.

  საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 1652 მე-2 ნაწილის ე) ქვეპუნქტის და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის №996 ბრძანებით დამტკიცებული „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ ინსტრუქციის 471 მუხლის მიხედვით თქვენ მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე არადასაბეგრ ფიზიკურ პირზე გაწეული ციფრული მომსახურებით მიღებული შემოსავალი ექვემდებარება დღგ-ის 18%-ით დაბეგვრას საქართველოში დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გარეშე.

  დღგ-ის ანგარიშგებისა და გადახდის მიზნით, უნდა დარეგისტრირდეთ შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე განთავსებულ პორტალზე VAT Portal on Digital Services ”.

  საგადასახადო ვალდებულების შესრულების პროცედურასთან დაკავშირებით, გაითვალისწინეთ შემდეგი:

 • დღგ-ის გამოანგარიშებისა და გადახდის ვალდებულება წარმოიშვა 2021 წლის 1 ოქტომბრიდან მიწოდებულ ციფრულ მომსახურებებზე და საანგარიშო პერიოდია კვარტალი;
 • შემოსავლების სამსახურს, საგადასახადო დეკლარაცია უნდა წარედგინოს არაუგვიანეს საანგარიშო პერიოდის (კვარტლის) მომდევნო თვის 20 რიცხვისა;
 • გადასახადის გადახდა უნდა განხორციელდეს არაუგვიანეს საანგარიშო პერიოდის (კვარტლის) მომდენო თვის ბოლო დღისა;
 • ციფრული მომსახურების გაწევაში იგულისხმება, ტელესაკომუნიკაციო მომსახურება, ელექტრონულად გაწეული მომსახურება, რადიო ან ტელესამაუწყებლო მომსახურება.
 • გადასახადის გადახდა შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც ეროვნულ ასევე უცხოურ ვალუტაში, კერძოდ, ლარში, დოლარში ან ევროში, რომლის არჩევაც ხდება დღგ-ის პორტალზე რეგისტრაციის დრო.
 • დღგ-ის განაკვეთი 18%.
 • შეგახსენებთ, რომ 2021 წლის პირველი საანგარიშო პერიოდია IV კვარტალი (1 ოქტომბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით). საგადასახადო დეკლარაციის წარდგენის ბოლო ვადაა არაუგვიანეს 2022 წლის 20 იანვარი, ხოლო  დღგ-ის თანხის გადახდა უნდა განხორციელდეს არაუგვიანეს  2022 წლის 31 იანვრისა (საგადასახადო ვალდებულების შესრულების თარიღად ითვლება გადახდილი თანხის სახაზინო სამსახურის შესაბამის ანგარიშზე ასახვის თარიღი).

  დეტალური ინფორმაცია და ვიდეო ინსტრუქცია საქართველოში საგადასახადო ვალდებულების შესრულების პროცედურებთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ იხილოთ,  შემოსავლების სამსახურის დღგ-ის ციფრული მომსახურების ოფიციალურ ვებპორტალზე https://nr.rs.ge/home.


  უქმე დღეებთან დაკავშირებით ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის განცხადება

  12/29/2021 12:00:00 AM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 24 დეკემბრის N608 დადგენილების გათვალისწინებით, 2022 წლის 3 იანვრიდან  6 იანვრის ჩათვლით დღეებში და 8 – 9 იანვარს გაფორმების ეკონომიკური ზონები, საბაჟო გამშვები პუნქტები, ასევე, გაფორმების განყოფილებები და საბაჟო ღირებულებისა და საქონლის კლასიფიკაციის სამმართველო, ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებენ  საქმიანობას. 

  სამუშაო დროს გაწეული მომსახურებისთვის, საქართველოს მთავრობის N96-ე დადგენილებით განსაზღვრული ტარიფების გაორმაგება არ მოხდება. 

  2022 წლის 1 იანვრიდან 9 იანვრის ჩათვლით პერიოდში არ იმუშავებენ ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მომსახურების დეპარტამენტის სერვისცენტრები. 

  გთხოვთ, აღნიშნული გაითვალისწინოთ სერვისებით (მ.შ. ელექტრონული) სარგებლობისას.

  ამასთან, 2022 წლის 3 იანვრიდან  6 იანვრის ჩათვლით, სასურველი ინფორმაციის მისაღებად, 09:00 საათიდან - 18:00 საათამდე, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრს - 2 299 299 ან ისარგებლოთ RS ჩათის მეშვეობით ან მოგვწეროთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე info@rs.ge.


  ცვლილება გზათსარგებლობის საფასურის გადახდის პროცედურაში

  12/29/2021 12:00:00 AM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 30 დეკემბრიდან, ძალაში შედის „გზათსარგებლობის საფასურის ოდენობისა და მის გადახდასთან დაკავშირებული პროცედურებისა და პირობების განსაზღვრის თაობაზე“, საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 ივლისის №213 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 29 ნოემბრის №561 დადგენილება. 

  აღნიშნული ცვლილების მიხედვით, საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საბაჟო კონტროლის/ზედამხედველობის ქვეშ ტრანზიტულად გადაადგილებული ან საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან რეექსპორტით გასატანი (გარდა შიდა გადამუშავების ან დროებით შემოტანის პროცედურაში მოქცეული საქონლის რეექსპორტისა, ან როდესაც დადგინდა, რომ თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვებულ საქონელს აქვს დეფექტი ან მისი რაოდენობა, ხარისხი, შეფუთვა ან აღწერილობა არ შეესაბამება საგარეო-ეკონომიკური გარიგების პირობებს და ამის გამო იგი მომწოდებელს ან მის მიერ მითითებულ სხვა პირს უბრუნდება) ტვირთის გადაზიდვისას, სეს ესნ-ის 8701 (ტრაქტორები და უნაგირა საწევარები) ან 8704 (ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები ტვირთების გადასაზიდად (გარდა მიკროავტობუსებისა)) სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მფლობელი/მძღოლი ვალდებულია, საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან საზღვაო გზით გასატანი ტვირთის საერთაშორისო მიმოსვლისთვის გახსნილი საზღვაო ნავსადგურიდან 10 კილომეტრის რადიუსში განლაგებულ საბაჟო კონტროლის ზონაში გადმოტვირთვისას ან საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან საჰაერო გზით გასატანი ტვირთის საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტის მომიჯნავედ განლაგებული საბაჟო საწყობის ტერიტორიაზე გადმოტვირთვისას, გზათსარგებლობის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საგადახდო დავალება, რომლის შესახებ ელექტრონული ინფორმაციაც წარდგენილია შემოსავლების სამსახურში, გზათსარგებლობის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი ან გზათსარგებლობის საფასურის ბარათი) წარადგინოს შესაბამის საბაჟო საწყობში, ხოლო საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან საზღვაო გზით გასატანი ტვირთის საერთაშორისო მიმოსვლისთვის გახსნილ საზღვაო ნავსადგურში განსაზღვრულ ტერიტორიაზე გადმოტვირთვისას ან საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან საჰაერო გზით გასატანი ტვირთის საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტის ტერიტორიაზე ან მის მომიჯნავედ განლაგებული საბაჟო კონტროლის ზონის (გარდა საბაჟო საწყობისა) ტერიტორიაზე გადმოტვირთვისას – შესაბამის საბაჟო გამშვებ პუნქტში.

  აღნიშნული ცვლილებების შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე:  https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5294973?publication=0 


  1 დეკემბრიდან, აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების, იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, საქართველოს ბაზარზე განთავსება ვერ განხორციელდება

  11/30/2021 1:30:00 PM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ ,,აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის №84 დადგენილების მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით, 2021 წლის 1 დეკემბრიდან,  იმპორტის გზით, აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების საქართველოს ბაზარზე განთავსებისთვის იმპორტიორი ვალდებულია, შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის საშუალებით, შემოსავლების სამსახურსა და ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს „მანქანა-დანადგარის იმპორტის წინასწარი შეტყობინება.“

  წინასწარი შეტყობინების ფორმა, მისი შევსებისა და დადასტურების წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით.

  შესაბამისად, 2021 წლის 1 დეკემბრიდან, დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის მოქმედების სფეროში შემავალი პროდუქტების იმპორტის გზით საქართველოს ბაზარზე განთავსება, იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე  ვერ განხორციელდება.

  აღნიშნული ცვლილების შესახებ, 2500-მდე გადასახადის გადამხდელს შეტყობინება უკვე გაეგზავნა.

  დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, დაუკავშირდით ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 1483, ან ელექტრონულ ფოსტაზე: info@msa.gov.ge


  1 დეკემბრიდან, იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, მანქანა-დანადგარის საქართველოს ბაზარზე განთავსება ვერ განხორციელდება

  11/30/2021 1:28:00 PM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ „მანქანა-დანადგარების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის №85 დადგენილების მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით, 2021 წლის 1 დეკემბრიდან,  იმპორტის გზით მანქანა-დანადგარის საქართველოს ბაზარზე განთავსებისათვის იმპორტიორი ვალდებულია, შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის საშუალებით, შემოსავლების სამსახურსა და ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს „მანქანა-დანადგარის იმპორტის წინასწარი შეტყობინება.“

  შეტყობინების ფორმა, შევსებისა და დადასტურების წესი განისაზღვრება - საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით.

  შესაბამისად, 1 დეკემბრიდან იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, რეგლამენტის რეგულირების სფეროში არსებული პროდუქტების საქართველოს ბაზარზე განთავსება  ვერ განხორციელდება.   

  აღნიშნული დადგენილების შესახებ, 3800-მდე გადასახადის გადამხდელს შეტყობინება უკვე გაეგზავნა.              

  დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, დაუკავშირდით ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 1483 ან ელექტრონულ ფოსტაზე: info@msa.gov.ge


  1 დეკემბრიდან, იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების საქართველოს ბაზარზე განთავსება ვერ განხორციელდება

  11/30/2021 1:27:00 PM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ „ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის №82 დადგენილების მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, 2021 წლის 1 დეკემბრიდან,  იმპორტის გზით ინდივიდუალური დაცვის საშუალების საქართველოს ბაზარზე განთავსებისათვის იმპორტიორი ვალდებულია, შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის საშუალებით შემოსავლების სამსახურსა და ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს „ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების იმპორტის წინასწარი შეტყობინება.“

  შეტყობინების ფორმა, შევსებისა და დადასტურების წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით. 

  შესაბამისად, 1 დეკემბრიდან იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, რეგლამენტის რეგულირების სფეროში არსებული პროდუქტების საქართველოს ბაზარზე განთავსება  ვერ განხორციელდება. 

  აღნიშნულ დადგენილებასთან დაკავშირებით, 3500-მდე გადასახადის გადამხდელს შეტყობინება უკვე გაეგზავნა.

  დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, დაუკავშირდით ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 1483 ან ელექტრონულ ფოსტაზე: info@msa.gov.ge


  მეთოდური მითითება დამატებული ღირებულების გადასახადის შესახებ

  11/30/2021 12:01:00 PM

  დამატებული ღირებულების გადასახადის შესახებ მეთოდური მითითების დამტკიცების თაობაზე“  შემოსავლების სამსახურის უფროსის N7536 ბრძანებაში 2021 წლის 15 ნოემბერს  განხორციელებული ცვლილებით მეთოდურ მითითებას დაემატა დანართი N9- საქონლის მიწოდება, ასევე დარედაქტირდ დანართი №5-ისდღგ-ის ჩათვლამაგალითი №4, მაგალითი №5, მაგალითი №6, ხოლო  დანართ№6-ს „მომსახურების გაწევის ადგილი“ დაემატ მე-4 ნაწილი - „ღონისძიებაზე დასწრებასთან დაკავშირებული მომსახურების გაწევა.

  მიმდინარე მდგომარეობით  მეთოდური მითითება არეგულირებს  შემდეგ მნიშვნელოვან საკითხებს:

  დანართი N1 - „დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაცია/რეგისტრაციის გაუქმება;

  დანართი N2 - „ოპერაციები, რომლებიც არ განიხილება საქონლის მიწოდებად ან მომსახურების გაწევად“;

  დანართი N3 - „ვაუჩერის მეშვეობით განხორციელებული ოპერაციები“; 

  დანართი N4 - „დასაბეგრი პირები“;

  დანართი N5 - „დღგ-ის ჩათვლა“;

  დანართი N6-მომსახურების გაწევის ადგილი;

  დანართი N7-სპეციალური სქემები“; 

  დანართი N8-მომსახურების გაწევა; 

  დანართი N9-,,საქონლის მიწოდება“.


  აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების იმპორტის გზით საქართველოს ბაზარზე განთავსებისათვის, წინასწარი შეტყობინების წარდგენის ვალდებულება 1 დეკემბრიდან ამოქმედდება

  11/29/2021 4:54:00 PM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ „აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის №84 დადგენილებაში განხორციელებული ცვლილების თანახმად, ამავე დადგენილების ძირითადი ნაწილი 2021 წლის 1 ივლისის ნაცვლად, ამოქმედდება 2021 წლის 1 დეკემბრიდან.

  მათ შორის, 1 დეკემბრიდან ამოქმედდება დადგენილების მე-6 მუხლით იმპორტიორისათვის განსაზღვრული ვალდებულება, რომ აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობის იმპორტის გზით საქართველოს ბაზარზე განთავსებისათვის, შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის საშუალებით, შემოსავლების სამსახურსა და ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს „აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობის იმპორტის წინასწარი შეტყობინება“.

  წინასწარი შეტყობინების ფორმა, მისი შევსებისა და დადასტურების წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით. 

  შესაბამისად, 2021 წლის 1 დეკემბრიდან, დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის მოქმედების სფეროში შემავალი პროდუქტების იმპორტის გზით საქართველოს ბაზარზე განთავსება, იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე  ვერ განხორციელდება. 

  აღნიშნული ცვლილების შესახებ, 2500-მდე გადასახადის გადამხდელს შეტყობინება უკვე გაეგზავნა.

  დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, დაუკავშირდით ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 1483, ან ელექტრონულ ფოსტაზე: info@msa.gov.ge


  „კრედიტორული დავალიანების შესახებ“ მეთოდური მითითების დამტკიცების თაობაზე

  11/25/2021 12:00:00 AM

  შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2019 წლის 8 ივლისის №22708 ბრძანებას „ცალკეულ შემთხვევებში პირის საგადასახადო ვალდებულებების განსაზღვრის მიზნით მეთოდური მითითებების დამტკიცების თაობაზე“, მიმდინარე წლის 12 ნოემბერს განხორციელებული ცვლილებით, დაემატა მეთოდური მითითება „კრედიტორული დავალიანების შესახებ“ - დანართი №8.

  დეტალური ინფორმაციის სანახავად გადადით ბმულზე


  2021 წლის 15 ნოემბერი ფიზიკურ პირთა ქონებაზე/მიწაზე და საწარმო/ორგანიზაციის მიწაზე ქონების გადასახადის გადახდის სავადო თარიღია

  11/12/2021 9:57:00 PM

  შეგახსენებთ, რომ ფიზიკური პირი ქონებაზე/მიწაზე და საწარმო/ორგანიზაცია მიწაზე ქონების გადასახადს იხდის არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 15 ნოემბრისა.

  ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ იხილოთ

   ვიდეო-ინსტრუქციები:

 • ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის 2021 წლის დეკლარაციის წარდგენა
 • ქონების გადასახადის დეკლარაციის შევსება 
 • გზამკვლევები:

 • ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის გზამკვლევი  
 • ვებგვერდის მეშვეობით ფიზიკური პირებისთვის საკუთარი შემოსავლებისა და ქონების შესახებ ინფორმაციის მოძიების გზამკვლევი
 •  კითხვა-პასუხი 

  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ ისარგებლოთ შემოსავლების სამსახურის ახალი სერვისით “RS ჩათი“  ან დაუკავშირდეთ საინფორმაციო სატელეფონო ცენტრს  2 299 299.


  ცალკეულ შემთხვევებში მომსახურების გაწევის ადგილზე დაინტერესებული პირისთვის მომსახურების გაწევის შეზღუდვის შესახებ

  11/3/2021 12:00:00 AM

  შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 წლის 25 ოქტომბრის  N 33619 ბრძანებით ცალკეულ შემთხვევებში მომსახურების გაწევის ადგილზე დაინტერესებული პირისთვის მომსახურების გაწევის შეზღუდვის შესახებ” მიმდინარე წლის 15 ნოემბრიდან იზღუდება შემოსავლების სამსახურის სერვისცენტრში ვიზიტით დაინტერესებული პირებისათვის შემდეგი განცხადებების რეგისტრაცია:

 • მოსარგებლედ რეგისტრაცია ან ვადის გაგრძელება-ნავთობპროდუქტების რეალიზატორებისათვის;
 • ცნობა დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის შესახებ (ავტომატური +); 
 • საგადასახადო დავალიანების შესახებ ცნობის გაცემის თაობაზე (ავტომატური +);
 • მესამე პირზე საგადასახადო დავალიანების შესახებ ცნობის გაცემის თაობაზე (ავტო +);
 • საბანკო ანგარიშების შესახებ ცნობის გაცემის თაობაზე (ავტომატური +);
 • ზედმეტად გადახდილი გადასახადის ან/და სანქციის თანხის დაბრუნების შესახებ (გარდა ფიზიკური პირებისა);
 • გადახდის წყაროდან მიღებულ შემოსავლებზე შეღავათის გამოყენების უფლების შესახებ (დაქირავებული პირის მომართვის შემთხვევაში);
 • გადახდის წყაროდან მიღებულ შემოსავლებზე შეღავათის გამოყენების უფლების შესახებ (დამქირავებლის მომართვის შემთხვევაში ).
 • შეზღუდვა გავრცელდება იმ პირებზე, რომელთაც აღნიშნული მომსახურებების მიღების შესაძლებელობა აქვთ დისტანციურად, ელექტრონული ფორმით (ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან). შესაბამისად, თუ პირს აქვს ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდი, მას აღნიშნული სერვისებით სარგებლობა შეუძლია მხოლოდ ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის გამოყენებით.

  აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მთავრობის N 96 დადგენილებაში მიმდინარე წლის 25 აგვისტოს განხორცილებული ცვლილებით,  ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან მომართვის შემთხვევაში პირი გათავისუფლდა მომსახურების საფასურის გადახდისგან შემდეგი განცხადებების რეგისტრაციის შემთხვევაში:

 • საგადასახადო დავალიანების შესახებ ცნობის გაცემის თაობაზე (ავტომატური +);
 • მესამე პირზე საგადასახადო დავალიანების შესახებ ცნობის გაცემის თაობაზე (ავტო +);
 • საბანკო ანგარიშების შესახებ ცნობის გაცემის თაობაზე (ავტომატური +); 
 • გადახდის წყაროდან მიღებულ შემოსავლებზე შეღავათის გამოყენების უფლების შესახებ (დაქირავებული პირის მომართვის შემთხვევაში). 
 • ხოლო, ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან რეგისტრაციის შემთხვევაში განახევრდა საფასური:

 • მოსარგებლედ რეგისტრაცია ან ვადის გაგრძელება-ნავთობპროდუქტების რეალიზატორებისათვის.
 • შესაბამისად, ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან პირს შესაძლებლობა აქვს   აღნიშნული სერვისებით ისარგებლოს უფასოდ ან განახევრებული საფასურით.

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური მოგმართავთ თხოვნით, საქართველოში კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, ასევე, ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების გათვალისწინებით, მაქსიმალურად გამოიყენოთ ელექტრონული და დისტანციური მომსახურებები.


  შეთანხება „საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის „სარფი-სარფ“ და „კარწახი-ჩილდირ/აკტაშ“ და „ახალციხე-პოსოფი/თურქგოზუ“ სახმელეთო საბაჟო გამშვები პუნქტების ერთობლივი გამოყენების შესახებ“

  11/2/2021 12:00:00 AM

  საქართველოს მთავრობა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობა, შემდგომში „ხელშემკვრელ მხარეებად” წოდებულნი;

  როგორც 1994 წლის 13 იანვრის „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საბაჟო საქმეში ურთიერთდახმარებისა და თანამშრომლობის შესახებ” შეთანხმების მონაწილე ხელშემკვრელი მხარეები;

  ითვალისწინებენ რა 2010 წლის 11 ივნისს სტამბოლში ხელმოწერილ „საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საბაჟო საზღვარზე გამშვები პუნქტების ერთობლივი გამოყენების შესახებ” ურთიერთგაგების მემორანდუმს;

  ითვალისწინებენ  რა  თანამშრომლობის  გაუმჯობესებისა  და  კეთილმეზობლური  ურთიერთობების პრინციპებს;

  მიზნად ისახავენ რა საზღვრის გადაკვეთისა და საბაჟო პროცედურების ხელშეწყობას დუბლირების თავიდან არიდების მეშვეობით;

  სურთ რა „სარფი - სარფ”, „კარწახი – ჩილდირ/აკტაშ” და „ახალციხე - პოსოფი/თურქგოზუ” სახმელეთო საბაჟო გამშვები პუნქტების ერთობლივი გამოყენების განხორციელება;

  მიაღწიეს ურთიერთშეთანხმებას შემდეგზე:

  შეთანხმების მიზანი და სფერო

  1 მუხლი

  ხელშემკვრელმა მხარეებმა ამ შეთანხმების დებულებების თანახმად უნდა უზრუნველყონ „სარფი - სარფ”,

  „კარწახი – ჩილდირ/აკტაშ” და „ახალციხე - პოსოფი/თურქგოზუ” სახმელეთო საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე ერთობლივი მომსახურების განხორციელება მგზავრების, საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებებისა და საქონლის საერთაშორისო გადაადგილების ხელშეწყობის უზრუნველყოფის გათვალისწინებით.

  განსაზღვრებები

  2 მუხლი – ამ შეთანხმების თანახმად:

  a. „შეთანხმება საბაჟო საქმეში ურთიერთდახმარებისა და თანამშრომლობის შესახებ” – 1994 წლის 13

  იანვრის “საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას  შორის საბაჟო საქმეში ურთიერთდახმარებისა და თანამშრომლობის შესახებ” შეთანხმება;

  b. „შეთანხმება” – ეს შეთანხმება და ცვლილებები, დანართები და დამატებითი ოქმები;

  c. „ხელშემკვრელ მხარეთა უფლებამოსილი ორგანოები” – საქართველოს მხრიდან: ფინანსთა სამინისტრო და შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ხოლო თურქეთის რესპუბლიკის მხრიდან: პრემიერ მინისტრის სამდივნო საბაჟო საკითხებში და შინაგან საქმეთა სამინისტრო;

  d. „ერთობლივი გამოყენება” – მგზავრების, საავტომობილო სატრანსოპრტო საშუალებებისა და საქონლის საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებული, ამ შეთანხმების მიხედვით განხორციელებული, ოფიციალური პროცედურების გამარტივება, ჰარმონიზება და ორმხრივი აღიარება;

  e. „უცხოელი” – პირი, რომელიც არ არის დაკავშირებული იმ სახელმწიფოსთან მოქალაქეობრივი უფლება- მოვალეობით, რომლის ტერიტორიაზეც იგი იმყოფება;

  f. „ხელმშემკვრელი სახელმწიფოს მოქალაქე” – პირი,  რომელიც  დაკავშირებულია  ერთ-ერთ ხელმშემკვრელ სახელმწიფოსთან მოქალაქეობრივი უფლება-მოვალეობით;

  g. „მგზავრი, რომელსაც უარი ეთქვა სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთაზე” – მგზავრი, რომლის მიმართ არსებობს შემოსვლაზე უარის თქმის შესაბამისი გარემოებები, ან მგზავრი, რომელსაც შემოსვლაზე უარი ეთქვა და უკან დაბრუნებულ იქნა ერთი ან რამდენიმე ისეთი მიზეზის გამო, როგორიცაა ძალაში მყოფი დოკუმენტების არქონა, ან დოკუმენტების გაყალბება და განადგურება;

  h. „შეზღუდვა” – ეროვნული ორგანოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც კრძალავს მისი მოქალაქეების გასვლას ან უცხოელების მის ქვეყანაში შესვლას ან მისი ქვეყნიდან გასვლას.

  საბაჟო გამშვებ პუნქტებს შორის პროცედურების მართვის პრინციპები

  3 მუხლი

  (1) მგზავრის, საავტომობილო ტრანსპორტისა და საქონლის შესახებ დეკლარაციები ივსება მხოლოდ გასვლის ქვეყანაში, ხოლო შესვლის ქვეყანა ამ დეკლარაციას იღებს საფუძვლად.

  (2) დეკლარაციის შემოწმებასა და სისწორის დადასტურებასთან დაკავშირებული საბაჟო პროცედურა ხორციელდება მხოლოდ შესვლის ქვეყნაში. შესვლის ქვეყანა იტოვებს უფლებას განახორციელოს საქონელთან მიმართებით შესწავლა შიდასახელმწიფოებრივი კანონმდებლობის, რეგულაციებისა და მე-4 მუხლით გათვალისწინებული ოქმების შესაბამისად.

  (3) გასვლის ქვეყნის სასაზღვრო  საბაჟო  პუნქტში  წარდგენილი  საავტომობილო  სატრანსპორტო საშუალებებისა და საქონლის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია ელექტრონულად იგზავნება შესვლის ქვეყანაში, სადაც დასტურდება მისი ავთენტიკურობა.

  (4) გასვლის ქვეყანა ახორციელებს მხოლოდ იმ  ტვირთებისა  და  საავტომობილო  სატრანსპორტო საშუალებების საბაჟო შემოწმებას, რომლის მიმართ არსებობს დენონსირება ან საფუძვლიანი ეჭვი. გასვლის ქვეყანაში შემოწმება უნდა განხორციელდეს ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, საერთაშორისო შეთანხმებებისა და კონვენციებით ნაკისრი ვალდებულებების შესაბამისად.

  (5) ხელშემკვრელი მხარეები უნდა მოერიდონ იდენტური საბაჟო პროცედურების დუბლირებას.

  (6) შეთანხმების მიზნებისა და სფეროდან გამომდინარე, ხელშემკვრელმა მხარეებმა არ უნდა განახორციელონ

  ამ შეთანხმებაში აღნიშნულ დებულებებთან შეუთავსებელი ცალმხრივი ოფიციალური პროცედურები.

  (7) საქონლისა და საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ გასვლის ქვეყანაში შესრულებული პროცედურები შესვლის  ქვეყანაში  შეიძლება  მიჩნეულ  იქნეს,  როგორც  დაუსრულებელი  შემდეგ შემთხვევებში.

  a. დეკლარაციის არ არსებობა;

  b. არასრული ინფორმაცია დეკლარაციაში;

  c. სატრანსპორტო საშუალების ფიზიკური შემოწმებისას გამოვლინდა საქონლის ამოღების ან შეცვლის, ლუქის ან კონტეინერის, სატვირთო განყოფილების საფარი ქსოვილის დაზიანების, ან კონტეინერზე, საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებაზე ზემოქმედების დამადასტურებელი სხვა ნიშნები.

  ზემოაღნიშნულ სამ შემთხვევაში საქონელი ან საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალება ბრუნდება გასვლის ქვეყანაში, თუ ეს ფაქტი არ შეიცავს შესვლის ქვეყნის კანონმდებლობის მიხედვით დანაშაულის ნიშნებს ან სამართალდარღვევას.

  ზემოაღნიშნულ სამ შემთხვევაში შესვლის ქვეყანას გააჩნია უფლება ნება დართოს ქვეყანაში საქონლისა და საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალების  შეტანაზე  სამართალდარღვევის  აღკვეთის  შემდეგ,  ან დააბრუნოს ისინი გასვლის ქვეყანაში ამასთან ორივე შემთხვევაში შესვლის ქვეყანა ატყობინებს გასვლის ქვეყანას.

  (8) შესვლის ქვეყანას უნდა გააჩნდეს საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებებისა და ტვირთის რადიოაქტიური (რენტგენის, გამა გამოსხივების, სხვა შესაბამისი ტექნოლოგია) ინსპექტირების სისტემა, რომელიც, ხელშემკვრელი მხარეების შიდასახელმწიფოებრივი კანონმდებლობის შესაბამისად, მიზანშეწონილია საბაჟო პროცედურების განსახორციელებლად.

  (9) მხოლოდ ეპიდემიის რისკის და ინფექციური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით, ახორციელებენ ხელშემკვრელი მხარეები სადეზინფექციო პროცედურებს მცენარეული ტვირთის, ცოცხალი ცხოველების, ცხოველური და მცენარეული პროდუქტების  გადამზიდი  კომერციული  სახმელეთო საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ, მაგრამ არ გამოიყენება იმ სახმელეთო საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ, რომელიც გამოიყენება ადამიანების გადასაყვანად და სხვა ნებისმიერი საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებებზე.

  (10) ფიტოსანიტარიული, სანიტარიული და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო  კონტროლი ხორციელდება ორივე ხელშემკვრელ მხარეში მოქმედი იმ საერთაშორისო შეთანხმებებისა და შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურების შესაბამისად.

  (11) მონაცემთა ბაზაში საპასპორტო ინფორმაციის შეყვანას ახდენს გასვლის ქვეყანა, რომელიც ელექტრონულად ეგზავნება შესვლის ქვეყანას, ამასთან თითოეული ხელშემკვრელი მხარე ახორციელებს საკუთარ კონტროლს.

  (12) მგზავრები, რომელთაც არა აქვთ უფლება ან აკრძალული აქვთ ქვეყანაში შესვლა, ბრუნდებიან გასვლის ქვეყანაში.

  (13) მგზავრები, რომელთაც უარი ეთქვათ სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთაზე ან მგზავრები, რომლებმაც არ დაასრულეს ვიზის მიღების მოთხოვნების შესაბამისად ვიზის მიღების პროცედურები, ბრუნდებიან გასვლის ქვეყანაში.

  (14) თუ ეს არ ეწინააღმდეგება ხელშემკვრელ სახელმწიფოების შიდასახელმწიფოებრივ კანონმდებლობას, მგზავრი, რომელიც საზღვარს კვეთს  გაყალბებული  საბუთებით  ან  შესვლის  ქვყანაში  წარადგენს განსხვავებულ დოკუმენტაციას, ბრუნდება შესვლის ქვეყანაში.

  ხელშემკვრელ მხარეთა ვალდებულებები

  4 მუხლი – (1) სასოფლო-სამეურნეო სასაქონლო პარტიის, ცხოველური და მცენარეული პროდუქტების თაობაზე მონაცემები და დოკუმენტაცია  მომზადებული  უნდა  იქნეს  ამ  სფეროში  ხელშემკვრელ  მხარეთა შორის ძალაში შესული ურთიერთგაგების მემორანდუმების შესაბამისად.

  (2) ამ შეთანხმების ფარგლებში ფორმდება ქვემოთ მითითებული ოქმები, აგრეთვე სხვა ოქმები, რომლებიც შეიძლება დაიდოს მომავალში აუცილებლობიდან გამომდინარე, ასევე შესაბამისი  დამატებები,  რომლებიც უნდა მოდიოდეს შესაბამისობაში ამ შეთანხმებასთან, და განხილული უნდა იქნეს როგორც ამ შეთანხმების ნაწილი:

  a. ოქმი ხელშემკვრელ მხარეთა უფლებამოსილ ორგანოებს შორის, მგზავრების საპასპორტო ინფორმაციის კონტროლისა და რეგისტრაციის დეტალების შესახებ, ამ შეთანხმების დებულებების შესაბამისად;

  b. ოქმი ხელშემკვრელ მხარეთა უფლებამოსილ ორგანოებს შორის, მგზავრების, საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებებისა და საქონლის საერთაშორისო გადაადგილების შესახებ მონაცემთა ელექტრონული გაცვლის დეტალების თაობაზე, ამ შეთანხმების შესაბამისად;

  c. ოქმი ხელშემკვრელ მხარეთა უფლებამოსილ ორგანოებს შორის, “სარფი - სარფ”, “კარწახი – ჩილდირ/აკტაშ” და “ახალციხე - პოსოფი/თურქგოზუ” სახმელეთო საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე მგზავრების, საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებებისა და საქონლის გადაადგილების პროცედურების და სამუშაო საათების შეთანხმების, ასევე თანამშრომლობის შესახებ.

  (3) შეთანხმების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, ხელშემკვრელი მხარეები:

  a. იმის გათვალისწინებით, რომ გასვლის ქვეყანაში შედგენილი დეკლარაცია სრულდება შემოწმებით, რომელსაც ახორციელებს შესვლის ქვეყანა, საბაჟო საქმეში ურთიერთდახმარებისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების მე-3 და მე-5 მუხლების შესაბამისად, ხელშემკვრელ მხარეთა შიდასახელმწიფოებრივი კანონმდებლობის მიხედვით  გასვლისას  საქონლისა  და  მგზავრების შემოწმების მეთოდების სწავლებისთვის ახორციელებენ ინფორმაციისა და კადრების გაცვლას;

  b. ერთმანეთს წარუდგენენ იმ  საქონელთა  ჩამონათვალს,  რომელთა  გატანაც აკრძალულია ან  შეზღუდული ამ შეთანხმების მე-4 მუხლის (3)  (a)  განსაზღვრული  საკითხების  დამატებით;  იმის  გათვალისწინებით, რომ გასვლის ქვეყანაში დეკლარაცია შედგენილი სრულდება შემოწმებით, რომელსაც ახორციელებს შესვლის ქვეყანა;

  c. ეტაპობრივად ამარტივებენ და ახდენენ საბაჟო დოკუმენტების სტანდარტიზაციას.

  ერთობლივი კომიტეტი

  5 მუხლი – (1) შეთანხმების სათანადოდ განხორციელების მიზნით, ხელშემკვრელი  მხარეები  ქმნიან ერთობლივ კომიტეტს მე-2 მუხლის (c) პუნქტში აღნიშნულ  ხელშემკვრელ  მხარეთა  უფლებამოსილი ორგანოების ურთიერთკოორდინაციით.

  (2) ერთობლივი კომიტეტი იკრიბება მორიგეობით, ხელშემკვრელ მხარეთა ქვეყნებში, არანაკლებ ერთხელ წელიწადში ან აუცილებლობის შემთხვევაში, ან ნებისმიერი მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში.

  (3) ერთობლივი კომიტეტი გადაწყვეტილებებს იღებს ურთიერთთანხმობის საფუძველზე.

  (4) ერთობლივი კომიტეტის თავმჯდომარეობა შეიძლება ერთობლივად, მისი შექმნის შემდეგ ერთობლივი კომიტეტი განსაზღვრავს იმ მექანიზმებსა და პროცედურებს, რომლითაც ის იხელმძღვანელებს მუშაობისას.

  (5) ერთობლივ კომიტეტს შეუძლია შექმნას ქვეკომიტეტი და სამუშაო ჯგუფები, თუ ის ჩათვლის საჭიროდ დასახული ამოცანების შესრულების მხარდაჭერის მიზნით.

  მოლაპარაკებები და სადავო საკითხების გადაწყვეტა

  6 მუხლი – (1) თითოეულ ხელშემკვრელ მხარეს შეუძლია მოითხოვოს მოლაპარაკებები მეორე ხელშემკვრელ მხარესთან ამ შეთანხმების ინტერპრეტირების, შესრულების და ცვლილების შესახებ, ან ნებისმიერი წარმოშობილი სადავო საკითხის გადაწყვეტის მიზნით. ერთობლივი კომიტეტის სხდომაზე ხელშემკვრელ მხარეებს შორის მოლაპარაკებების გამართვა იწყება წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან მომდევნო 20 დღის განმავლობაში, თუ სხვა გადაწყვეტილება არ არის მიღებული.

  (2) იმ შემთხვევაში, თუ ერთობლივი კომიტეტის სხდომაზე ვერ იქნა მიღწეული კონსენსუსი სადავო საკითხზე, მისი გადაწყვეტა ხელშემკვრელ მხარეთა შორის ხორციელდება დიპლომატიური არხების მეშვეობით.

  შესწორებები

  7 მუხლი – ხელშემკვრელ მხარეთა წერილობითი ურთიერთშეთანხმების  საფუძველზე,  შეთანხმებაში შეიძლება ნებისმიერ დროს შეტანილ იქნეს ცვლილებები. აღნიშნული ცვლილებები ძალაში შევა წინამდებარე შეთანხმების მე-8 (1) მუხლში განსაზღვრული სამართლებრივი პროცედურების შესაბამისად.

  შეთანხმების ძალაში შესვლა

  8 მუხლი – (1) წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შევა იმ დღეს, როდესაც  მიღებული  იქნება  ბოლო წერილობითი შეტყობინება, რომლითაც ხელშემკვრელი მხარეები ერთმანეთს დიპლომატიური არხებით აცნობებენ, რომ დასრულებულია წინამდებარე დოკუმენტის  ძალაში  შესასვლელად  საჭირო  ყველა აუცილებელი შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურა.

  (2) ახალციხე პოსოფი/თურგოზუ სახმელეთო საბაჟო გამშვებ პუნქტთან  დაკავშირებით  შეთანხმება  ძალაში შევა ამ პუნქტის რეკონსტრუქციისა და რეაბილიტაციის დასრულებისთანავე.

  (3) შეთანხმება ძალაში იქნება მისი ძალაში შესვლის შემდეგ 10 წლის განმავლობაში და განახლდება ავტომატურად იგივე პერიოდით, თუ ერთ-ერთი ხელშემკვრელი მხარე შეთანხმების მოქმედების შეწყვეტის ვადამდე ექვსი თვით ადრე არ აცნობებს მეორე მხარეს შეთანხმების შეწყვეტის  შესახებ  დიპლომატიური არხების საშუალებით გაკეთებული წერილობითი შეტყობინების საფუძველზე.

  (4) შეთანხმება ძალაშია, გარდა ამ მუხლის მე-3 პუნქტის დებულებებისა, ვიდრე ერთ-ერთი ხელშემკვრელი მხარე, შეთანხმების მოქმედების შეწყვეტის სულ მცირე ერთი წლით ადრე, დიპლომატიური  არხების საშუალებით არ აცნობებს მეორე ხელშემკვრელ მხარეს.

  შეთანხმება დადებულია ქვემოთ ხელმომწერთა შორის, რომელთაც გააჩნიათ სრული უფლებამოსილება თავიანთი მთავრობებისაგან.

  ხელმოწერილია, 2010 წლის 8 ოქტომბერს, ორ დედნად, თითოეული ქართულ, თურქულ და ინგლისურ ენებზე. ამასთან ყველა ტექსტი თანაბრად ავთენტიკურია. წინამდებარე შეთანხმების დებულებათა განმარტებასთან დაკავშირებით უთანხმოების წარმოშობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ტექსტს ინგლისურ ენაზე.

  თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობის სახელით

  საქართველოს მთავრობის სახელით

  ჰაიატ იაზიჩი

  კახა ბაინდურაშვილი

  სახელმწიფო მინისტრი

  საქართველოს ფინანსთა მინისტრი


  2021 წლის 1 ნოემბერი ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის სავადო თარიღია

  10/28/2021 9:44:00 AM

  „ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის“ წარდგენის სავადო თარიღია მიმდინარე წლის 1 ნოემბერი. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, თუ თქვენი და თქვენი ოჯახის წევრების შემოსავალი გასული 2020 წლის მიხედვით აღემატებოდა 40 000 ლარს და თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრები საქართველოს ტერიტორიაზე ფლობთ  დასაბეგრ ქონებას, ან შემოსავლის ოდენობის მიუხედავად  თქვენ ან თქვენს ოჯახის წევრ(ებ)ს გაქვთ დასაბეგრი მიწა, წარმოგეშვებათ ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულება.

  აქვე შეგახსენებთ, რომ ფიზიკური პირი ქონებაზე და მიწაზე ქონების გადასახადს იხდის არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 15 ნოემბრისა.

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური მოგმართავთ თხოვნით, საქართველოში კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, ასევე, ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების გათვალისწინებით, მაქსიმალურად გამოიყენოთ ელექტრონული და დისტანციური მომსახურებები.

  ვიდეო ინსტრუქციები:

 • ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის 2021 წლის დეკლარაციის წარდგენა
 • ქონების გადასახადის დეკლარაციის შევსება
 • გზამკვლევები:

 • ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის გზამკვლევი 
 • ვებგვერდის მეშვეობით ფიზიკური პირებისთვის საკუთარი შემოსავლებისა და ქონების შესახებ ინფორმაციის მოძიების გზამკვლევი 
 •  კითხვა-პასუხი 

   დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ ისარგებლოთ შემოსავლების სამსახურის ახალი სერვისით “RS ჩათი“  ან დაუკავშირდეთ საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრს

  2 299 299.


  ვიდეო ინსტრუქცია - ,,საგადასახადო შეღავათები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის“

  10/19/2021 9:32:00 PM

  ვიდეო ინსტრუქციაში - ,,საგადასახადო შეღავათები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის“  დეტალურად არის აღწერილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილი საგადასახადო შეღავათები, კერძოდ ვიდეო ინსტრუქციით განსაზღვრულია:

 •  რა შემთხვევებში ხდება საგადასახადო შეღავათით სარგებლობა;
 •  როგორ ხდება საგადასახადო შეღავათით სარგებლობა.
 • საგადასახადო შეღავათები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის 

  ვიდეო ინსტრუქცია მომზადებულია ,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების 2021 წლის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში.


  ვიდეო ინსტრუქცია - ,,რა უნდა ვიცოდეთ საქართველოს საბაჟო საზღვრის კვეთისას“

  10/19/2021 9:23:00 PM

  ვიდეო ინსტრუქციაში - ,,რა უნდა ვიცოდეთ საქართველოს საბაჟო საზღვრის კვეთისას“ დეტალურად არის განსაზღვრული:

 • საქართველოს საბაჟო საზღვრის კვეთის ადგილები;
 • საზღვრის კვეთისთვის საჭირო დოკუმენტები;
 • საბაჟო გამშვები პუნქტის თანამშრომლის უფლებები და ვალდებულებები საზღვრის კვეთისას;
 • მგზავრის უფლებები და ვალდებულებები საზღვრის კვეთისას.
 •  რა უნდა ვიცოდეთ საქართველოს საბაჟო საზღვრის კვეთისას

  ვიდეო ინსტრუქცია მომზადებულია ,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების 2021 წლის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში.


  ინფორმაცია სავალდებულო მარკირების მომსახურების განმახორციელებელი პირის შერჩევის შესახებ

  10/1/2021 4:12:00 PM

  სსიპ შემოსავლების სამსახურში მიმდინარეობს შერჩევის პროცესი საქართველოში მატერიალური და არამატერიალური ფორმით სავალდებულო მარკირების მომსახურების განმახორციელებელი პირის გამოვლენის მიზნით. შესარჩევი კომისიის მიერ დაინტერესებული პირების/პრეტენდენტების მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია და დოკუმენტები ამჟამად განიხილება შერჩევის პირველ ეტაპზე. შერჩევასთან დაკავშირებული დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე. 


  შემოსავლების სამსახურის მომსახურების საფასურის გადახდის შეღავათიანი პირობები 2021 წლის 25 სექტემბრიდან ამოქმედდება

  9/24/2021 10:37:00 AM

  შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში განხორციელებული მნიშვნელოვანი ცვლილებით, მიმდინარე წლის 25 სექტემბრიდან იმოქმედებს შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის დადგენილი საფასურების გადახდის ახალი პირობა, რაც გულისხმობს საფასურის გადახდისგან გათავისუფლების ან განახევრების შემოღებას, იმ პირებისთვის, რომლებიც შესაბამისი მომსახურების გაწევის მოთხოვნით შემოსავლების სამსახურს განცხადებას წარუდგენენ ელექტრონული ფორმით, მათივე ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან.

  დეტალური ინფორმაციის სანახავად ეწვიეთ საკანონმდებლო სიახლეს


  ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის გაანგარიშების წარდგენა ლიცენზიის/მისი ნაწილის იჯარით გაცემისას

  9/24/2021 10:28:00 AM

  განხორციელდა ცვლილება „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში. რომლითაც, განისაზღვრა სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის/მისი ნაწილის იჯარით გაცემისას ლიცენზიასთან დაკავშირებული საგადასახადო ვალდებულების შესრულება, როგორც მიმდინარე, ასევე გასულ საანგარიშო პერიოდებში.

  დეტალური ინფორმაცია განხორციელებული ცვლილების შესახებ, შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე


  შემოსავლების სამსახურის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან რეგისტრირებულ განცხადებებზე მომსახურების საფასურის გადახდის შეღავათიანი პირობები იმოქმედებს

  8/30/2021 1:29:00 PM

  საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც ითვალისწინებს შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის დადგენილი საფასურების გადახდის ახალი პირობის, მათ შორის, საფასურის გადახდისგან გათავისუფლების ან განახევრების, შემოღებას იმ პირებისთვის, რომლებიც შესაბამისი მომსახურების გაწევის მოთხოვნით შემოსავლების სამსახურს განცხადებას წარუდგენენ ელექტრონული ფორმით, მათივე ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან.  

  წარმოდგენილი ცვლილება ემსახურება შემოსავლების სამსახურში განცხადებების ელექტრონული ფორმით მომართვიანობის წახალისებას და დისტანციური სერვისებით სარგებლობას, რისი მნიშვნელობაც განსაკუთრებით თვალნათლივ წარმოჩინდა გლობალური პანდემიის პირობებში. სერვისების ელექტრონული ფორმით გამოყენება საშუალებას აძლევს ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის მქონე პირს, მაქსიმალურად მარტივად და მოქნილად ისარგებლოს სასურველი სერვისით, ამასთან განცხადების წარდგენა შესაძლებელია დისტანციურ რეჟიმში, ნებისმიერ დროს.  თვითმომსახურების წახალისება წარმოადგენს შემოსავლების სამსახურის სერვისების განვითარების 2021-2024 წლების სტრატეგიის მიზანს და ამ მიმართულებით უახლოეს მომავალში კიდევ სხვა ახალი მომსახურებებიც იქნება ხელმისაწვდომი. 

  განხორციელებული ცვლილებიდან გამომდინარე, წარმოგიდგენთ იმ განცხადებების ჩამონათვალს, რომლის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან რეგისტრაციის შემთხვევაშიც პირი თავისუფლდება მომსახურების საფასურის გადახდისგან:

 • საბანკო ანგარიშების შესახებ ცნობის გაცემის თაობაზე;
 • საგადასახადო დავალიანების შესახებ ცნობის გაცემის თაობაზე;
 • გადასახადის გადამხდელის მოწმობის აღდგენის შესახებ;
 • მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭება;
 • მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭება;
 • ფიზიკური პირის შემოსავლების შესახებ ინფორმაციის მოთხოვნა;
 • გადახდის წყაროდან მიღებულ შემოსავლებზე შეღავათის გამოყენების უფლების შესახებ (დაქირავებული პირის მომართვის შემთხვევაში);
 • ნავთობპროდუქტების მიწოდების აღრიცხვის ელექტრონული ჟურნალის რეგისტრაცია;
 • მესამე პირზე საგადასახადო დავალიანების შესახებ ცნობის გაცემის თაობაზე.
 • შენიშვნა: გაითვალისწინეთ, რომ აღნიშნულ განცხადებებზე სერვისცენტრში  მომსახურების მიღების მოთხოვნით ვიზიტის შემთხვევაში, მათზე გავრცელდება საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის დადგენილებით განსაზღვრული მომსახურების საფასურები.

  ხოლო საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული საფასურები განახევრდება, ასევე ავტორიზებული მომხმარელის გვერდიდან რეგისტრაციის შემთხვევაში შემდეგ განცხადებებზე:

 • საგადასახადო ორგანოსთან შედარების აქტის გაფორმების შესახებ;
 • შვიდნიშნა კოდის რეგისტრაცია სტაციონალური ობიექტებისათვის-ნავთობპროდუქტების რეალიზატორებისათვის;
 • მოსარგებლედ რეგისტრაცია ან ვადის გაგრძელება-ნავთობპროდუქტების რეალიზატორებისათვის.
 • გაცნობებთ, რომ შემოსავლების სამსახურის მიერ გაწეული მომსახურებისთვის დადგენილი საფასურის გადახდის ახალი პირობით სარგებლობის შესაძლებლობა გექნებათ მიმდინარე წლის 25 სექტემბრიდან.

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური მოგმართავთ თხოვნით, საქართველოში კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, ასევე, ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების გათვალისწინებით, მაქსიმალურად გამოიყენოთ ელექტრონული და დისტანციური მომსახურებები.


  დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელოები

  8/30/2021 12:40:00 PM

  დამტკიცდა  სიტუაციური სახელმძღვანელოები:

 • მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის შეღავათი საშემოსავლო გადასახადში N 1514;
 • “სამორინის მოწყობის სანებართვო მოსაკრებლისგან გათავისუფლება” N 2545 , რომელშიც აღწერილია, ახლად აშენებული არანაკლებ ასნომრიანი სასტუმროს ტერიტორიაზე სამორინეს მოწყობისას, სანებართვო მოსაკრებლისგან გათავისუფლების შემთხვევა.

 • დღგ-ის პორტალი ციფრულ მომსახურებებზე

  7/30/2021 7:37:45 PM

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად, თუ თქვენ არ ხართ დაფუძნებული, ან ჩვეულებრივ არ ცხოვრობთ საქართველოში ან/და არ გაგაჩნიათ საქართველოში ფიქსირებული დაწესებულება და საქართველოს ტერიტორიაზე ახორციელებთ ციფრული მომსახურების მიწოდებას, დღგ-ის გამოანგარიშების და გადახდის ვალდებულება საქართველოს ბიუჯეტში, წარმოგეშვებათ 2021 წლის 1 ოქტომბრიდან ნაცვლად 2021 წლის 1 ივლისისა.

  საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 1652 მე-2 ნაწილის ე) ქვეპუნქტის და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის №996 ბრძანებით დამტკიცებული „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ ინსტრუქციის 471 მუხლის მიხედვით თქვენს მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე არადასაბეგრ ფიზიკურ პირზე გაწეული ციფრული მომსახურებით მიღებული შემოსავალი ექვემდებარება დღგ-ის 18%-ით დაბეგვრას საქართველოში დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გარეშე.

  დღგ-ის ანგარიშგებისა და გადახდის მიზნით, უნდა დარეგისტრირდეთ შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე განთავსებულ პორტალზე “VAT Portal on Digital Services”  

  საგადასახადო ვალდებულების შესრულების პროცედურასთან დაკავშირებით, გაითვალისწინეთ შემდეგი:

 • დღგ-ის გამოანგარიშებისა და გადახდის ვალდებულება წარმოიშვება 2021 წლის 1 ოქტომბრიდან მიწოდებულ ციფრულ მომსახურებებზე და საანგარიშო პერიოდია კვარტალი;
 • შემოსავლების სამსახურს, საგადასახადო დეკლარაცია უნდა წარედგინოს არაუგვიანეს საანგარიშო პერიოდის (კვარტლის) მომდევნო თვის 20 რიცხვისა;
 • გადასახადის გადახდა უნდა განხორციელდეს არაუგვიანეს საანგარიშო პერიოდის (კვარტლის) მომდენო თვის ბოლო დღისა;
 • ციფრული მომსახურების გაწევაში იგულისხმება, ტელესაკომუნიკაციო მომსახურება, ელექტრონულად გაწეული მომსახურება, რადიო ან ტელესამაუწყებლო მომსახურება.
 • გადასახადის გადახდა შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც ეროვნულ ასევე უცხოურ ვალუტაში, კერძოდ, ლარში, დოლარში ან ევროში, რომლის არჩევაც ხდება დღგ-ის პორტალზე რეგისტრაციის დრო.
 • დღგ-ის განაკვეთი 18%.

 • ცვლილება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ N 996 ბრძანებაში

  7/23/2021 8:45:00 AM

  მიმდინარე წლის 16 ივლისს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ ბრძანებაში განხორციელებული ცვლილებით, ინსტრუქციას დაემატა ახალი თავი „ცალკეულ შემთხვევებში დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების ადგილი“, რომელიც ითვალისწინებს ისეთი შემთხვევებ განსაზღვრას, როდესაც მომსახურების გაწევის ადგილი განისაზღვრება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 1621 მუხლის მე-3 ნაწილისა და მე-12-მე-14 ნაწილებისგან განსხვავებული წესი. აღნიშნულის შესაბამისად განისაზღვრა, რომ ტურისტული პროდუქტის მიწოდებისას მასში შემავალი მომსახურებები, ჩაითვლება იმ ქვეყანაში გაწეულად, სადაც ხდება ამ მომსახურებებით ფაქტობრივი სარგებლობა ან/და გამოყენებ.

  აღნიშნული და სხვა ცვლილებების შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე


  გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოების გამო, შემოსავლების სამსახურის ვაკე-საბურთალოს სერვისცენტრი მუშაობას დროებით შეაჩერებს

  7/21/2021 9:16:00 PM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ ვაკე-საბურთალოს მოქალაქეთა მომსახურების სერვისცენტრის მთლიანი სივრცის გეგმიური საინჟინრო-ტექნიკური ზედამხედველობის ფარგლებში, განხორციელებული კვლევითი სამუშაოების შედეგად, აღმოჩენილი იქნა შენობა-ნაგებობის მზიდი კონსტრუქციის დაზიანებები.

  უახლოეს დღეებში, შესაბამისი სპეციალისტების მიერ, შემუშავდება სარდაფის კონსტრუქციული სისტემების მდგრადობის აღდგენის წინასაპროექტო გეგმა და აღნიშნული დაზიანების აღმოფხვრის მიზნით, აქტიურ რეჟიმში დაიწყება სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

  აღნიშნულიდან გამომდინარე,  ვაკე-საბურთალოს სერვისცენტრი, მოქალაქეთა უსაფრთხოებიდან გამომდინარე,  მუშაობას დროებით შეაჩერებს და 21 ივლისიდან, მომსახურების მიღება, შესაძლებელი იქნება შემდეგ მისამართზე: მერაბ ალექსიძის ქუჩა I შესახვევი #2.  

  ამასთან, გადასახადის გადამხდელებს შესაძლებლობა ექნებათ, თბილისში არსებული სერვისცენტრის მომსახურებით ისარგებლონ გლდანი-ნაძალადევის (სარაჯიშვილის ქუჩა №1) სერვისცენტრით, ხოლო 26 ივლისიდან მოქალაქეებს მოემსახურება განახლებული ისანი–სამგორის, ძველი თბილისის და დიდგორის სერვისცენტრი, მისამართზე: გულუას ქუჩა № 4.

  მომხმარებლები ასევე,  ისარგებლებენ მოძრავი სერვისცენტრის -  RS CAR-ის მომსახურებით, რომელიც განთავსდება ვაკე-საბურთალოს სერვისცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე და შესაძლებელი იქნება შემდეგი სერვისების მიღება: შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული გვერდის რეგისტრაცია/ავტორიზაცია, ავტორიზირებული გვერდის პაროლის აღდგენა და გადასახადის გადამხდელად არარეგისტრირებული მოქალაქეებისთვის ცნობის გაცემა.

  აქვე გაცნობებთ, რომ  შემოსავლების სამსახურთან კომუნიკაციის მიზნით, დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ, საინფორმაციო სატელეფონო ცენტრს - 2 299 299  (09:00 საათიდან -18:00 საათამდე), ასევე ისარგებლოთ - RS ჩათის მეშვეობით, ან დისტანციურ რეჟიმში,  ისარგებლოთ შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე www.rs.ge არსებული ელექტრონული სერვისებით.

  ვაკე-საბურთალოს მოქალაქეთა მომსახურების სერვისცენტრი მუშაობას უახლოეს მომავალში განაახლებს.


  ვიდეო ინსტრუქცია „ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის ადმინისტრირება“

  7/13/2021 3:50:00 PM

  ვიდეო ინსტრუქციაში-„ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის ადმინისტრირება“, დეტალურად არის წარმოდგენილი ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის ანგარიშგების განხორციელების წესის შესახებ. 

  ვიდეო ინსტრუქციაში მოყვანილი მაგალითი ეხება სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებას, რომელზეც ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი გადაიხდება 6 თვეში ერთხელ. რაც შეეხება სხვა სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებას, რომელზეც ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი გადაიხდება არა უგვიანეს ყოველი კვარტალის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა (მინერალური წყლები, მიწისქვეშა მტკნარი ჩამოსასხმელი წყლები) ან ყოველთვიურად (ნახშირორჟანგი-გაზი CO2, კომუნალური მტკნარი (მიწისქვეშა და ზედაპირული) წყლის რესურსებით სარგებლობა), ამ შემთხვევაში საანგარიშო პერიოდი რჩება უცვლელი. დანარჩენ ნაწილში მოქმედებს გაანგარიშების შევსების საერთო წესი.


  მეთოდური მითითება დამატებული ღირებულების გადასახადის შესახებ

  6/24/2021 5:12:00 PM

  დამატებული ღირებულების გადასახადის შესახებ მეთოდური მითითების დამტკიცების თაობაზ“  შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 წლის 17 ივნისს  N19593 ბრძანებით  განხორციელებული ცვლილებით, მეთოდურ მითითებას დაემატა დანართი N8- მომსახურების გაწევა”, ასევე დაემატა მაგალითები დანართებს: N3 „ვაუჩერის მეშვეობით განხორციელებული ოპერაციები“ და N6 „მომსახურების გაწევის ადგილი.

  მიმდინარე მდგომარეობით  მეთოდური მითითება არეგულირებს  შემდეგ მნიშვნელოვან საკითხებს:

  დანართი N1 - „დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაცია/რეგისტრაციის გაუქმება;

  დანართი N2 - „ოპერაციები, რომლებიც არ განიხილება საქონლის მიწოდებად ან მომსახურების გაწევად“;

  დანართი N3 - „ვაუჩერის მეშვეობით განხორციელებული ოპერაციები“;

  დანართ N4 - „დასაბეგრი პირები“; 

  დანართი N5 - „დღგ-ის ჩათვლა“;

  დანართი N6-„მომსახურების გაწევის ადგილი;

  დანართი N7-„სპეციალური სქემები“

  დანართი N 8-„მომსახურების გაწევ


  დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელოები

  6/24/2021 5:06:00 PM

  დამტკიცდა სიტუაციური სახელმძღვანელოები:

 • ქონების გადასახადი ორგანიზაციის მიერ ფართის იჯარით გაცემისაN1427“;
 • მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირის მიერ მიღებული შემოსავლების დაბეგვრა N1513;
 • ფიზიკური პირის მიერ საცხოვრებელი ფართობის (ბინის) ქირის თანხის მიღება ნაღდი ანგარიშსწორებით სსა-ის გამოყენების გარეშე N 2207
 • სტაჟიორის მიერ მიღებული შემოსავლის ხელფასად განხილვა N 2428
 • საერთაშორისო კომპანიის მიერ გაცემული ხელფასის დაბეგვრა N 2429
 • საერთაშორისო კომპანიის მიერ განაწილებული მოგების დაბეგვრა N 2658

 • 1 ივლისიდან, იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე,  ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების საქართველოს ბაზარზე განთავსება ვერ განხორციელდება

  6/24/2021 1:25:00 PM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ „ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის №82 დადგენილების მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, 2021 წლის 1 ივლისიდან,  იმპორტის გზით ინდივიდუალური დაცვის საშუალების საქართველოს ბაზარზე განთავსებისათვის იმპორტიორი ვალდებულია, შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის საშუალებით შემოსავლების სამსახურსა და ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს „ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების იმპორტის წინასწარი შეტყობინება.“

  შეტყობინების ფორმა, შევსებისა და დადასტურების წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით. 

  შესაბამისად, 1 ივლისიდან იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, რეგლამენტის რეგულირების სფეროში არსებული პროდუქტების საქართველოს ბაზარზე განთავსება  ვერ განხორციელდება. 

  აღნიშნულ დადგენილებასთან დაკავშირებით, 3500-მდე გადასახადის გადამხდელს შეტყობინება უკვე გაეგზავნა.

  დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, დაუკავშირდით ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 1483 ან ელექტრონულ ფოსტაზე: info@msa.gov.ge


  1 ივლისიდან, იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების საქართველოს ბაზარზე განთავსება ვერ განხორციელდება

  6/21/2021 5:55:00 PM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ „აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის №84 დადგენილების მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, 2021 წლის 1 ივლისიდან,  იმპორტის გზით აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობის საქართველოს ბაზარზე განთავსებისათვის იმპორტიორი ვალდებულია, შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის საშუალებით, შემოსავლების სამსახურსა და ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს „აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობის იმპორტის წინასწარი შეტყობინება.“

  შეტყობინების ფორმა, შევსებისა და დადასტურების წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით. 

  შესაბამისად, 1 ივლისიდან იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, რეგლამენტის რეგულირების სფეროში არსებული პროდუქტების საქართველოს ბაზარზე განთავსება  ვერ განხორციელდება. 

  აღნიშნული დადგენილების შესახებ, 2500-მდე გადასახადის გადამხდელს შეტყობინება უკვე გაეგზავნა.

  დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, დაუკავშირდით ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 1483 ან ელექტრონულ ფოსტაზე: info@msa.gov.ge


  1 ივლისიდან, იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, მანქანა-დანადგარის საქართველოს ბაზარზე განთავსება ვერ განხორციელდება

  6/17/2021 2:14:00 PM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ „მანქანა-დანადგარების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის №85 დადგენილების მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით, 2021 წლის 1 ივლისიდან,  იმპორტის გზით მანქანა-დანადგარის საქართველოს ბაზარზე განთავსებისათვის იმპორტიორი ვალდებულია, შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის საშუალებით, შემოსავლების სამსახურსა და ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს „მანქანა-დანადგარის იმპორტის წინასწარი შეტყობინება.“

  შეტყობინების ფორმა, შევსებისა და დადასტურების წესი განისაზღვრება - საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით.

  შესაბამისად, 1 ივლისიდან იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, რეგლამენტის რეგულირების სფეროში არსებული პროდუქტების საქართველოს ბაზარზე განთავსება  ვერ განხორციელდება.   

  აღნიშნული დადგენილების შესახებ, 3800-მდე გადასახადის გადამხდელს შეტყობინება უკვე გაეგზავნა.              

  დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, დაუკავშირდით ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 1483 ან ელექტრონულ ფოსტაზე: info@msa.gov.ge


  1 ივლისიდან, იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე,  საქართველოს ბაზარზე სათამაშოების განთავსება ვერ განხორციელდება

  6/14/2021 11:23:00 AM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ „სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 იანვრის №47 დადგენილების მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, 2021 წლის 1 ივლისიდან,  იმპორტის გზით სათამაშოს საქართველოს ბაზარზე განთავსებისათვის იმპორტიორი ვალდებულია, შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის საშუალებით, შემოსავლების სამსახურსა და ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს „სათამაშოს იმპორტის წინასწარი შეტყობინება.“

  შეტყობინების ფორმა, შევსებისა და დადასტურების წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით.

  შესაბამისად, 1 ივლისიდან იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, რეგლამენტის რეგულირების სფეროში არსებული პროდუქტების საქართველოს ბაზარზე განთავსება  ვერ განხორციელდება. 

  აღნიშნულ დადგენილებასთან დაკავშირებით, 3400-მდე გადასახადის გადამხდელს შეტყობინება უკვე გაეგზავნა.

  დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, დაუკავშირდით ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 1483, ან ელექტრონულ ფოსტაზე: info@msa.gov.ge


  დღგ-ის პორტალი ციფრულ მომსახურებებზე

  6/10/2021 11:27:00 AM

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად, თუ თქვენ არ ხართ დაფუძნებული, ან ჩვეულებრივ არ ცხოვრობთ საქართველოში ან/და არ გაგაჩნიათ საქართველოში ფიქსირებული დაწესებულება და საქართველოს ტერიტორიაზე ახორციელებთ ციფრული მომსახურების მიწოდებას, 2021 წლის 1 ივლისიდან წარმოგეშვებათ დღგ-ის გამოანგარიშების და გადახდის ვალდებულება საქართველოს ბიუჯეტში, კერძოდ:

  საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 1652 მე-2 ნაწილის ე) ქვეპუნქტის და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის №996 ბრძანებით დამტკიცებული „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ ინსტრუქციის 471 მუხლის მიხედვით თქვენს მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე არადასაბეგრ ფიზიკურ პირზე გაწეული ციფრული მომსახურებით მიღებული შემოსავალი ექვემდებარება დღგ-ის 18%-ით დაბეგვრას საქართველოში დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გარეშე.

  დღგ-ის ანგარიშგებისა და გადახდის მიზნით, უნდა დარეგისტრირდეთ შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე განთავსებულ პორტალზე VAT Portal on Digital Services”.

  საგადასახადო ვალდებულების შესრულების პროცედურასთან დაკავშირებით, გაითვალისწინეთ შემდეგი:

 • დღგ-ის გამოანგარიშებისა და გადახდის ვალდებულება წარმოიშვება 2021 წლის 1 ივლისიდან მიწოდებულ ციფრულ მომსახურებებზე და საანგარიშო პერიოდია კვარტალი;
 • შემოსავლების სამსახურს, საგადასახადო დეკლარაცია უნდა წარედგინოს არაუგვიანეს საანგარიშო პერიოდის (კვარტლის) მომდევნო თვის 20 რიცხვისა;
 • გადასახადის გადახდა უნდა განხორციელდეს არაუგვიანეს საანგარიშო პერიოდის (კვარტლის) მომდენო თვის ბოლო დღისა;
 • ციფრული მომსახურების გაწევაში იგულისხმება, ტელესაკომუნიკაციო მომსახურება, ელექტრონულად გაწეული მომსახურება, რადიო ან ტელესამაუწყებლო მომსახურება.
 • გადასახადის გადახდა შესაძლებელია განხორციელდეს უცხოურ ვალუტაში, დოლარში ან ევროში, რომლის არჩევაც ხდება დღგ-ის პორტალზე რეგისტრაციის დრო.
 • დღგ-ის განაკვეთი 18%.

 • განცხადება მატერიალური და არამატერიალური ფორმით სავალდებულო მარკირების მომსახურების განმახორციელებელი პირის შერჩევის შესახებ

  6/7/2021 3:00:00 PM

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - შემოსავლების სამსახური (შემდეგში - შემოსავლების სამსახური) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, იწყებს შერჩევის პროცესს, საქართველოში მატერიალური და არამატერიალური ფორმით სავალდებულო მარკირების მომსახურების განმახორციელებელი პირის გამოვლენის მიზნით.

  შერჩეული პირი განახორციელებს აქციზური მარკებით სავალდებულო მარკირების/ნიშანდების მომსახურებას, საქართველოს ბაზრისთვის განკუთვნილ შემდეგ პროდუქციაზე:

  ა) აქციზით დასაბეგრი ალკოჰოლიანი სასმელი (მათ შორის ლუდი);

  ბ) თამბაქოს ნაწარმი (მათ შორის, თამბაქოს ნედლეული, თამბაქოს ნარჩენები);

  გ) სითხეები ნიკოტინის შემცველობით ან ნიკოტინის შემცველობის გარეშე, განკუთვნილი ელექტრონული სიგარეტით მოხმარებისთვის;

  დ) არაალკოჰოლური სასმელები, მათ შორის, მინერალური და მტკნარი წყლები.

  შესარჩევი კომისიის მიერ შემუშავდა საკვალიფიკაციო მოთხოვნები დაინტერესებული პირების მიერ წარმოდგენილი კომენტარებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით.

  პრეტენდენტის წინადადება წარდგენილ უნდა იქნეს შემდეგ მისამართზე: 0114, თბილისი, საქართველო, ვახტანგ გორგასალის ქუჩა #16, პირველი სართული.

  შესარჩევი კომისიის გადაწყვეტილებით, პრეტენდენტის წინადადება უნდა წარედგინოს შესარჩევ კომისიას (შემოსავლების სამსახურის კანცელარიის მეშვეობით) 2021 წლის 6 აგვისტოს თბილისის დროით 09:00 საათიდან – 18:00 საათამდე (GMT+4).

  მიმაგრებული ფაილები:     განცხადება მატერიალური და არამატერიალური ფორმით სავალდებულო მარკირების მომსახურების განმახორციელებელი პირის შერჩევის შესახებ 

  დაინტერესებული პირების ან პრეტენდენტების მიერ, მატერიალური და არამატერიალური ფორმით სავალდებულო მარკირების მომსახურების განმახორციელებელი პირის შერჩევის პროცედურებსა და საკვალიფიკაციო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით, შესარჩევი კომისიის საკონტაქტო ელექტრონულ ფოსტაზე marking@rs.ge, 2021 წლის 30 ივლისის ჩათვლით წერილობით მიღებული კითხვები და პასუხები (განახლებული რედაქცია).

    

  „მატერიალური და არამატერიალური ფორმით სავალდებულო მარკირების მომსახურების განმახორციელებელი პირის შესარჩევის შესახებ“ პრეტენდენტების მიერ კომისიისთვის წარდგენილი წინადადების შეფასების წესი

  შესარჩევი კომისიის საკონტაქტო ინფორმაცია

  ადრესატი:        სსიპ შემოსავლების სამსახური

  მატერიალური და არამატერიალური ფორმით სავალდებულო მარკირების მომსახურების  განმახორციელებელი პირის შესარჩევი კომისია

  მისამართი:    ქ. თბილისი, საქართველო, 0114, ვახტანგ გორგასალის ქუჩა #16, I სართული

  ელ-ფოსტა:        marking@rs.ge


  გაფართოვდა გზათსარგებლობის საფასურის ბარათების გამცემ პირთა წრე

  6/7/2021 11:59:00 AM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 2 ივნისს მიღებულ იქნა „გზათსარგებლობის საფასურის ოდენობისა და მის გადახდასთან დაკავშირებული პროცედურებისა და პირობების განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 ივლისის №213 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის №258 დადგენილება, რომლითაც გაფართოვდა გზათსარგებლობის საფასურის ბარათების რეალიზატორ პირთა წრე. კერძოდ, აღნიშნული ცვლილების მიხედვით, გზათსარგებლობის საფასურის ბარათების სარეალიზაციოდ გადაცემა შესაძლებელი გახდა ნებისმიერ იმ პირზე, რომელიც:

 • 302003277 სახაზინო კოდზე სრულად გადაიხდის გზათსარგებლობის საფასურის ბარათების რაოდენობისა და გზათსარგებლობის საფასურის ოდენობის ნამრავლის შესაბამის თანხას, ან
 • წარადგენს არანაკლებ გზათსარგებლობის საფასურის ბარათების რაოდენობისა და გზათსარგებლობის საფასურის ოდენობის ნამრავლის თანხის შესაბამის გარანტიას.
 • აქვე გაცნობებთ, რომ აღნიშნული ცვლილების განხორციელებამდე, გზათსარგებლობის საფასურის ბარათების სარეალიზაციოდ გადაცემა შესაძლებელი იყო მხოლოდ საქართველოს სახმელეთო სახელმწიფო საზღვრის მონაკვეთის საბაჟო გამშვებ პუნქტებთან განთავსებული ავტოსადგომებისათვის, ა(ა)იპ – სავალდებულო დაზღვევის ცენტრის პუნქტებისა და საქართველოს ტერიტორიაზე განთავსებული ავტოგასამართი სადგურებისათვის/კომპლექსებისათვის.

  დეტალური ინფორმაცია კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე:

   https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5183440?publication=0


  COVID-19 პანდემიასთან დაკავშირებით საქართველოს საზღვრის კვეთის რეგულაციები

  6/7/2021 10:12:42 AM

  საქართველოში შემოსვლა კოვიდვაქცინით

  კოვიდვაქცინით საქართველოში შემოსვლა შეუძლია ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქეს ნებისმიერი ქვეყნიდან, რისთვისაც:

  საქართველოს საჰაერო საზღვრის კვეთისას უნდა წარმოადგინოს ნებისმიერი კოვიდვაქცინის სრული კურსის ჩატარების (ორი დოზა, ხოლო Johnson&Johnson ვაქცინის შემთხვევაში - ერთი დოზა) დამადასტურებელი დოკუმენტი;

  საქართველოს სახმელეთო და საზღვაო საზღვრის კვეთისას უნდა წარმოადგინოს ნებისმიერი კოვიდვაქცინის სრული კურსის ჩატარების (ორი დოზა, ხოლო Johnson&Johnson ვაქცინის შემთხვევაში - ერთი დოზა) დამადასტურებელი დოკუმენტი და ბოლო 72 საათში ჩატარებული PCR ტესტის ნეგატიური პასუხი.

  * გარდა ინდოეთის რესპუბლიკიდან მომავალი ნებისმიერი პირისა (მოქალაქეობის და ვაქცინაციის სრული კურსის ქონის მიუხედავად), ასევე იმ პირების, რომლებსაც აქვთ უკანასკნელი 14 დღის განმავლობაში ინდოეთის რესპუბლიკაში მოგზაურობის ისტორია. ისინი ექვემდებარებიან საქართველოში ვიზიტამდე ბოლო 72 საათში ჩატარებული PCR ტესტის ნეგატიური პასუხის წარდგენას საზღვარზე და შემდგომ − სავალდებულო 14-დღიან კარანტინს (უცხოელის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯით).

  კოვიდვაქცინის გარეშე საქართველოში შემოსვლა

  საქართველოს მოქალაქეებისათვის

 • საქართველოს მოქალაქე,  საქართველოში ვიზიტამდე ბოლო 72 საათში ჩატარებული PCR ტესტის ნეგატიური პასუხის წარმოდგენის შემთხვევაში, სურვილისამებრ, დაექვემდებარება 8-დღიან თვითიზოლაციას (თვითიზოლაციის შეუძლებლობის შემთხვევაში – საკარანტინე სივრცეში გადასვლას) ან მე-3 დღეს  სავალდებულო PCR  ტესტირებას საკუთარი ხარჯით;
 • საქართველოში ვიზიტამდე ბოლო 72 საათში ჩატარებული PCR ტესტის არქონის შემთხვევაში – დაექვემდებარება 8-დღიან სავალდებულო თვითიზოლაციას (თვითიზოლაციის შეუძლებლობის შემთხვევაში – საკარანტინე სივრცეში გადასვლას);
 • უცხოელებისათვის

  საქართველოში საჰაერო, სახმელეთო და საზღვაო გზით შემოსვლის უფლება აქვს ქვემოთ მითითებული სახელმწიფოების მოქალაქეებსა და ამავე ქვეყნებში ბინადრობის (ცხოვრების) უფლების მქონე პირებს:

 • ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები
 • ისრაელის სახელმწიფო
 • თურქეთის რესპუბლიკა
 • შვეიცარიის კონფედერაცია
 • ნორვეგიის სამეფო
 • ამერიკის შეერთებული შტატები
 • კანადა
 • დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო
 • საუდის არაბეთის სამეფო
 • კატარის სახელმწიფო
 • ქუვეითის სახელმწიფო
 • არაბთა გაერთიანებული საამიროები
 • ბაჰრეინის სამეფო
 • სომხეთის რესპუბლიკა
 • აზერბაიჯანის რესპუბლიკა
 • უკრაინა
 • მოლდოვის რესპუბლიკა
 • ყაზახეთის რესპუბლიკა
 • რუსეთის ფედერაცია
 • ბელარუსის რესპუბლიკა
 • უზბეკეთის რესპუბლიკა
 • ტაჯიკეთის რესპუბლიკა
 • ყირგიზეთის რესპუბლიკა
 • თურქმენეთი
 • ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა
 • იაპონია
 • კორეის რესპუბლიკა
 • ომანის სასულთნო
 • საქართველოში შემოსასვლელად ისინი უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ პირობებს:

 • საქართველოში უნდა გამოემგზავრონ ამავე ქვეყნებიდან, მათ შორის, მესამე ქვეყნების ტრანზიტული მგზავრობისთვის გამოყენების უფლებით;
 • სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე უნდა წარადგინონ საზღვრის კვეთამდე უკანასკნელ 72 საათის განმავლობაში ჩატარებული PCR კვლევის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • საზღვრის კვეთიდან მე-3 დღეს, უნდა ჩაიტარონ PCR კვლევა, საკუთარი ხარჯებით;
 • საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადმოკვეთამდე სავალდებულოა სპეციალური ელექტრონული ანკეტის შევსება, სადაც უნდა მიეთითოს ბოლო 14 დღის მოგზაურობის ისტორია, საქართველოში ვიზიტის დროს განსაზღვრული ადგილსამყოფელი, საკონტაქტო ინფორმაცია და ა.შ;
 • პირები, რომლებსაც უფიქსირდებათ უკანასკნელი 14 დღის განმავლობაში ინდოეთის რესპუბლიკაში  მოგზაურობის ისტორია, 14 დღით დაექვემდებარებიან საკარანტინე სივრცეში გადასვლას (საკუთარი ხარჯებით). ამ შემთხვევაში, მე-3 დღეს PCR კვლევის ჩატარება აღარ არის სავალდებულო.
 • ზემოთ მითითებული კატეგორიების გარდასაქართველოში შემოსვლის შეზღუდვები არ ვრცელდება:

 • საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური მისიების, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და მათი ოჯახის წევრებზე;
 • საქართველოს მოქალაქის ოჯახის წევრებზე, მიუხედავად მათი მოქალაქეობისა;
 • ჰუმანიტარული მისიით მომავალ პირებზე – თუ დღის წესრიგში დადგა ასეთი მისიის მოვლენის აუცილებლობა (ექიმები, მოხალისეები და ა. შ.);
 • საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირზე;
 • პირადობის ნეიტრალური მოწმობის ან/და ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მქონე პირებზე;
 • საქართველოში ლტოლვილის სტატუსის მქონე პირებზე;
 • ოფიციალური დელეგაციების წევრებზე, შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში;
 • საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვებში მონაწილე მძღოლებზე, საერთაშორისო სარკინიგზო გადაზიდვებში მონაწილე პერსონალზე, რომელიც დაკავშირებულია რკინიგზაზე ტვირთის გადაზიდვა-გაცილებასთან და საჰაერო ხომალდის ეკიპაჟის წევრებზე.
 • ასევეიხილეთ:

  -უცხო ქვეყნის მოქალაქე სტუდენტების საქართველოში შემოსვლის პროცედურები: https://www.geoconsul.gov.ge/ka/newsFeed/nId/249 

  -ინფორმაცია საქართველოში ბიზნეს/შრომითი საქმიანობის მიზნით მომავალი უცხოელი ვიზიტორებისთვის: https://www.geoconsul.gov.ge/ka/newsFeed/nId/225

  -ინფორმაცია "იმუშავე საქართველოდან" პროექტთან დაკავშირებით: https://www.geoconsul.gov.ge/ka/newsFeed/nId/194


  მეთოდური მითითება დამატებული ღირებულების გადასახადის შესახებ.

  6/3/2021 12:58:00 PM

  2021 წლის 17 მარტს შემოსავლების სამსახურის უფროსის N 7536 ბრძანებით დამტკიცდა დამატებული ღირებულების გადასახადის შესახებ მეთოდური მითითება მაგალითების სახით, რომელშიც შევიდა ცვლილება 2021 წლის 28 აპრილს  შემოსავლების სამსახურის უფროსის N 13200 ბრძანებით

  მიმდინარე მდგომარეობით  მეთოდური მითითება არეგულირებს  შემდეგ მნიშვნელოვან საკითხებს:

 • დანართი N1 - „დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაცია/რეგისტრაციის გაუქმება;
 • დანართი N2 - „ოპერაციები, რომლებიც არ განიხილება საქონლის მიწოდებად ან მომსახურების გაწევად“;
 • დანართი N3 - „ვაუჩერის მეშვეობით განხორციელებული ოპერაციები“;
 •  დანართ N4 - „დასაბეგრი პირები“;
 • დანართი N5 - „დღგ-ის ჩათვლა“;
 •  დანართი N6-მომსახურების გაწევის ადგილი;
 •  დანართი N7-სპეციალური სქემები“

 • 2021 წლის პირველი ივნისიდან ძალაში შედის საბაჟო დეკლარაციის კონტროლისას გამოსაყენებელი შეტყობინებების ფორმები

  5/31/2021 11:41:00 AM

  2021 წლის პირველი ივნისიდან ძალაში შედის საბაჟო დეკლარაციის კონტროლისას გამოსაყენებელი შეტყობინებების ფორმები, მებაჟე-ოფიცერსა და დეკლარანტს შორის სწორი კომუნიკაციის დამყარების და ფორმალიზებული პროცესის გამარტივების მიზნით. წარმოდგენილ ინსტრუქციაში ახსნილია თუ, როგორ უნდა მოიქცეს დეკლარანტი სხვადასხვა შეტყობინების მიღების შემთხვევაში.

  დეტალური ინფორმაციის ნახვა შეგიძლიათ შემდეგ ბმულზე:  


  ინფორმაცია საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებისა და საგადასახადო დოკუმენტის გამოწერის/დადასტურების უფლების შეზღუდვის შესახებ

  5/31/2021 11:33:00 AM

  შემოსავლების სამსახურის უფროსის მიერ 2021 წლის 29 აპრილს დამტკიცდა N 13617 ბრძანება „ცალკეულ შემთხვევებში გადასახადის გადამხდელისათვის საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებისა და საგადასახადო დოკუმენტების გამოწერის/დადასტურების უფლების შეზღუდვის შესახებ“. 

  ბრძანება არეგულირებს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ N 996 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის 563-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის მიხედვით განსაზღვრულ საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილებას: დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებულ პირს შეუჩეროს საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებისა და საგადასახადო დოკუმენტის ელექტრონულად გამოწერის/დადასტურების უფლება ან/და პირს უთხრას უარი აღნიშნული დოკუმენტების მატერიალური ფორმით გაცემაზე.

  ამავე ბრძანებით ასევე განისაზღვრა, რომ დღგ-ის გადამხდელის სპეციალური სტატუსი -არაკვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსი ენიჭება პირს, რომელსაც შემოსავლების სამსახურში არსებული ინფორმაციის მიხედვით არ უფიქსირდება მოქმედი საბანკო ანგარიშის ნომერი ან/და საგადასახადო ორგანოს მიერ განსაზღვრულ პირს, რომელსაც უფიქსირდება აღიარებული საგადასახადო დავალიანება.

  დეტალური ინფორმაციის ნახვა შეგიძლიათ შემდეგ ბმულზე


  ინფორმაცია მატერიალური და არამატერიალური ფორმით სავალდებულო მარკირების მომსახურების განმახორციელებელი პირის შერჩევის შესახებ

  5/25/2021 5:46:00 PM

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -  შემოსავლების სამსახური (შემდეგში - შემოსავლების სამსახური) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, იწყებს შერჩევის პროცესს, საქართველოში მატერიალური და არამატერიალური ფორმით სავალდებულო მარკირების მომსახურების განმახორციელებელი პირის გამოვლენის მიზნით.

  შერჩეული პირი განახორციელებს აქციზური მარკებით სავალდებულო მარკირების/ნიშანდების მომსახურებას, საქართველოს ბაზრისთვის განკუთვნილ შემდეგ პროდუქციაზე:

  ა) აქციზით დასაბეგრი ალკოჰოლიანი სასმელი (მათ შორის ლუდი);

  ბ) თამბაქოს ნაწარმი (მათ შორის, თამბაქოს ნედლეული, თამბაქოს ნარჩენები);

  გ) სითხეები ნიკოტინის შემცველობით ან ნიკოტინის შემცველობის გარეშე, განკუთვნილი ელექტრონული სიგარეტით მოხმარებისთვის;

  დ) არაალკოჰოლური სასმელები, მათ შორის, მინერალური და მტკნარი წყლები.

  შესარჩევი კომისიის მიერ შემუშავდა საკვალიფიკაციო მოთხოვნების განახლებული სამუშაო ვარიანტი, დაინტერესებული პირების მიერ წარმოდგენილი კომენტარებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით.

  დაინტერესებულ პირებს გამოქვეყნებული საკვალიფიკაციო მოთხოვნების განახლებულ რედაქციასთან დაკავშირებით შეუძლიათ 2021 წლის 30 მაისის ჩათვლით წარმოადგინონ არგუმენტირებული შენიშვნები და წინადადებები შესარჩევი კომისიის მიერ განსახილველად.

  შემოსავლების სამსახურის შესარჩევი კომისიის განცხადება მატერიალური და არამატერიალური ფორმით სავალდებულო მარკირების მომსახურების განმახორციელებელი პირის შერჩევის შესახებ, საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან დაკავშირებით, ასევე ინსტრუქცია პრეტენდენტის წინადადების შედგენისა და წარდგენის წესზე და სხვა დამატებითი ინფორმაცია გამოქვეყნდება შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდზე www.rs.ge.

  იხილეთ: დანართი  1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

                  დანართი   2. დამატებითი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

  შესარჩევი კომისიის საკონტაქტო ინფორმაცია

  ადრესატი:            სსიპ შემოსავლების სამსახური

  მატერიალური და არამატერიალური ფორმით სავალდებულო მარკირების მომსახურების  განმახორციელებელი პირის შესარჩევი კომისია

  მისამართი:           ქ. თბილისი, საქართველო, 0114, ვახტანგ გორგასალის ქუჩა #16, I სართული

  ელ-ფოსტა:            marking@rs.ge


  ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის გამოანგარიშების შესახებ მეთოდური მითითება დამტკიცდა

  5/18/2021 11:53:00 AM

  სასარგებლო წიაღისეულით მოსარგებლე პირის საგადასახადო ვალდებულების განსაზღვრასთან დაკავშირებული დებულებები რეგულირდება ,,ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს კანონითდა ,,გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანების 107-ე მუხლით

  მეთოდური მითითებით (იხ. შემდეგი ბმული)  დამტკიცებულია მოსაკრებლის ნაწილში გადამხდელის საგადასახადო ვალდებულების განსაზღვრის წესი, შემდეგ შემთხვევებში, როდესაც:

  - ლიცენზიის მფლობელმა საანგარიშო წლის განმავლობაში გაასხვისა სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზია;

   - ლიცენზიის მფლობელმა საანგარიშო წლის განმავლობაში დააკორექტირა სასარგებლო წიაღისეულის ათვისების შესაბამისი გეგმა (ყოველწლიურად ასათვისებელი მოცულობის მითითებით);

  - პირი სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გათავისუფლებულია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან;

  - ლიცენზიაზე არ იძებნება დამტკიცებული სასარგებლო წიაღისეულის ათვისების შესაბამისი გეგმა (ყოველწლიურად ასათვისებელი მოცულობის მითითებით).


  ინფორმაცია უქმე დღეებთან დაკავშირებით

  4/29/2021 5:47:37 PM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მთავრობის დადგენილების თანახმად, 2021 წლის 4 მაისიდან 8 მაისის ჩათვლით დღეები და 10-11 მაისი განისაზღვრა უქმე დღეებად.

  აღნიშნულიდან გამომდინარე, 30 აპრილიდან 12 მაისის  ჩათვლით, არ იმუშავებს მოქალაქეთა მომსახურების  სერვისცენტრები. გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაცია გაითვალისწინოთ სერვისებით (მ.შ ელექტრონული) სარგებლობისას.

  აქვე გაცნობებთ, რომ საბაჟო გამშვები პუნქტები მუშაობენ კალენდარული კვირის ყოველ დღეს (საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი უქმე დღეების ჩათვლით), კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, გამოცხადებულ უქმე დღეებში,  2021 წლის 4, 5, 6, 7, 10, 11 მაისს საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების ეკონომიკური ზონები, ასევე, გაფორმების განყოფილებები და საბაჟო ღირებულებისა და საქონლის კლასიფიკაციის სამმართველო  საქმიანობას ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებენ.  ამასთან, სამუშაო დროს გაწეული მომსახურებისთვის, საქართველოს მთავრობის N96-ე დადგენილებით  განსაზღვრული ტარიფების გაორმაგება არ მოხდება.

  2021 წლის, 4, 5, 6, 7, 10, 11 მაისს, შემოსავლების სამსახურთან კომუნიკაციის მიზნით, დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ, საინფორმაციო სატელეფონო ცენტრს - 2 299 299  (09:00 საათიდან -18:00 საათამდე), ასევე ისარგებლოთ - RS ჩათის მეშვეობით, ან მოგვწეროთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე info@rs.ge 

  შემოსავლების სამსახურის მიერ სადეზინფექციო სამუშაოების პროცესზე ზედამხედველობა მკაცრ კონტროლს ექვემდებარება. შესაბამისი სითხეებით სრულად მუშავდება, როგორც მოქალაქეთა მომსახურების სივრცეები, ასევე, თანამშრომელთა ოთახები და ტექნიკური საშუალებები.


  ვიდეო ინსტრუქცია „სავარაუდო დარიცხვა“

  4/22/2021 10:17:00 AM

  ვიდეო ინსტრუქციაში „სავარაუდო დარიცხვა“ დეტალურად არის აღწერილი:

 • რას გულისხმობს და რა მიზანს ემსახურება სავარაუდო დარიცხვა
 • ვისზე და რა შემთხვევაში შეიძლება  გავრცელდეს სავარაუდო დარიცხვა
 • რა ეტაპებს მოიცავს სავარაუდო დარიცხვის პროცესი
 • როგორ და რა ვადაში ხდება სავარუდო დარიცხვის გაუქმება

 • დამტკიცდა მეთოდური მითითება დამატებული ღირებულების გადასახადის შესახებ

  4/6/2021 12:00:00 AM

  2021 წლის 17 მარტს შემოსავლების სამსახურის უფროსის N 7536 ბრძანებით დამტკიცდა დამატებული ღირებულების გადასახადის შესახებ მეთოდური მითითებები მაგალითების სახით, შემდეგ მნიშვნელოვან საკითხებზე:

 • დანართი N1 - „დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაცია/რეგისტრაციის გაუქმება;
 • დანართი N2 - „ოპერაციები, რომლებიც არ განიხილება საქონლის მიწოდებად ან მომსახურების გაწევად“;
 • დანართი N3 - „ვაუჩერის მეშვეობით განხორციელებული ოპერაციები“;
 • დანართ N4 - „დასაბეგრი პირები“;
 • დანართი N5 - „დღგ-ის ჩათვლა“.

 • შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენას დაქვემდებარებული საექსპორტო ნაბეღლავის/ბორჯომის მინიმალური ღირებულება მცირდება

  4/6/2021 12:00:00 AM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 1 ივნისიდან ძალაში შედის „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 29 აგვისტოს №257 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2021 წლის 24 მარტის №62 ბრძანება.

  აღნიშნული ცვლილების მიხედვით, საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) 2201 10 190 01 და 2201 10 190 02 სასაქონლო ქვესუბპოზიციებით გათვალისწინებული საქონლის (ბორჯომი და ნაბეღლავი) ექსპორტის შემთხვევაში, შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (მწარმოებლის მიერ გაცემული შესაბამისობის დეკლარაცია ან სერტიფიკაციის ორგანოს მიერ გაცემული შესაბამისობის სერტიფიკატი) წარდგენა სავალდებულო ხდება 100 ლარის საბაჟო ღირებულებიდან.

  აქვე გაცნობებთ, რომ ცვლილების განხორციელებამდე, აღნიშნული დოკუმენტის წარდგენა სავალდებულო იყო, არანაკლებ - 1 000 ლარის საბაჟო ღირებულების ბორჯომისა და ნაბეღლავის ექსპორტისას.

  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ცვლილება: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5132051?publication=0


  27 აპრილიდან, ფართოვდება საფოსტო გზავნილების გადამზიდავების ვალდებულებათა ჩამონათვალი

  4/6/2021 12:00:00 AM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ  2021 წლის 27 აპრილიდან, ძალაში შედის „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 29 აგვისტოს №257 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2021 წლის 26 მარტის №64 ბრძანება.

  აღნიშნული ცვლილების მიხედვით, საქართველოს ტერიტორიაზე შემოტანილი საფოსტო გზავნილების (ე.წ. ფიზიკური/არაელექტრონული გზავნილების) გადამზიდავები ვალდებულნი ხდებიან:

 • დეკლარირებას დაუქვემდებარებელი საფოსტო გზავნილის მიმღებისათვის გადაცემის შემდგომ, მაგრამ არაუგვუანეს 5 სამუშაო დღისა, ნუსხა №1-ში ასახოს იმ პირის მონაცემები (სახელი, გვარი და საიდენტიფიკაციო ნომერი/პირადი  ნომერი/პასპორტის ნომერი), რომელსაც გადაეცა საფოსტო გზავნილი;
 • საფოსტო გზავნილის გადაცემის დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებიც ასევე შეიცავენ საფოსტო გზავნილის გადაცემის ადგილისა და თარიღის შესახებ ინფორმაციას, ან საფოსტო გზავნილის გამომგზავნისათვის დაბრუნების დამადასტურებელი დოკუმენტები შეინახოს არანაკლებ 3 წლით და მოთხოვნისამებრ წარუდგინოს საბაჟო ორგანოს;
 • საფოსტო გზავნილის მონაცემების შესაბამის რისკის პროფილთან თანხვედრის შემთხვევაში, უზრუნველყოს საფოსტო გზავნილის უშუალოდ მიმღებისათვის ან მისი წარმომადგენლისათვის გადაცემა.
 • ამასთან, განხორციელებული ცვლილებით დაზუსტდა, რომ საფოსტო გზავნილის გადამზიდავისათვის დადგენილი ვალდებულებების (მათ შორის, ზემოაღნიშნული ვალდებულებების) შეუსრულებლობის შემთხვევაში, გადამზიდავს დაეკისრება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა.

  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ცვლილება: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5132166?publication=0 


  იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, სხვადასხვა დასახელების პროდუქტების საქართველოს ბაზარზე განთავსება ვერ განხორციელდება

  4/5/2021 12:00:00 AM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ 1 ივლისიდან, სხვადასხვა დასახელების პროდუქტების საქართველოს ბაზარზე განთავსება, იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე ვერ განხორციელდება.

  კერძოდ:

 • „სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 იანვრის №47 დადგენილების მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, 2021 წლის 1 ივლისიდან,  იმპორტის გზით სათამაშოს საქართველოს ბაზარზე განთავსებისათვის იმპორტიორი ვალდებულია, შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის საშუალებით, შემოსავლების სამსახურსა და ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს „სათამაშოს იმპორტის წინასწარი შეტყობინება.“ დადგენილებასთან დაკავშირებით, 3400-მდე გადასახადის გადამხდელს შეტყობინება უკვე გაეგზავნა.
 • „ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის №82 დადგენილების მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, 2021 წლის 1 ივლისიდან,  იმპორტის გზით ინდივიდუალური დაცვის საშუალების საქართველოს ბაზარზე განთავსებისათვის იმპორტიორი ვალდებულია, შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის საშუალებით შემოსავლების სამსახურსა და ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს „ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების იმპორტის წინასწარი შეტყობინება.“ დადგენილებასთან დაკავშირებით, 3500-მდე გადასახადის გადამხდელს შეტყობინება უკვე გაეგზავნა.
 • „მანქანა-დანადგარების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის №85 დადგენილების მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით, 2021 წლის 1 ივლისიდან,  იმპორტის გზით მანქანა-დანადგარის საქართველოს ბაზარზე განთავსებისათვის იმპორტიორი ვალდებულია, შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის საშუალებით, შემოსავლების სამსახურსა და ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს „მანქანა-დანადგარის იმპორტის წინასწარი შეტყობინება.“ დადგენილების შესახებ, 3800-მდე გადასახადის გადამხდელს შეტყობინება უკვე გაეგზავნა.
 • „აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის №84 დადგენილების მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, 2021 წლის 1 ივლისიდან,  იმპორტის გზით აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობის საქართველოს ბაზარზე განთავსებისათვის იმპორტიორი ვალდებულია, შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის საშუალებით, შემოსავლების სამსახურსა და ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს „აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობის იმპორტის წინასწარი შეტყობინება.“ დადგენილების შესახებ, 2500-მდე გადასახადის გადამხდელს შეტყობინება უკვე გაეგზავნა.
 • შეტყობინების ფორმა, შევსებისა და დადასტურების წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით.

  დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, დაუკავშირდით ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 1483, ან ელექტრონულ ფოსტაზე: info@msa.gov.ge


  1 აპრილიდან, თაბაშირ-მუყაოს საქართველოს ბაზარზე განთავსება, იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე ვერ განხორციელდება

  3/31/2021 12:00:00 AM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ „სამშენებლო პროდუქტების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 1 ოქტომბრის №476 დადგენილებით დამტკიცებულ ტექნიკურ რეგლამენტში  შევიდა ცვლილება, რომლის  მიხედვით, 2021 წლის 1 აპრილიდან იმპორტის გზით თაბაშირ-მუყაოს საქართველოს ბაზარზე განთავსებისათვის,  იმპორტიორი ვალდებულია შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის (eservices.rs.ge) საშუალებით, შემოსავლების სამსახურსა და ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს „თაბაშირ მუყაოს იმპორტის წინასწარი შეტყობინება.“  შესაბამისად, 1 აპრილიდან იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, თაბაშირ-მუყაოს საქართველოს ბაზარზე განთავსება ვერ განხორციელდება.

  შეტყობინების ფორმა, შევსებისა და დადასტურების წესი განისაზღვრება - „სამშენებლო პროდუქტის იმპორტის წინასწარი შეტყობინების ფორმისა და მისი შევსების/დადასტურების წესის დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2019 წლის 17 ივლისის №224/№1-1/349 ერთობლივი ბრძანებით.

  აღნიშნულ ცვლილებასთან დაკავშირებით, 100-მდე გადასახადის გადამხდელს შეტყობინება უკვე გაეგზავნა.

  დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაუკავშირდით ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 1483, ან ელექტრონულ ფოსტაზე: info@msa.gov.ge


  შეხსენება მოახლოებულ სავადო თარიღთან დაკავშირებით

  3/29/2021 11:52:00 AM

  შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 31 მარტი 2020 წლის საანგარიშო პერიოდის საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის, ასევე მოგების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენისა და აღნიშნული გადასახადების გადახდის სავადო თარიღია. ხოლო, მიმდინარე წლის 1 აპრილი - 2020 წლის საანგარიშო პერიოდის საწარმოს/ორგანიზაციის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენისა და გადახდის სავადო თარიღია.

  გთხოვთ, გაითვალისწინოთ მოახლოებული სავადო თარიღები და ვალდებულების წარმოშობის შემთხვევაში  დროულად წარადგინოთ დეკლარაცია, ასევე გადაიხადოთ შესაბამისი გადასახადი.

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური მოგმართავთ თხოვნით, საქართველოში კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, ასევე, ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების გათვალისწინებით, მაქსიმალურად გამოიყენოთ ელექტრონული და დისტანციური მომსახურებები.

  ინსტრუქცია საცხოვრებელი ფართის საცხოვრებელი მიზნით გამქირავებელი ფიზიკური პირებისთვის

  საგადასახადო ვალდებულება საშემოსავლო გადასახადის ნაწილში ფიზიკური პირის მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალების რეალიზაციისას

  საგადასახადო ვალდებულებები ფიზიკური პირის მიერ საცხოვრებელი ბინის (სახლის) რეალიზაციისას

  მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირის მიერ საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენა

  მცირე ბიზნესის მიერ 2020 წლის საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის ინსტრუქცია

  ვიდეო ინსტრუქციების შესახებ ინფორმაცია სრულად იხილეთ აქ

  გზამკვლევები იხილეთ აქ

  ხშირად დასმული კითხვები ფიზიკური პირებისთვის

  ხშირად დასმული კითხვები იურიდიული პირებისთვის


  დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელოები

  3/26/2021 12:00:00 AM

  დამტკიცდა სიტუაციური სახელმძღვანელოები:

 • „ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის ოდენობის განსაზღვრა N2327“, რომელიც არეგულირებს სასარგებლო წიაღისეულის (გარდა მინერალური წყლებისა, მიწისქვეშა მტკნარი ჩამოსასხმელი წყლებისა და  ნახშირორჟანგისა) მოპოვების ლიცენზიებს, რომლებიც ექვემდებარებიან ანგარიშგებას საანგარიშო ექვსთვიანი პერიოდის მიხედვით.
 • საქართველოს საბაჟო კოდექსის 170-ე და 172-ე მუხლებით გათვალისწინებული სანქციის ერთდროულად გამოყენება N 2543
 • გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვის წესების დარღვევა N 2544  -რომელიც არეგულირებს საგადასახადო ორგანოს მიერ სსკ-ის 273-ე მუხლით გათვალისწინებული სანქციის გამოყენების საკითხს, როდესაც ფიზიკური პირი ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრაციის გარეშე ახორციელებს „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ სამეწარმეო საქმიანობას.

 • text