საიტის მოხმარების ინსტრუქცია
ცხელი ხაზი: 2 299 299
ვერსია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
A
A

2021 წლის 1 ნოემბერი ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის სავადო თარიღია

10/18/2021 9:44:00 AM

„ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის“ წარდგენის სავადო თარიღია მიმდინარე წლის 1 ნოემბერი. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, თუ თქვენი და თქვენი ოჯახის წევრების შემოსავალი გასული 2020 წლის მიხედვით აღემატებოდა 40 000 ლარს და თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრები საქართველოს ტერიტორიაზე ფლობთ  დასაბეგრ ქონებას, ან შემოსავლის ოდენობის მიუხედავად  თქვენ ან თქვენს ოჯახის წევრ(ებ)ს გაქვთ დასაბეგრი მიწა, წარმოგეშვებათ ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულება.

აქვე შეგახსენებთ, რომ ფიზიკური პირი ქონებაზე და მიწაზე ქონების გადასახადს იხდის არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 15 ნოემბრისა.

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური მოგმართავთ თხოვნით, საქართველოში კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, ასევე, ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების გათვალისწინებით, მაქსიმალურად გამოიყენოთ ელექტრონული და დისტანციური მომსახურებები.

ვიდეო ინსტრუქციები:

 • ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის 2021 წლის დეკლარაციის წარდგენა
 • ქონების გადასახადის დეკლარაციის შევსება
 • გზამკვლევები:

 • ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის გზამკვლევი 
 • ვებგვერდის მეშვეობით ფიზიკური პირებისთვის საკუთარი შემოსავლებისა და ქონების შესახებ ინფორმაციის მოძიების გზამკვლევი 
 •  კითხვა-პასუხი 

   დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ ისარგებლოთ შემოსავლების სამსახურის ახალი სერვისით “RS ჩათი“  ან დაუკავშირდეთ საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრს

  2 299 299.


  ინფორმაცია სავალდებულო მარკირების მომსახურების განმახორციელებელი პირის შერჩევის შესახებ

  10/1/2021 4:12:00 PM

  სსიპ შემოსავლების სამსახურში მიმდინარეობს შერჩევის პროცესი საქართველოში მატერიალური და არამატერიალური ფორმით სავალდებულო მარკირების მომსახურების განმახორციელებელი პირის გამოვლენის მიზნით. შესარჩევი კომისიის მიერ დაინტერესებული პირების/პრეტენდენტების მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია და დოკუმენტები ამჟამად განიხილება შერჩევის პირველ ეტაპზე. შერჩევასთან დაკავშირებული დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე. 


  შემოსავლების სამსახურის მომსახურების საფასურის გადახდის შეღავათიანი პირობები 2021 წლის 25 სექტემბრიდან ამოქმედდება

  9/24/2021 10:37:00 AM

  შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში განხორციელებული მნიშვნელოვანი ცვლილებით, მიმდინარე წლის 25 სექტემბრიდან იმოქმედებს შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის დადგენილი საფასურების გადახდის ახალი პირობა, რაც გულისხმობს საფასურის გადახდისგან გათავისუფლების ან განახევრების შემოღებას, იმ პირებისთვის, რომლებიც შესაბამისი მომსახურების გაწევის მოთხოვნით შემოსავლების სამსახურს განცხადებას წარუდგენენ ელექტრონული ფორმით, მათივე ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან.

  დეტალური ინფორმაციის სანახავად ეწვიეთ საკანონმდებლო სიახლეს


  ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის გაანგარიშების წარდგენა ლიცენზიის/მისი ნაწილის იჯარით გაცემისას

  9/24/2021 10:28:00 AM

  განხორციელდა ცვლილება „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში. რომლითაც, განისაზღვრა სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის/მისი ნაწილის იჯარით გაცემისას ლიცენზიასთან დაკავშირებული საგადასახადო ვალდებულების შესრულება, როგორც მიმდინარე, ასევე გასულ საანგარიშო პერიოდებში.

  დეტალური ინფორმაცია განხორციელებული ცვლილების შესახებ, შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე


  შემოსავლების სამსახურის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან რეგისტრირებულ განცხადებებზე მომსახურების საფასურის გადახდის შეღავათიანი პირობები იმოქმედებს

  8/30/2021 1:29:00 PM

  საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც ითვალისწინებს შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის დადგენილი საფასურების გადახდის ახალი პირობის, მათ შორის, საფასურის გადახდისგან გათავისუფლების ან განახევრების, შემოღებას იმ პირებისთვის, რომლებიც შესაბამისი მომსახურების გაწევის მოთხოვნით შემოსავლების სამსახურს განცხადებას წარუდგენენ ელექტრონული ფორმით, მათივე ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან.  

  წარმოდგენილი ცვლილება ემსახურება შემოსავლების სამსახურში განცხადებების ელექტრონული ფორმით მომართვიანობის წახალისებას და დისტანციური სერვისებით სარგებლობას, რისი მნიშვნელობაც განსაკუთრებით თვალნათლივ წარმოჩინდა გლობალური პანდემიის პირობებში. სერვისების ელექტრონული ფორმით გამოყენება საშუალებას აძლევს ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის მქონე პირს, მაქსიმალურად მარტივად და მოქნილად ისარგებლოს სასურველი სერვისით, ამასთან განცხადების წარდგენა შესაძლებელია დისტანციურ რეჟიმში, ნებისმიერ დროს.  თვითმომსახურების წახალისება წარმოადგენს შემოსავლების სამსახურის სერვისების განვითარების 2021-2024 წლების სტრატეგიის მიზანს და ამ მიმართულებით უახლოეს მომავალში კიდევ სხვა ახალი მომსახურებებიც იქნება ხელმისაწვდომი. 

  განხორციელებული ცვლილებიდან გამომდინარე, წარმოგიდგენთ იმ განცხადებების ჩამონათვალს, რომლის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან რეგისტრაციის შემთხვევაშიც პირი თავისუფლდება მომსახურების საფასურის გადახდისგან:

 • საბანკო ანგარიშების შესახებ ცნობის გაცემის თაობაზე;
 • საგადასახადო დავალიანების შესახებ ცნობის გაცემის თაობაზე;
 • გადასახადის გადამხდელის მოწმობის აღდგენის შესახებ;
 • მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭება;
 • მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭება;
 • ფიზიკური პირის შემოსავლების შესახებ ინფორმაციის მოთხოვნა;
 • გადახდის წყაროდან მიღებულ შემოსავლებზე შეღავათის გამოყენების უფლების შესახებ (დაქირავებული პირის მომართვის შემთხვევაში);
 • ნავთობპროდუქტების მიწოდების აღრიცხვის ელექტრონული ჟურნალის რეგისტრაცია;
 • მესამე პირზე საგადასახადო დავალიანების შესახებ ცნობის გაცემის თაობაზე.
 • შენიშვნა: გაითვალისწინეთ, რომ აღნიშნულ განცხადებებზე სერვისცენტრში  მომსახურების მიღების მოთხოვნით ვიზიტის შემთხვევაში, მათზე გავრცელდება საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის დადგენილებით განსაზღვრული მომსახურების საფასურები.

  ხოლო საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული საფასურები განახევრდება, ასევე ავტორიზებული მომხმარელის გვერდიდან რეგისტრაციის შემთხვევაში შემდეგ განცხადებებზე:

 • საგადასახადო ორგანოსთან შედარების აქტის გაფორმების შესახებ;
 • შვიდნიშნა კოდის რეგისტრაცია სტაციონალური ობიექტებისათვის-ნავთობპროდუქტების რეალიზატორებისათვის;
 • მოსარგებლედ რეგისტრაცია ან ვადის გაგრძელება-ნავთობპროდუქტების რეალიზატორებისათვის.
 • გაცნობებთ, რომ შემოსავლების სამსახურის მიერ გაწეული მომსახურებისთვის დადგენილი საფასურის გადახდის ახალი პირობით სარგებლობის შესაძლებლობა გექნებათ მიმდინარე წლის 25 სექტემბრიდან.

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური მოგმართავთ თხოვნით, საქართველოში კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, ასევე, ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების გათვალისწინებით, მაქსიმალურად გამოიყენოთ ელექტრონული და დისტანციური მომსახურებები.


  დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელოები

  8/30/2021 12:40:00 PM

  დამტკიცდა  სიტუაციური სახელმძღვანელოები:

 • მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის შეღავათი საშემოსავლო გადასახადში N 1514;
 • “სამორინის მოწყობის სანებართვო მოსაკრებლისგან გათავისუფლება” N 2545 , რომელშიც აღწერილია, ახლად აშენებული არანაკლებ ასნომრიანი სასტუმროს ტერიტორიაზე სამორინეს მოწყობისას, სანებართვო მოსაკრებლისგან გათავისუფლების შემთხვევა.

 • დღგ-ის პორტალი ციფრულ მომსახურებებზე

  7/30/2021 7:37:45 PM

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად, თუ თქვენ არ ხართ დაფუძნებული, ან ჩვეულებრივ არ ცხოვრობთ საქართველოში ან/და არ გაგაჩნიათ საქართველოში ფიქსირებული დაწესებულება და საქართველოს ტერიტორიაზე ახორციელებთ ციფრული მომსახურების მიწოდებას, დღგ-ის გამოანგარიშების და გადახდის ვალდებულება საქართველოს ბიუჯეტში, წარმოგეშვებათ 2021 წლის 1 ოქტომბრიდან ნაცვლად 2021 წლის 1 ივლისისა.

  საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 1652 მე-2 ნაწილის ე) ქვეპუნქტის და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის №996 ბრძანებით დამტკიცებული „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ ინსტრუქციის 471 მუხლის მიხედვით თქვენს მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე არადასაბეგრ ფიზიკურ პირზე გაწეული ციფრული მომსახურებით მიღებული შემოსავალი ექვემდებარება დღგ-ის 18%-ით დაბეგვრას საქართველოში დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გარეშე.

  დღგ-ის ანგარიშგებისა და გადახდის მიზნით, უნდა დარეგისტრირდეთ შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე განთავსებულ პორტალზე “VAT Portal on Digital Services”  

  საგადასახადო ვალდებულების შესრულების პროცედურასთან დაკავშირებით, გაითვალისწინეთ შემდეგი:

 • დღგ-ის გამოანგარიშებისა და გადახდის ვალდებულება წარმოიშვება 2021 წლის 1 ოქტომბრიდან მიწოდებულ ციფრულ მომსახურებებზე და საანგარიშო პერიოდია კვარტალი;
 • შემოსავლების სამსახურს, საგადასახადო დეკლარაცია უნდა წარედგინოს არაუგვიანეს საანგარიშო პერიოდის (კვარტლის) მომდევნო თვის 20 რიცხვისა;
 • გადასახადის გადახდა უნდა განხორციელდეს არაუგვიანეს საანგარიშო პერიოდის (კვარტლის) მომდენო თვის ბოლო დღისა;
 • ციფრული მომსახურების გაწევაში იგულისხმება, ტელესაკომუნიკაციო მომსახურება, ელექტრონულად გაწეული მომსახურება, რადიო ან ტელესამაუწყებლო მომსახურება.
 • გადასახადის გადახდა შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც ეროვნულ ასევე უცხოურ ვალუტაში, კერძოდ, ლარში, დოლარში ან ევროში, რომლის არჩევაც ხდება დღგ-ის პორტალზე რეგისტრაციის დრო.
 • დღგ-ის განაკვეთი 18%.

 • ცვლილება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ N 996 ბრძანებაში

  7/23/2021 8:45:00 AM

  მიმდინარე წლის 16 ივლისს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ ბრძანებაში განხორციელებული ცვლილებით, ინსტრუქციას დაემატა ახალი თავი „ცალკეულ შემთხვევებში დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების ადგილი“, რომელიც ითვალისწინებს ისეთი შემთხვევებ განსაზღვრას, როდესაც მომსახურების გაწევის ადგილი განისაზღვრება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 1621 მუხლის მე-3 ნაწილისა და მე-12-მე-14 ნაწილებისგან განსხვავებული წესი. აღნიშნულის შესაბამისად განისაზღვრა, რომ ტურისტული პროდუქტის მიწოდებისას მასში შემავალი მომსახურებები, ჩაითვლება იმ ქვეყანაში გაწეულად, სადაც ხდება ამ მომსახურებებით ფაქტობრივი სარგებლობა ან/და გამოყენებ.

  აღნიშნული და სხვა ცვლილებების შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე


  გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოების გამო, შემოსავლების სამსახურის ვაკე-საბურთალოს სერვისცენტრი მუშაობას დროებით შეაჩერებს

  7/21/2021 9:16:00 PM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ ვაკე-საბურთალოს მოქალაქეთა მომსახურების სერვისცენტრის მთლიანი სივრცის გეგმიური საინჟინრო-ტექნიკური ზედამხედველობის ფარგლებში, განხორციელებული კვლევითი სამუშაოების შედეგად, აღმოჩენილი იქნა შენობა-ნაგებობის მზიდი კონსტრუქციის დაზიანებები.

  უახლოეს დღეებში, შესაბამისი სპეციალისტების მიერ, შემუშავდება სარდაფის კონსტრუქციული სისტემების მდგრადობის აღდგენის წინასაპროექტო გეგმა და აღნიშნული დაზიანების აღმოფხვრის მიზნით, აქტიურ რეჟიმში დაიწყება სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

  აღნიშნულიდან გამომდინარე,  ვაკე-საბურთალოს სერვისცენტრი, მოქალაქეთა უსაფრთხოებიდან გამომდინარე,  მუშაობას დროებით შეაჩერებს და 21 ივლისიდან, მომსახურების მიღება, შესაძლებელი იქნება შემდეგ მისამართზე: მერაბ ალექსიძის ქუჩა I შესახვევი #2.  

  ამასთან, გადასახადის გადამხდელებს შესაძლებლობა ექნებათ, თბილისში არსებული სერვისცენტრის მომსახურებით ისარგებლონ გლდანი-ნაძალადევის (სარაჯიშვილის ქუჩა №1) სერვისცენტრით, ხოლო 26 ივლისიდან მოქალაქეებს მოემსახურება განახლებული ისანი–სამგორის, ძველი თბილისის და დიდგორის სერვისცენტრი, მისამართზე: გულუას ქუჩა № 4.

  მომხმარებლები ასევე,  ისარგებლებენ მოძრავი სერვისცენტრის -  RS CAR-ის მომსახურებით, რომელიც განთავსდება ვაკე-საბურთალოს სერვისცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე და შესაძლებელი იქნება შემდეგი სერვისების მიღება: შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული გვერდის რეგისტრაცია/ავტორიზაცია, ავტორიზირებული გვერდის პაროლის აღდგენა და გადასახადის გადამხდელად არარეგისტრირებული მოქალაქეებისთვის ცნობის გაცემა.

  აქვე გაცნობებთ, რომ  შემოსავლების სამსახურთან კომუნიკაციის მიზნით, დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ, საინფორმაციო სატელეფონო ცენტრს - 2 299 299  (09:00 საათიდან -18:00 საათამდე), ასევე ისარგებლოთ - RS ჩათის მეშვეობით, ან დისტანციურ რეჟიმში,  ისარგებლოთ შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე www.rs.ge არსებული ელექტრონული სერვისებით.

  ვაკე-საბურთალოს მოქალაქეთა მომსახურების სერვისცენტრი მუშაობას უახლოეს მომავალში განაახლებს.


  ვიდეო ინსტრუქცია „ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის ადმინისტრირება“

  7/13/2021 3:50:00 PM

  ვიდეო ინსტრუქციაში-„ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის ადმინისტრირება“, დეტალურად არის წარმოდგენილი ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის ანგარიშგების განხორციელების წესის შესახებ. 

  ვიდეო ინსტრუქციაში მოყვანილი მაგალითი ეხება სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებას, რომელზეც ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი გადაიხდება 6 თვეში ერთხელ. რაც შეეხება სხვა სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებას, რომელზეც ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი გადაიხდება არა უგვიანეს ყოველი კვარტალის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა (მინერალური წყლები, მიწისქვეშა მტკნარი ჩამოსასხმელი წყლები) ან ყოველთვიურად (ნახშირორჟანგი-გაზი CO2, კომუნალური მტკნარი (მიწისქვეშა და ზედაპირული) წყლის რესურსებით სარგებლობა), ამ შემთხვევაში საანგარიშო პერიოდი რჩება უცვლელი. დანარჩენ ნაწილში მოქმედებს გაანგარიშების შევსების საერთო წესი.


  აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების იმპორტის გზით საქართველოს ბაზარზე განთავსებისათვის, წინასწარი შეტყობინების წარდგენის ვალდებულება 1 სექტემბრამდე გადავადდა

  6/30/2021 4:54:00 PM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ „აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის №84 დადგენილებაში განხორციელებული ცვლილების თანახმად, ამავე დადგენილების ძირითადი ნაწილი 2021 წლის 1 ივლისის ნაცვლად, ამოქმედდება 2021 წლის 1 სექტემბრიდან.

  მათ შორის, 1 სექტემბრიდან ამოქმედდება დადგენილების მე-6 მუხლით იმპორტიორისათვის განსაზღვრული ვალდებულება, რომ აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობის იმპორტის გზით საქართველოს ბაზარზე განთავსებისათვის, შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის საშუალებით, შემოსავლების სამსახურსა და ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს „აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობის იმპორტის წინასწარი შეტყობინება“.

  წინასწარი შეტყობინების ფორმა, მისი შევსებისა და დადასტურების წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით. 

  შესაბამისად, 2021 წლის 1 სექტემბრიდან, დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის მოქმედების სფეროში შემავალი პროდუქტების იმპორტის გზით საქართველოს ბაზარზე განთავსება, იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე  ვერ განხორციელდება. 

  აღნიშნული ცვლილების შესახებ, 2500-მდე გადასახადის გადამხდელს შეტყობინება უკვე გაეგზავნა.

  დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, დაუკავშირდით ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 1483, ან ელექტრონულ ფოსტაზე: info@msa.gov.ge


  მეთოდური მითითება დამატებული ღირებულების გადასახადის შესახებ

  6/24/2021 5:12:00 PM

  დამატებული ღირებულების გადასახადის შესახებ მეთოდური მითითების დამტკიცების თაობაზ“  შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 წლის 17 ივნისს  N19593 ბრძანებით  განხორციელებული ცვლილებით, მეთოდურ მითითებას დაემატა დანართი N8- მომსახურების გაწევა”, ასევე დაემატა მაგალითები დანართებს: N3 „ვაუჩერის მეშვეობით განხორციელებული ოპერაციები“ და N6 „მომსახურების გაწევის ადგილი.

  მიმდინარე მდგომარეობით  მეთოდური მითითება არეგულირებს  შემდეგ მნიშვნელოვან საკითხებს:

  დანართი N1 - „დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაცია/რეგისტრაციის გაუქმება;

  დანართი N2 - „ოპერაციები, რომლებიც არ განიხილება საქონლის მიწოდებად ან მომსახურების გაწევად“;

  დანართი N3 - „ვაუჩერის მეშვეობით განხორციელებული ოპერაციები“;

  დანართ N4 - „დასაბეგრი პირები“; 

  დანართი N5 - „დღგ-ის ჩათვლა“;

  დანართი N6-„მომსახურების გაწევის ადგილი;

  დანართი N7-„სპეციალური სქემები“

  დანართი N 8-„მომსახურების გაწევ


  დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელოები

  6/24/2021 5:06:00 PM

  დამტკიცდა სიტუაციური სახელმძღვანელოები:

 • ქონების გადასახადი ორგანიზაციის მიერ ფართის იჯარით გაცემისაN1427“;
 • მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირის მიერ მიღებული შემოსავლების დაბეგვრა N1513;
 • ფიზიკური პირის მიერ საცხოვრებელი ფართობის (ბინის) ქირის თანხის მიღება ნაღდი ანგარიშსწორებით სსა-ის გამოყენების გარეშე N 2207
 • სტაჟიორის მიერ მიღებული შემოსავლის ხელფასად განხილვა N 2428
 • საერთაშორისო კომპანიის მიერ გაცემული ხელფასის დაბეგვრა N 2429
 • საერთაშორისო კომპანიის მიერ განაწილებული მოგების დაბეგვრა N 2658

 • 1 ივლისიდან, იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე,  ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების საქართველოს ბაზარზე განთავსება ვერ განხორციელდება

  6/24/2021 1:25:00 PM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ „ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის №82 დადგენილების მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, 2021 წლის 1 ივლისიდან,  იმპორტის გზით ინდივიდუალური დაცვის საშუალების საქართველოს ბაზარზე განთავსებისათვის იმპორტიორი ვალდებულია, შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის საშუალებით შემოსავლების სამსახურსა და ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს „ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების იმპორტის წინასწარი შეტყობინება.“

  შეტყობინების ფორმა, შევსებისა და დადასტურების წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით. 

  შესაბამისად, 1 ივლისიდან იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, რეგლამენტის რეგულირების სფეროში არსებული პროდუქტების საქართველოს ბაზარზე განთავსება  ვერ განხორციელდება. 

  აღნიშნულ დადგენილებასთან დაკავშირებით, 3500-მდე გადასახადის გადამხდელს შეტყობინება უკვე გაეგზავნა.

  დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, დაუკავშირდით ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 1483 ან ელექტრონულ ფოსტაზე: info@msa.gov.ge


  1 ივლისიდან, იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების საქართველოს ბაზარზე განთავსება ვერ განხორციელდება

  6/21/2021 5:55:00 PM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ „აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის №84 დადგენილების მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, 2021 წლის 1 ივლისიდან,  იმპორტის გზით აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობის საქართველოს ბაზარზე განთავსებისათვის იმპორტიორი ვალდებულია, შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის საშუალებით, შემოსავლების სამსახურსა და ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს „აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობის იმპორტის წინასწარი შეტყობინება.“

  შეტყობინების ფორმა, შევსებისა და დადასტურების წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით. 

  შესაბამისად, 1 ივლისიდან იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, რეგლამენტის რეგულირების სფეროში არსებული პროდუქტების საქართველოს ბაზარზე განთავსება  ვერ განხორციელდება. 

  აღნიშნული დადგენილების შესახებ, 2500-მდე გადასახადის გადამხდელს შეტყობინება უკვე გაეგზავნა.

  დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, დაუკავშირდით ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 1483 ან ელექტრონულ ფოსტაზე: info@msa.gov.ge


  1 ივლისიდან, იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, მანქანა-დანადგარის საქართველოს ბაზარზე განთავსება ვერ განხორციელდება

  6/17/2021 2:14:00 PM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ „მანქანა-დანადგარების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის №85 დადგენილების მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით, 2021 წლის 1 ივლისიდან,  იმპორტის გზით მანქანა-დანადგარის საქართველოს ბაზარზე განთავსებისათვის იმპორტიორი ვალდებულია, შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის საშუალებით, შემოსავლების სამსახურსა და ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს „მანქანა-დანადგარის იმპორტის წინასწარი შეტყობინება.“

  შეტყობინების ფორმა, შევსებისა და დადასტურების წესი განისაზღვრება - საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით.

  შესაბამისად, 1 ივლისიდან იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, რეგლამენტის რეგულირების სფეროში არსებული პროდუქტების საქართველოს ბაზარზე განთავსება  ვერ განხორციელდება.   

  აღნიშნული დადგენილების შესახებ, 3800-მდე გადასახადის გადამხდელს შეტყობინება უკვე გაეგზავნა.              

  დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, დაუკავშირდით ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 1483 ან ელექტრონულ ფოსტაზე: info@msa.gov.ge


  1 ივლისიდან, იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე,  საქართველოს ბაზარზე სათამაშოების განთავსება ვერ განხორციელდება

  6/14/2021 11:23:00 AM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ „სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 იანვრის №47 დადგენილების მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, 2021 წლის 1 ივლისიდან,  იმპორტის გზით სათამაშოს საქართველოს ბაზარზე განთავსებისათვის იმპორტიორი ვალდებულია, შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის საშუალებით, შემოსავლების სამსახურსა და ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს „სათამაშოს იმპორტის წინასწარი შეტყობინება.“

  შეტყობინების ფორმა, შევსებისა და დადასტურების წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით.

  შესაბამისად, 1 ივლისიდან იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, რეგლამენტის რეგულირების სფეროში არსებული პროდუქტების საქართველოს ბაზარზე განთავსება  ვერ განხორციელდება. 

  აღნიშნულ დადგენილებასთან დაკავშირებით, 3400-მდე გადასახადის გადამხდელს შეტყობინება უკვე გაეგზავნა.

  დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, დაუკავშირდით ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 1483, ან ელექტრონულ ფოსტაზე: info@msa.gov.ge


  დღგ-ის პორტალი ციფრულ მომსახურებებზე

  6/10/2021 11:27:00 AM

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად, თუ თქვენ არ ხართ დაფუძნებული, ან ჩვეულებრივ არ ცხოვრობთ საქართველოში ან/და არ გაგაჩნიათ საქართველოში ფიქსირებული დაწესებულება და საქართველოს ტერიტორიაზე ახორციელებთ ციფრული მომსახურების მიწოდებას, 2021 წლის 1 ივლისიდან წარმოგეშვებათ დღგ-ის გამოანგარიშების და გადახდის ვალდებულება საქართველოს ბიუჯეტში, კერძოდ:

  საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 1652 მე-2 ნაწილის ე) ქვეპუნქტის და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის №996 ბრძანებით დამტკიცებული „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ ინსტრუქციის 471 მუხლის მიხედვით თქვენს მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე არადასაბეგრ ფიზიკურ პირზე გაწეული ციფრული მომსახურებით მიღებული შემოსავალი ექვემდებარება დღგ-ის 18%-ით დაბეგვრას საქართველოში დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გარეშე.

  დღგ-ის ანგარიშგებისა და გადახდის მიზნით, უნდა დარეგისტრირდეთ შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე განთავსებულ პორტალზე VAT Portal on Digital Services”.

  საგადასახადო ვალდებულების შესრულების პროცედურასთან დაკავშირებით, გაითვალისწინეთ შემდეგი:

 • დღგ-ის გამოანგარიშებისა და გადახდის ვალდებულება წარმოიშვება 2021 წლის 1 ივლისიდან მიწოდებულ ციფრულ მომსახურებებზე და საანგარიშო პერიოდია კვარტალი;
 • შემოსავლების სამსახურს, საგადასახადო დეკლარაცია უნდა წარედგინოს არაუგვიანეს საანგარიშო პერიოდის (კვარტლის) მომდევნო თვის 20 რიცხვისა;
 • გადასახადის გადახდა უნდა განხორციელდეს არაუგვიანეს საანგარიშო პერიოდის (კვარტლის) მომდენო თვის ბოლო დღისა;
 • ციფრული მომსახურების გაწევაში იგულისხმება, ტელესაკომუნიკაციო მომსახურება, ელექტრონულად გაწეული მომსახურება, რადიო ან ტელესამაუწყებლო მომსახურება.
 • გადასახადის გადახდა შესაძლებელია განხორციელდეს უცხოურ ვალუტაში, დოლარში ან ევროში, რომლის არჩევაც ხდება დღგ-ის პორტალზე რეგისტრაციის დრო.
 • დღგ-ის განაკვეთი 18%.

 • განცხადება მატერიალური და არამატერიალური ფორმით სავალდებულო მარკირების მომსახურების განმახორციელებელი პირის შერჩევის შესახებ

  6/7/2021 3:00:00 PM

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - შემოსავლების სამსახური (შემდეგში - შემოსავლების სამსახური) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, იწყებს შერჩევის პროცესს, საქართველოში მატერიალური და არამატერიალური ფორმით სავალდებულო მარკირების მომსახურების განმახორციელებელი პირის გამოვლენის მიზნით.

  შერჩეული პირი განახორციელებს აქციზური მარკებით სავალდებულო მარკირების/ნიშანდების მომსახურებას, საქართველოს ბაზრისთვის განკუთვნილ შემდეგ პროდუქციაზე:

  ა) აქციზით დასაბეგრი ალკოჰოლიანი სასმელი (მათ შორის ლუდი);

  ბ) თამბაქოს ნაწარმი (მათ შორის, თამბაქოს ნედლეული, თამბაქოს ნარჩენები);

  გ) სითხეები ნიკოტინის შემცველობით ან ნიკოტინის შემცველობის გარეშე, განკუთვნილი ელექტრონული სიგარეტით მოხმარებისთვის;

  დ) არაალკოჰოლური სასმელები, მათ შორის, მინერალური და მტკნარი წყლები.

  შესარჩევი კომისიის მიერ შემუშავდა საკვალიფიკაციო მოთხოვნები დაინტერესებული პირების მიერ წარმოდგენილი კომენტარებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით.

  პრეტენდენტის წინადადება წარდგენილ უნდა იქნეს შემდეგ მისამართზე: 0114, თბილისი, საქართველო, ვახტანგ გორგასალის ქუჩა #16, პირველი სართული.

  შესარჩევი კომისიის გადაწყვეტილებით, პრეტენდენტის წინადადება უნდა წარედგინოს შესარჩევ კომისიას (შემოსავლების სამსახურის კანცელარიის მეშვეობით) 2021 წლის 6 აგვისტოს თბილისის დროით 09:00 საათიდან – 18:00 საათამდე (GMT+4).

  მიმაგრებული ფაილები:     განცხადება მატერიალური და არამატერიალური ფორმით სავალდებულო მარკირების მომსახურების განმახორციელებელი პირის შერჩევის შესახებ 

  დაინტერესებული პირების ან პრეტენდენტების მიერ, მატერიალური და არამატერიალური ფორმით სავალდებულო მარკირების მომსახურების განმახორციელებელი პირის შერჩევის პროცედურებსა და საკვალიფიკაციო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით, შესარჩევი კომისიის საკონტაქტო ელექტრონულ ფოსტაზე marking@rs.ge, 2021 წლის 30 ივლისის ჩათვლით წერილობით მიღებული კითხვები და პასუხები (განახლებული რედაქცია).

    

  „მატერიალური და არამატერიალური ფორმით სავალდებულო მარკირების მომსახურების განმახორციელებელი პირის შესარჩევის შესახებ“ პრეტენდენტების მიერ კომისიისთვის წარდგენილი წინადადების შეფასების წესი

  შესარჩევი კომისიის საკონტაქტო ინფორმაცია

  ადრესატი:        სსიპ შემოსავლების სამსახური

  მატერიალური და არამატერიალური ფორმით სავალდებულო მარკირების მომსახურების  განმახორციელებელი პირის შესარჩევი კომისია

  მისამართი:    ქ. თბილისი, საქართველო, 0114, ვახტანგ გორგასალის ქუჩა #16, I სართული

  ელ-ფოსტა:        marking@rs.ge


  გაფართოვდა გზათსარგებლობის საფასურის ბარათების გამცემ პირთა წრე

  6/7/2021 11:59:00 AM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 2 ივნისს მიღებულ იქნა „გზათსარგებლობის საფასურის ოდენობისა და მის გადახდასთან დაკავშირებული პროცედურებისა და პირობების განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 ივლისის №213 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის №258 დადგენილება, რომლითაც გაფართოვდა გზათსარგებლობის საფასურის ბარათების რეალიზატორ პირთა წრე. კერძოდ, აღნიშნული ცვლილების მიხედვით, გზათსარგებლობის საფასურის ბარათების სარეალიზაციოდ გადაცემა შესაძლებელი გახდა ნებისმიერ იმ პირზე, რომელიც:

 • 302003277 სახაზინო კოდზე სრულად გადაიხდის გზათსარგებლობის საფასურის ბარათების რაოდენობისა და გზათსარგებლობის საფასურის ოდენობის ნამრავლის შესაბამის თანხას, ან
 • წარადგენს არანაკლებ გზათსარგებლობის საფასურის ბარათების რაოდენობისა და გზათსარგებლობის საფასურის ოდენობის ნამრავლის თანხის შესაბამის გარანტიას.
 • აქვე გაცნობებთ, რომ აღნიშნული ცვლილების განხორციელებამდე, გზათსარგებლობის საფასურის ბარათების სარეალიზაციოდ გადაცემა შესაძლებელი იყო მხოლოდ საქართველოს სახმელეთო სახელმწიფო საზღვრის მონაკვეთის საბაჟო გამშვებ პუნქტებთან განთავსებული ავტოსადგომებისათვის, ა(ა)იპ – სავალდებულო დაზღვევის ცენტრის პუნქტებისა და საქართველოს ტერიტორიაზე განთავსებული ავტოგასამართი სადგურებისათვის/კომპლექსებისათვის.

  დეტალური ინფორმაცია კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე:

   https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5183440?publication=0


  COVID-19 პანდემიასთან დაკავშირებით საქართველოს საზღვრის კვეთის რეგულაციები

  6/7/2021 10:12:42 AM

  საქართველოში შემოსვლა კოვიდვაქცინით

  კოვიდვაქცინით საქართველოში შემოსვლა შეუძლია ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქეს ნებისმიერი ქვეყნიდან, რისთვისაც:

  საქართველოს საჰაერო საზღვრის კვეთისას უნდა წარმოადგინოს ნებისმიერი კოვიდვაქცინის სრული კურსის ჩატარების (ორი დოზა, ხოლო Johnson&Johnson ვაქცინის შემთხვევაში - ერთი დოზა) დამადასტურებელი დოკუმენტი;

  საქართველოს სახმელეთო და საზღვაო საზღვრის კვეთისას უნდა წარმოადგინოს ნებისმიერი კოვიდვაქცინის სრული კურსის ჩატარების (ორი დოზა, ხოლო Johnson&Johnson ვაქცინის შემთხვევაში - ერთი დოზა) დამადასტურებელი დოკუმენტი და ბოლო 72 საათში ჩატარებული PCR ტესტის ნეგატიური პასუხი.

  * გარდა ინდოეთის რესპუბლიკიდან მომავალი ნებისმიერი პირისა (მოქალაქეობის და ვაქცინაციის სრული კურსის ქონის მიუხედავად), ასევე იმ პირების, რომლებსაც აქვთ უკანასკნელი 14 დღის განმავლობაში ინდოეთის რესპუბლიკაში მოგზაურობის ისტორია. ისინი ექვემდებარებიან საქართველოში ვიზიტამდე ბოლო 72 საათში ჩატარებული PCR ტესტის ნეგატიური პასუხის წარდგენას საზღვარზე და შემდგომ − სავალდებულო 14-დღიან კარანტინს (უცხოელის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯით).

  კოვიდვაქცინის გარეშე საქართველოში შემოსვლა

  საქართველოს მოქალაქეებისათვის

 • საქართველოს მოქალაქე,  საქართველოში ვიზიტამდე ბოლო 72 საათში ჩატარებული PCR ტესტის ნეგატიური პასუხის წარმოდგენის შემთხვევაში, სურვილისამებრ, დაექვემდებარება 8-დღიან თვითიზოლაციას (თვითიზოლაციის შეუძლებლობის შემთხვევაში – საკარანტინე სივრცეში გადასვლას) ან მე-3 დღეს  სავალდებულო PCR  ტესტირებას საკუთარი ხარჯით;
 • საქართველოში ვიზიტამდე ბოლო 72 საათში ჩატარებული PCR ტესტის არქონის შემთხვევაში – დაექვემდებარება 8-დღიან სავალდებულო თვითიზოლაციას (თვითიზოლაციის შეუძლებლობის შემთხვევაში – საკარანტინე სივრცეში გადასვლას);
 • უცხოელებისათვის

  საქართველოში საჰაერო, სახმელეთო და საზღვაო გზით შემოსვლის უფლება აქვს ქვემოთ მითითებული სახელმწიფოების მოქალაქეებსა და ამავე ქვეყნებში ბინადრობის (ცხოვრების) უფლების მქონე პირებს:

 • ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები
 • ისრაელის სახელმწიფო
 • თურქეთის რესპუბლიკა
 • შვეიცარიის კონფედერაცია
 • ნორვეგიის სამეფო
 • ამერიკის შეერთებული შტატები
 • კანადა
 • დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო
 • საუდის არაბეთის სამეფო
 • კატარის სახელმწიფო
 • ქუვეითის სახელმწიფო
 • არაბთა გაერთიანებული საამიროები
 • ბაჰრეინის სამეფო
 • სომხეთის რესპუბლიკა
 • აზერბაიჯანის რესპუბლიკა
 • უკრაინა
 • მოლდოვის რესპუბლიკა
 • ყაზახეთის რესპუბლიკა
 • რუსეთის ფედერაცია
 • ბელარუსის რესპუბლიკა
 • უზბეკეთის რესპუბლიკა
 • ტაჯიკეთის რესპუბლიკა
 • ყირგიზეთის რესპუბლიკა
 • თურქმენეთი
 • ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა
 • იაპონია
 • კორეის რესპუბლიკა
 • ომანის სასულთნო
 • საქართველოში შემოსასვლელად ისინი უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ პირობებს:

 • საქართველოში უნდა გამოემგზავრონ ამავე ქვეყნებიდან, მათ შორის, მესამე ქვეყნების ტრანზიტული მგზავრობისთვის გამოყენების უფლებით;
 • სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე უნდა წარადგინონ საზღვრის კვეთამდე უკანასკნელ 72 საათის განმავლობაში ჩატარებული PCR კვლევის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • საზღვრის კვეთიდან მე-3 დღეს, უნდა ჩაიტარონ PCR კვლევა, საკუთარი ხარჯებით;
 • საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადმოკვეთამდე სავალდებულოა სპეციალური ელექტრონული ანკეტის შევსება, სადაც უნდა მიეთითოს ბოლო 14 დღის მოგზაურობის ისტორია, საქართველოში ვიზიტის დროს განსაზღვრული ადგილსამყოფელი, საკონტაქტო ინფორმაცია და ა.შ;
 • პირები, რომლებსაც უფიქსირდებათ უკანასკნელი 14 დღის განმავლობაში ინდოეთის რესპუბლიკაში  მოგზაურობის ისტორია, 14 დღით დაექვემდებარებიან საკარანტინე სივრცეში გადასვლას (საკუთარი ხარჯებით). ამ შემთხვევაში, მე-3 დღეს PCR კვლევის ჩატარება აღარ არის სავალდებულო.
 • ზემოთ მითითებული კატეგორიების გარდასაქართველოში შემოსვლის შეზღუდვები არ ვრცელდება:

 • საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური მისიების, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და მათი ოჯახის წევრებზე;
 • საქართველოს მოქალაქის ოჯახის წევრებზე, მიუხედავად მათი მოქალაქეობისა;
 • ჰუმანიტარული მისიით მომავალ პირებზე – თუ დღის წესრიგში დადგა ასეთი მისიის მოვლენის აუცილებლობა (ექიმები, მოხალისეები და ა. შ.);
 • საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირზე;
 • პირადობის ნეიტრალური მოწმობის ან/და ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მქონე პირებზე;
 • საქართველოში ლტოლვილის სტატუსის მქონე პირებზე;
 • ოფიციალური დელეგაციების წევრებზე, შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში;
 • საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვებში მონაწილე მძღოლებზე, საერთაშორისო სარკინიგზო გადაზიდვებში მონაწილე პერსონალზე, რომელიც დაკავშირებულია რკინიგზაზე ტვირთის გადაზიდვა-გაცილებასთან და საჰაერო ხომალდის ეკიპაჟის წევრებზე.
 • ასევეიხილეთ:

  -უცხო ქვეყნის მოქალაქე სტუდენტების საქართველოში შემოსვლის პროცედურები: https://www.geoconsul.gov.ge/ka/newsFeed/nId/249 

  -ინფორმაცია საქართველოში ბიზნეს/შრომითი საქმიანობის მიზნით მომავალი უცხოელი ვიზიტორებისთვის: https://www.geoconsul.gov.ge/ka/newsFeed/nId/225

  -ინფორმაცია "იმუშავე საქართველოდან" პროექტთან დაკავშირებით: https://www.geoconsul.gov.ge/ka/newsFeed/nId/194


  მეთოდური მითითება დამატებული ღირებულების გადასახადის შესახებ.

  6/3/2021 12:58:00 PM

  2021 წლის 17 მარტს შემოსავლების სამსახურის უფროსის N 7536 ბრძანებით დამტკიცდა დამატებული ღირებულების გადასახადის შესახებ მეთოდური მითითება მაგალითების სახით, რომელშიც შევიდა ცვლილება 2021 წლის 28 აპრილს  შემოსავლების სამსახურის უფროსის N 13200 ბრძანებით

  მიმდინარე მდგომარეობით  მეთოდური მითითება არეგულირებს  შემდეგ მნიშვნელოვან საკითხებს:

 • დანართი N1 - „დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაცია/რეგისტრაციის გაუქმება;
 • დანართი N2 - „ოპერაციები, რომლებიც არ განიხილება საქონლის მიწოდებად ან მომსახურების გაწევად“;
 • დანართი N3 - „ვაუჩერის მეშვეობით განხორციელებული ოპერაციები“;
 •  დანართ N4 - „დასაბეგრი პირები“;
 • დანართი N5 - „დღგ-ის ჩათვლა“;
 •  დანართი N6-მომსახურების გაწევის ადგილი;
 •  დანართი N7-სპეციალური სქემები“

 • 2021 წლის პირველი ივნისიდან ძალაში შედის საბაჟო დეკლარაციის კონტროლისას გამოსაყენებელი შეტყობინებების ფორმები

  5/31/2021 11:41:00 AM

  2021 წლის პირველი ივნისიდან ძალაში შედის საბაჟო დეკლარაციის კონტროლისას გამოსაყენებელი შეტყობინებების ფორმები, მებაჟე-ოფიცერსა და დეკლარანტს შორის სწორი კომუნიკაციის დამყარების და ფორმალიზებული პროცესის გამარტივების მიზნით. წარმოდგენილ ინსტრუქციაში ახსნილია თუ, როგორ უნდა მოიქცეს დეკლარანტი სხვადასხვა შეტყობინების მიღების შემთხვევაში.

  დეტალური ინფორმაციის ნახვა შეგიძლიათ შემდეგ ბმულზე:  


  ინფორმაცია საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებისა და საგადასახადო დოკუმენტის გამოწერის/დადასტურების უფლების შეზღუდვის შესახებ

  5/31/2021 11:33:00 AM

  შემოსავლების სამსახურის უფროსის მიერ 2021 წლის 29 აპრილს დამტკიცდა N 13617 ბრძანება „ცალკეულ შემთხვევებში გადასახადის გადამხდელისათვის საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებისა და საგადასახადო დოკუმენტების გამოწერის/დადასტურების უფლების შეზღუდვის შესახებ“. 

  ბრძანება არეგულირებს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ N 996 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის 563-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის მიხედვით განსაზღვრულ საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილებას: დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებულ პირს შეუჩეროს საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებისა და საგადასახადო დოკუმენტის ელექტრონულად გამოწერის/დადასტურების უფლება ან/და პირს უთხრას უარი აღნიშნული დოკუმენტების მატერიალური ფორმით გაცემაზე.

  ამავე ბრძანებით ასევე განისაზღვრა, რომ დღგ-ის გადამხდელის სპეციალური სტატუსი -არაკვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსი ენიჭება პირს, რომელსაც შემოსავლების სამსახურში არსებული ინფორმაციის მიხედვით არ უფიქსირდება მოქმედი საბანკო ანგარიშის ნომერი ან/და საგადასახადო ორგანოს მიერ განსაზღვრულ პირს, რომელსაც უფიქსირდება აღიარებული საგადასახადო დავალიანება.

  დეტალური ინფორმაციის ნახვა შეგიძლიათ შემდეგ ბმულზე


  ინფორმაცია მატერიალური და არამატერიალური ფორმით სავალდებულო მარკირების მომსახურების განმახორციელებელი პირის შერჩევის შესახებ

  5/25/2021 5:46:00 PM

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -  შემოსავლების სამსახური (შემდეგში - შემოსავლების სამსახური) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, იწყებს შერჩევის პროცესს, საქართველოში მატერიალური და არამატერიალური ფორმით სავალდებულო მარკირების მომსახურების განმახორციელებელი პირის გამოვლენის მიზნით.

  შერჩეული პირი განახორციელებს აქციზური მარკებით სავალდებულო მარკირების/ნიშანდების მომსახურებას, საქართველოს ბაზრისთვის განკუთვნილ შემდეგ პროდუქციაზე:

  ა) აქციზით დასაბეგრი ალკოჰოლიანი სასმელი (მათ შორის ლუდი);

  ბ) თამბაქოს ნაწარმი (მათ შორის, თამბაქოს ნედლეული, თამბაქოს ნარჩენები);

  გ) სითხეები ნიკოტინის შემცველობით ან ნიკოტინის შემცველობის გარეშე, განკუთვნილი ელექტრონული სიგარეტით მოხმარებისთვის;

  დ) არაალკოჰოლური სასმელები, მათ შორის, მინერალური და მტკნარი წყლები.

  შესარჩევი კომისიის მიერ შემუშავდა საკვალიფიკაციო მოთხოვნების განახლებული სამუშაო ვარიანტი, დაინტერესებული პირების მიერ წარმოდგენილი კომენტარებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით.

  დაინტერესებულ პირებს გამოქვეყნებული საკვალიფიკაციო მოთხოვნების განახლებულ რედაქციასთან დაკავშირებით შეუძლიათ 2021 წლის 30 მაისის ჩათვლით წარმოადგინონ არგუმენტირებული შენიშვნები და წინადადებები შესარჩევი კომისიის მიერ განსახილველად.

  შემოსავლების სამსახურის შესარჩევი კომისიის განცხადება მატერიალური და არამატერიალური ფორმით სავალდებულო მარკირების მომსახურების განმახორციელებელი პირის შერჩევის შესახებ, საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან დაკავშირებით, ასევე ინსტრუქცია პრეტენდენტის წინადადების შედგენისა და წარდგენის წესზე და სხვა დამატებითი ინფორმაცია გამოქვეყნდება შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდზე www.rs.ge.

  იხილეთ: დანართი  1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

                  დანართი   2. დამატებითი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

  შესარჩევი კომისიის საკონტაქტო ინფორმაცია

  ადრესატი:            სსიპ შემოსავლების სამსახური

  მატერიალური და არამატერიალური ფორმით სავალდებულო მარკირების მომსახურების  განმახორციელებელი პირის შესარჩევი კომისია

  მისამართი:           ქ. თბილისი, საქართველო, 0114, ვახტანგ გორგასალის ქუჩა #16, I სართული

  ელ-ფოსტა:            marking@rs.ge


  ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის გამოანგარიშების შესახებ მეთოდური მითითება დამტკიცდა

  5/18/2021 11:53:00 AM

  სასარგებლო წიაღისეულით მოსარგებლე პირის საგადასახადო ვალდებულების განსაზღვრასთან დაკავშირებული დებულებები რეგულირდება ,,ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს კანონითდა ,,გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანების 107-ე მუხლით

  მეთოდური მითითებით (იხ. შემდეგი ბმული)  დამტკიცებულია მოსაკრებლის ნაწილში გადამხდელის საგადასახადო ვალდებულების განსაზღვრის წესი, შემდეგ შემთხვევებში, როდესაც:

  - ლიცენზიის მფლობელმა საანგარიშო წლის განმავლობაში გაასხვისა სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზია;

   - ლიცენზიის მფლობელმა საანგარიშო წლის განმავლობაში დააკორექტირა სასარგებლო წიაღისეულის ათვისების შესაბამისი გეგმა (ყოველწლიურად ასათვისებელი მოცულობის მითითებით);

  - პირი სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გათავისუფლებულია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან;

  - ლიცენზიაზე არ იძებნება დამტკიცებული სასარგებლო წიაღისეულის ათვისების შესაბამისი გეგმა (ყოველწლიურად ასათვისებელი მოცულობის მითითებით).


  ინფორმაცია უქმე დღეებთან დაკავშირებით

  4/29/2021 5:47:37 PM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მთავრობის დადგენილების თანახმად, 2021 წლის 4 მაისიდან 8 მაისის ჩათვლით დღეები და 10-11 მაისი განისაზღვრა უქმე დღეებად.

  აღნიშნულიდან გამომდინარე, 30 აპრილიდან 12 მაისის  ჩათვლით, არ იმუშავებს მოქალაქეთა მომსახურების  სერვისცენტრები. გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაცია გაითვალისწინოთ სერვისებით (მ.შ ელექტრონული) სარგებლობისას.

  აქვე გაცნობებთ, რომ საბაჟო გამშვები პუნქტები მუშაობენ კალენდარული კვირის ყოველ დღეს (საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი უქმე დღეების ჩათვლით), კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, გამოცხადებულ უქმე დღეებში,  2021 წლის 4, 5, 6, 7, 10, 11 მაისს საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების ეკონომიკური ზონები, ასევე, გაფორმების განყოფილებები და საბაჟო ღირებულებისა და საქონლის კლასიფიკაციის სამმართველო  საქმიანობას ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებენ.  ამასთან, სამუშაო დროს გაწეული მომსახურებისთვის, საქართველოს მთავრობის N96-ე დადგენილებით  განსაზღვრული ტარიფების გაორმაგება არ მოხდება.

  2021 წლის, 4, 5, 6, 7, 10, 11 მაისს, შემოსავლების სამსახურთან კომუნიკაციის მიზნით, დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ, საინფორმაციო სატელეფონო ცენტრს - 2 299 299  (09:00 საათიდან -18:00 საათამდე), ასევე ისარგებლოთ - RS ჩათის მეშვეობით, ან მოგვწეროთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე info@rs.ge 

  შემოსავლების სამსახურის მიერ სადეზინფექციო სამუშაოების პროცესზე ზედამხედველობა მკაცრ კონტროლს ექვემდებარება. შესაბამისი სითხეებით სრულად მუშავდება, როგორც მოქალაქეთა მომსახურების სივრცეები, ასევე, თანამშრომელთა ოთახები და ტექნიკური საშუალებები.


  ვიდეო ინსტრუქცია „სავარაუდო დარიცხვა“

  4/22/2021 10:17:00 AM

  ვიდეო ინსტრუქციაში „სავარაუდო დარიცხვა“ დეტალურად არის აღწერილი:

 • რას გულისხმობს და რა მიზანს ემსახურება სავარაუდო დარიცხვა
 • ვისზე და რა შემთხვევაში შეიძლება  გავრცელდეს სავარაუდო დარიცხვა
 • რა ეტაპებს მოიცავს სავარაუდო დარიცხვის პროცესი
 • როგორ და რა ვადაში ხდება სავარუდო დარიცხვის გაუქმება

 • დამტკიცდა მეთოდური მითითება დამატებული ღირებულების გადასახადის შესახებ

  4/6/2021 12:00:00 AM

  2021 წლის 17 მარტს შემოსავლების სამსახურის უფროსის N 7536 ბრძანებით დამტკიცდა დამატებული ღირებულების გადასახადის შესახებ მეთოდური მითითებები მაგალითების სახით, შემდეგ მნიშვნელოვან საკითხებზე:

 • დანართი N1 - „დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაცია/რეგისტრაციის გაუქმება;
 • დანართი N2 - „ოპერაციები, რომლებიც არ განიხილება საქონლის მიწოდებად ან მომსახურების გაწევად“;
 • დანართი N3 - „ვაუჩერის მეშვეობით განხორციელებული ოპერაციები“;
 • დანართ N4 - „დასაბეგრი პირები“;
 • დანართი N5 - „დღგ-ის ჩათვლა“.

 • შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენას დაქვემდებარებული საექსპორტო ნაბეღლავის/ბორჯომის მინიმალური ღირებულება მცირდება

  4/6/2021 12:00:00 AM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 1 ივნისიდან ძალაში შედის „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 29 აგვისტოს №257 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2021 წლის 24 მარტის №62 ბრძანება.

  აღნიშნული ცვლილების მიხედვით, საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) 2201 10 190 01 და 2201 10 190 02 სასაქონლო ქვესუბპოზიციებით გათვალისწინებული საქონლის (ბორჯომი და ნაბეღლავი) ექსპორტის შემთხვევაში, შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (მწარმოებლის მიერ გაცემული შესაბამისობის დეკლარაცია ან სერტიფიკაციის ორგანოს მიერ გაცემული შესაბამისობის სერტიფიკატი) წარდგენა სავალდებულო ხდება 100 ლარის საბაჟო ღირებულებიდან.

  აქვე გაცნობებთ, რომ ცვლილების განხორციელებამდე, აღნიშნული დოკუმენტის წარდგენა სავალდებულო იყო, არანაკლებ - 1 000 ლარის საბაჟო ღირებულების ბორჯომისა და ნაბეღლავის ექსპორტისას.

  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ცვლილება: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5132051?publication=0


  27 აპრილიდან, ფართოვდება საფოსტო გზავნილების გადამზიდავების ვალდებულებათა ჩამონათვალი

  4/6/2021 12:00:00 AM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ  2021 წლის 27 აპრილიდან, ძალაში შედის „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 29 აგვისტოს №257 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2021 წლის 26 მარტის №64 ბრძანება.

  აღნიშნული ცვლილების მიხედვით, საქართველოს ტერიტორიაზე შემოტანილი საფოსტო გზავნილების (ე.წ. ფიზიკური/არაელექტრონული გზავნილების) გადამზიდავები ვალდებულნი ხდებიან:

 • დეკლარირებას დაუქვემდებარებელი საფოსტო გზავნილის მიმღებისათვის გადაცემის შემდგომ, მაგრამ არაუგვუანეს 5 სამუშაო დღისა, ნუსხა №1-ში ასახოს იმ პირის მონაცემები (სახელი, გვარი და საიდენტიფიკაციო ნომერი/პირადი  ნომერი/პასპორტის ნომერი), რომელსაც გადაეცა საფოსტო გზავნილი;
 • საფოსტო გზავნილის გადაცემის დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებიც ასევე შეიცავენ საფოსტო გზავნილის გადაცემის ადგილისა და თარიღის შესახებ ინფორმაციას, ან საფოსტო გზავნილის გამომგზავნისათვის დაბრუნების დამადასტურებელი დოკუმენტები შეინახოს არანაკლებ 3 წლით და მოთხოვნისამებრ წარუდგინოს საბაჟო ორგანოს;
 • საფოსტო გზავნილის მონაცემების შესაბამის რისკის პროფილთან თანხვედრის შემთხვევაში, უზრუნველყოს საფოსტო გზავნილის უშუალოდ მიმღებისათვის ან მისი წარმომადგენლისათვის გადაცემა.
 • ამასთან, განხორციელებული ცვლილებით დაზუსტდა, რომ საფოსტო გზავნილის გადამზიდავისათვის დადგენილი ვალდებულებების (მათ შორის, ზემოაღნიშნული ვალდებულებების) შეუსრულებლობის შემთხვევაში, გადამზიდავს დაეკისრება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა.

  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ცვლილება: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5132166?publication=0 


  იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, სხვადასხვა დასახელების პროდუქტების საქართველოს ბაზარზე განთავსება ვერ განხორციელდება

  4/5/2021 12:00:00 AM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ 1 ივლისიდან, სხვადასხვა დასახელების პროდუქტების საქართველოს ბაზარზე განთავსება, იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე ვერ განხორციელდება.

  კერძოდ:

 • „სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 იანვრის №47 დადგენილების მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, 2021 წლის 1 ივლისიდან,  იმპორტის გზით სათამაშოს საქართველოს ბაზარზე განთავსებისათვის იმპორტიორი ვალდებულია, შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის საშუალებით, შემოსავლების სამსახურსა და ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს „სათამაშოს იმპორტის წინასწარი შეტყობინება.“ დადგენილებასთან დაკავშირებით, 3400-მდე გადასახადის გადამხდელს შეტყობინება უკვე გაეგზავნა.
 • „ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის №82 დადგენილების მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, 2021 წლის 1 ივლისიდან,  იმპორტის გზით ინდივიდუალური დაცვის საშუალების საქართველოს ბაზარზე განთავსებისათვის იმპორტიორი ვალდებულია, შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის საშუალებით შემოსავლების სამსახურსა და ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს „ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების იმპორტის წინასწარი შეტყობინება.“ დადგენილებასთან დაკავშირებით, 3500-მდე გადასახადის გადამხდელს შეტყობინება უკვე გაეგზავნა.
 • „მანქანა-დანადგარების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის №85 დადგენილების მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით, 2021 წლის 1 ივლისიდან,  იმპორტის გზით მანქანა-დანადგარის საქართველოს ბაზარზე განთავსებისათვის იმპორტიორი ვალდებულია, შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის საშუალებით, შემოსავლების სამსახურსა და ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს „მანქანა-დანადგარის იმპორტის წინასწარი შეტყობინება.“ დადგენილების შესახებ, 3800-მდე გადასახადის გადამხდელს შეტყობინება უკვე გაეგზავნა.
 • „აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის №84 დადგენილების მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, 2021 წლის 1 ივლისიდან,  იმპორტის გზით აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობის საქართველოს ბაზარზე განთავსებისათვის იმპორტიორი ვალდებულია, შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის საშუალებით, შემოსავლების სამსახურსა და ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს „აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობის იმპორტის წინასწარი შეტყობინება.“ დადგენილების შესახებ, 2500-მდე გადასახადის გადამხდელს შეტყობინება უკვე გაეგზავნა.
 • შეტყობინების ფორმა, შევსებისა და დადასტურების წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით.

  დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, დაუკავშირდით ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 1483, ან ელექტრონულ ფოსტაზე: info@msa.gov.ge


  1 აპრილიდან, თაბაშირ-მუყაოს საქართველოს ბაზარზე განთავსება, იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე ვერ განხორციელდება

  3/31/2021 12:00:00 AM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ „სამშენებლო პროდუქტების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 1 ოქტომბრის №476 დადგენილებით დამტკიცებულ ტექნიკურ რეგლამენტში  შევიდა ცვლილება, რომლის  მიხედვით, 2021 წლის 1 აპრილიდან იმპორტის გზით თაბაშირ-მუყაოს საქართველოს ბაზარზე განთავსებისათვის,  იმპორტიორი ვალდებულია შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის (eservices.rs.ge) საშუალებით, შემოსავლების სამსახურსა და ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს „თაბაშირ მუყაოს იმპორტის წინასწარი შეტყობინება.“  შესაბამისად, 1 აპრილიდან იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, თაბაშირ-მუყაოს საქართველოს ბაზარზე განთავსება ვერ განხორციელდება.

  შეტყობინების ფორმა, შევსებისა და დადასტურების წესი განისაზღვრება - „სამშენებლო პროდუქტის იმპორტის წინასწარი შეტყობინების ფორმისა და მისი შევსების/დადასტურების წესის დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2019 წლის 17 ივლისის №224/№1-1/349 ერთობლივი ბრძანებით.

  აღნიშნულ ცვლილებასთან დაკავშირებით, 100-მდე გადასახადის გადამხდელს შეტყობინება უკვე გაეგზავნა.

  დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაუკავშირდით ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 1483, ან ელექტრონულ ფოსტაზე: info@msa.gov.ge


  შეხსენება მოახლოებულ სავადო თარიღთან დაკავშირებით

  3/29/2021 11:52:00 AM

  შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 31 მარტი 2020 წლის საანგარიშო პერიოდის საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის, ასევე მოგების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენისა და აღნიშნული გადასახადების გადახდის სავადო თარიღია. ხოლო, მიმდინარე წლის 1 აპრილი - 2020 წლის საანგარიშო პერიოდის საწარმოს/ორგანიზაციის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენისა და გადახდის სავადო თარიღია.

  გთხოვთ, გაითვალისწინოთ მოახლოებული სავადო თარიღები და ვალდებულების წარმოშობის შემთხვევაში  დროულად წარადგინოთ დეკლარაცია, ასევე გადაიხადოთ შესაბამისი გადასახადი.

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური მოგმართავთ თხოვნით, საქართველოში კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, ასევე, ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების გათვალისწინებით, მაქსიმალურად გამოიყენოთ ელექტრონული და დისტანციური მომსახურებები.

  ინსტრუქცია საცხოვრებელი ფართის საცხოვრებელი მიზნით გამქირავებელი ფიზიკური პირებისთვის

  საგადასახადო ვალდებულება საშემოსავლო გადასახადის ნაწილში ფიზიკური პირის მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალების რეალიზაციისას

  საგადასახადო ვალდებულებები ფიზიკური პირის მიერ საცხოვრებელი ბინის (სახლის) რეალიზაციისას

  მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირის მიერ საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენა

  მცირე ბიზნესის მიერ 2020 წლის საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის ინსტრუქცია

  ვიდეო ინსტრუქციების შესახებ ინფორმაცია სრულად იხილეთ აქ

  გზამკვლევები იხილეთ აქ

  ხშირად დასმული კითხვები ფიზიკური პირებისთვის

  ხშირად დასმული კითხვები იურიდიული პირებისთვის


  დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელოები

  3/26/2021 12:00:00 AM

  დამტკიცდა სიტუაციური სახელმძღვანელოები:

 • „ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის ოდენობის განსაზღვრა N2327“, რომელიც არეგულირებს სასარგებლო წიაღისეულის (გარდა მინერალური წყლებისა, მიწისქვეშა მტკნარი ჩამოსასხმელი წყლებისა და  ნახშირორჟანგისა) მოპოვების ლიცენზიებს, რომლებიც ექვემდებარებიან ანგარიშგებას საანგარიშო ექვსთვიანი პერიოდის მიხედვით.
 • საქართველოს საბაჟო კოდექსის 170-ე და 172-ე მუხლებით გათვალისწინებული სანქციის ერთდროულად გამოყენება N 2543
 • გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვის წესების დარღვევა N 2544  -რომელიც არეგულირებს საგადასახადო ორგანოს მიერ სსკ-ის 273-ე მუხლით გათვალისწინებული სანქციის გამოყენების საკითხს, როდესაც ფიზიკური პირი ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრაციის გარეშე ახორციელებს „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ სამეწარმეო საქმიანობას.

 • საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირის საგადასახადო აღრიცხვა ვიდეო ზარით უკვე შესაძლებელია

  3/19/2021 10:51:00 AM

  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N 996 „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ ბრძანებაში მიმდინარე წლის 17 თებერვალს განხორციელებული ცვლილებით, საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირის (გარდა ინდივიდუალური მეწარმისა) გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაცია უკვე შესაძლებელია დისტანციურად, ვიდეო ზარით მომართვის საფუძველზე.

  დამატებით გაცნობებთ, რომ შემოსავლების სამსახური ვიდეო ზარით მიმართვისას, გადასახადის გადამხდელ ფიზიკურ პირად რეგისტრაციასთან ერთად უზრუნველყოფს აღნიშნული ფიზიკური პირისთვის ელექტრონული სერვისების გვერდის (eservices.rs.ge) აქტივაციასაც.

  აქვე შეგახსენებთ, რომ  ვიდეო ზარის მეშვეობით, დამატებით შესაძლებელია შემდეგი სერვისებით სარგებლობა:

 • ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის აქტივაცია;
 • მომხმარებლის პაროლის აღდგენა;
 • ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდზე მითითებული ტელეფონის ნომრის ცვლილება.
 • ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური მოგმართავთ თხოვნით, საქართველოში კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, ასევე, ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების გათვალისწინებით, მაქსიმალურად გამოიყენოთ ელექტრონული და დისტანციური მომსახურებები.


  მიკრო ბიზნესის დაბეგვრის წესში განხორციელებული ცვლილების შესახებ

  3/18/2021 1:34:00 PM

  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N 999 „სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების გამოყენების შესახებ“ ბრძანებაში, მიმდინარე წლის 17 თებერვალს განხორციელებული ცვლილებით  შეიცვალა მიკრო ბიზნესის დაბეგვრის წესი.

  დაბეგვრის ახალი წესის გათვალისწინებით, მიკრო ბიზნესის დაბეგვრის სპეციალური რეჟიმი გავრცელდება მინიჭების დღიდან მიღებულ შემოსავლებზე. ხოლო, თუ პირი მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭებამდე ახორციელებდა საქმიანობას, აღნიშნული პერიოდის შემოსავალი დაიბეგრება იმ რეჟიმით ან/და  წესით, რითიც სარგებლობდა პირი მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭებამდე. შეგახსენებთ, რომ მიკრობიზნესის სტატუსის მინიჭების თარიღი ფიქსირდება საგადასახადო ორგანოს მიერ გაცემულ მიკრობიზნესის სერტიფიკატში და პირი სტატუსის მქონედ ითვლება აღნიშნული თარიღიდან.

  დამატებით გაცნობებთ, რომ  ის პირები, რომელთაც 2020 წელს აქვთ მინიჭებული მიკრო ბიზნესის სტატუსი, 2020 წლის საანგარიშო პერიოდში მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭებამდე მიღებულ შემოსავლებს ბეგრავენ მიკრო ბიზნესისათვის დადგენილი სპეციალური რეჟიმით. მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირები 2020 წლის საანგარიშო პერიოდის საშემოსავლო გადასახადის წლიურ დეკლარაციას წარადგენენ მიმდინარე წლის 31 მარტის ჩათვლით.


  IOTA აცხადებს ტენდერს ვებ-პორტალის განვითარების მიზნით

  3/1/2021 12:00:00 AM

  საგადასახადო ადმინისტრაციების შიდა-ევროპულმა ორგანიზაციამ (IOTA) (ორგანიზაციის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ვებ-გვერდზე https://www.iota-tax.org/about-us ) ყველა წევრ საგადასახადო ადმინისტრაციას მიმართა თხოვნით, გაავრცელოს IOTA- მიერ გამოცხადებული ტენდერის შესახებ ინფორმაცია, რათა ყველა ქვეყნის დეველოპერულმა კომპანიამ შეძლოს მონაწილეობა მიიღოს ტენდერში, სახელწოდებით: „IOTA- ვებ-პორტალის განვითარება“.

  აპლიკაციის წარდგენის ბოლო ვადა გახლავთ 2021 წლის 15 აპრილი. ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად საჭირო სატენდერო დოკუმენტაციას ნახავთ შემდეგ ბმულზე: https://www.iota-tax.org/eform/submit/wpd_tender_2021


  სარემონტო სამუშაოების გამო, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ისანი-სამგორის სერვისცენტრი მუშაობას დროებით წყვეტს

  2/27/2021 12:00:00 AM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოების გამო, ისანი-სამგორის მოქალაქეთა მომსახურების სერვისცენტრი, 1 მარტიდან მუშაობას დროებით შეაჩერებს.

  გადასახადის გადამხდელები თბილისში, სერვისცენტრის მომსახურებით ისარგებლებენ: გლდანი-ნაძალადევისა  (სარაჯიშვილის ქუჩა №1) და ვაკე–საბურთალოს სერვისცენტრებით (კოსტავას გამზირი №68ა). 

  ისანი–სამგორის, ძველი თბილისის და დიდგორის მოქალაქეთა მომსახურების სერვისცენტრი მუშაობას უახლოეს მომავალში განაახლებს. 

  აქვე გაცნობებთ, რომ დამატებითი ინფორმაციისთვის დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ, დაუკავშირდნენ შემოსავლების სამსახურის საინფორმაციო სატელეფონო ცენტრს - 2-299-299.  


  2021 წლის იანვრის თვიდან 200 ლარიანი კომპენსაციის მიმღებ დაქირავებულ პირთა წრე გაფართოვდა

  2/19/2021 12:00:00 AM

  საქართველოს მთავრობის N 286 დადგენილებაში მიმდინარე წლის 5 თებერვალს განხორციელებული ცვლილებით , 2021 წლის იანვრის თვიდან 200 ლარიანი კომპენსაციის გაცემას არ ზღუდავს თუ პირი 2020 წელს, საარჩევნო პერიოდში, დაქირავებული იყო, როგორც საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი და რომელზეც, ამ პერიოდის მიხედვით, ხელფასის გაცემა დაფიქსირდა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ.

  კომპენსაციის გაცემის მიზნებისთვის  შეზღუდვას ასევე აღარ წარმოადგენს თუ დაქირავებული პირის სახელზე 2020 წლის დეკემბრიდან 2021 წლის თებერვლის ჩათვლით პერიოდში გაიცა ხელფასი დაქირავებით შრომისთვის როგორც საარჩევნო პერიოდში დაქირავებულ  საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრზე ან/და საუბნო საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო სუბიექტთა წარმომადგენელზე.

  შეგახსნებეთ, რომ 2021 წლიდან 200 ლარიანი კომპენსაციის გაცემის მიზნით დამქირავებლები წარადგენენ განცხადებას 2021 წლიდან ინფორმაცია დაქირავებული პირების შესახებ COVID19  მიმდინარე წლის 22 თებერვლის ჩათვლით.

  იმ შემთხვევაში, როდესაც დამქირავებლის მიერ შემოსავლების სამსახურში ინფორმაციის წარდგენა დადგენილ ვადებში არ ფიქსირდება მეწარმე ფიზიკური პირის გარდაცვალების ან/და იურიდიული პირის ლიკვიდაციის მიზეზით, შემოსავლების სამსახური განიხილავს დაქირავებული ფიზიკური პირის წარდგენილ განცხადებას და დადგენლებით გათვალისწინებული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში უგზავნის ინფორმაციას დასაქმების სააგენტოს.

  პასუხები ხშირად დასმულ კითხვებზე


  ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის გაანგარიშების შევსების შესახებ

  2/5/2021 12:00:00 AM

  გაცნობებთ, რომ  განხორციელდა ცვლილება „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში, რომლითაც ახალი რედაქციით ჩამოყალიბდა  ინსტრუქციის XXVI თავი. ცვლილების თანახმად, ანგარიშგების განხორციელების წესი და ვადა შესაბამისობაში მოდის ,,ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის ,,ზ“ ქვეპუნქტთან, რომლის თანახმადაც, სასარგებლო წიაღისეულის ათვისების შესაბამისი გეგმით გათვალისწინებული წელი დაემთხვა კალენდარულ წელს. ამასთან,  ცვლილების განხორციელების შედეგად ანგარიშგება გახდა ერთიანი, რაც გულისხმობს, რომ წლის განმავლობაში ლიცენზიის მფლობელებს დაუწესდათ ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის გაანგარიშების წარმოდგენის და გადახდის  კონკრეტული სავადო თარიღები და ამ თარღების მიხედვით წარმოდგენილი ერთი გაანგარიშებით გადამხდელებს საშუალება ეძლევათ შეასრულონ რამდენიმე ლიცენზიით მიმართ საგადასახადო ვალდებულება მოსაკრებლის ნაწილში, რაც ამარტივებს მოსაკრელის გადამხდელებისათვის ანგარიშგების განხორციელების პროცესს. ასევე ცვლილებით, განისაზღვრა მოსაკრებლის გადამხდელის ანგარიშგების ახალ წესზე გადასვლა, იმ შემთხვევაში, როცა ანგარიშგება ხორციელდება ლიცენზიის მიღების თარიღის გათვალისწინებით.


  დღგ-ის გადამხდელისათვის სპეციალური სტატუსის მინიჭების შესახებ

  1/27/2021 10:24:00 PM

  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ N 996 ბრძანების 563 მუხლის შესაბამისად, დღგ-ის გადახდისგან თავის არიდების, მათ შორის უსაქონლო ოპერაციის ან ფიქტიური გარიგების წინააღმდეგ მიმართული ადმინისტრაციული ღონისძიებების ფარგლებში შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 წლის 15 იანვრის N 107 ბრძანების  საფუძველზე, განისაზღვრა თუ რა შემთხვევაში ენიჭება დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებულ პირს კვალიფიციური ან არაკვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსი:

 • დღგ-ის გადამხდელად ახლად დარეგისტრირებული პირი დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის მომენტიდან ითვლება არაკვალიფიციურ დღგ-ის გადამხდელად.
 • კვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსის მქონე პირს ავტომატურად, არაუგვიანეს შესაბამისი თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა, სპეციალური პროგრამის მეშვეობით, უუქმდება კვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსი და მიენიჭება არაკვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსი, თუ მას ნებისმიერი უწყვეტი 12 კალენდარული თვის განმავლობაში არ უფიქსირდება გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე გატარებული ოპერაცია (ასეთ შემთხვევაში, მხედველობაში არ მიიღება ოპერაცია, რომლის შესაბამისადაც, გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე გატარებული თანხა 0-ის ტოლია).
 • კვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსი ენიჭება შემოსავლების სამსახურის უფროსის N107 ბრძანების ამოქმედების (მიმდინარე წლის 20 იანვარი) მომენტისთვის დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებულ პირებს, თუ მათ ბოლო უწყვეტი 12 კალენდარული თვის განმავლობაში უფიქსირდება გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე გატარებული ოპერაცია (ასეთ შემთხვევაში, მხედველობაში არ მიიღება ოპერაცია, რომლის შესაბამისადაც, გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე გატარებული თანხა 0-ის ტოლია). წინააღმდეგ შემთხვევაში პირი ჩაითვლება არაკვალიფიციურ დღგ-ის გადამხდელად.
 • არაკვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსის მქონე პირს, აღნიშნული სტატუსის მოქმედების პერიოდში ეზღუდება საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებისა და საგადასახადო დოკუმენტების ელექტრონული ფორმით გამოწერის/დადასტურების უფლება, აგრეთვე იზღუდება მათზე აღნიშნული დოკუმენტების მატერიალური ფორმით გაცემა.

  კვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსის მინიჭების მოთხოვნით შემოსავლების სამსახურს წარედგინება განცხადება კვალიფიციურ დღგ- გადამხდელის სტატუსის მინიჭების შესახებ“.


  დაქირავებულ პირთა რეესტრი

  1/14/2021 7:31:00 PM

  განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილების თანახმად, 2021 წლის 1 თებერვლიდან,   დაქირავებულ პირთა რეესტრის შევსება ხდება სავალდებულო.

  დამქირავებელი პირი ვალდებულია შემოსავლების სამსახურის ვებ-პორტალზე (eservices.rs.ge) პირადი ავტორიზებული გვერდიდან შრომითი ურთიერთობის დაწყებამდე/შეწყვეტამდე/შეჩერებამდე შეავსოს დაქირავებულ პირთა რეესტრი, სადაც მიეთითება დაქირავებული ფიზიკური პირ(ებ)ის შესახებ შემდეგი ინფორმაცია: პირადი ნომერი, სახელი და გვარი, სქესი, მოქალაქეობა, დაბადების თარიღი, ტელეფონის ნომერი, სამუშაო განაკვეთი და სტატუსი (აქტიური, შეჩერებული, შეწყვეტილი). 

  დამქირავებელი პირის მიერ დაქირავებული ფიზიკურ პირთა შესახებ ინფორმაციის არასწორად განსაზღვრა, იწვევს საგადასახადო კანონმდებლობით განსაზღვრულ პასუხისმგებლობას.

  დაქირავებულ პირთა რეესტრის შევსების წესი რეგულირდება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანების „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  112-ე და 112-ე მუხლის 41-ე პუნქტით.

  შენიშვნა: საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანების „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  ბრძანების 112-ე მუხლის 41-ე პუნქტის მიხედვით, დამქირავებელი პირი ვალდებულია 2021 წლის 1 მარტამდე „დაქირავებულ პირთა რეესტრში“ ელექტრონულად ასახოს 2021 წლის 1 თებერვლის მდგომარეობით აქტიური და შეჩერებული სტატუსის მქონე დაქირავებული პირების შესახებ ინფორმაცია.

  მონაცემთა ახალი ბაზის ფორმირება ითვალისწინებს, დაქირავებულ პირთა შესახებ, სრულყოფილი ინფორმაციის თავმოყრას. რეესტრის შექმნა შესაბამისობაშია ასოცირების შეთანხმებასთან და იგი საქართველოს კანონმდებლობის ევროპულ სტანდარტებთან ჰარმონიზაციის პროცესში გადადგმული კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია.

  ვიდეო ინსტრუქცია „დაქირავებულ პირთა რეესტრი“


  ინფორმაცია საქართველოს საგადასახადო კოდექსში განხორციელებული მნიშვნელოვანი ცვლილებების შესახებ

  1/11/2021 12:00:00 AM

  საქართველოს საგადასახადო კოდექსში მიმდინარე წლის 5 იანვარს განხორციელებული ცვლილებით, გადასახადის გადამხდელებს დამატებით ექვსი თვით - 2020 წლის 1 დეკემბრიდან 6 კალენდარული თვის განმავლობაში უგრძელდებათ შეღავათი საშემოსავლო გადასახადში. კერძოდ, აღნიშნულ პერიოდში დამქირავებელი უფლებამოსილია შეიმციროს (ბიუჯეტში არ შეიტანოს) დაქირავებულისთვის გაცემული 750 ლარამდე ხელფასიდან დაკავებული და გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი, თუ ამ დაქირავებულის მიერ ამავე დამქირავებლისგან 1 კალენდარული თვის განმავლობაში მიღებული ხელფასი 1500 ლარს არ აღემატება.

  ამავე ცვლილებით, 2020 წლის 1 დეკემბრიდან მომდევნო 6 კალენდარული თვის განმავლობაში გაგრძელდა ქონების იჯარის/ლიზინგის მომსახურების დღგ-ით დაბეგვრის შესაძლებლობა შესაბამისი თანხის ფაქტობრივად გადახდის საანგარიშო პერიოდში.

  სსკ-ის 309-ე მუხლის 115-ე ნაწილში მიმდინარე წლის 5 იანვარს განხორციელებული ცვლილებით, ქონების გადასახადისგან გათავისუფლებულია შემდეგი ქონება, რომლის დეკლარირება საგადასახდო კოდექსით 2021 წელს არის გათვალისწინებული:

  „ეკონომიკური საქმიანობის სახეების საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის“ (სეკ 006-2016):

 • 55.1 კოდით (სასტუმროები და განთავსების მსგავსი საშუალებები) ან/და 55.2 კოდით (დასასვენებელი და სხვა მოკლევადიანი განთავსების საშუალებები) გათვალისწინებულ საქმიანობაში გამოყენებული ქონება;
 • 56.1 კოდით (რესტორნები და საკვებით მობილური მომსახურების საქმიანობები) გათვალისწინებულ საქმიანობაში გამოყენებული ქონება;
 • 56.3 კოდით (სასმელებით მომსახურების საქმიანობები) გათვალისწინებულ საქმიანობაში გამოყენებული ქონება;
 • 79 კოდით (ტურისტული სააგენტოები, ტურ-ოპერატორები და სხვა დაჯავშნის მომსახურება და მათთან დაკავშირებული საქმიანობები) გათვალისწინებულ საქმიანობაში გამოყენებული ქონება.
 • შენიშვნა: ამ ნაწილით გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათი ვრცელდება იჯარით, ლიზინგით ან სხვა ამგვარი ფორმით გადაცემულ ქონებაზედაც, თუ ეს ქონება ზემოთ მითითებულ რომელიმე საქმიანობაში გამოიყენება.


  დღგ-ის რეფორმის ფარგლებში „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 31.12.2010 წლის N996 ბრძანებაში განხორციელებული ცვლილებები

  1/8/2021 12:00:00 AM

  „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 31.12.2010 წლის N996 ბრძანებაში განხორცელდა ცვლილებები, რომლითაც დეტალურად განიმარტა საქართველოს საგაასახადო კოდექსში 2020 წლის 14 ივლისის N6817 საქართველოს კანონით დღგ-ის კარში განხორციელებული მთელი რიგი ცვლილებები.

  კერძოდ:

 • განისაზღვრა დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციისა და რეგისტრაციის გაუქმების წესები;
 • განისაზღვრა წესები და პირობები, რა შემთხვევაში არ განიხილება ოპერაცია დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციად, მ.შ რა შემთხვევებში არ ითვლება მომსახურება  საქართველოში განხორციელებულად;
 • გაიწერა დღგ-ის ჩათვლის მიღების წესი, ასევე ცალკეული შემთხვევები, როდესაც დასაბეგრ პირს ეზღუდება ჩათვლის მიღების უფლება;
 • დეტალურად გაიწერა ძირითად საშუალებებზე ჩათვლის მიღების წესი და დღგ-ის თანხის კორექტირების გარემოებები დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის/რეგისტრაციის გაუქმების ან ამ ძირითადი საშუალების მიწოდების შემთხვევაში;
 • დეტალურად განიმარტა ვაუჩერის სახეები და მისი მეშვეობით განხორციელებული  ოპერაციების დაბეგვრის წესი;  
 • განისაზღვრა სპეციალური სქემით დასაბეგრი საქონლის, კერძოდ ანტიკვარიატის, ხელოვნების ნიმუშების და საკოლექციო ნივთების სახეები და დეტალურად განიმარტა დაბეგვრის ამ სქემის გამოყენების და მისი გამოყენების შესახებ საგადასახადო ორგანოს ინფორმირების წესი.
 • ამ და სხვა მნიშვნელოვანი ცვლილებების შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლით იხილოთ ბმულზე.


  ვიდეო ინსტრუქცია "200 ლარიანი კომპენსაციის გაცემა"

  1/6/2021 1:36:00 AM

  ვიდეო ინსტრუქციაში დეტალურად არის აღწერილი:

 • ვის ეკუთვნის 200 ლარიანი კომპენსაცია
 • რომელი განცხადება ივსება 200 ლარიანი კომპენსაციის მიღების მიზნით
 • როგორ და რა ვადაში ხდება კომპენსაციის მიღების მიზნით განცხადების შევსება

 • ერთჯერადი 300 ლარიანი კომპენსაციის მიმღებ დაქირავებულ პირთა წრე გაფართოვდა

  12/19/2020 11:59:00 AM

  საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში (N286) მიმდინარე წლის 18 დეკემბერს განხორციელებული ცვლილების გათვალისწინებით, გაფართოვდა ერთჯერადი 300 ლარიანი კომპენსაციის მიმღებ დაქირავებულ პირთა წრე.

  კომპენსაციის მიღების უფლება აქვს დაქირავებულს, თუ ის 2020 წლის 27 ნოემბრის მდგომარეობით დაქირავებით საქმიანობას ეწეოდა იმ დამქირავებლის სასარგებლოდ, რომელსაც საქართველოს მთავრობის დადგენილებით 2020 წლის 28 ნოემბრიდან დაწესებული შეზღუდვების გამო შეჩერებული აქვს საქმიანობის განხორციელების/ობიექტზე მომხმარებელთა სარეალიზაციო სივრცეში დაშვების/წვდომის უფლება და 2020 წლის 5 დეკემბრიდან 2020 წლის 24 დეკემბრამდე პერიოდში ამავე  დამქირავებლისაგან არ იღებს ხელფასს (მათ შორის, შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის/შეჩერების გამო). ცვლილებამდე, დაქირავებულს კომპენსაციის მიღების უფლება ჰქონდა, თუ მასზე არ ფიქსირდებოდა ხელფასის გაცემა 2020 წლის 28 ნოემბრიდან  24 დეკემბრამდე პერიოდში.

  შეგახსენებთ, რომ დაქირავებით დასაქმებულ ფიზიკურ პირებზე კომპენსაციის გასაცემად ინფორმაციას შემოსავლების სამსახურს აწვდის დამქირავებელი განცხადების დამქირავებლის/ობიექტის მფლობელის მიერ წარდგენილი ინფორმაცია იმ პირების შესახებ, რომლებსაც აქვთ კომპენსაციის მიღების უფლება (COVID-19) ფორმით.

  განცხადების წარდგენა შესაძლებელია 2020 წლის 3 დეკემბრიდან - 24 დეკემბრამდე. დამქირავებელი უფლებამოსილია ზემოაღნიშნულ ვადაში განაცხადის წარუდგენლობის ან/და არასწორად წარდგენის შემთხვევაში, დააზუსტოს/წარადგინოს განაცხადი არაუგვიანეს 2020 წლის 28 დეკემბრისა.

  გთხოვთ, გაითვალისწინოთ: კომპენსაციის გაცემის მიზნებისთვის დაქირავებულად არ მიიჩნევა და შესაბამისად ერთჯერადი 300 ლარიანი კომპენსაციის მიღების უფლებამოსილება არ აქვპირს, რომელზეც 2020 წლის 5 დეკემბრამდე ბოლო ხელფასის გაცემა ფიქსირდება საბიუჯეტო ორგანიზაციიდან საქართველოს ეროვნული ბანკიდან; ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოდან; საწარმოდან, რომლის აქციების/წილის 50%-ზე მეტს ფლობს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკა ან მუნიციპალიტეტი და ამ საწარმოს  დაფუძნებული/ შვილობილი საწარმოდან, რომლის 50%-ზე მეტ წილს ფლობს თავად ეს საწარმო.

  დეტალური ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ, იხილოთ განახლებული ვიდეო-ინსტრუქცია


  ვიდეო ინსტრუქცია "ერთჯერადი 300 ლარიანი კომპენსაციის გაცემა"

  12/10/2020 12:00:00 AM

  ვიდეო ინსტრუქციაში დეტალურად არის აღწერილი:

 • ვის ეკუთვნის ერთჯერადი 300 ლარიანი კომპენსაცია
 • რომელი განცხადება ივსება ერთჯერადი 300 ლარიანი კომპენსაციის მიღების მიზნით
 • როგორ და რა ვადაში ხდება კომპენსაციის მიღების მიზნით განცხადების შევსება

 • 300 ლარიანი კომპენსაციის მისაღებად ელექტრონული განაცხადების მიღება დაიწყო

  12/4/2020 1:01:00 PM

  დღეიდან, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში დაიწყო 300-ლარიანი ერთჯერადი კომპენსაციის მისაღებად იმ პირთა რეგისტრაცია, რომელთაც 2020 წლის 28 ნოემბრიდან დაწესებული წერტილოვანი შეზღუდვების გამო, შეჩერებული აქვთ საქმიანობა და ობიექტზე მომხმარებელთა სარეალიზაციო სივრცეში დაშვების უფლება.

  სარეგისტრაციო განცხადება უნდა აიტვირთოს გადასახადის გადამხდელის, დამქირავებლისა და ობიექტის მფლობელის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან https://eservices.rs.ge.

  პირველადი განაცხადების წარდგენა განხორციელდება 3 დეკემბრიდან 24 დეკემბრამდე, ხოლო წარდგენილი ინფორმაციის დაზუსტება, 28 დეკემბრის ჩათვლით იქნება შესაძლებელი.

  კიდევ ერთხელ, დეტალურად განვმარტავთ, რომ შემოსავლების სამსახურში რეგისტრირებული თვითდასაქმებული პირები თავად წარმოადგენენ ელექტრონულ განაცხადს ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან, (იხილეთ შესაბამისი ანცხადება) ხოლო დასაქმებულებზე და არარეგისტრირებულ თვითდასაქმებულ სუბიექტებზე, ინფორმაციას, ასევე, ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან წარმოადგენენ   დამსაქმებლები ან/და დამქირავებლები/ობიექტის მფლობელები (იხილეთ შესაბამისი ანცხადება ).

  შეგახსენებთ, რომ არარეგისტრირებული თვითდასაქმებული პირები, არიან ის ფიზიკური პირები, რომლებიც ფაქტობრივად ეწეოდნენ ეკონომიკურ საქმიანობას გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებული იმ პირის ობიექტზე, რომელსაც  2020 წლის 28 ნოემბრიდან დაწესებული შეზღუდვების გამო შეუჩერდა საქმიანობის განხორციელების/ობიექტზე მომხმარებელთა სარეალიზაციო სივრცეში დაშვების/წვდომის უფლება.

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური მოუწოდებს გადამხდელებს და კომპანიების წარმომადგენლებს, მიზნობრივი სოციალური დახმარების სარგებლობისთვის უწყებას დადგენილ ვადებში მიაწოდონ ზუსტი ინფორმაცია.

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური წარდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე, ამოწმებს აკმაყოფილებს თუ არა პირი საქართველოს მთავრობის დადგენილებით გათვალისიწინებული კომპენსაციის გაცემის პირობას, ადგენს შესაბამის პირთა ნუსხას და 3 სამუშაო დღის ვადაში დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს წარუდგენს შესაბამის ინფორმაციას, ხოლო აღნიშნული უწყების მიერ, ასევე, 3 სამუშაო დღის ვადაში განხორციელდება კომპენსაციების ჩარიცხვის პროცესი.

  კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ კომპენსაციის მიღების უფლებამოსილება არ აქვთ პირებსრომლებზეც ფიქსირდება სახელფასო განაცემი საბიუჯეტო ორგანიზაციიდან, საქართველოს ეროვნული ბანკიდან, ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოდან, ასევე საწარმოდან, რომლის აქციების/წილის 50%-ზე მეტს ფლობს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკა ან მუნიციპალიტეტი.

  ერთჯერად 300 ლარიან კომპენსაციასთან დაკავშირებით ხშირად დასმული კითხვები


  დამატებული ღირებულების გადასახადის რეფორმა

  12/3/2020 6:56:00 PM

  საგადასახადო კანონმდებლობის ევროკავშირის დღგ-ის დირექტივასთან (2006/112/EC) დაახლოების მიზნით ცვლილებები შევიდა  საგადასახადო კოდექსში და  დღგ-ის მარეგულირებელი დებულებები ჩამოყალიბდა სრულად  ახალი რედაქციით.

  რეფორმის შედეგად ნარჩუნდება ყველა ის გამარტივებული პროცედურა, რომელიც აქამდე არსებობდა დღგ-თან დაკავშირებით.

     ასევე:

 • ფართოვდება მომსახურებების ჩამონათვალი, რომლის გაწევა საქართველოს ფარგლებს გარეთ არ დაიბეგრება;
 • ფართოვდება და ზუსტდება საქონლის ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული დღგ-სგან ჩათვლის უფლების გათავისუფლებული ოპერაციები;
 • საქონლის დროებითი შემოტანა აღარ განიხილება დასაბეგრ ოპერაციად;
 • სამედიცინო და საგანმანათლებლო საქმიანობასთან ერთად დაბეგვრისგან თავისუფლდება მასთან უშუალოდ დაკავშირებული და დამხმარე მომსახურების ან საქონლის მოწოდება;
 • არ დაიბეგრება ორგანიზაციის მიერ სახსრების მოზიდვის მიზნით სამედიცინო საგანმანათლებლო და ცალკეული სოციალური ხასიათის საქმიანობა;
 • არ დაიბეგრება საქონლის ნიმუშის ან მცირე ღირებულების საჩუქრის გადაცემა;
 • მარტივდება საქონლის უსასყიდლოდ მიწოდების დღგ-ით დაბეგვრასთან დაკავშირებული რეგულაციები;
 • დღგ- ის გადამხდელ ფიზიკურ პირს აღარ ექნება შეზღუდვა აღრიცხვა აწარმოოს საკასო მეთოდით. 
 • დღგ-ის ახალი რეფორმა გააუმჯობესებს საგადასახადო ადმინისტრირების პროცესს, ასევე დაამკვიდრებს, საუკეთესო ევროპულ პრაქტიკას, რომელიც ხელს შეუწყობს თანამშრომლობას საქართველოსა და ევროკავშირში რეგისტრირებულ მეწარმეებს შორის. ამასთან, ქართული და ევროპული დღგ-ის, შესაბამისობა გააუმჯობესებს საინვესტიციო გარემოს, ხოლო გამარტივებული  საგადასახო ვალდებულებების შესრულებით შემცირდება სადავო შემთხვევები.​​​​​​

  ცვლილება საგადასახადო კოდექსში

   დღგ-ის რეფორმა

  დღგ-ის რეფორმა - ԱԱՀ-ի բարեփոխում

  დღგ-ის რეფორმა - ƏDV İslahatı


  text