საიტის მოხმარების ინსტრუქცია
ცხელი ხაზი: 2 299 299
ვერსია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
A
A

ცვლილება აქციზურ მარკებთან დაკავშირებით

11/25/2022 12:23:00 PM

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2022 წლის 16 ნოემბნრის №230 ბრძანებით  შეტანილ იქნა ცვლილება  „გადასახდების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკმებრის №996 ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში, კერძოდ, შეიცვალა აქციზური და არააქციზური საქონლის მარკის დიზაინი და ნომინალური ღირებულება.

ასევე მიმდინარეობს შემოსავლების სამსახურის შერჩეული პირის ელექტრონული აღრიცხვის ახალ სისტემაზე გადასვლა,

ახალ ელექტრონულ სისტემასთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად საკონტაქტო პირები:

სისტემის გამოყენებასთან დაკავშირებულ საკითხზე შერჩეულ პირის ცხელი ხაზი - 500 505 555

მომხმარებლის რეგისტრაციის, შეკვეთის დადასტურებისა და პროდუქტის SKU-ს დამატებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე - შემოსავლების სამსახური

599 450525-სოფიკო მაისურაძე

593 522159-ზურაბ ჟიჟიაშვილი

577 05559-  დინარა კაკუშაძე


2022 წლის 15 ნოემბერი ფიზიკურ პირთა ქონებაზე/მიწაზე და საწარმოს/ორგანიზაციის მიწაზე ქონების გადასახადის გადახდის სავადო თარიღია

11/3/2022 3:51:00 PM

შეგახსენებთ, რომ ფიზიკური პირი ქონებაზე/მიწაზე და საწარმო/ორგანიზაცია მიწაზე ქონების გადასახადს იხდის არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 15 ნოემბრისა.

ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ იხილოთ

ვიდეო-ინსტრუქცია:

ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის 2022 წლის დეკლარაციის წარდგენა 

გზამკვლევები:

ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის გზამკვლევი  

ვებგვერდის მეშვეობით ფიზიკური პირებისთვის საკუთარი შემოსავლებისა და ქონების შესახებ ინფორმაციის მოძიების გზამკვლევი 

კითხვა-პასუხი 

დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვწერეთ “RS ჩათი“-ში  ან დაგვიკავშირდ ნომერზე 2 299 299.


შემუშავდა ვიდეო ინსტრუქცია დისტანციურად  მცირე ბიზნესის განცხადებების წარდგენასთან დაკავშირებით.

10/18/2022 3:30:00 PM

შემუშავდა ახალი ვიდეო ინსტრუქცია შემოსავლების სამსახურის ავტორიზებული გვერდიდან მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭების, საქმიანობის ცვლილების და სტატუსის გაუქმების განცხადებების წარდგენასთან დაკავშირებით, სადაც დეტალურად არის განხილული აღნიშნული განცხადებების წარდგენის ეტაპები.


დამტკიცდა მეთოდური მითითება სავაჭრო ობიექტებში გამოვლენილი არასასურსათო საქონლის არაარსებითი დანაკარგების დანაკლისად განუხილველობის შესახებ

10/17/2022 5:02:00 PM

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2022 წლის 13 ოქტომბრის N26094 ბრძანებით დამტკიცდა „სავაჭრო ობიექტებში გამოვლენილი არასასურსათო საქონლის არაარსებითი დანაკარგების დანაკლისად განუხილველობის შესახებ“  მეთოდური მითითება, რომელიც გამოიყენება 2022 წლის 1 იანვრიდან გამოვლენილი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების დანაკლისების მიმართ.

წარმოდგენილი მეთოდური მითითების შესაბამისად, არაარსებითი დანაკარგი არის გადასახადის გადამხდელის სავაჭრო ობიექტებში მიმდინარე კალენდარული წლის განმავლობაში გამოვლენილი არასასურსათო საქონლის დანაკლისის ჯამი, რომლის საბაზრო ღირებულება (დღგ-ის გარეშე) არ აღემატება წინა კალენდარული წლის განმავლობაში გადასახადის გადამხდელის სავაჭრო ობიექტებიდან რეალიზებული, მათ შორის დანაკლისად დაბეგრილი, არასასურსათო საქონლის სარეალიზაციო ღირებულებათა (დღგ-ის გარეშე) ჯამის 0,5 % -ს.

აღნიშნული მეთოდური მითითების მიზნებისთვის, არასასურსათო საქონელი არის ნებისმიერი პროდუქტი, გარდა:

 ა) სურსათი

ბ) აქციზური საქონლი;

გ) ღვინო;

დ) მარკირებას/ნიშანდებას დაქვემდებარებული სასმელები;

ე) ფარმაცევტული პროდუქტი ან/და საკვები დანამატები;

ვ) ნებისმიერი საყოფაცხოვრებო ან/და სამშენებლო ან/და სხვა დანიშნულების:

ვ.ა) ტექნიკა;

ვ.ბ) მოწყობილობა;

ვ.გ) ინვენტარი;

 ვ.დ) ავეჯი;

ვ.ე) ტექსტილი.;

ზ) ტანსაცმელი ან/და ფეხსაცმელი ან/და სხვა სამოსი და შესაბამისი აქსესუარები;

თ) კოსმეტიკა ან/და პარფიუმერია.

დანაკარგების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე


შემუშავდა ვიდეო ინსტრუქცია დისტანციურად  მიკრო ბიზნესის განცხადებების წარდგენასთან დაკავშირებით.

10/12/2022 5:32:00 PM

შემუშავდა ახალი ვიდეო ინსტრუქცია შემოსავლების სამსახურის ავტორიზებული გვერდიდან მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭების, საქმიანობის ცვლილების და სტატუსის გაუქმების განცხადებების წარდგენასთან დაკავშირებით, სადაც დეტალურად არის განხილული აღნიშნული განცხადებების წარდგენის ეტაპები.

https://www.youtube.com/watch?v=pg4t8MyJUSQ


2022 წლის 1 ნოემბერი ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის სავადო თარიღია

10/11/2022 11:37:00 AM

„ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის“ წარდგენის სავადო თარიღია მიმდინარე წლის 1 ნოემბერი. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, თუ თქვენი და თქვენი ოჯახის წევრების შემოსავალი გასული 2021 წლის მიხედვით აღემატებოდა 40 000 ლარს და თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრები საქართველოს ტერიტორიაზე ფლობთ  დასაბეგრ ქონებას, ან შემოსავლის ოდენობის მიუხედავად  თქვენ ან თქვენს ოჯახის წევრ(ებ)ს გაქვთ დასაბეგრი მიწა, წარმოგეშვებათ ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულება.

აქვე შეგახსენებთ, რომ ფიზიკური პირი ქონებაზე და მიწაზე ქონების გადასახადს იხდის არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 15 ნოემბრისა.

ვიდეო ინსტრუქციები:

 • ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის 2022 წლის დეკლარაციის წარდგენა
 • გზამკვლევები:

 • ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის გზამკვლევი 
 • ვებგვერდის მეშვეობით ფიზიკური პირებისთვის საკუთარი შემოსავლებისა და ქონების შესახებ ინფორმაციის მოძიების გზამკვლევი
 • კითხვა-პასუხი 

  დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვწერეთ “RS ჩათი“-ში  ან დაგვიკავშირდეთ ნომერზე 2 299 299  ცვლილება საქართველოს საგადასახადო კოდექსში

  10/7/2022 2:41:00 PM

  საქართველოს საგადასახადო კოდექსში მიმდინარე წლის სექტემბრის თვეში შეტანილ იქნა ცვლილება, კერძოდ დაემატება 71 მუხლი, რომლის თანახმად საგადახდო მომსახურების პროვაიდერთან გახსნილი საგადახდო ანგარიშის მიმართ ვრცელდება საბანკო დაწესებულებისთვის საბანკო ანგარიშის მიმართ საქართველოს საგადასახადო კოდექსით  განსაზღვრული შესაბამისი დებულებები თუ მან ელექტრონული ფულის სქემაში იურიდიული პირი, აგრეთვე საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებული ინდივიდუალური მეწარმე და იურიდიული პირის სტატუსის არმქონე სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნი ჩართო როგორც გადამხდელი.

  საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის მიერ შესაბამისი ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში  გავრცელდება საგადასახადო კოდექსის 283-ე მუხლით (ბანკის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა) განსაზღვრული პასუხისმგებლობა.

  აღნიშნული ცვლილება განპირობებულია „ საგადახდო სისტემისა და საგადასახდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონში 09.09.2022 წელს განხორციელებული ცვლილებით.

   ცვლილება ძალაში შედის 2022 წლის 1 ნოემბრიდან.  გადასახადის გადამხდელები, რომელთა დავალიანებაც შეადგენს 25 000 ლარს(აღიარებული საგადასახადო დავალიანება), სავალდებულო წესით გადავლენ ელექტრონული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების გამოწერის სპეციალურ წესზე

  9/20/2022 1:41:00 PM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ  გადასახადის გადამხდელები, რომელთა დავალიანებაც შეადგენს 25 000 ლარს (აღიარებული საგადასახადო დავალიანება), მიმდინარე წლის 20 სექტემბრიდან, სავალდებულო წესით გადავლენ ელექტრონული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების გამოწერის სპეციალურ წესზე. აღნიშნული ცვლილება  შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2022 წლის 16 თებერვლის  №3751 ბრძანებაში განხორციელდა.

  ელექტრონული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების გამოწერის სპეციალური წესი გულისხმობს, რომ აღნიშნული წესით მოსარგებლე პირების მიერ გამოწერილი ელექტრონული ანგარიშ-ფაქტურების საფუძველზე,  დღგ-ის ჩათვლა განხორციელდება, იმ შემთხვევაში, თუ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერის შემდეგ, შესაბამისი დღგ-ის ოდენობით თანხა გადახდილია  ბიუჯეტში მიმწოდებლის (გამყიდველის) მიერ ან მიმღების (მყიდველის)  მიერ მიმწოდებლის (გამყიდველის) სახელით.

  აღნიშნული ცვლილების შესახებ ინფორმაცია, გადასახადის გადამხდელებს, სავალდებულოდ  გასაცნობი შეტყობინების სახით, უკვე გაეგზავნათ ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდზე. 

  დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე


  გადასახადის გადამხდელთა სიდიდის შესაბამისი კატეგორიის თაობაზე

  9/14/2022 11:47:00 AM

  შემოსავლების სამსახურის სერვისების განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში, გადასახადის გადამხდელებს უკვე აქვთ შესაძლებლობა ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდზე იხილონ ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელთა სიდიდის კატეგორიის თაობაზე. აღნიშნულთან დაკავშირებით დამატებით გაცნობებთ, რომ „გადასახდების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით  დამტკიცებული  ინსტრუქციის 61 მუხლის მიხედვით, გადასახადის გადამხდელს საგადასახადო ორგანოს მიერ განესაზღვრება სიდიდის შესაბამისი კატეგორია, რომელიც შეიძლება იყოს მცირე, საშუალო ან მსხვილი, რომელთა განსაზღვრის, გაუქმებისა და აღრიცხვის წესს ადგენს შემოსავლების სამსახურის უფროსი.

  დეტალური ინფორმაციის სანახავად გადადით შემდეგ ბმულებზე:

 • შემოსალების სამსახურის უფროსის 20.09.2021 წლის № 29355 ბრძანებ
 • „გადასახადის გადამხდელისთვის სიდიდის შესაბამისი კატეგორიის განსაზღვრის, გაუქმებისა და აღრიცხვის წესის შესახებ“ შიდა ინსტრუქცი


 • 19 სექტემბრიდან - ახალი „ელექტრონული გაფორმების ეკონომიკური ზონა „eGez“

  9/12/2022 5:09:00 PM

  შეგახსენებთ, რომ „ელექტრონული გაფორმების ეკონომიკური ზონა „eGez“ ფუნქციონირებას იწყებს 2022 წლის 19 სექტემბრიდან.  „eGez“ უზრუნველყოფს შემოსავლების სამსახურის ოფიციალური ვებგვერდის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან წარდგენილი განცხადებისა და დოკუმენტების საფუძველზე საქონლის (თავისუფალ ზონაში შესატანი ან თავისუფალი ზონიდან გასატანი საქონლის გარდა) დეკლარირების მომსახურების გაწევასა და მასთან დაკავშირებული საბაჟო ფორმალობების განხორციელებას.

  გაითვალისწინეთ, რომ აღნიშნულთან ერთად, მიმდინარე წლის 19 სექტემბრიდან, იზღუდება (აღარ განხორციელდება) წინასწარი დეკლარირების მიზნით საბაჟო პროცედურის (გარდა თავისუფალი ზონის პროცედურისა) განსაზღვრისათვის დოკუმენტების მატერიალური ფორმით მიღება (გაფორმების ორგანოში ვიზიტით). წინასწარი დეკლარირება, საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოსატან და საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გასატან საქონელზე,  საბაჟო ორგანოს მიერ განხორციელდება მხოლოდ ელექტრონული მომართვით, შემოსავლების სამსახურის ოფიციალური ვებგვერდის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის მეშვეობით განცხადების წარმოდგენის საფუძველზე.

  დამატებით იხილეთ:

  დისტანციურად განცხადების წარმოდგენის ვიდეო ინსტრუქცია 

  მოხმარების სახელმძღვანელო:

 • ელექტრონულად გამოგზავნილი დოკუმენტების საფუძველზე დეკლარაციის შევსების მოთხოვნა
 • წინასწარი დეკლარირება იმპორტი

 • შემუშავდა ვიდეო ინსტრუქცია დისტანციურად განცხადების წარდგენასთან დაკავშირებით

  9/7/2022 12:03:00 PM

  შემუშავდა ახალი ვიდეო ინსტრუქცია შემოსავლების სამსახურის ავტორიზებული გვერდიდან დისტანციურად განცხადების წარდგენასთან დაკავშირებით, სადაც დეტალურად არის განხილული ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან განცხადების წარდგენის ეტაპები.


  ცვლილება პლასტიკისა და ბიოდეგრადირებადი პარკების რეგულირების წესის ტექნიკურ რეგლამენტში

  8/26/2022 10:51:00 AM

  ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ „ტექნიკური რეგლამენტის − პლასტიკისა და ბიოდეგრადირებადი პარკების რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14 სექტემბრის №472 დადგენილებაში შევიდა ცვლილება.

  აღნიშნული ცვლილების მიხედვით, დადგენილებაში დამატებული იქნა, შეფუთვისათვის განკუთვნილი პლასტიკის პარკის და ნარჩენებისთვის (ნაგვისთვის) განკუთვნილი პლასტიკის პარკის განმარტებები.

  კერძოდ:

 • შეფუთვისათვის განკუთვნილი პლასტიკის პარკი − ნებისმიერი ზომისა და სისქის პლასტიკის პარკი, ხელსაკიდის გარეშე, რომელიც აკმაყოფილებს დადგენილებით განსაზღვრული ნიშანდების მოთხოვნებს. აღნიშნული ცვლილება ძალაში შედის 2022 წლის 1 სექტემბრიდან.
 • მუნიციპალური ნარჩენებისთვის (ნაგვისთვის) განკუთვნილი პლასტიკის პარკი − ნებისმიერი ზომისა და სისქის პლასტიკის პარკი, ხელსაკიდის გარეშე, თასმით ან უთასმოდ, რომელიც აკმაყოფილებ დადგენილებით განსაზღვრული ნიშანდების მოთხოვნებს. აღნიშნული ცვლილება ძალაში შედის 2023 წლის 1 ივნისიდან.
 • აღსანიშნავია, რომ  ცვლილება ასევე განხორციელდა დადგენილებით განსაზღვრული პარკების ნიშანდების წესში, კერძოდ:

  2022 წლის 1 სექტემბრიდან, შეფუთვისათვის განკუთვნილი პლასტიკის პარკის იმპორტისას, პარკის მწარმოებლის, პარკის სისქისა და შემადგენლობის მითითებასთან ერთად დატანილი უნდა იყოს - საქონლის ან პროდუქტის დასახელება, რის შესაფუთადაც არის განკუთვნილი პარკი ან/და შესაბამისი საქონლის ან პროდუქტის სასაქონლო ნიშანი, ასევე შეფუთვისათვის განკუთვნილი პლასტიკის პარკის დამკვეთი (საიდენტიფიკაციო კოდის მითითებით). ცვლილებით, ასევე დაზუსტდა პარკის ზომები და მათი გაზომვის მეთოდი. კერძოდ, პარკის ზომებს 45X70 სანტიმეტრის ნაცვლად მიეთითება არანაკლებ 45X100 სმ და მისი გაზომვა ჩასაკეცი პარკის შემთხვევაში მოხდება ჩაკეცილ მდგომარეობაში.

  ხოლო, 2023 წლის 1 ივნისიდან, ნარჩენებისთვის (ნაგვისთვის) განკუთვნილ პლასტიკის პარკის იმპორტისას პარკზე დატანილი პარკის მწარმოებლის, პარკის სისქისა და შემადგენლობის მითითებასთან ერთად ქართულ ენაზე დატანილი უნდა იყოს წარწერა - ნარჩენებისთვის.

  აღნიშნული ცვლილებების შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე:


  ტენდერი შემოსავლების სამსახურისთვის CRS-ის მიზნებისთვის ინფორმაციის გაცვლის პლატფორმის ტექნიკური დავალების მომზადებაზე

  8/23/2022 11:32:00 AM

  გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მიერ გამოცხადებულია ტენდერი, შემოსავლების სამსახურისთვის ანგარიშგების საერთო სტანდარტის (CRS) ფარგლებში, ინფორმაციის გაცვლის პლატფორმის ტექნიკური სპეციფიკაციის და განხორციელების გეგმის შემუშავების მიზნებისათვის.

  ტენდერში მონაწილეობა შეუძლია საქართველოში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ კერძო პირს ან კომპანიას, რომელსაც აღნიშნულ სფეროში მუშაობის გამოცდილება გააჩნია.

  დაინტერესების შემთხვევაში, შეთავაზება შეგიძლიათ გაგზავნოთ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით შემდეგ მისამართზე: ge_quotation@giz.de. შეთავაზების მიღების ბოლო ვადა გახლავთ 01.09.2022 23:59 საათი.

  შეგახსენებთ, რომ ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური აქტიურად მუშაობს ფინანსური ანგარიშების შესახებ ინფორმაციის ავტომატური გაცვლის სტანდარტის დანერგვაზე (AEOI/CRS) და გამოცხადებული ტენდერიც სწორედ ამ პროექტის ნაწილს წარმოადგენს.

  დეტალური ინფორმაცია მოთხოვნებისა და პირობების შესახებ, შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულებზე: ბმული 1 , ბმული 2.


  იქმნება გაფორმების საბაჟო ორგანო -„ელექტრონული გაფორმების ეკონომიკური ზონა „eGez“.

  8/18/2022 1:09:00 PM

  გაცნობებთ, რომ ელექტრონული სერვისების დაჩქარებულად მიწოდებისა და ელექტრონული ფორმით დეკლარირების ცენტრალიზებულად უზრუნველყოფის მიზნით, 2022 წლის 19 სექტემბრიდან იქმნება გაფორმების ახალი ორგანო „ელექტრონული გაფორმების ეკონომიკური ზონა „eGez“, რომელიც უზრუნველყოფს შემოსავლების სამსახურის ოფიციალური ვებგვერდის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან წარდგენილი განცხადებისა და დოკუმენტების საფუძველზე საქონლის (თავისუფალ ზონაში შესატანი ან თავისუფალი ზონიდან გასატანი საქონლის გარდა) დეკლარირების მომსახურების გაწევასა და მასთან დაკავშირებული საბაჟო ფორმალობების განხორციელებას.

  აღნიშნულთან ერთად, მიმდინარე წლის 19 სექტემბრიდან, იზღუდება (აღარ განხორციელდება) წინასწარი დეკლარირების მიზნით საბაჟო პროცედურის (გარდა თავისუფალი ზონის პროცედურისა) განსაზღვრისათვის აუცილებელი დოკუმენტების მატერიალური ფორმით მიღება (გაფორმების ორგანოში ვიზიტით) და საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოსატან და საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გასატან საქონელზე საბაჟო დეკლარაციის წინასწარ შევსება/რეგისტრაცია (წინასწარი დეკლარირება) საბაჟო ორგანოს მიერ განხორციელდება მხოლოდ ელექტრონული მომართვით, შემოსავლების სამსახურის ოფიციალური ვებგვერდის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის მეშვეობით წარმოდგენილი დოკუმენტების საფუძველზე.

  ელექტრონულად გამოგზავნილი დოკუმენტების საფუძველზე დეკლარაციის შევსების მოთხოვნისთვის იხილეთ მომხმარებლის სახელმძღვანელო


  „სამეურნეო ოპერაციის კვალიფიკაციის ცვლილების შესახებ“ მეთოდური მითითების დამტკიცების თაობაზე

  8/15/2022 12:27:00 PM

  შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2022 წლის 28 ივლისის №20231 ბრძანებით დამტკიცდა მეთოდური მითითება „სამეურნეო ოპერაციის კვალიფიკაციის ცვლილების შესახებ“.

  მეთოდური მითითება იხილეთ შემდეგ ბმულზე


  ახალი ვიდეო ინსტრუქცია - ვებგვერდის  (www.rs.ge) გამოყენების შესახებ

  8/12/2022 9:25:00 AM

  შემუშავდა ახალი ვიდეო ინსტრუქცია  - ვებგვერდის  (www.rs.ge) გამოყენების შესახებ

  https://www.youtube.com/watch?v=4m6TB8hLTkw

  ვიდეო ინსტრუქცია განკუთვნილია დინტერესებული პირისთვის, საგადასახადო და საბაჟო საკითხებზე საჭირო ინფორმაციის შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე მარტივად ძიებისთვის.


  ცვლილება გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დეკლარაციაში

  7/28/2022 1:56:00 PM

  გაცნობებთ, რომ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2022 წლის 14 ივლისის №230 ბრძანებით შეტანილ იქნა  ცვლილება „გადასახდების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკმებრის №996 ბრძანებით დამტკიცებული  ინსტრუქციის დანართი №II-06-ის lll ნაწილში. კერძოდ, მიმდინარე წლის ივლისის საანგარიშო პერიოდიდან  გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დეკლარაციის (დანართი №II-06) III ნაწილის 67-ე (ნაღდი ფულის ნაშთი თვის ბოლოსათვის), 68-ე (საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხა) და 69-ე (პირთა რაოდენობა, რომლებზეც გაცემულია 68-ე უჯრაში ასახული თანხა) უჯრები გადასახადის გადამხდელისათვის გახდა შესავსებად სავალდებულო.

  დეტალურად  იხ. თანდართული რედაქცია.


  ტენდერი შემოსავლების სამსახურისთვის CRS-ის მიზნებისთვის ინფორმაციის გაცვლის პლატფორმის ტექნიკური დავალების მომზადებაზე

  7/28/2022 1:53:00 PM

  გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მიერ გამოცხადებულია ტენდერი, შემოსავლების სამსახურისთვის ანგარიშგების საერთო სტანდარტის (CRS) ფარგლებში, ინფორმაციის გაცვლის პლატფორმის ტექნიკური სპეციფიკაციის და განხორციელების გეგმის შემუშავების მიზნებისათვის.

  ტენდერში მონაწილეობა შეუძლია საქართველოში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ კერძო პირს ან კომპანიას, რომელსაც აღნიშნულ სფეროში მუშაობის გამოცდილება გააჩნია.

  დაინტერესებს შემთხვევაში შეთავაზება შეგიძ₾იათ გაგზავნოთ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით შემდეგ მისამართზე   ge_quotation@giz.de შეთავაზების მიღების ბოლო ვადა არის 05.08.2022  23:59 საათი.

  შეგახსენებთ, რომ ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური აქტიურად მუშაობს ფინანსური ანგარიშების შესახებ ინფორმაციის ავტომატური გაცვლის სტანდარტის დანერგვაზე (AEOI/CRS) და გამოცხადებული ტენდერიც სწორედ ამ პროექტის ნაწილს წარმოადგენს.

  დეტალური ინფორმაცია მოთხოვნებისა და პირობების შესახებ, შეგიძ₾იათ იხილოთ შემდეგ ბმულებზე: ბმული 1 , ბმული 2


  დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელოები

  7/22/2022 1:45:00 PM

  დამტკიცდა სიტუაციური სახელმძღვანელოები:

 • ხელშეკრულების ბათილობისას საგადასახადო ვალდებულებების განსაზღვრა N 2548
 • არარეზიდენტისათვის გადახდილი საიჯარო მომსახურების თანხა N 2006

 • დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელო

  7/11/2022 12:04:00 PM

  დამტკიცდა სიტუაციური სახელმძღვანელო განთავსებული კაპიტალის შემცირება N 2547 , რომელიც ეხება შეთანხმებული და განხორციელებული შენატანის ოდენობის ფარგლებში განთავსებული კაპიტალის შემცირების შემთხვევაში საწარმოს პარტნიორზე დაბრუნებული თანხის გადასახადებით დაბეგვრის საკითხს.


  ვაკე-საბურთალოს სერვისცენტრი 1 აგვისტოდან წყვეტს მოქალაქეთა მომსახურებას

  7/11/2022 11:55:00 AM

  გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 1 აგვისტოდან  შემოსავლების სამსახურის მომსახურების დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეული -  ვაკე-საბურთალოს სერვისცენტრი (მისამართი: თბილისი, კოსტავას ქ. 68ა ) წყვეტს მოქალაქეთა მომსახურებას.

  ამჟამად, შემოსავლების სამსახური მომხმარებლებს სთავაზობს ელექტრონული სერვისების ფართო სპექტრს. საგადასახადო და საბაჟო მიმართულებით 400-ზე მეტ ელექტრონულ სერვისთან დაკავშირებით მომსახურების მიღება და განცხადების წარდგენა  შეგიძლიათ დისტანციურად, სერვისცენტრში ვიზიტის გარეშე, თქვენი ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან.

  შემოსავლების სამსახური მუდმივად ზრუნავს, რათა შეთავაზებული სერვისები შეესაბამებოდეს მაღალ სტანდარტებს, პასუხობდეს თანამედროვე ტექნოლოგიურ ტენდენციებს, აკმაყოფილებდეს მომხმარებლის საჭიროებებს.


  მომსახურების გაწევის ადგილზე დაინტერესებული პირისთვის მომსახურების გაწევის შეზღუდვის შესახებ

  7/5/2022 10:03:00 AM

  შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 წლის 25 ოქტომბრის  N33619 ბრძანებაში ცალკეულ შემთხვევებში მომსახურების გაწევის ადგილზე დაინტერესებული პირისთვის მომსახურების გაწევის შეზღუდვის შესახებ” განხორციელებული ცვლილებით მიმდინარე წლის 11 ივლისიდან დამატებით იზღუდება შემოსავლების სამსახურის სერვისცენტრში ვიზიტით დაინტერესებული პირებისათვის შემდეგი განცხადებების რეგისტრაცია:

 • მეწარმე ფიზიკური პირისთვის მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭება;
 • ფიზიკური პირისთვის საკუთარი შემოსავლების შესახებ ცნობის გაცემა;
 • დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაცია.
 • შეზღუდვა გავრცელდება იმ პირებზე, რომელთაც აღნიშნული მომსახურებების მიღების შესაძლებელობა აქვთ დისტანციურად, ელექტრონული ფორმით (ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან). შესაბამისად, თუ პირს აქვს აქტიური ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდი, მას აღნიშნული სერვისებით სარგებლობა შეუძლია მხოლოდ ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის გამოყენებით.


  ცვლილება საქართველოს საგადასახადო კოდექსში საშემოსავლო გადასახადის შეღავათის შესახებ

  7/4/2022 4:59:00 PM

  გაცნობებთ, რომ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 82-ე მუხლის მე-2 ნაწილის ა.გ“ ქვეპუნქტში შეტანილ იქნა ცვლილება. კერძოდ, ცვლილების განხორციელებამდე საშემოსავლო გადასახადით არ იბეგრებოდა კალენდარული წლის განმავლობაში მარტოხელა დედის მიერ 3000 ლარამდე მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი, ხოლო ახალი რედაქციის მიხედვით საშემოსავლო გადასახადით არ იბეგრება კალენდარული წლის განმავლობაში მარტოხელა მშობლის მიერ 3000 ლარამდე მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი.

   იხ. ცვლილების ბმული


  ცვლილება საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ქონების გადასახადის შეღავათის შესახებ

  7/1/2022 5:46:00 PM

  გაცნობებთ, რომ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლს დაემატა 1151 ნაწილი, რომლის მიხედვითაც, ქონების გადასახადისგან, რომლის დეკლარირება საქართველოს საგადასახადო კოდექსით 2022 წელს არის გათვალისწინებული, თავისუფლდება ამავე ნაწილის „ა“–„დ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრულ, ქვემოთ მოცემულ საქმიანობებში გამოყენებული ქონება, გარდა მიწისა:

  ა) 55.1 კოდით (სასტუმროები და განთავსების მსგავსი საშუალებები) ან/და 55.2 კოდით (დასასვენებელი და სხვა მოკლევადიანი განთავსების საშუალებები) გათვალისწინებულ საქმიანობაში გამოყენებული ქონება;

  ბ) 56.1 კოდით (რესტორნები და საკვებით მობილური მომსახურების საქმიანობები) გათვალისწინებულ საქმიანობაში გამოყენებული ქონება;

  გ) 56.3 კოდით (სასმელებით მომსახურების საქმიანობები) გათვალისწინებულ საქმიანობაში გამოყენებული ქონება;

  დ) 79 კოდით (ტურისტული სააგენტოები, ტურ-ოპერატორები და სხვა დაჯავშნის მომსახურება და მათთან დაკავშირებული საქმიანობები) გათვალისწინებულ საქმიანობაში გამოყენებული ქონება.

  მიუხედავად აღნიშნული შეღავათისა, საწარმო/ორგანიზაცია არ თავისუფლდება ამ კოდექსის 205-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული ქონების გადასახდის მიმდინარე გადასახდელისაგან, რომელიც გადაიხდევინება გასული საგადასახადო წლის წლიური გადასახდის ოდენობით,  არაუგვიანეს საგადასახადო წლის 15 ივნისისა.

  შენიშვნა: ამ ნაწილით გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათი ვრცელდება იჯარით, ლიზინგით ან სხვა ამგვარი ფორმით გადაცემულ ქონებაზედაც, თუ ეს ქონება ამავე ნაწილით განსაზღვრულ რომელიმე საქმიანობაში გამოიყენება.

  იხ. ცვლილების ბმული


  ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის აქტივაციის პროცესი მარტივდება

  6/28/2022 5:12:00 PM

  მიმდინარე წლის 01 ივლისიდან მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრირებული სუბიექტებისთვის (ი.მ, შპს, სპს და სხვა) შემოსავლების სამსახურის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის აქტივაცია შესაძლებელი იქნება ავტომატურად, საიდენტიფიკაციო ნომრის მინიჭებისთანავე, კერძოდ აღნიშნული პირები საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ელექტრონული პორტალის შექმნისთვის დაფიქსირებულ ტელეფონის ნომერზე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით მიიღებენ ინფორმაციას შემოსავლების სამსახურის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის (eservices.rs.ge) მომხმარებლისა და პაროლის შესახებ.

  განხორციელებული ცვლილება  ასევე ეხება შემოსავლების სამსახურის მიერ საგადასახადო აღრიცხვას დაქვემდებარებულ პირებსაც (გარდა ფიზიკური პირებისა), რომლებიც შემოსავლების სამსახურის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის მომხმარებლისა და პაროლის შესახებ ინფორმაციას მიიღებენ საგადასახადო აღრიცხვის მიზნით განცხადებით მომართვისას დაფიქსირებულ საკონტაქტო ტელეფონის ნომერზე.


  თბილისის სერვისცენტრების მიერ გაწეული მომსახურების შესახებ

  6/23/2022 11:56:00 AM

  გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 27 ივნისიდან თბილისის მასშტაბით მხოლოდ გლდანი–ნაძალადევის სერვისცენტრში ვიზიტით შეძლებთ  (მისამართი: თბილისი, სარაჯიშვილის ქუჩა №1) შემდეგი სახის სერვისებზე მომსახურების მიღებას /განცხადებების რეგისტრაციას:

 • ჩეკთან გათანაბრებული დოკუმენტის რეგისტრაციის მოთხოვნა;
 • დღგ-ს თანხის დაბრუნების სპეციალური  ქვითრის გამოწერის უფლების მქონე პირის მიერ Tax Free-ის სტიკერის/ფირნიშის მოთხოვნა;
 • ავტოგასამართ სადგურებში მადოზირებელი და მრიცხველი მექანიზმების ლუქების მოთხოვნა;
 • ნავთობპროდუქტების მიწოდების აღრიცხვის მატერიალური ფორმის ჟურნალის რეგისტრაციის მოთხოვნა;
 • გამარტივებული აღრიცხვის ჟურნალის რეგისტრაციის მოთხოვნა;
 • მატერიალური სახის საფ-ის/ ნსაფ- ის ფორმის მოთხოვნა.

 • დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელო

  6/7/2022 2:12:00 PM

  დამტკიცდა სიტუაციური სახელმძღვანელო მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირის მიერ საშემოსავლო გადასახადში შესასრულებელი ვალდებულებები N 2431


  ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ, გამოცხადდა ტენდერი - საბაჟო ფორმალობების მიზნებისთვის ხელოვნური ინტელექტის (AI) გამოყენების და ინტეგრაციის პროექტის შესყიდვაზე

  5/30/2022 1:13:43 PM

  ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) მხარს უჭერს შემოსავლების სამსახურს შეიმუშაოს და დანერგოს, ხელოვნურ ინტელექტის ბაზაზე მომუშავე ავტომატიზებული სისტემები რომლებიც მიმართულია საბაჟო სერვისების გაციფრულებაზე, როგორც ეს არის გათვალისწინებული საქართველოს მიმდინარე ძალისხმევაში მოახდინოს შემდგომი ფორმალობების ავტომატიზირება:

 • საექსპორტო საქონლის საბაჟო დეკლარაციის შევსება
 • წარმოშობის სერტიფიკატების და გაცემა/გენერირება
 • „ყვითელ დერეფანში“ მოქცეული საქონლის (ტვირთები რომლებიც მოითხოვს დეტალურ დაკავშირებულ დოკუმენტებს მაგალითად ინვოისები, წარმოშობის სერტიფიკატები) საგადასახადო ვალდებულებების შეფასება
 • ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების იმპლემენტაცია შესაძლებლობას მოგვცემს მოვახდინოთ ამ რუტინული თუმცა დროის მომთხოვნი პროცესების სრული ავტომატიზირება, საბაჟო ოფიცრების ჩარევის გარეშე გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა. მოხდა ორი პროგრამული უზრუნველყოფის - UIPath და ABBYY შერჩევა როგორც პროცესების ავტომატიზირების პოტენციური გადაწყვეტილებების და ამ ეტაპზე აუცილებელია მათი შეფასება მოთხოვნებთან შესაბამისობის და არსებულ საბაჟო ციფრულ მექანიზმებთან თავსებადობის განსაზღვრის მიზნით.

  სწორედ ამ პროცესების ხელშეწყობის მიზნით EBRD აცხადებს ტენდერს საკონსულტაციო სერვისებზე რომლებიც გულისხმობს (i) შემოსავლების სამსახურის მოთხოვნების და შემოთავაზებული პროგრამული უზრუნველყოფის შეფასება და საჭიროების შემთხვევაში ალტერნატივების წარმოდგენა (ii) რეკომენდირებული პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვა და ინტეგრაცია ექსპორტის დეკლარაციის შევსების მიზნებისთვის,  შემოსავლების სამსახურის მიერ მოხმარებაში მყოფი ამჟამინდელ პროგრამულ უზრუნველყოფასთან.

  სამუშაო გულისხმობს შემდეგ დავალებებს:

 • დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ შემოსავლების სამსახურის საჭიროებების ანალიზი და შეფასება, შემდეგი მიმართულებებით
 • შეძლებს თუ არა შემოთავაზებული პროგრამული უზრუნველყოფები (UIPath და ABBYY) დააკმაყოფილოს შესაბამისი მოთხოვნები;
 • თუ არა, პროექტის დაწყებიდან ორი კვირის ვადაში, მოხდეს ალტერნატიული პროგრამული უზრუნველყოფის შემოთავაზება რომელიც თავსებადია მოთხოვნებთან
 • ავტომატიზირების პროცესების შემუშავება, ინტეგრაცია და დანერგვა (საცდელი ლიცენზიით)
 • უსაფრთხოების შემოწმების ფაზა
 • დამტკიცებული ავტომატური პროცესების იმპლემენტაცია
 • ტექნიკური მხარდაჭერა
 • EBRD აცხადებს კონკურს ამ პროექტის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი კონსულტანტის პოზიციაზე

  პროექტის ბიუჯეტი შეადგენს 170.000 ევრო

  პროექტის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია და კონსულტანტის მიმართ არსებული მოთხოვნები შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე: https://eu.smart.gep.com/publicrfx/ebrd?oloc=215#/  გთხოვთ, გვერდზე იხილოთ შესაბამისი პროექტი - PR006674 საქართველო: საბაჟო ფორმალობების მიზნებისთვის ხელოვნური ინტელექტის (AI) გამოყენება და ინტეგრაცია

  შემოსავლების სამსახური გისურვებთ წარმატებას!


  ახალი ვიდეო ინსტრუქცია - eCustoms - ში საქონლის საბაჟო დეკლარაციის შევსების წესის შესახებ

  5/23/2022 3:03:00 PM

  შემუშავდა ახალი ვიდეო ინსტრუქცია - eCustoms - ში საქონლის საბაჟო დეკლარაციის შევსების წესის შესახებ

  შეგახსენებთ, რომ თვითმომსახურებისა და ელექტრონული სერვისების გამოყენების წახალისების მიზნით, მათ შორის, დეკლარანტების/მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემა „eCustoms“-ში დაშვებული პირების მიერ „eCustoms“-ის მეშვეობით რეგისტრირებული საბაჟო დეკლარაციით გაცხადებული საქონლის გაფორმებისათვის მომსახურების უპირატესი, განსხვავებული  საფასურები დადგინდა. 

  მონაცემთა ავტომატიზირებულ სისტემა eCustoms-ში დაშვებისთვის საჭიროა მიმართოთ შემოსავლების სამსახურს განცხადებით


  ვიდეო ზარით მომსახურების მიღება

  5/11/2022 3:02:00 PM

  გაცნობებთ, რომ შემოსავლების სამსახურმა განაახლა ვიდეო ზარის სერვისი (videocall.rs.ge), რომელიც სრულად მოერგო გადასახადის გადამხდელთა მოთხოვნებს, აღნიშნული გაძლევთ შესაძლებლობას ადგილიდან გაუსვლელად მიიღოთ მარტივი და სწრაფი მომსახურება.

  ვიდეო ზარის მეშვეობით თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა ისარგებლოთ შემდეგი მომსახურების მიღებით:

 • შემოსავლების სამსახურის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის აქტივაცია.
 • ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდზე მითითებული საკონტაქტო ტელეფონის ნომრის ცვლილება და პაროლის აღდგენა.
 • საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირის (გარდა ინდივიდუალური მეწარმისა) გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაცია.
 • ვიდეო ზარის მეშვეობით მომსახურების მიღება შესაძლებელია როგორც საკუთარი სახელით, ასევე მინდობილი პირის მეშვეობითაც, სამუშაო დღეების განმავლობაში 09:00 საათიდან 18:00 საათამდე. 

  აქვე შეგახსენებთ, რომ ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდზე დაფიქსირებული ტელეფონის ნომრის ცვლილება შეგიძლიათ დამოუკიდებლადაც, იმ შემთხვევაში თუ სარგებლობთ აღნიშნულ გვერდზე დაფიქსირებული ტელეფონის ნომრით. პაროლის აღდგენის ინსტრუქცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე https://eservices.rs.ge/Docs/PassRecover.pdf?v1

  ვიდეო ზარის სერვისის გამოყენების ინსტრუქცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე.


  მომსახურების გაწევის ადგილზე დაინტერესებული პირისთვის მომსახურების გაწევის შეზღუდვის შესახებ

  5/11/2022 2:59:00 PM

  შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 წლის 25 ოქტომბრის  N33619  “ცალკეულ შემთხვევებში მომსახურების გაწევის ადგილზე დაინტერესებული პირისთვის მომსახურების გაწევის შეზღუდვის შესახებ” ბრძანებაში განხორციელებული ცვლილებით 16 მაისიდან დამატებით იზღუდება შემოსავლების სამსახურის სერვისცენტრში ვიზიტით დაინტერესებული პირებისათვის შემდეგი განცხადებების რეგისტრაცია:

 • ფარმაცევტული საწარმოს სტატუსის გაუქმება;
 • ფარმაცევტული საწარმოს სტატუსის მინიჭება;
 • საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის გაუქმება;
 • საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მინიჭება;
 • სპეციალური საწარმოს სტატუსის გაუქმება;
 • სპეციალური საწარმოს სტატუსის მაძიებლისათვის თანხმობის გაცემა ან მოქმედების ვადის გაგრძელება;
 • სპეციალური საწარმოს სტატუსის მინიჭება;
 • სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსის მინიჭება;
 • სპეციალური სავაჭრო კომპანიის სტატუსის გაუქმება;
 • მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის მინიჭების/საქმიანობის განახლების შესახებ;
 • მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის შეჩერების/შეწყვეტის შესახებ;
 • მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის მქონე პირის საქმიანობის სახის ან/და განხორციელების ადგილის ცვლილება;
 • შეზღუდვა გავრცელდება იმ პირებზე, რომელთაც აღნიშნული მომსახურებების მიღების შესაძლებელობა აქვთ დისტანციურად, ელექტრონული ფორმით (ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან). შესაბამისად, თუ პირს აქვს აქტიური ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდი (eservices.rs.ge), მას აღნიშნული სერვისებით სარგებლობა შეუძლია მხოლოდ ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის გამოყენებით.

  ასევე, იზღუდება თბილისის სერვისცენტრებში ვიზიტით შემდეგი მომსახურების მიღება:

 • ელ. სერვისების მომხმარებლის პაროლის აღდგენა;
 • მომხმარებლის ტელეფონის ნომრის ცვლილება;
 • აღნიშნული მომსახურების მიღება შეგიძლიათ განახლებული ვიდეო ზარის (videocall.rs.ge) სერვისის გამოყენებით, რომელიც გაძლევთ საშუალებას დისტანციურად ისარგებლოთ მარტივი, მოქნილი და სწრაფი მომსახურებით.

  ხოლო, იმ შემთხვევაში თუ დაგავიწყდათ ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდზე შესასვლელი მომხმარებელი და პაროლი და სარგებლობთ აღნიშნულ გვერდზე დაფიქსირებული ტელეფონის ნომრით, შეგიძლიათ ისარგებლოთ პაროლის აღდგენის ფუნქციით https://eservices.rs.ge/PassRecovery.aspx


  შეხსენება შემოსავლების სამსახურის მიერ საბაჟო მიმართულებით გასაწევი მომსახურებების  საფასურებში ცვლილებების ამოქმედებასთან დაკავშირებით

  5/10/2022 1:27:00 PM

  შეგახსენებთ, რომ 2022 წლის 14 აპრილს მიღებულ იქნა და მ/წლის 14 მაისიდან ამოქმედდება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის №201 დადგენილება, რომლის მიღების ძირითად მიზნებს წარმოადგენს:

 • თვითმომსახურებისა და ელექტრონული სერვისების გამოყენების წახალისება, მათ შორის, დეკლარანტების/მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემა „eCustoms“-ში დაშვებული პირების მიერ „eCustoms“-ის მეშვეობით რეგისტრირებული საბაჟო დეკლარაციით გაცხადებული საქონლის გაფორმებისათვის მომსახურების უპირატესი, განსხვავებული  საფასურების შემოღება;
 • საქონლის საბაჟო დეკლარაციების „eCustoms“-ში დაშვებული პირების მიერ შევსებისა და საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანამდე საქონლის დეკლარირების წახალისება, რის ფარგლებშიც ფართოვდება იმ პროცედურების ჩამონათვალი, რომელთა გამოყენებისას შესაძლებელია საქონლის წინასწარი, საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანამდე დეკლარირება.
 • აღნიშნული ცვლილების მიხედვით, თვითმომსახურებისა და საქონლის წინასწარი (საქონლის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანამდე) დეკლარირების წახალისების მიზნით, ქვემოთ მოცემული საბაჟო პროცედურებისთვის მომსახურების საფასურები განისაზღვრა შემდეგნაირად:

  საბაჟო ორგანო

  eCustoms-ში დაშვებული პირი

  წინასწარი

  არაწინასწარი

  წინასწარი

  არაწინასწარი

  თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების, მიზნობრივი დანიშნულებით გამოყენების, დროებით შემოტანის, შიდა გადამუშავების ან თავისუფალი ზონის პროცედურაში დეკლარირება

  საქონლის საბაჟო ღირებულების მიხედვით:

  3 000 ლარამდე

  100

  100

  50

  100

  3 000 ლარიდან 15 000 ლარამდე

  300

  400

  150

  300

  15 000 ლარზე მეტი

  400

  500

  200

  400

  საბაჟო საწყობის პროცედურაში დეკლარირება

  საქონლის საბაჟო ღირებულების მიხედვით:

  3 000 ლარამდე

  25

  50

  უფასო

  25

  3 000 ლარიდან 15 000 ლარამდე

  75

  150

  უფასო

  75

  15 000 ლარზე მეტი

  100

  200

  უფასო

  100

  დროებით შენახვის დეკლარაციის შევსება

  1 დროებით შენახვის დეკლარაცია

  50

  უფასო

  გარდა ზემოაღნიშნულისა, ნორმატიულ აქტში განხორციელებული ცვლილების თანახმად, გაფორმების ეკონომიკურ ზონა „ფოთში“ მომსახურების გაწევის მიზნებისთვის არასამუშაო დროდ განისაზღვრა ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით – 21:00 საათიდან მომდევნო დღის 10:00 საათამდე პერიოდი, შაბათს − 21:00 საათიდან ორშაბათის 10:00 საათამდე პერიოდი და უქმე დღეები. ამასთანავე, გაფორმების ორგანოებში არასამუშაო დროს შეიზღუდება ისეთი საქონლის გაფორმების მიზნით საბაჟო დეკლარაციის/რეექსპორტის დეკლარაციის შევსება, რომელიც არ მიეკუთვნება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 29 აგვისტოს №257 ბრძანებით დამტკიცებული  „საბაჟო კონტროლის შესახებ“ ინსტრუქციის (დანართი №2) მე-4 მუხლით გათვალისწინებულ, პრიორიტეტული წესით გაფორმებას დაქვემდებარებულ საქონელს.

  ნორმატიული აქტი, ასევე მოიცავს შემდეგი მიმართულებებით ცვლილებებს:

 • კონტეინერით შემოტანილ სატრანსპორტო საშუალებებში განთავსებული საქონლის საბაჟო ღირებულების განსაზღვრა და გაფორმება;
 • მონაცემთა ავტომატიზებული სისტემა „eCustoms“-ით სარგებლობა;
 • მატერიალური ფორმით წარდგენილი განცხადების საფუძველზე, საბაჟო დეკლარაციის/რეექსპორტის დეკლარაციისა და მისი თანმხლები დოკუმენტების ასლების გაცემა;
 • ფიტოსანიტარიულ ან ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის ნებართვებისა და სერტიფიკატების გაცემა;
 • ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რიგების მართვის ელექტრონულ სისტემაში ჩართული M2, M3, N2 და N3 კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ავტოსადგომისათვის, შემოსავლების სამსახურის „საბაჟო გამშვებ პუნქტებში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რიგების მართვის ელექტრონული სისტემის“ მომსახურება;
 • საფოსტო გზავნილებით შემოტანილი საქონლის გაფორმება;
 • სეს ესნ-ის კოდის განსაზღვრის მიზნით სასაქონლო ექსპერტიზის განხორციელება.
 • სრულად ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე. 

  აღსანიშნავია, რომ თვითმომსახურების წახალისება წარმოადგენს შემოსავლების სამსახურის სერვისების განვითარების ერთ-ერთ სტრატეგიულ მიზანს და ამ მიმართულებით, უახლოეს მომავალში შემოთავაზებული იქნება სხვა სიახლეებიც.


  დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელოები

  4/28/2022 11:16:00 AM

  დამტკიცდა სიტუაციური სახელმძღვანელოები:

 • საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მქონე საწარმოს შეღავათი ქონების გადასახადში N 1429
 • მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის შეღავათი საშემოსავლო გადასახადში N 1516

 • ვიდეო ინსტრუქცია „გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულება“

  4/27/2022 11:06:00 AM

  ვიდეო ინსტრუქციაში  „გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულება“ განხილულია ეკონომიკური საქმიანობის დაწყებამდე გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულება იმ პირებისთვის, რომლებიც აპირებენ საქონლის მიწოდებას და მომსახურების გაწევას ონლაინ სივრცეში განცხადების განთავსების გზით.

   ვიდეო ინსტრუქციაში ასევე განხილულია და მაგალითების სახით აღწერილია დაბეგვრის წესები, კერძოდ:

 • დაბეგვრის საერთო წესი
 • მიკრო ბიზნესის სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმი
 • მცირე ბიზნესის სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმი

 • დამტკიცდა შემოსავლების სამსახურის მეთოდური მითითება

  4/21/2022 12:48:00 PM

  შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2022 წლის 11 აპრილის №9021 ბრძანებით  დამტკიცდა მეთოდური მითითება „საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის  და საქართველოს საბაჟო კოდექსის 163-ე მუხლის მე-11 ნაწილის გამოყენების შესახებ“.

  აღნიშნული ბრძანებით დამტკიცდა:

 • „საქართველოს საბაჟო კოდექსის 165-ე მუხლით, 167-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებითა და 172-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული სანქციებისაგან ამავე კოდექსის 163-ე მუხლის მე-11 ნაწილის საფუძველზე პირის გათავისუფლების ღონისძიებები“, დანართი №1-ის სახით;
 • „საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 274-ე და 282-ე მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე შეფარდებული ჯარიმისაგან ამავე კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის საფუძველზე პირის გათავისუფლების ღონისძიებები“, დანართი №2-ის სახით.

 • ცვლილება შემოსავლების სამსახურის მიერ საბაჟო მიმართულებით გასაწევი მომსახურებების  საფასურებში

  4/18/2022 11:18:00 AM

  2022 წლის 14 აპრილს მიღებულ იქნა და მ/წლის 14 მაისიდან ამოქმედდება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის №201 დადგენილება,  რომლის მიღების ძირითად მიზნებს წარმოადგენს:

 • თვითმომსახურებისა და ელექტრონული სერვისების გამოყენების წახალისება, მათ შორის, დეკლარანტების/მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემა „eCustoms“-ში დაშვებული პირების მიერ „eCustoms“-ის მეშვეობით რეგისტრირებული საბაჟო დეკლარაციით გაცხადებული საქონლის გაფორმებისათვის მომსახურების უპირატესი, განსხვავებული  საფასურების შემოღება;
 • საქონლის საბაჟო დეკლარაციების „eCustoms“-ში დაშვებული პირების მიერ შევსებისა და საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანამდე საქონლის დეკლარირების წახალისება, რის ფარგლებშიც ფართოვდება იმ პროცედურების ჩამონათვალი, რომელთა გამოყენებისას შესაძლებელია საქონლის წინასწარი, საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანამდე დეკლარირება.
 • აღნიშნული ცვლილების მიხედვით, თვითმომსახურებისა და საქონლის წინასწარი (საქონლის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანამდე) დეკლარირების წახალისების მიზნით, ქვემოთ მოცემული საბაჟო პროცედურებისთვის მომსახურების საფასურები განისაზღვრა შემდეგნაირად:

  საბაჟო ორგანო

  eCustoms-ში დაშვებული პირი

  წინასწარი

  არაწინასწარი

  წინასწარი

  არაწინასწარი

  თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების, მიზნობრივი დანიშნულებით გამოყენების, დროებით შემოტანის, შიდა გადამუშავების ან თავისუფალი ზონის პროცედურაში დეკლარირება

  საქონლის საბაჟო ღირებულების მიხედვით:

  3 000 ლარამდე

  100

  100

  50

  100

  3 000 ლარიდან 15 000 ლარამდე

  300

  400

  150

  300

  15 000 ლარზე მეტი

  400

  500

  200

  400

  საბაჟო საწყობის პროცედურაში დეკლარირება

  საქონლის საბაჟო ღირებულების მიხედვით:

  3 000 ლარამდე

  25

  50

  უფასო

  25

  3 000 ლარიდან 15 000 ლარამდე

  75

  150

  უფასო

  75

  15 000 ლარზე მეტი

  100

  200

  უფასო

  100

  დროებით შენახვის დეკლარაციის შევსება

  1 დროებით შენახვის დეკლარაცია

  50

  უფასო

  გარდა ზემოაღნიშნულისა, ნორმატიულ აქტში განხორციელებული ცვლილების თანახმად, გაფორმების ეკონომიკურ ზონა „ფოთში“ მომსახურების გაწევის მიზნებისთვის არასამუშაო დროდ განისაზღვრა ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით – 21:00 საათიდან მომდევნო დღის 10:00 საათამდე პერიოდი, შაბათს − 21:00 საათიდან ორშაბათის 10:00 საათამდე პერიოდი და უქმე დღეები. ამასთანავე, გაფორმების ორგანოებში არასამუშაო დროს შეიზღუდება ისეთი საქონლის გაფორმების მიზნით საბაჟო დეკლარაციის/რეექსპორტის დეკლარაციის შევსება, რომელიც არ მიეკუთვნება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 29 აგვისტოს №257 ბრძანებით დამტკიცებული „საბაჟო კონტროლის შესახებ“ ინსტრუქციის (დანართი №2) მე-4 მუხლით გათვალისწინებულ, პრიორიტეტული წესით გაფორმებას დაქვემდებარებულ საქონელს.

  ნორმატიული აქტი, ასევე მოიცავს შემდეგი მიმართულებებით ცვლილებებს:

 • კონტეინერით შემოტანილ სატრანსპორტო საშუალებებში განთავსებული საქონლის საბაჟო ღირებულების განსაზღვრა და გაფორმება;
 • მონაცემთა ავტომატიზებული სისტემა „eCustoms“-ით სარგებლობა;
 • მატერიალური ფორმით წარდგენილი განცხადების საფუძველზე, საბაჟო დეკლარაციის/რეექსპორტის დეკლარაციისა და მისი თანმხლები დოკუმენტების ასლების გაცემა;
 • ფიტოსანიტარიულ ან ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის ნებართვებისა და სერტიფიკატების გაცემა;
 • ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რიგების მართვის ელექტრონულ სისტემაში ჩართული M2, M3, N2 და N3 კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ავტოსადგომისათვის, შემოსავლების სამსახურის „საბაჟო გამშვებ პუნქტებში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რიგების მართვის ელექტრონული სისტემის“ მომსახურება;
 • საფოსტო გზავნილებით შემოტანილი საქონლის გაფორმება;
 • სეს ესნ-ის კოდის განსაზღვრის მიზნით სასაქონლო ექსპერტიზის განხორციელება.
 • სრულად ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე. 

  აღსანიშნავია, რომ თვითმომსახურების წახალისება წარმოადგენს შემოსავლების სამსახურის სერვისების განვითარების ერთ-ერთ სტრატეგიულ მიზანს და ამ მიმართულებით, უახლოეს მომავალში შემოთავაზებული იქნება სხვა სიახლეებიც.  დამტკიცდა შემოსავლების სამსახურის მეთოდური მითითება

  4/6/2022 12:58:00 PM

  შემოსავლების სამსახურის 2022 წლის 25 მარტის N 7547 ბრძანებით  დამტკიცდა მეთოდური მიითითება „ვირტუალური ზონის პირის მოგების გადასახადით დაბეგვრის თაობაზე“ . რომელიც შეიცავს ინფორმაციას ვირტუალური ზონის სტატუსის მინიჭებისა და გაუქმების, ასევე ვირტუალური ზონის პირის სტატუსით საქმიანობის წესის შესახებ, მათ შორის მისი საგადასახადო ვალდებულებებისა და უფლებების თაობაზე.


  დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელოები

  3/28/2022 10:16:00 AM

  დამტკიცდა სიტუაციური სახელმძღვანელოები:

 • საპენსიო შენატანის შეღავათი საშემოსავლო გადასახადში N 1515
 • ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების გადაანგარიშება N 2546

 • მნიშვნელოვანი ინფორმაცია სავარაუდო დარიცხვის შესახებ

  3/16/2022 5:30:00 PM

  2022 წლის თებერვლის საანგარიშო პერიოდიდან, სავარაუდო დარიცხვა ხორციელდება დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული გადასახადის გადამხდელების მიერ (გარდა ფიზიკური პირებისა) წარუდგენელი მოგების გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციისა და გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადების შესახებ დეკლარაციების მიმართ, ხოლო დღგ-ის გადამხდელების (გარდა ფიზიკური პირებისა) მიერ წარუდგენელი დღგ-ის დეკლარაციების მიმართ სავარაუდო დარიცხვა მოქმედებს 2020 წლის ნოემბრის საანგარიშო პერიოდიდან საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 661 მუხლის შესაბამისად. ამასთან, სავარაუდო დარიცხვა მიმდინარე წელს ეტაპობრივად ამოქმედდება სხვა გადასახადების წარუდგენელი დეკლარაციების მიმართ.

  სავარაუდო დარიცხვის მიზანია დროული დეკლარირების ხელშეწყობა.

  დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, იხილოთ:

 • ვიდეო ინსტრუქცია „დეკლარაციის წარუდგენლობის შემთხვევაში პირის მიმართ სავარაუდო და შესწორებითი დარიცხვის განხორციელების შესახებ“
 • ინფორმაცია სავარაუდო დარიცხვის შესახებ 
 • ხშირად დასმული კითხვები.

 • შეხსენება მოახლოებულ სავადო თარიღთან დაკავშირებით

  3/16/2022 4:28:00 PM

  შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 31 მარტი 2021 წლის საანგარიშო პერიოდის საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის, ასევე მოგების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენისა და აღნიშნული გადასახადების გადახდის სავადო თარიღია. ხოლო, მიმდინარე წლის 1 აპრილი - 2021 წლის საანგარიშო პერიოდის საწარმოს/ორგანიზაციის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენისა და გადახდის სავადო თარიღია.

  გთხოვთ, გაითვალისწინოთ მოახლოებული სავადო თარიღები და ვალდებულების წარმოშობის შემთხვევაში, დროულად წარადგინოთ დეკლარაცია, ასევე გადაიხადოთ შესაბამისი გადასახადი.

  დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, შეგიძლიათ იხელმძღვანელოთ შემდეგი ინფორმაციით:

  ვიდეო ინსტრუქციები:

 •  მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირის მიერ საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენა
 • ინსტრუქცია საცხოვრებელი ფართის საცხოვრებელი მიზნით გამქირავებელი ფიზიკური პირებისთვის
 • საგადასახადო ვალდებულება საშემოსავლო გადასახადის ნაწილში ფიზიკური პირის მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალების რეალიზაციისას
 • საგადასახადო ვალდებულებები ფიზიკური პირის მიერ საცხოვრებელი ბინის (სახლის) რეალიზაციისას
 • მცირე ბიზნესის მიერ 2021 წლის საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის ინსტრუქცია

  ვიდეო ინსტრუქციების შესახებ ინფორმაცია სრულად იხილეთ აქ

  გზამკვლევები იხილეთ აქ

  ხშირად დასმული კითხვები:

 • ფიზიკური პირებისთვის
 • იურიდიული პირებისთვის

 • ინფორმაცია სერვისცენტრებში მომხმარებლებისთვის გარკვეული მომსახურების გაწევის შეზღუდვის შესახებ

  3/10/2022 11:54:00 AM

  შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 წლის 25 ოქტომბრის  N33619  “ცალკეულ შემთხვევებში მომსახურების გაწევის ადგილზე დაინტერესებული პირისთვის მომსახურების გაწევის შეზღუდვის შესახებ” ბრძანებაში 2022 წლის 28 თებერვალს განხორციელებული ცვლილებით 20 მარტიდან დამატებით იზღუდება შემოსავლების სამსახურის სერვისცენტრში ვიზიტით დაინტერესებული პირებისათვის შემდეგი განცხადებების რეგისტრაცია:

 • გრანტით შეძენილ საქონელზე გადახდილი დღგ-ს აღრიცხვის შესახებ;
 • დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ;
 • დღგ-ს სავალდებულო რეგისტრაციის ვადის დარღევით მომართვის შესახებ განმეორებითი განცხადება;
 • Tax Free-ის დღგ-ის დაბრუნების სპეციალური ქვითრის გაცემის უფლების მიღების თაობაზე;
 • (Tax Free) დღგ-ის დაბრუნების სპეციალური ქვითრის გაცემის სავაჭრო ობიექტების ნუსხაში ცვლილება ;
 • შეზღუდვა გავრცელდება იმ პირებზე, რომელთაც აღნიშნული მომსახურებების მიღების შესაძლებელობა აქვთ დისტანციურად, ელექტრონული ფორმით (ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან). შესაბამისად, თუ პირს აქვს აქტიური ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდი, მას აღნიშნული სერვისებით სარგებლობა შეუძლია მხოლოდ ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის გამოყენებით.


  ინფორმაცია არაკვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსის და ელექტრონული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოყენების სპეციალური წესის განსაზღვრის თაობაზე

  2/24/2022 12:42:00 PM

  2022 წლის 1 მარტიდან  ამოქმედდება შემოსავლების სამსახურის უფროსის N3751 ბრძანება, აღნიშნული ბრძანებით დამტკიცდა ინსტრუქცია, რომელიც განსაზღვრავს ცალკეულ შემთხვევებში გადასახადის გადამხდელისათვის საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის, საგადასახადო დოკუმენტის გამოწერის/დადასტურების და სასაქონლო ზედნადების გამოწერის უფლების შეზღუდვის და გადასახადის გადამხდელის მიერ გამოწერილი ელექტრონული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოყენების სპეციალურ წესს.

  აღნიშნული ბრძანებით ძალადაკარგულად ცხადდება „ცალკეულ შემთხვევებში გადასახადის გადამხდელის მიერ გამოწერილი ელექტრონული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოყენების სპეციალური წესის განსაზღვრის შესახებ“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 წლის 29 დეკემბრის №41747 და „ცალკეულ შემთხვევებში გადასახადის გადამხდელისათვის საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების, საგადასახადო დოკუმენტების გამოწერის/დადასტურების და სასაქონლო ზედნადების გამოწერის უფლების შეზღუდვის შესახებ“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 წლის 5 აგვისტოს №25697 ბრძანებები.

  წარმოდგენილი ბრძანებით განხორციელდება დღგ-ის გადამხდელისთვის კვალიფიციური გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მინიჭება/გაუქმების და ელექტრონული ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერის სპეციალური წესით სარგებლობის პრინციპების ცვლილება, კერძოდ:

 • დღგ-ის გადამხდელი პირისთვის არაკვალიფიციური სტატუსის მინიჭების საფუძველს აღარ წარმოადგენს პირის საგადასახადო დავალიანება. დავალიანების მქონე გადასახადის გადამხდელები გადაყვანილ იქნებიან ელექტრონული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების გამოყენების სპეციალური წესზე.
 • დღგ-ის გადამხდელად ახლად რეგისტრირებულ და უწყვეტი 12 თვის განმავლობაში პირადი აღრიცხვის ბარათზე გატარებული ოპერაციების არმქონე გადასახადის გადამხდელები, რომლებსაც აქვთ არაკვალიფიციური გადასახადის გადამხდელის სტატუსი, კვალიფიციური გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მინიჭებასთან ერთად, იმავდროულად გადაყვანილ იქნებიან ელექტრონული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების გამოყენების სპეციალური წესზე 1 წლის ვადით, ხოლო ამ პერიოდის გასვლის შემდგომ ავტომატურად გაუუქმდებათ აღნიშნული წესით სარგებლობა.
 • მოქმედი საბანკო ანგარიშის გაუქმების/არ ქონის შემთხვევაში არაკვალიფიციური გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მინიჭება, ხოლო ანგარიშის გახსნის შემთხვევაში კვალიფიციური გადამხდელის სტატუსის მინიჭება განხორციელდება ავტომატურად გადასახადის გადამხდელის განცხადებით მომართვის გარეშე.
 • ელექტრონული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების გამოყენების სპეციალური წესით სარგებლობის უფლება არ ვრცელდება არაკვალიფიციური დღგ-ის გადასახადის სტატუსის მქონე პირზე, ხოლო პირის მიერ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოყენების სპეციალური წესით სარგებლობისას გამოწერილ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებზე ნარჩუნდება ანგარიშ-ფაქტურების გამოყენების სპეციალური წესი.

 • სათამაშო ბიზნესთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები

  2/23/2022 4:26:00 PM

  სათამაშო ბიზნესთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები,  რომელიც ამოქმედდება 2022 წლის 1 მარტიდან:

 •  „ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის  თანახმად 2022 წლის 1 მარტიდან თამაშობის ორგანიზატორი ვალდებულია:
 • ა) არ დაუშვას მოთამაშის მიერ სხვა მოთამაშის სათამაშო ანგარიშებზე თანხის გადარიცხვა/გადატანა;

  ბ) აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშობების (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა) მოწყობის ადგილზე, მათ შორის, სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობის შემთხვევაში, სათამაშოდ არ დაუშვას 25 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქე, 18 წლამდე ასაკის უცხო ქვეყნის მოქალაქე/მოქალაქეობის არმქონე პირი, დამოკიდებულ პირთა სიასა და აკრძალულ პირთა სიაში შეყვანილი პირები;

  შენიშვნა: დამოკიდებულ პირთა სიასა და აკრძალულ პირთა სიას აწარმოებს შემოსავლების სამსახური. დამოკიდებულ პირთა სიასა და აკრძალულ პირთა სიაში დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს მოქალაქის შესახებ მონაცემების შეტანა. დამოკიდებულ პირთა სიის წარმოების წესი დგინდება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ნორმატიული აქტით, ხოლო აკრძალულ პირთა სიის წარმოების წესი დგინდება საქართველოს მთავრობის ნორმატიული აქტით (იხილეთ მუხლი 71);

  გ) აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშობების (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა) სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობის შემთხვევაში მოთამაშის ვერიფიკაციის დღიდან ყოველწლიურად მოახდინოს პირის ხელახალი ვერიფიკაცია;

  დ) თამაშობის მოწყობის ადგილზე შესულ პირთა შესახებ ინფორმაციის აღრიცხვა უზრუნველყოს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.

 • 2022 წლის 1 მარტიდან, „რეკლამის შესახებ“  საქართველოს კანონის 83 მუხლის თანახმად:
 • 1. აზარტული თამაშობის, ტოტალიზატორის, ლოტოს, ბინგოს, აზარტული თამაშობის ორგანიზატორის, ტოტალიზატორის ორგანიზატორის, ლოტოს ორგანიზატორის და ბინგოს ორგანიზატორის შესახებ რეკლამის რაიმე ფორმით ან საშუალებით, მათ შორის, ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელით, გავრცელება დაუშვებელია, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ:

  ა) აღნიშნული რეკლამა ვრცელდება იმ ვებგვერდზე განთავსებით, რომელზედაც დაშვებულია სისტემურ-ელექტრონული ფორმით აზარტული თამაშობის ან/და ტოტალიზატორის მოწყობა;

  ბ) აღნიშნული რეკლამა ვრცელდება სპორტული ღონისძიების, სპორტული შეჯიბრების გამართვის ადგილზე ან/და სპორტული ორგანიზაციის საქმიანობის ადგილზე და აღნიშნული არის მათი საქმიანობის სპონსორობის სანაცვლო პირობა;

  გ) აღნიშნული რეკლამა ვიზუალურად განთავსებულია იმ ობიექტზე, სადაც დაშვებულია აზარტული თამაშობის, ტოტალიზატორის, ლოტოს ან/და ბინგოს მოწყობა; ამასთანავე, ამ რეკლამის განთავსების ფართობი 10 კვ. მ-ს არ აღემატება და იგი აზარტული თამაშობის, ტოტალიზატორის, ლოტოს, ბინგოს, აზარტული თამაშობის ორგანიზატორის, ტოტალიზატორის ორგანიზატორის, ლოტოს ორგანიზატორის და ბინგოს ორგანიზატორის შესახებ ერთადერთი რეკლამაა აღნიშნულ ობიექტზე;

  დ) აღნიშნული რეკლამა განთავსებულია საერთაშორისო მიმოსვლისთვის გახსნილი აეროპორტის ტერიტორიაზე ან/და სასაზღვრო-საბაჟო გამშვებ პუნქტზე.

  2. დაუშვებელია აზარტული თამაშობის, ტოტალიზატორის, ლოტოს, ბინგოს, აზარტული თამაშობის ორგანიზატორის, ტოტალიზატორის ორგანიზატორის, ლოტოს ორგანიზატორის და ბინგოს ორგანიზატორის შესახებ ინფორმაციის შემცველი ერთზე მეტი აბრის განთავსება. ეს აბრა 10 კვ. მ-ს არ უნდა აღემატებოდეს.

  3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში სპორტული ღონისძიების, სპორტული შეჯიბრების ან/და სპორტული ორგანიზაციის საქმიანობის სპონსორობის სანაცვლოდ რეკლამის გავრცელება ნებადართულია მხოლოდ ვიზუალური ფორმით, სპორტული ღონისძიების ან/და სპორტული შეჯიბრების გამართვის ადგილის (ობიექტის) შიდა პერიმეტრზე, ბანერის განთავსებით ან/და მოთამაშეთა (სპორტულ ღონისძიებაში/შეჯიბრებაში მონაწილეთა) უნიფორმაზე განთავსებით.

  4. წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის ნებართვის საფუძველზე ჩასატარებელი გათამაშების შესახებ რეკლამის რაიმე ფორმით ან საშუალებით, მათ შორის, ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელით, გავრცელება დაუშვებელია, თუ წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის ნებართვა გაცემულია აზარტული თამაშობის ორგანიზატორზე, ტოტალიზატორის ორგანიზატორზე, ლოტოს ორგანიზატორზე ან/და ბინგოს ორგანიზატორზე,  გარდა იმ შემთხვევისა, თუ:

  ა) აღნიშნული რეკლამა ვრცელდება იმ ვებგვერდზე განთავსებით, რომელზედაც დაშვებულია სისტემურ-ელექტრონული ფორმით აზარტული თამაშობის ან/და ტოტალიზატორის მოწყობა;

  ბ) აღნიშნული რეკლამა ვრცელდება მხოლოდ აზარტული თამაშობის მოწყობის,  ტოტალიზატორის მოწყობის, ლოტოს მოწყობის ან/და ბინგოს მოწყობის ობიექტის შიდა პერიმეტრზე.

 • 2022 წლის 1 მარტიდან, „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 63-ე მუხლის თანახმად, აკრძალულია აზარტული თამაშობის, ტოტალიზატორის, ლოტოს, ბინგოს, აზარტული თამაშობის ორგანიზატორის, ტოტალიზატორის ორგანიზატორის, ლოტოს ორგანიზატორის და ბინგოს ორგანიზატორის შესახებ რეკლამა, სასპონსორო განცხადება და პროგრამაში პროდუქტის (საქონლის/მომსახურების) განთავსება.
 • აზარტული თამაშობის, ტოტალიზატორის, ლოტოს, ბინგოს, აზარტული თამაშობის ორგანიზატორის, ტოტალიზატორის ორგანიზატორის, ლოტოს ორგანიზატორის და ბინგოს ორგანიზატორის რეკლამის გავრცელების, პროგრამაში პროდუქტის (საქონლის/მომსახურების) განთავსების ან/და აბრის განთავსების წესების დარღვევისთვის, 25 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქის ან/და 18 წლამდე ასაკის უცხო ქვეყნის მოქალაქის/მოქალაქეობის არმქონე პირის აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშობის (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა) მოწყობის ადგილზე სათამაშოდ შესვლა ან/და თამაშობაში (მათ შორის, სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილ აზარტულ ან/და მომგებიან თამაშობაში) მონაწილეობისთვის დაშვების და დამოკიდებულ პირთა სიაში ან/და აკრძალულ პირთა სიაში შეყვანილი პირების აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშობების (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა) მოწყობის ადგილზე სათამაშოდ შესვლა ან/და თამაშობაში (მათ შორის, სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილ აზარტულ ან/და მომგებიან თამაშობაში) მონაწილეობისთვის დაშვებისთვის ადმინისტრაციული ზემოქმედების ზომები განსაზღვრულია საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით  (იხილეთ 1585, 1761 და 1765 მუხლები).

  ამასთან „ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“  საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის „წ“ ქვეპუნქტის და „ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ 2021 წლის 14 დეკემბრის N1083-Viმს-Xმპ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, 2022 წლის 15 თებერვალს საქართველოს მთავრობის N69 დადგენილებით დამტკიცდა „არსებითი პროდუქციისა და მომსახურების ნუსხა“.


  ერთიანი მეთოდოლოგიური ბაზის ახალი პლატფორმის დასახელების შერჩევა

  2/23/2022 12:48:00 PM

  შემოსავლების სამსახურში, USAID-ის და EBRD-ის მხარდაჭერით, მიმდინარეობს „ერთიანი მეთოდოლოგიური ბაზის შექმნის პროექტი“, რაც გულისხმობს ერთიან მიდგომებზე დაფუძნებული ელექტრონული საინფორმაციო პლატფორმის შექმნას, რომელიც განკუთვნილი იქნება, როგორც შიდა (თანამშრომლები), ისე გარე მომხმარებლებისთვის. ერთიან მეთოდოლოგიურ ბაზაში სისტემატიზებული ფორმით განთავსდება და მუდმივად განახლდება სხვადასხვა სახის ინფორმაცია, რომელიც ყოველდღიურ საქმიანობაში ესაჭიროება შემოსავლების სამსახურის თანამშრომელს, გადასახადის გადამხდელს და სხვა დაინტერესებულ პირებს.

  ერთიან მეთოდოლოგიურ  ბაზაში განთავსდება:

 • საკანონმდებლო აქტები - საერთაშორისო ხელშეკრულებები, საგადასახადო/საბაჟო კოდექსები, ფინანსთა მინისტრის, შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანებები, მთავრობის დადგენილებები და ა.შ.;
 • საგადასახადო/საბაჟო დავის განმხილველი ორგანოების, მათ შორის სასამართლოს გადაწყვეტილებები;
 • საჯარო გადაწყვეტილებები და ა.შ.
 • შემოსავლების სამსახურში, მსგავსი ტიპის პლატფორმა www.wiki.rs.ge უკვე არსებობს, თუმცა ახალი პლატფორმა შინაარსობრივად და ფუნქციონალურად იქნება ბევრად დატვირთული და გადაფარავს www.wiki.rs.ge -ს.

  ამჟამად, მიმდინარეობს ერთიანი მეთოდოლოგიური ბაზის პლატფორმისთვის დასახელების შერჩევის აქტივობა. ვინაიდან, ერთიანი მეთოდოლოგიური ბაზა გახდება საგადასახადო/საბაჟო საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოძიების უმნიშვნელოვანესი პლატფორმა გადასახადის გადამხდელებისთვის, სიამოვნებით გავიზიარებთ თქვენს მოსაზრებებას, პალტფორმის დასახელებასთან დაკავშირებით, იმისთვის რომ მაქსიმალურად მარტივი იყოს პლატფორმასთან წვდომა.

  იმ შემთხვევაში, თუ გაგიჩნდებათ სურვილი, წარმოადგინოთ პლატფორმის დასახელებაზე თქვენი მოსაზრება, გთხოვთ, პლატფორმის დასახელება, დომენის დასახელება, იდეის აღწერა და სურვილის შემთხვევაში, თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია გამოგვიგზავნოთ ელ. ფოსტაზე - legaldatabasegroup@rs.ge


  ცვლილება „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში

  2/14/2022 2:48:00 PM

  საქართველოს საგადასახდო კოდექსში მიმდინარე წლის 1-ლი იანვრიდან განხორციელდა ცვლილება.  ცვლილების თანახმად განისაზღვრა:

 • აზარტული თამაშობის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობი პირის მიერ საქმიანობის ამ ნაწილში, მოგების/საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი და გადასახადის განაკვეთი;
 • სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილ აზარტულ ან/და მომგებიან თამაშობებში (გარდა სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილი წამახალისებელი გათამაშებისა) მონაწილე(მოთამაშე) პირის მიერ სათამაშო ანგარიშიდან გატანილი თანხის საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის წესი და განაკვეთი.
 • საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 08.02.2022წ. 40 ბრძანებით შესაბამისი ცვლილება განხორციელდა „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის 996 ბრძანებაში. კერძოდ, ცვლილება შეეხო:

 • აზარტული თამაშობის ან/და ტოტალიზატორის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მომწყობი ფიზიკური პირის საშემოსავლო გადასახადის ყოველთვიურ დეკლარაციას;
 • მოგების გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციას;
 • გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციის შევსების წესს.
 • აღნიშნული დეკლარაციების განახლებული ელექტრონული ფორმები უკვე ხელმისაწვდომია შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული სერვისების გვერდზე.

  ახალი ფორმით დეკლარაციების წარდგენა სავალდებულოა მიმდინარე წლის იანვრის საანგარიშო პერიოდიდან.


  დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელო

  2/10/2022 2:09:13 PM

  დამტკიცდა სიტუაციური სახელმძღვანელო „თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში შეტანილი საქონლის რელიზაცია“ № 2664


  ვიდეო ინსტრუქცია ,,მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ საშემოსავლო გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციის წარდგენა“

  1/31/2022 11:50:00 AM

  ვიდეო ინსტრუქციაში ,,მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ საშემოსავლო გადასახადის  ყოველთვიური დეკლარაციის წარდგენა“ სხვადასხვა მაგალითების სახით არის აღწერილი, თუ როგორ ხდება მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ მცირე ბიზნესის საშემოსავლო გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციის წარდგენა, მათ შორის როგორც დღგ-ს გადამხდელი, ასევე დღგ-ს არ გადამხდელი მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ. ვიდეო ინსტრუქციაში ასევე  აღწერილია მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ მცირე ბიზნესის საშემოსავლო გადასახადის ყოველთვიურ დეკლარაციაში საგადასახადო შეღავათის გამოყენება.


  „სალაროში ნაღდი ფულის შესახებ“ მეთოდური მითითების დამტკიცების თაობაზე

  1/12/2022 12:07:27 PM

  შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2019 წლის 8 ივლისის №22708 ბრძანებას „ცალკეულ შემთხვევებში პირის საგადასახადო ვალდებულებების განსაზღვრის მიზნით მეთოდური მითითებების დამტკიცების თაობაზე“, 2021 წლის 30 დეკემბერს განხორციელებული ცვლილებით დაემატა მეთოდური მითითება „სალაროში ნაღდი ფულის შესახებ“ - დანართი 9.

  დეტალური ინფორმაციის სანახავად გადადით ბმულზე


  ერთიანი საგადასახადო და საბაჟო მეთოდოლოგიური ბაზის საინფორმაციო-საძიებო პლატფორმის ტექნიკური უზრუნველყოფისთვის EBRD-ის მიერ გამოცხადებულია ტენდერი

  1/11/2022 5:00:00 PM

  ერთიანი საგადასახადო და საბაჟო მეთოდოლოგიური ბაზის საინფორმაციო-საძიებო პლატფორმის ტექნიკური უზრუნველყოფისთვის EBRD-ის მიერ გამოცხადებულია ტენდერი:https://www.ebrd.com/procurement/corporate-procurement.html

  შემოსავლების სამსახურში შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ეკონომიკური მმართველობის პროგრამისა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მხარდაჭერით მიმდინარეობს „ერთიანი საგადასახადო და საბაჟო მეთოდოლოგიური ბაზის შექმნის“ პროექტი, რომელიც გულისხმობს ერთიან მიდგომებზე დაფუძნებული ელექტრონული საინფორმაციო ბაზის (საინფორმაცია-საძიებო ონლაინ პლატფორმას) შექმნას, სადაც განთავსებული ინფორმაცია განკუთვნილი იქნება შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებისთვის, მისი რელევანტური ნაწილი კი გადამხდელთათვის, აგრეთვე სხვა დაინტერესებულ პირთათვის.

   ერთიან მეთოდოლოგიურ ბაზაში სისტემატიზებული ფორმით განთავსდება და მუდმივად განახლდება სხვადასხვა სახის ინფორმაცია, მათ შორის:

 • საკანონმდებლო აქტები, საერთაშორისო ხელშეკრულებები, ფინანსთა მინისტრის ბრძანებები, შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანებები, მთავრობის დადგენილებები და ა.შ.;
 • შიდა მარეგულირებელი ინსტრუქციები და მეთოდური მითითებები, წინასწარი გადაწყვეტილებები, პროცედურული სახელმძღვანელოები, სიტუაციური სახელმძღვანელოები და ა.შ.;
 • დავის განმხილველი ორგანოების გადაწყვეტილებები;
 • კონკრეტულ თემაზე მომზადებული გზამკვლევები და კითხვა-პასუხები;
 • ერთიანი მეთოდოლოგიური ბაზის საინფორმაციო-საძიებო პლატფორმის ტექნიკური უზრუნველყოფა ხორციელდება ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD)-ის მხარდაჭერით.  

  EBRD-ს გამოცხადებული აქვს ტენდერი  ექსპერტების გუნდის შესარჩევად, რომელიც განახორციელებს საინფორმაციო-საძიებო პლატფორმის ტექნიკურ შექმნას.

   პროექტის ბიუჯეტია 270 000 ევრო.

   ტენდერში მონაწილეობის მსურველები გთხოვთ, დარეგისტრირდეთ მიმწოდებლის სტატუსით შემდეგ ბმულზე:

  https://eu.smart.gep.com/Nexus/Registration/PartnerRegistration?dd=YnBjPTcwMDIxODY5JnNwYz0wJmZjPTE1&oloc=102

   საიტზე უკვე დარეგისტრირებულ მონაწილეებს შეუძლიათ იხილონ ინფორმაცია ტენდერის შესახებ EBRD-ის ვებ-საიტზე

  https://www.ebrd.com/procurement/corporate-procurement.html.

  ტენდერის შესახებ ინფორმაცია ინგლისურ ენაზე შეგიძლიათ იხილოთ თანდართული ფაილში.

  შემოსავლების სამსახური გისურვებთ წარმატებებს


  დღგ-ის ციფრული მომსახურების პორტალი

  12/30/2021 11:10:27 AM

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად, თუ თქვენ არ ხართ დაფუძნებული, ან ჩვეულებრივ არ ცხოვრობთ საქართველოში ან/და არ გაგაჩნიათ საქართველოში ფიქსირებული დაწესებულება და საქართველოს ტერიტორიაზე ახორციელებთ ციფრული მომსახურების მიწოდებას, დღგ-ის გამოანგარიშების და გადახდის ვალდებულება საქართველოს ბიუჯეტში, წარმოგეშვებათ 2021 წლის 1 ოქტომბრიდან ნაცვლად 2021 წლის 1 ივლისისა.

  საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 1652 მე-2 ნაწილის ე) ქვეპუნქტის და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის №996 ბრძანებით დამტკიცებული „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ ინსტრუქციის 471 მუხლის მიხედვით თქვენ მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე არადასაბეგრ ფიზიკურ პირზე გაწეული ციფრული მომსახურებით მიღებული შემოსავალი ექვემდებარება დღგ-ის 18%-ით დაბეგვრას საქართველოში დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გარეშე.

  დღგ-ის ანგარიშგებისა და გადახდის მიზნით, უნდა დარეგისტრირდეთ შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე განთავსებულ პორტალზე VAT Portal on Digital Services ”.

  საგადასახადო ვალდებულების შესრულების პროცედურასთან დაკავშირებით, გაითვალისწინეთ შემდეგი:

 • დღგ-ის გამოანგარიშებისა და გადახდის ვალდებულება წარმოიშვა 2021 წლის 1 ოქტომბრიდან მიწოდებულ ციფრულ მომსახურებებზე და საანგარიშო პერიოდია კვარტალი;
 • შემოსავლების სამსახურს, საგადასახადო დეკლარაცია უნდა წარედგინოს არაუგვიანეს საანგარიშო პერიოდის (კვარტლის) მომდევნო თვის 20 რიცხვისა;
 • გადასახადის გადახდა უნდა განხორციელდეს არაუგვიანეს საანგარიშო პერიოდის (კვარტლის) მომდენო თვის ბოლო დღისა;
 • ციფრული მომსახურების გაწევაში იგულისხმება, ტელესაკომუნიკაციო მომსახურება, ელექტრონულად გაწეული მომსახურება, რადიო ან ტელესამაუწყებლო მომსახურება.
 • გადასახადის გადახდა შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც ეროვნულ ასევე უცხოურ ვალუტაში, კერძოდ, ლარში, დოლარში ან ევროში, რომლის არჩევაც ხდება დღგ-ის პორტალზე რეგისტრაციის დრო.
 • დღგ-ის განაკვეთი 18%.
 • შეგახსენებთ, რომ 2021 წლის პირველი საანგარიშო პერიოდია IV კვარტალი (1 ოქტომბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით). საგადასახადო დეკლარაციის წარდგენის ბოლო ვადაა არაუგვიანეს 2022 წლის 20 იანვარი, ხოლო  დღგ-ის თანხის გადახდა უნდა განხორციელდეს არაუგვიანეს  2022 წლის 31 იანვრისა (საგადასახადო ვალდებულების შესრულების თარიღად ითვლება გადახდილი თანხის სახაზინო სამსახურის შესაბამის ანგარიშზე ასახვის თარიღი).

  დეტალური ინფორმაცია და ვიდეო ინსტრუქცია საქართველოში საგადასახადო ვალდებულების შესრულების პროცედურებთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ იხილოთ,  შემოსავლების სამსახურის დღგ-ის ციფრული მომსახურების ოფიციალურ ვებპორტალზე https://nr.rs.ge/home.


  text